User:SnorlaxMonster/Pronunciation

Each respelling originates from an official source.

IPA is approximated based on the respelling, with the syntax based on Help:IPA/English. The Wikipedia help page no longer draws a distinction between /ɔːr/ (horse) and /ɔər/ (hoarse) due to the wide prevalence of horse–hoarse merger in most varieties of English, but it is retained below.

IPA approximations deliberately only consider the respelling itself; writers responsible for producing the official sources may not consider phonemic mergers in their own accent when producing respellings, resulting in pronunciations that may seem counter-intuitive for speakers who lack those same mergers.

# Name Respelling IPA
001 Bulbasaur Bulbasaur BUL-buh-sore[1][2][3] /ˈbʌlbəsɔər/
BUL-ba-sore[4] /ˈbʌlbæsɔər/
002 Ivysaur Ivysaur EYE-vee-sore[1][2][3][4] /ˈaɪviːsɔər/
003 Venusaur Venusaur VEE-nuh-sore[1][2][3][4] /ˈviːnəsɔər/
004 Charmander Charmander CHAR-man-der[1][2][3][4] /ˈtʃɑːrmændər/
005 Charmeleon Charmeleon char-MEAL-ee-ehn[1][2][3]
char-MEE-lee-un[4]
/tʃɑːrˈmiːliːɛn/
006 Charizard Charizard CHAR-i-zard[1][2][3]
CHAR-iz-ard[4]
/ˈtʃɑːrɪzɑːrd/
007 Squirtle Squirtle SKWUR-tull[1]
SKWIR-tuhl[2][3]
SKWIR-tull[4]
/ˈskwɜːrtəl/
008 Wartortle Wartortle WAR-tor-tull[1]
WAR-tor-tuhl[3][2]
/ˈwɔːrtɔːrtəl/
WOR-TORE-tul[4] /ˈwɔːrˌtɔərtəl/
009 Blastoise Blastoise BLAST-oys[1]
BLAS-toys[2]
BLAS-toyce[3][4]
/ˈblɑːstɔɪs/
010 Caterpie Caterpie CAT-er-pee[1][2][3]
CAT-ur-pee[4]
/ˈkætərpiː/
011 Metapod Metapod MET-uh-pod[1][2][3][4] /ˈmɛtəpɒd/
012 Butterfree Butterfree BUT-er-free[1][2][3][4] /ˈbʌtərfriː/
013 Weedle Weedle WEE-dull[1][2][3][4] /ˈwiːdʌl/
014 Kakuna Kakuna ka-KOO-nuh[1][2][3] /kæˈkuːnə/
kah-KOO-na[4] /kɑːˈkuːnæ/
015 Beedrill Beedrill BEE-drill[1][2]
BEE-dril[3][4]
/ˈbiːdrɪl/
016 Pidgey Pidgey PID-jee[1][2][3]
PIDG-ee[4]
/ˈpɪdʒiː/
017 Pidgeotto Pidgeotto pid-JYO-toe[1][2][3] /ˈpɪdʒjoʊtoʊ/
PIDG-ee-OH-toe[4] /ˈpɪdʒiːˌoʊtoʊ/
018 Pidgeot Pidgeot PID-jit[1] /ˈpɪdʒɪt/
pid-JEE-ot[2][3]
PIDG-ee-ott[4]
/ˈpɪdʒiː.ɒt/
019 Rattata Rattata ruh-TA-tah[1][2][3][4] /rəˈtætɑː/
RA-TAT-ta[5] /ˌræˈtætæ/
019 Rattata Alolan Rattata uh-LO-luhn RA-TAT-ta[5] /əˈloʊlən ˌræˈtætæ/
020 Raticate Raticate RAT-i-kate[1][2][3][4]
RAT-ih-kate[5]
/ˈrætɪkeɪt/
020 Raticate Raticate uh-LO-luhn RAT-ih-kate[5] /əˈloʊlən ˈrætɪkeɪt/
021 Spearow Spearow SPEER-oh[1][2][3]
SPEAR-oh[4]
/ˈspɪəroʊ/
022 Fearow Fearow FEER-oh[1][2][3][4] /ˈfɪəroʊ/
023 Ekans Ekans ECK-ehns[1][2][3] /ˈɛkɪnz/
ECK-kins[4] /ˈɛkɪnz/
024 Arbok Arbok AR-bock[1][2]
ARE-bock[3][4]
/ˈɑːrbɒk/
025 Pikachu Pikachu PEEK-uh-chew[1][2][3] /ˈpiːkətʃuː/
PEE-ka-choo[4] /ˈpiːkætʃuː/
026 Raichu Raichu RYE-chew[1][2][3]
RYE-choo[4][5]
/ˈraɪtʃuː/
026 Raichu Alolan Raichu uh-LO-luhn RYE-choo[5] /əˈloʊlən ˈraɪtʃuː/
027 Sandshrew Sandshrew SAND-shroo[1][2][3][4][5] /ˈsændʃruː/
027 Sandshrew Alolan Sandshrew uh-LO-luhn SAND-shroo[5] /əˈloʊlən ˈsændʃruː/
028 Sandslash Sandslash SAND-slash[1][2][3][4][5] /ˈsændslæʃ/
028 Sandslash Alolan Sandslash uh-LO-luhn SAND-slash[5] /əˈloʊlən ˈsændslæʃ/
029 Nidoran♀ Nidoran♀ nee-door-ANN[1][2][3] /niːdɔərˈæn/
NEE-doe-ran[4] /ˈniːdoʊræn/
030 Nidorina Nidorina nee-door-EE-nuh[1][2][3] /niːdɔərˈiːnə/
NEE-doe-REE-na[4] /ˈniːdoʊˌriːnæ/
031 Nidoqueen Nidoqueen nee-doe-QUEEN[1][2][3] /niːdoʊˈkwiːn/
NEE-doe-kween[4] /ˈniːdoʊkwiːn/
032 Nidoran♂ Nidoran♂ nee-door-ANN[1][2][3] /niːdɔərˈæn/
NEE-doe-ran[4] /ˈniːdoʊræn/
033 Nidorino Nidorino nee-door-EE-no[1][2][3] /niːdɔərˈiːnoʊ/
NEE-doe-REE-no[4] /ˈniːdoʊˌriːnoʊ/
034 Nidoking Nidoking nee-doe-KING[1][2][3] /niːdoʊˈkɪŋ/
NEE-doe-king[4] /ˈniːdoʊkɪŋ/
035 Clefairy Clefairy cluh-FAIR-ee[1][2][3][4] /kləˈfɛəriː/
