i <3 pokemon --Pokeymonfan wuzn't here 13:17, 27 November 2006 (UTC)