036 Clefable Clefable cluh-FAY-bull[1][2][3][4] /kləˈfeɪbʊl/
037 Vulpix Vulpix VULL-picks[1][2][3][4][5] /ˈvʌlpɪks/
037 Vulpix Alolan Vulpix uh-LO-luhn VULL-picks[5] /əˈloʊlən ˈvʌlpɪks/
038 Ninetales Ninetales NINE-tails[1][2][3][4][5] /ˈnaɪnteɪlz/
038 Ninetales Alolan Ninetales uh-LO-luhn NINE-tails[5] /əˈloʊlən ˈnaɪnteɪlz/
39 Jigglypuff Jigglypuff jig-lee-PUFF[1][2][3] /dʒɪɡliːˈpʌf/
JIG-lee-puff[4] /ˈdʒɪɡliːpʌf/
040 Wigglytuff Wigglytuff wig-lee-TUFF[1][2][3] /wɪɡliːˈtʌf/
WIG-lee-tuff[4] /ˈwɪɡliːtʌf/
041 Zubat Zubat ZOO-bat[1][2][3][4] /ˈzuːbæt/
042 Golbat Golbat GOAL-bat[1][2][3]
GOL-bat[4]
/ˈɡoʊlbæt/
043 Oddish Oddish ODD-ish[1][2][3][4] /ˈɒdɪʃ/
044 Gloom Gloom GLOOM[1][2][3][4] /ˈɡluːm/
045 Vileplume Vileplume VILE-ploom[1][2][3][4] /ˈvaɪlpluːm/
046 Paras Paras PAR-iss[1][2][3][4] /ˈpɑːrɪs/
047 Parasect Parasect PAR-i-sect[1][2][3][4] /ˈpɑːrɪsɛkt/
048 Venonat Venonat VENN-oh-nat[1][2][3][4] /ˈvɛnoʊnæt/
049 Venomoth Venomoth VENN-oh-moth[1][2][3][4] /ˈvɛnoʊmɒθ/
050 Diglett Diglett DIG-lit[1][2][3] /ˈdɪɡlɪt/
DIG-let[4][5] /ˈdɪɡlɛt/
050 Diglett Alolan Diglett uh-LO-luhn DIG-let[5] /əˈloʊlən ˈdɪɡlɛt/
051 Dugtrio Dugtrio dug-TREE-oh[1][2][3][4] /dʌɡˈtriː.oʊ/
DUG-TREE-oh[5] /əˈloʊlən ˌdʌɡˈtriː.oʊ/
051 Dugtrio Alolan Dugtrio uh-LO-luhn DUG-TREE-oh[5] /əˈloʊlən ˌdʌɡˈtriː.oʊ/
052 Meowth Meowth me-OUTH[1][2][3][4] /miːˈaʊθ/
052 Meowth Alolan Meowth
053 Persian Persian PURR-shin[1][2][3][4] /ˈpɜːrʃɪn/
PER-zhun[5] /ˈpɜːrʒən/
053 Persian Alolan Persian uh-LO-luhn PURR-zhun[5] /əˈloʊlən ˈpɜːrʒən/
054 Psyduck Psyduck SYE-duck[1][2][3]
SY-duck[4]
/ˈsaɪdʌk/
055 Golduck Golduck GOAL-duck[1][2][3] /ˈɡoʊldʌk/
GOL-duck[4] /ˈɡɒldʌk/
056 Mankey Mankey MANK-ee[1][2][3][4] /ˈmæŋkiː/
057 Primeape Primeape PRIME-ape[1][2][3][4] /ˈpraɪmeɪp/
058 Growlithe Growlithe GROWL-ith[1][2][3][4] /ˈɡraʊlɪθ/
059 Arcanine Arcanine ar-kuh-NINE[1][2] /ɑːrkəˈnaɪn/
ar-KAY-nine[3] /ɑːrˈkeɪnaɪn/
ARE-ka-nine[4] /ˈɑːrkænaɪn/
060 Poliwag Poliwag POL-ee-wag[1][2][3] /ˈpɒliːwæɡ/
PAUL-lee-wag[4] /ˈpɔːliːwæɡ/
061 Poliwhirl Poliwhirl POL-ee-wurl[1][2][3] /ˈpɒliːwɜːrl/
PAUL-lee-wirl[4] /ˈpɔːliːwɜːrl/
062 Poliwrath Poliwrath POL-ee-rath[1][2][3] /ˈpɒliːræθ/
PAUL-lee-rath[4] /ˈpɔːliːræθ/
063 Abra Abra AB-ruh[1][2] /ˈæbrə/
AH-bra[3][4] /ˈɑːbræ/
064 Kadabra Kadabra kah-DA-bruh[1][2][3] /kɑːˈdæbrə/
kuh-DAH-bra[4] /kəˈdɑːbræ/
065 Alakazam Alakazam al-uh-kuh-ZAM[1][2] /æləkəˈzæm/
AH-la-kuh-ZAM[3][4] /ˈɑːlækəˈzæm/
066 Machop Machop MAH-chop[1][2][3] /ˈmɑːtʃɒp/
muh-CHOP[4] /məˈtʃɒp/
067 Machoke Machoke MAH-choke[1][2][3] /ˈmɑːtʃoʊk/
muh-CHOKE[4] /məˈtʃoʊk/
068 Machamp Machoke MAH-champ[1][2][3] /ˈmɑːtʃæmp/
muh-CHAMP[4] /məˈtʃæmp/
069 Bellsprout Bellsprout BELL-sprout[1][2][3][4] /ˈbɛlspraʊt/
070 Weepinbell Weepinbell WEEP-in-bell[1][2][3]
WEE-pin-bell[4]
/ˈwiːpɪnbɛl/
071 Victreebel Victreebel VICK-tree-bell[1][2][3][4] /ˈvɪktriːbɛl/
072 Tentacool Tentacool TENT-uh-cool[1][2][3] /ˈtɛntəkuːl/
TEN-ta-cool[4] /ˈtɛntækuːl/
073 Tentacruel Tentacruel TENT-uh-crool[1][2][3] /ˈtɛntəkruːl/
TEN-ta-crool[4] /ˈtɛntækruːl/
074 Geodude Geodude GEE-oh-dood[1]
JEE-oh-dood[2][3]
JEE-oh-dude[4][5]
/ˈdʒiːoʊduːd/
074 Geodude Alolan Geodude uh-LO-luhn JEE-oh-dude[5] /əˈloʊlən ˈdʒiːoʊduːd/
075 Graveler Graveler GRAV-el-er[1][2][3]
GRAV-el-ler[4][5]
/ˈɡrævɛlər/
075 Graveler Alolan Graveler uh-LO-luhn GRAV-el-er[5] /əˈloʊlən ˈɡrævɛlər/
076 Golem Golem GOAL-um[1][2][3]
GO-lum[4][5]
/ˈɡoʊləm/
076 Golem Alolan Golem uh-LO-luhn GO-lum[5] /əˈloʊlən ˈɡoʊləm/
077 Ponyta Ponyta po-NEE-tuh[1][2][3] /poʊˈniːtə/
PO-nee-tuh[4] /ˈpoʊniːtə/
078 Rapidash Rapidash RAP-i-dash[1][2][3][4] /ˈræpɪdæʃ/
079 Slowpoke Slowpoke SLOW-poke[1][2][3][4] /ˈsloʊpoʊk/
080 Slowbro Slowbro SLOW-bro[1][2][3][4] /ˈsloʊbroʊ/
081 Magnemite Magnemite MAG-nuh-mite[1][2][3][4] /ˈmæɡnəmaɪt/
082 Magneton Magneton MAG-nuh-tun[1][2][3] /ˈmæɡnətən/
MAG-nuh-ton[4] /ˈmæɡnətɒn/
083 Farfetch'd Farfetch'd FAR-fetcht[1][2][3]
FAR-fetched[4]
/ˈfɑːrfɛtʃt/
084 Doduo Doduo DOE-doo-oh[1][2][3] /ˈdoʊduː.oʊ/
doe-DOO-oh[4] /doʊˈduː.oʊ/
085 Dodrio Dodrio doe-DREE-oh[1][2][3][4] /doʊˈdriː.oʊ/
086 Seel Seel seel[1] /siːl/
SEEL[2][3][4] /ˈsiːl/
087 Dewgong Dewgong DOO-gong[1][2][3][4] /ˈduːɡɒŋ/
088 Grimer Grimer GRIME-er[1][2][3][4]
GRY-mur[5]
/ˈɡraɪmər/
088 Grimer Alolan Grimer uh-LO-luhn GRY-mur[5] /əˈloʊlən ˈɡraɪmər/
089 Muk Muk muck[1] /mʌk/
MUCK[2][3][4][5] /ˈmʌk/
089 Muk Alolan Muk uh-LO-luhn MUCK[5] /əˈloʊlən ˈmʌk/
090 Shellder Shellder SHELL-der[1][2][3][4] /ˈʃɛldər/
091 Cloyster Cloyster CLOY-stir[1][2][3] /ˈklɔɪstɜːr/
CLOY-stur[4] /ˈklɔɪstər/
092 Gastly Gastly GAST-lee[1][2][3][4] /ˈɡæstliː/
093 Haunter Haunter HAWN-ter[1][2][3]
HAUNT-ur[4]
/ˈhɔːntər/
094 Gengar Gengar GANG-are[1][3][2] /ˈɡæŋɑːr/
GHEN-gar[4] /ˈɡɛŋɡɑːr/
095 Onix Onix ON-icks[1][2][3][4] /ˈɒnɪks/
096 Drowzee Drowzee DROW-zee[1][2][3][4] /ˈdraʊziː/
097 Hypno Hypno HIP-no[1][2][3][4] /ˈhɪpnoʊ/
098 Krabby Krabby CRA-bee[1][2][3][4] /ˈkræbiː/
099 Kingler Kingler KING-ler[1][2][3][4] /ˈkɪŋlər/
100 Voltorb Voltorb VOL-torb[1][2]
VOLT-orb[3][4]
/ˈvɒltɔːrb/
101 Electrode Electrode ee-LECK-trode[1][2][3][4] /iːˈlɛktroʊd/
102 Exeggcute Exeggcute EGGS-egg-cute[1][2][3] /ˈɛɡzɛɡkjuːt/
ECKS-egg-cute[4] /ˈɛksɛɡkjuːt/
103 Exeggutor Exeggutor eggs-EGG-you-tor[1] /ɛɡzˈɛɡjuːtɔːr/
EGGS-egg-you-tor[2][3] /ˈɛɡzɛɡjuːtɔːr/
ecks-EGG-u-tore[4][5] /ɛksˈɛɡjuːtɔər/
103 Exeggutor Alolan Exeggutor uh-LO-luhn ecks-EGG-u-tore[5] /əˈloʊlən ɛksˈɛɡjuːtɔər/
104 Cubone Cubone CUE-bone[1][2][3][4] /ˈkjuːboʊn/
105 Marowak Marowak MAR-row-ack[1][2][3] /ˈmɑːroʊæk/
MAR-oh-wack[4] /ˈmɑːroʊwæk/
MARE-oh-wack[5] /ˈmɛəroʊwæk/
105 Marowak Alolan Marowak uh-LO-luhn MARE-oh-wack[5] /əˈloʊlən ˈmɛəroʊwæk/
106 Hitmonlee Hitmonlee HIT-moan-lee[1][2][3] /ˈhɪtmoʊnliː/
HIT-mon-lee[4] /ˈhɪtmɒnliː/
107 Hitmonchan Hitmonchan HIT-moan-chan[1][2][3] /ˈhɪtmoʊntʃæn/
HIT-mon-chan[4] /ˈhɪtmɒntʃæn/
108 Lickitung Lickitung LICK-i-tung[1][2][3]
LICK-it-tung[4]
/ˈlɪkɪtʌŋ/
109 Koffing Koffing CAWF-ing[1][2][3][4] /ˈkɔːfɪŋ/
110 Weezing Weezing WEEZE-ing[1][2][3][4] /ˈwiːzɪŋ/
111 Rhyhorn Rhyhorn RYE-horn[1][2][3][4] /ˈraɪhɔːrn/
112 Rhydon Rhydon RYE-donn[1][2]
RYE-don[3][4]
/ˈraɪdɒn/
113 Chansey Chansey CHAN-see[1][2][3][4] /ˈtʃænsiː/
114 Tangela Tangela TANG-guh-luh[1][2][3][4] /ˈtæŋɡələ/
115 Kangaskhan Kangaskhan KANG-gus-con[1][2][3][4] /ˈkæŋɡʌskɒn/
116 Horsea Horsea HORSE-ee[1][2][3]
HOR-see[4]
/ˈhɔːrsiː/
117 Seadra Seadra see-druh[1] /siːdrə/
SEE-druh[2][3] /ˈsiːdrə/
SEE-dra[4] /ˈsiːdræ/
118 Goldeen Goldeen GOAL-deen[1][2][3] /ˈɡoʊldiːn/
GOL-deen[4] /ˈɡɒldiːn/
119 Seaking Seaking SEE-king[1][2][3][4] /ˈsiːkɪŋ/
120 Staryu Staryu STAR-you[1][2][3][4] /ˈstɑːrjuː/
121 Starmie Starmie STAR-me[1][2][3]
STAR-mee[4]
/ˈstɑːrmiː/
122 Mr. Mime Mr. Mime MIS-ter mime[1][2][3]
MIS-ter MIME[4]
/ˈmɪstər ˌmaɪm/
123 Scyther Scyther SYE-ther[1][2][3] /ˈsaɪθər/
SY-thur[4] /ˈsaɪθər/
124 Jynx Jynx jincks[1] /dʒɪŋks/
JINKS[2][3]
JINX[4]
/ˈdʒɪŋks/
125 Electabuzz Electabuzz uh-LECK-tuh-buzz[1] /əˈlɛktəbʌz/
ee-LECK-tuh-buzz[2][3][4] /iːˈlɛktəbʌz/
126 Magmar Magmar MAG-mar[1][2][3][4] /ˈmæɡmɑːr/
127 Pinsir Pinsir PIN-sir[1][2][3][4] /ˈpɪnsɜːr/
128 Tauros Tauros TOR-ose[1][2][3] /ˈtɔːroʊs/
TORE-ros[4] /ˈtɔəroʊs/
129 Magikarp Magikarp MAG-i-karp[1] /ˈmæɡɪkɑːrp/
MAJ-i-karp[2][3] /ˈmædʒɪkɑːrp/
MADGE-eh-karp[4] /ˈmædʒɛkɑːrp/
130 Gyarados Gyarados GAR-i-dose[1][2][3] /ˈɡɑːrɪdoʊs/
GARE-uh-dos[4] /ˈɡɛərədoʊs/
131 Lapras Lapras LAP-russ[1][2][3]
LAP-rus[4]
/ˈlæprəs/
132 Ditto Ditto DID-oh[1][2][3] /ˈdɪdoʊ/
DIT-toe[4] /ˈdɪtoʊ/
133 Eevee Eevee EE-vee[1][2][6][3][4] /ˈiːviː/
134 Vaporeon Vaporeon vay-POR-ey-on[1] /veɪˈpɔːreɪɒn/
vay-POR-ee-on[2][3][6] /veɪˈpɔːriːɒn/
vay-POUR-ree-on[4] /veɪˈpɔəriːɒn/
135 Jolteon Jolteon JOLT-e-on[1] /ˈdʒɒltɛɒn/
JOLT-ee-on[2][6][3]
JOL-tee-on[4]
/ˈdʒɒltiːɒn/
136 Flareon Flareon FLARE-ae-on[1][2][3][6] /ˈflɛəreɪɒn/
FLAIR-ee-on[4] /ˈflɛəriːɒn/
137 Porygon Porygon POR-eh-gon[1][2][3] /ˈpɔːrɛɡɒn/
POR-ee-gon[4] /ˈpɔːriːɡɒn/
138 Omanyte Omanyte AHM-uh-nite[1] /ˈɑːmənaɪt/
OHM-uh-nite[2][3] /ˈoʊmənaɪt/
AH-man-ite[4] /ˈɑːmænaɪt/
139 Omastar Omastar AHM-uh-star[1][2][3][4] /ˈɑːməstɑːr/
140 Kabuto Kabuto kuh-BOO-toe[1][2][3][4] /kəˈbuːtoʊ/
141 Kabutops Kabutops kuh-BOO-tops[1][2][3] /kəˈbuːtɒps/
KA-boo-tops[4] /ˈkæbuːtɒps/
142 Aerodactyl Aerodactyl air-oh-DACK-tull[1][2] /ɛəroʊˈdæktʌl/
AIR-row-DACK-tull[3][4] /ˌɛəroʊˈdæktʌl/
143 Snorlax Snorlax SNORE-lacks[1][2][3]
SNOR-lacks[4]
/ˈsnɔərlæks/
144 Articuno Articuno are-ti-KOO-no[1][2] /ɑːrtɪˈkuːnoʊ/
ART-tick-COO-no[3][4] /ˌɑːrtɪkˈkuːnoʊ/
145 Zapdos Zapdos ZAP-dose[1][2][3][4] /ˈzæpdoʊs/
146 Moltres Moltres MOLE-trace[1][2][3] /ˈmoʊltreɪs/
MOL-trays[4] /ˈmɒltreɪz/
147 Dratini Dratini druh-TEE-nee[1][2][3] /drəˈtiːniː/
dra-TEE-nee[4] /dræˈtiːniː/
148 Dragonair Dragonair drag-uh-NAIR[1][2][3] /dræɡəˈnɛər/
DRAG-gon-AIR[4] /ˌdræɡənˈɛər/
149 Dragonite Dragonite drag-uh-NITE[1][3]
Drag-uh-NITE[2]
/dræɡəˈnaɪt/
DRAG-gon-ite[4] /ˈdræɡənaɪt/
150 Mewtwo Mewtwo MYU-too[1][2][3] /ˈmjuːtuː/
MUE-TOO[4] /ˈmuːˌtuː/
151 Mew Mew myu[2] /mjuː/
MYU[3]
MUE[4]
/ˈmjuː/
MUE[4] /ˈmuː/
152 Chikorita Chikorita chick-or-EEE-tuh[7] /tʃɪkɔːrˈiːtə/
Chick-ore-EEE-tah[8] /tʃɪkɔərˈiːtə/
CHICK-oh-REE-ta[3][4] /ˌtʃɪkoʊˈriːtæ/
153 Bayleef Bayleef BAY-leef[7][8]
BAY-leaf[3][4]
/ˈbeɪliːf/
154 Meganium Meganium muh-GAY-knee-um[7]
Muh-gay-knee-um[8]
/məˈɡeɪniː.ʌm/
meg-GAY-nee-um[3][4] /mɛɡˈɡeɪniː.ʌm/
155 Cyndaquil Cyndaquil SIN-da-qwil[7][8]
SIN-da-kwill[3][4]
/ˈsɪndækwɪl/
156 Quilava Quilava qwi-LAVA[7]
Qwi-LAVA[8]
/kwɪˈlɑːvə/
kwil-LA-va[3][4] /kwɪˈlævæ/
157 Typhlosion Typhlosion tie-FLOW-sion[7]
Tie-FLOW-sion[8]
tie-FLOW-zhun[3][4]
/taɪˈfloʊʒən/
158 Totodile Totodile TOT-o-dile[7] /ˈtɒtɒdaɪl/
TOT-ō-dile[8] /ˈtɒtoʊdaɪl/
TOE-toe-dyle[3][4] /ˈtoʊtoʊdaɪl/
159 Croconaw Croconaw CROCK-o-naw[7] /ˈkrɒkɒnɔː/
CROCK-ō-naw[8]
CROCK-oh-naw[3][4]
/ˈkrɒkoʊnɔː/
160 Feraligatr Feraligatr fur-AL-i-gay-ter[7]
Fer-AL-i-gay-ter[8]
/fɜːrˈælɪɡeɪtər/
fer-AL-ee-gay-tur[3][4] /fɜːrˈæliːɡeɪtər/
161 Sentret Sentret SEN-trit[7][8] /ˈsɛntrɪt/
SEN-tret[3][4] /ˈsɛntrɛt/
162 Furret Furret FUR-et[8]
FUR-ret[3][4]
/ˈfɜːrɛt/
163 Hoothoot Hoothoot HOOT-hoot[7][8]
HOOT-HOOT[3][4]
/ˈhuːtˌhuːt/
164 Noctowl Noctowl NOCT-owl[8] /ˈnɒktaʊl/
NAHK-towl[3][4] /ˈnɑːktaʊl/
165 Ledyba Ledyba LAY-dee-bah[7][8][3] /ˈleɪdiːbɑː/
LEH-dee-bah[4] /ˈlɛdiːbɑː/
166 Ledian Ledian LAY-dee-on[8] /ˈleɪdiː.ɒn/
LEH-dee-an[3][4] /ˈlɛdiː.æn/
167 Spinarak Spinarak SPIN-a-rack[7][8] /ˈspɪnæræk/
SPIN-uh-rack[3][4] /ˈspɪnəræk/
168 Ariados Ariados ARE-ee-a-dos[8] /ˈɑːriːædɒs/
AIR-ree-uh-dose[3][4] /ˈɛəriːədoʊs/
169 Crobat Crobat CROW-bat[8][2][3][4] /ˈkroʊbæt/
170 Chinchou Chinchou CHIN-chow[8][3][4] /ˈtʃɪntʃaʊ/
171 Lanturn Lanturn LAN-turn[8][3][4] /ˈlæntɜːrn/
172 Pichu Pichu PEE-chew[8][2]
PEE-choo[3][4]
/ˈpiːtʃuː/
173 Cleffa Cleffa CLEFF-ah[7][8] /ˈklɛfɑː/
clef-FA[2] /klɛfˈfæ/
CLEFF-uh[3][4] /ˈklɛfə/
174 Igglybuff Igglybuff IGG-lee-buff[7][8]
IG-lee-buff[3][4]
/ˈɪɡliːbʌf/
igg-lee-BUFF[2] /ɪɡliːˈbʌf/
175 Togepi Togepi TOE-gah-pee[7] /ˈtoʊɡɑːpiː/
TOE-geh-pee[8][3][4] /ˈtoʊɡɛpiː/
176 Togetic Togetic TOE-geh-tick[8][3][4] /ˈtoʊɡɛtɪk/
177 Natu Natu NAH-too[8][3][4] /ˈnɑːtuː/
178 Xatu Xatu ZAH-too[8][3][4] /ˈzɑːtuː/
179 Mareep Mareep ma-REEP[7]
Ma-REEP[8]
/ˈmæriːp/
mah-REEP[3][4] /mɑːˈriːp/
180 Flaaffy Flaaffy FLAAH-fee[8]
FLAH-fee[4]
/ˈflɑːfiː/
FLAF-fee[3] /ˈflæfiː/
181 Ampharos Ampharos AM-fah-ross[8]
AMF-fah-ros[3]
/ˈæmfɑːrɒs/
AMF-fah-rahs[4] /ˈæmfɑːrɑːs/
182 Bellossom Bellossom bell-AWE-sum[7]
Bell-AWE-sum[8]
/bɛlˈɔːsʌm/
bell-OSS-uhm[2] /bɛlˈɒsəm/
bell-LAHS-um[3][4] /bɛˈlɑːsʌm/
183 Marill Marill MARE-ill[7][8] /ˈmɛərɪl/
MARE-rull[3][4] /ˈmɛərʌl/
184 Azumarill Azumarill ah-ZOO-mare-ill[7]
Ah-ZOO-mare-ill[8]
ah-ZU-mare-rill[3][4]
/ɑːˈzuːmɛərɪl/
185 Sudowoodo Sudowoodo Sood-Ō-wood-O[8] /suːdˈoʊwʊdˌɒ/
SOO-doe-WOO-doe[3][4] /ˌsuːdoʊˈwuːdoʊ/
186 Politoed Politoed PAUL-ee-toad[8] /ˈpɔːliːtoʊd/
POLY-toad[2]
POL-ee-toad[3]
/ˈpɒliːtoʊd/
PAUL-lee-TOED[4] /ˈpɔːliːˌtoʊd/
187 Hoppip Hoppip HOP-pip[7][8][3][4] /ˈhɒp.pɪp/
188 Skiploom Skiploom SKIP-ploom[8] /ˈskɪp.pluːm/
SKIP-loom[3][4] /ˈskɪpluːm/
189 Jumpluff Jumpluff JUMP-pluff[8] /ˈdʒʌmp.plʌf/
JUM-pluff[4] /ˈdʒʌmplʌf/
190 Aipom Aipom Ā-pom[8]
AY-pom[3][4]
/ˈeɪpɒm/
191 Sunkern Sunkern SUN-kern[8]
SUN-kurn[3][4]
/ˈsʌŋkɜːrn/
192 Sunflora Sunflora sun-FLOOR-uh[7]
Sun-FLOOR-uh[8]
/sʌnˈflɔərə/
sun-FLORA[3] /sʌnˈflɔːrə/
sun-FLOR-a[4] /sʌnˈflɔəræ/
193 Yanma Yanma YAN-mah[8] /ˈjænmɑː/
YAN-ma[3][4] /ˈjænmæ/
194 Wooper Wooper WOO-per[8]
WOOP-pur[3][4]
/ˈwuːpər/
195 Quagsire Quagsire QWAG-sire[7]
QWĂG-sire[8]
KWAG-sire[3][4]
/ˈkwæɡsaɪər/
196 Espeon Espeon ESS-pee-on[8][2][3][6][4] /ˈɛspiːɒn/
197 Umbreon Umbreon UMM-bree-on[8][2][3][6]
UM-bree-on[4]
/ˈʌmbriːɒn/
198 Murkrow Murkrow MUR-krow[8]
MUR-crow[3][4]
/ˈmɜːrkroʊ/
199 Slowking Slowking SLOW-king[7][8][2][3][4] /ˈsloʊkɪŋ/
200 Misdreavus Misdreavus MISS-dreav-us[8] /ˈmɪsdriːvʌs/
mis-DREE-vuss[3][4] /mɪsˈdriːvʌs/
201 Unown Unown UN-nown[8] /ˈʌn.noʊn/
un-KNOWN[3][4] /ʌnˈnoʊn/
202 Wobbuffet Wobbuffet WAH-buff-ett[8]
WAH-buf-fett[3][4]
/ˈwɑːbʌfɛt/
203 Girafarig Girafarig Jir-AFF-uh-rig[8] /dʒɪrˈæfərɪɡ/
jir-RAF-uh-rig[3][4] /dʒɪˈræfərɪɡ/
204 Pineco Pineco PINE-kō[8]
PINE-co[3][4]
/ˈpaɪŋkoʊ/
205 Forretress Forretress FOUR-ett-tress[8] /ˈfɔərɛt.trɛs/
FOR-it-TRESS[3][4] /ˈfɔːrɪtˌtrɛs/
206 Dunsparce Dunsparce DUNN-sparce[8]
DUN-sparce[3][4]
/ˈdʌnspɑːrs/
207 Gligar Gligar GLIE-gar[7]
GLY-gar[3][4]
/ˈɡlaɪɡɑːr/
GLIE-ger[8] /ˈɡlaɪɡər/
208 Steelix Steelix STEEL-icks[8]
STEAL-icks[2]
STEE-licks[3][4]
/ˈstiːlɪks/
209 Snubbull Snubbull SNUB-bull[7][8][3][4] /ˈsnʌb.bʊl/
210 Granbull Granbull GRAN-bull[8][3][4] /ˈɡrænbʊl/
211 Qwilfish Qwilfish QUILL-fish[8]
KWIL-fish[3]
KWILL-fish[4]
/ˈkwɪlfɪʃ/
212 Scizor Scizor SIE-zor[7]
SĪE-zor[8]
SYE-zor[2]
/ˈsaɪzɔːr/
SI-zor[3][4] /ˈsɪzɔːr/
213 Shuckle Shuckle SHUK-ul[8]
SHUCK-kull[3][4]
/ˈʃʌkəl/
214 Heracross Heracross HAIR-a-cross[7][8] /ˈhɛərækrɒs/
HAIR-uh-cross[3][4] /ˈhɛərəkrɒs/
215 Sneasel Sneasel SNEE-zul[8][3][4] /ˈsniːzəl/
216 Teddiursa Teddiursa Ted-eee-UR-sa[8] /tɛdiːˈɜːrsæ/
TED-dy-UR-sa[3][4] /ˌtɛdiːˈɜːrsæ/
217 Ursaring Ursaring UR-sa-ring[8][3][4] /ˈɜːrsærɪŋ/
218 Slugma Slugma SLUG-ma[8][3][4] /ˈslʌɡmæ/
219 Magcargo Magcargo Mug-CAR-go[8] /məɡˈkɑːrɡoʊ/
mag-CAR-go[3][4] /mæɡˈkɑːrɡoʊ/
220 Swinub Swinub SWINE-ub[8]
SWY-nub[3][4]
/ˈswaɪnʌb/
221 Piloswine Piloswine PILE-a-swine[8] /ˈpaɪlæswaɪn/
PILE-oh-swine[3][4] /ˈpaɪloʊswaɪn/
222 Corsola Corsola Course-ola[8] /kɔərsɒlæ/
COR-soh-la[3][4] /ˈkɔːrsoʊlæ/
223 Remoraid Remoraid REM-or-aid[8] /ˈrɛmɔːreɪd/
REM-oh-raid[3][4] /ˈrɛmoʊreɪd/
224 Octillery Octillery Ock-TILL-uh-ree[8]
ock-TILL-er-ree[3][4]
/ɒkˈtɪləriː/
225 Delibird Delibird DEL-i-bird[8] /ˈdɛlɪbɜːrd/
DELL-ee-bird[3][4] /ˈdɛliːbɜːrd/
226 Mantine Mantine MAN-tyne[8]
MAN-tine[3][4]
/ˈmæntaɪn/
227 Skarmory Skarmory SCAR-muh-ree[8] /ˈskɑːrməriː/
SKAR-more-ree[3][4] /ˈskɑːrmɔəriː/
228 Houndour Houndour Hownd-our[8] /haʊndaʊər/
HOWN-dowr[3][4] /ˈhaʊndaʊər/
229 Houndoom Houndoom Hown-DOOM[8] /haʊnˈduːm/
HOWN-doom[3][4] /ˈhaʊnduːm/
230 Kingdra Kingdra KING-dra[8][3][4] /ˈkɪŋdræ/
KING-druh[2] /ˈkɪŋdrə/
231 Phanpy Phanpy FAN-pee[8][3][4] /ˈfænpiː/
232 Donphan Donphan DON-fan[7][8][3][4] /ˈdɒnfæn/
233 Porygon2 Porygon2 PORE-ee-gone-too[8] /ˈpɔəriːɡɒːntuː/
POR-eh-gon-too[2][3] /ˈpɔːrɛɡɒntuː/
POR-ee-gon TOO[4] /ˈpɔːriːɡɒn ˈtuː/
234 Stantler Stantler STANT-ler[7][8]
STAN-tler[3][4]
/ˈstæntlər/
235 Smeargle Smeargle SMEAR-gull[8][3][4] /ˈsmɪərɡʌl/
236 Tyrogue Tyrogue Ty-ROGE[8]
tie-ROGUE[2]
tie-ROAG[3][4]
/taɪˈroʊɡ/
237 Hitmontop Hitmontop HIT-mon-top[8] /ˈhɪtmɒntɒp/
HIT-mown-top[2] /ˈhɪtmoʊntɒp/
HIT-mon-TOP[3][4] /ˈhɪtmɒnˌtɒp/
238 Smoochum Smoochum SMOOCH-um[8][2]
SMOO-chum[3][4]
/ˈsmuːtʃʌm/
239 Elekid Elekid EL-ah-kid[7]
EL-eh-kid[8]
EL-uh-kid[2]
/ˈɛləkɪd/
el-EH-kid[3][4] /ɛlˈɛkɪd/
240 Magby Magby MAG-bee[8][2][3][4] /ˈmæɡbiː/
241 Miltank Miltank MIL-tank[8]
MILL-tank[3][4]
/ˈmɪltæŋk/
242 Blissey Blissey BLISS-ee[7][8]
BLISS-ie[2]
/ˈblɪsiː/
BLISS-sey[3][4] /ˈblɪseɪ/
243 Raikou Raikou RIE-kō[8] /ˈraɪkoʊ/
RYE-coo[3][4] /ˈraɪkuː/
244 Entei Entei EN-tay[8][3][4] /ˈɛnteɪ/
245 Suicune Suicune SWEE-koon[8][3][4] /ˈswiːkuːn/
246 Larvitar Larvitar LAR-vay-tar[8] /ˈlɑːrveɪtɑːr/
LAR-vuh-tar[3][4] /ˈlɑːrvətɑːr/
247 Pupitar Pupitar PUPE-i-tar[8][3] /ˈpjuːpɪtɑːr/
PUE-puh-tar[4] /ˈpjuːpətɑːr/
248 Tyranitar Tyranitar Tie-RAN-i-tar[8] /taɪˈrænɪtɑːr/
tie-RAN-uh-tar[3][4] /taɪˈrænətɑːr/
249 Lugia Lugia LU-gee-uh[7][8]
LOO-gee-uh[3][4]
/ˈluːɡiː.ə/
250 Ho-Oh Ho-Oh HO-oh[7][8]
HOE-OH[3][4]
/ˈhoʊˌoʊ/
251 Celebi Celebi SEL-ih-bee[3][4] /ˈsɛlɪbiː/
252 Treecko Treecko TREE-ko[3][4] /ˈtriːkoʊ/
253 Grovyle Grovyle GROW-vile[3][4] /ˈɡroʊvaɪl/
254 Sceptile Sceptile SEP-tile[3][4] /ˈsɛptaɪl/
255 Torchic Torchic TOR-chick[3][4] /ˈtɔːrtʃɪk/
256 Combusken Combusken com-BUS-ken[3][4] /kɒmˈbʌskɛn/
257 Blaziken Blaziken BLAZE-uh-ken[3][4] /ˈbleɪzəkɛn/
258 Mudkip Mudkip MUD-kip[3][4] /ˈmʌdkɪp/
259 Marshtomp Marshtomp MARSH-stomp[3][4] /ˈmɑːrʃstɒmp/
260 Swampert Swampert SWAM-pert[3][4] /ˈswæmpɜːrt/
261 Poochyena Poochyena POO-chee-EH-nah[3][4] /ˈpuːtʃiːˌɛnɑː/
262 Mightyena Mightyena MY-tee-EH-nah[3][4] /ˈmaɪtiːˌɛnɑː/
263 Zigzagoon Zigzagoon ZIG-zag-GOON[3][4] /ˈzɪɡzæˌɡuːn/
264 Linoone Linoone line-NOON[3][4] /laɪˈnuːn/
265 Wurmple Wurmple WERM-pull[3][4] /ˈwɜːrmpʊl/
266 Silcoon Silcoon sill-COON[3][4] /sɪlˈkuːn/
267 Beautifly Beautifly BUE-tee-fly[3][4] /ˈbjuːtiːflaɪ/
268 Cascoon Cascoon CAS-koon[3][4] /ˈkæskuːn/
269 Dustox Dustox DUS-tocks[3][4] /ˈdʌstɒks/
270 Lotad Lotad LOW-tad[3][4] /ˈloʊtæd/
271 Lombre Lombre LOM-brey[3][4] /ˈlɒmbreɪ/
272 Ludicolo Ludicolo LOO-dee-KO-low[3][4] /ˌluːdiːˈkoʊloʊ/
273 Seedot Seedot SEE-dot[3][4] /ˈsiːdɒt/
274 Nuzleaf Nuzleaf NUZ-leaf[3][4] /ˈnʌzliːf/
275 Shiftry Shiftry SHIFF-tree[3][4] /ˈʃɪftriː/
276 Taillow Taillow TAY-low[3][4] /ˈteɪloʊ/
277 Swellow Swellow SWELL-low[3][4] /ˈswɛloʊ/
278 Wingull Wingull WING-gull[3][4] /ˈwɪŋɡʌl/
279 Pelipper Pelipper PEL-ip-purr[3][4] /ˈpɛlɪpɜːr/
280 Ralts Ralts RALTS[3][4] /ˈrælts/
281 Kirlia Kirlia KEERL-lee-ah[3] /ˈkɪərliːɑː/
KERL-lee-ah[4] /ˈkɜːrliːɑː/
282 Gardevoir Gardevoir GAR-dee-VWAR[3][4] /ˈɡɑːrdiːˌvwɑːr/
283 Surskit Surskit SUR-skit[3][4] /ˈsɜːrskɪt/
284 Masquerain Masquerain mas-ker-RAIN[3][4] /mæskɜːˈreɪn/
285 Shroomish Shroomish SHROOM-ish[3][4] /ˈʃruːmɪʃ/
286 Breloom Breloom BRELL-loom[3][4] /ˈbrɛluːm/
287 Slakoth Slakoth SLAH-koth[3][4] /ˈslɑːkɒθ/
288 Vigoroth Vigoroth VIG-er-roth[3][4] /ˈvɪɡərɒθ/
289 Slaking Slaking SLAH-king[3][4] /ˈslɑːkɪŋ/
290 Nincada Nincada nin-KAH-da[3][4] /nɪŋˈkɑːdæ/
291 Ninjask Ninjask NIN-jask[3][4] /ˈnɪndʒæsk/
292 Shedinja Shedinja sheh-DIN-ja[3][4] /ʃɛˈdɪndʒæ/
293 Whismur Whismur WHIS-mur[3][4] /ˈhwɪsmər/
294 Loudred Loudred LOUD-red[3][4] /ˈlaʊdrɛd/
295 Exploud Exploud ecks-PLOWD[3][4] /ɛksˈplaʊd/
296 Makuhita Makuhita MAK-oo-HEE-ta[3][4] /ˌmækuːˈhiːtæ/
297 Hariyama Hariyama HAR-ee-YAH-mah[3][4] /ˌhɑːriːˈjɑːmɑː/
298 Azurill Azurill uh-ZOO-rill[3][4] /əˈzuːrɪl/
299 Nosepass Nosepass NOSE-pass[3][4] /ˈnoʊzpæs/
300 Skitty Skitty SKIT-tee[3][4] /ˈskɪtiː/
301 Delcatty Delcatty dell-CAT-tee[3]
dell-CAT-ee[4]
/dɛlˈkætiː/
302 Sableye Sableye SAY-bull-eye[3][4] /ˈseɪbʊlaɪ/
303 Mawile Mawile MAW-while[3][4] /ˈmɔːhwaɪl/
304 Aron Aron AIR-ron[3][4] /ˈɛərmɒn/
305 Lairon Lairon LAIR-ron[3][4] /ˈlɛərmɒn/
306 Aggron Aggron AGG-ron[3][4] /ˈæɡmɒn/
307 Meditite Meditite MED-uh-tite[3][4] /ˈmɛdətaɪt/
308 Medicham Medicham MED-uh-cham[3][4] /ˈmɛdətʃæm/
309 Electrike Electrike ee-LEK-trike[3] /iːˈlɛktraɪk/
eh-LEK-trike[4] /ɛˈlɛktraɪk/
310 Manectric Manectric mane-EK-trick[3][4] /meɪnˈɛktrɪk/
311 Plusle Plusle PLUS-ull[3][4] /ˈplʌsəl/
312 Minun Minun MIE-nun[3][4] /ˈmaɪnʌn/
313 Volbeat Volbeat VOLL-beat[3][4] /ˈvɒlbiːt/
314 Illumise Illumise EE-loom-MEE-zay[3][4] /ˌiːluːˈmiːzeɪ/
315 Roselia Roselia roh-ZEH-lee-uh[3][4] /roʊˈzɛliːə/
316 Gulpin Gulpin GULL-pin[3][4] /ˈɡʌlpɪn/
317 Swalot Swalot SWAH-lot[3][4] /ˈswɑːlɒt/
318 Carvanha Carvanha car-VAH-na[3][4] /kɑːrˈvɑːnæ/
319 Sharpedo Sharpedo shar-PEE-do[3][4] /ʃɑːrˈpiːdoʊ/
320 Wailmer Wailmer WAIL-murr[3][4] /ˈweɪlmər/
321 Wailord Wailord WAIL-lord[3]
WAI-lord[4]
/ˈweɪlɔːrd/
322 Numel Numel NUM-mull[3][4] /ˈnʌmʌl/
323 Camerupt Camerupt CAM-err-rupt[3][4] /ˈkæmɛrʌpt/
324 Torkoal Torkoal TOR-coal[3][4] /ˈtɔːrkoʊl/
325 Spoink Spoink SPOINK[3][4] /ˈspɔɪŋk/
326 Grumpig Grumpig GRUM-pig[3][4] /ˈɡrʌmpɪɡ/
327 Spinda Spinda SPIN-dah[3][4] /ˈspɪndɑː/
328 Trapinch Trapinch TRAP-pinch[3]
TRAP-inch[4]
/ˈtræpɪntʃ/
329 Vibrava Vibrava VY-brah-va[3] /ˌvaɪbrɑːvæ/
VY-BRAH-va[4] /ˌvaɪˈbrɑːvæ/
330 Flygon Flygon FLY-gon[3][4] /ˈflaɪɡɒn/
331 Cacnea Cacnea CACK-nee-uh[3][4] /ˈkækniːə/
332 Cacturne Cacturne CACK-turn[3][4] /ˈkæktərn/
333 Swablu Swablu SWAH-blue[3] /ˈswɑːbluː/
swah-BLUE[4] /swɑːˈbluː/
334 Altaria Altaria all-TEAR-ee-uh[3] /ɔːlˈtɛəriːə/
ahl-TAR-ee-uh[4] /ɑːlˈtɑːriːə/
335 Zangoose Zangoose ZANG-goose[3][4] /ˈzæŋɡuːs/
336 Seviper Seviper seh-VIE-per[3][4] /sɛˈvaɪpɜːr/
337 Lunatone Lunatone LOO-nuh-tone[3][4] /ˈluːnətoʊn/
338 Solrock Solrock SOL-rock[3] /ˈsɒlrɒk/
SOLE-rock[4] /ˈsoʊlrɒk/
339 Barboach Barboach bar-BOACH[3][4] /bɑːrˈboʊtʃ/
340 Whiscash Whiscash WISS-cash[3][4] /ˈwɪskæʃ/
341 Corphish Corphish COR-fish[3][4] /ˈkɔːrfɪʃ/
342 Crawdaunt Crawdaunt CRAW-daunt[3][4] /ˈkrɔːdɔːnt/
343 Baltoy Baltoy BALL-toy[3] /ˈbɔːltɔɪ/
BAL-toy[4] /ˈbæltɔɪ/
344 Claydol Claydol CLAY-doll[3][4] /ˈkleɪdɒl/
345 Lileep Lileep LILL-leep[3] /ˈlɪliːp/
lil-LEEP[4] /lɪlˈliːp/
346 Cradily Cradily cray-DILLY[3][4] /kreɪˈdɪliː/
347 Anorith Anorith AN-no-rith[3][4] /ˈænoʊrɪθ/
348 Armaldo Armaldo ar-MAL-do[3][4] /ɑːrˈmældoʊ/
349 Feebas Feebas FEE-bass[3][4] /ˈfiːbæs/
350 Milotic Milotic my-LOW-tic[3][4] /maɪˈloʊtɪk/
351 Castform Castform CAST-form[3][4] /ˈkæstfɔːrm/
352 Kecleon Kecleon KEH-clee-on[3][4] /ˈkɛkliːɒn/
353 Shuppet Shuppet SHUP-pett[3][4] /ˈʃʌpɛt/
354 Banette Banette bane-NETT[3][4] /beɪnˈnɛt/
355 Duskull Duskull DUS-kull[3][4] /ˈdʌskʌl/
356 Dusclops Dusclops DUS-klops[3][4] /ˈdʌsklɒps/
357 Tropius Tropius TROH-pee-us[3][4] /ˈtroʊpiːʌs/
358 Chimecho Chimecho chime-ECK-ko[3][4] /tʃaɪmˈɛkoʊ/
359 Absol Absol AB-sol[3][4] /ˈæbsoʊl/
360 Wynaut Wynaut WHY-not[3][4] /ˈhwaɪnɒt/
361 Snorunt Snorunt SNOW-runt[3][4] /ˈsnoʊrʌnt/
362 Glalie Glalie GLAY-lee[3][4] /ˈɡleɪliː/
363 Spheal Spheal SFEEL[3][4] /ˈsfiːl/
364 Sealeo Sealeo SEEL-ee-oh[3][4] /ˈsiːliːoʊ/
365 Walrein Walrein WAL-rain[3][4] /ˈwælreɪn/
366 Clamperl Clamperl CLAM-perl[3][4] /ˈklæmpɜːrl/
367 Huntail Huntail HUN-tail[3][4] /ˈhʌnteɪl/
368 Gorebyss Gorebyss GORE-a-biss[3][4] /ˈɡɔəræbɪs/
369 Relicanth Relicanth REL-uh-canth[3][4] /ˈrɛləkænθ/
370 Luvdisc Luvdisc LOVE-disk[3][4] /ˈlʌvdɪsk/
371 Bagon Bagon BAY-gon[3][4]
Bae-gon[9]
/ˈbeɪɡɒn/
372 Shelgon Shelgon SHELL-gon[3][4] /ˈʃɛlɡɒn/
373 Salamence Salamence SAL-uh-mence[3][4] /ˈsæləmɛns/
374 Beldum Beldum BELL-dum[3][4] /ˈbɛldʌm/
375 Metang Metang met-TANG[3][4] /mɛˈtæŋ/
376 Metagross Metagross MET-uh-gross[3][4] /ˈmɛtəɡroʊs/
377 Regirock Regirock REDGE-ee-rock[3][4] /ˈrɛdʒiːrɒk/
378 Regice Regice REDGE-ice[3][4] /ˈrɛdʒaɪs/
379 Registeel Registeel REDGE-ee-steel[3][4] /ˈrɛdʒiːstiːl/
380 Latias Latias LAT-ee-ahs[3][4] /ˈlætiːɑːs/
381 Latios Latios LAT-ee-ose[3][4] /ˈlætiːoʊs/
382 Kyogre Kyogre kai-OH-gurr[3][4] /kaɪˈoʊɡər/
383 Groudon Groudon GRAU-don[3][4] /ˈɡraʊdɒn/
384 Rayquaza Rayquaza ray-KWAZ-uh[3][4] /reɪˈkwæzə/
Ray-KWAY-zuh[10] /reɪˈkweɪzə/
385 Jirachi Jirachi jer-AH-chi[3][4] /dʒərˈɑːtʃiː/
386 Deoxys Deoxys dee-OCKS-iss[3][4] /diːˈɒksɪs/
387 Turtwig Turtwig TUR-twig[3][4] /ˈtərtwɪɡ/
388 Grotle Grotle GRAHT-ull[3][4] /ˈɡrɑːtəl/
389 Torterra Torterra tor-TERR-uh[3][4] /tɔːrˈtɛrə/
390 Chimchar Chimchar CHIM-char[3][4] /ˈtʃɪmtʃɑːr/
391 Monferno Monferno mon-FERN-oh[3][4] /mɒnˈfɜːrnoʊ/
392 Infernape Infernape in-FER-nape[3][4] /ɪnˈfɜːrneɪp/
393 Piplup Piplup PIP-plup[3][4] /ˈpɪplʌp/
394 Prinplup Prinplup PRIN-plup[3][4] /ˈprɪnplʌp/
395 Empoleon Empoleon im-PO-lee-on[3] /ɪmˈpoʊliːɒn/
em-PO-lee-on[4] /ɛmˈpoʊliːɒn/
396 Starly Starly STAR-lee[3][4] /ˈstɑːrliː/
397 Staravia Staravia star-AY-vee-ah[3][4] /stɑːrˈeɪviːɑː/
398 Staraptor Staraptor star-RAPT-orr[3] /stɑːˈræptɒr/
star-RAP-tor[4] /stɑːˈræptɔːr/
399 Bidoof Bidoof BEE-doof[3][4] /ˈbiːduːf/
400 Bibarel Bibarel BEE-bear-ull[3] /ˈbiːbɛərəl/
bee-BER-rel[4] /biːˈbɜːrɛl/
401 Kricketot Kricketot KRICK-eh-tot[3][4] /ˈkrɪkɛtɒt/
402 Kricketune Kricketune KRICK-eh-toon[3][4] /ˈkrɪkɛtuːn/
403 Shinx Shinx SHINKS[3][4] /ˈʃɪŋks/
404 Luxio Luxio LUCKS-ee-oh[3][4] /ˈlʌksiːoʊ/
405 Luxray Luxray LUCKS-ray[3][4] /ˈlʌksreɪ/
406 Budew Budew Buh-DOO[3]
buh-DOO[4]
/bəˈduː/
407 Roserade Roserade ROSE-raid[3][4] /ˈroʊzreɪd/
408 Cranidos Cranidos CRANE-ee-dose[3][4] /ˈkreɪniːdoʊs/
409 Rampardos Rampardos ram-PAR-dose[3][4] /ræmˈpɑːrdoʊs/
410 Shieldon Shieldon SHEEL-donn[3][4] /ˈʃiːldɒn/
411 Bastiodon Bastiodon BAS-tee-oh-donn[3][4] /ˈbæstiːoʊdɒn/
412 Burmy Burmy BURR-mee[3][4] /ˈbɜːrmiː/
413 Wormadam Wormadam WURR-mah-dam[3] /ˈwʌrmɑːdæm/
WUR-muh-dam[4] /ˈwɜːrmədæm/
414 Mothim Mothim MAH-thum[3] /ˈmɑːθəm/
MOTH-im[4] /ˈmɒθɪm/
415 Combee Combee COHM-bee[3]
COMB-bee[4]
/ˈkoʊmbiː/
416 Vespiquen Vespiquen VES-pa-kwen[3] /ˈvɛspækwɛn/
VES-pih-kwen[4] /ˈvɛspɪkwɛn/
417 Pachirisu Pachirisu patch-ee-REE-su[3]
patch-ee-REE-sue[4]
/pætʃiːˈriːsuː/
418 Buizel Buizel BWEE-zull[3]
BWEE-zul[4]
/ˈbwiːzəl/
419 Floatzel Floatzel FLOAT-zull[3]
FLOAT-zul[4]
/ˈfloʊtzəl/
420 Cherubi Cherubi chuh-ROO-bee[3][4] /tʃəˈruːbiː/
421 Cherrim Cherrim chuh-RIM[3][4] /tʃəˈrɪm/
422 Shellos Shellos SHELL-oss[3][4] /ˈʃɛlɒs/
423 Gastrodon Gastrodon GAS-tro-donn[3][4] /ˈɡæstroʊdɒn/
424 Ambipom Ambipom AM-bih-pom[3][4] /ˈæmbɪpɒm/
425 Drifloon Drifloon DRIFF-loon[3][4] /ˈdrɪfluːn/
426 Drifblim Drifblim DRIFF-blimm[3]
DRIFF-blim[4]
/ˈdrɪfblɪm/
427 Buneary Buneary buh-NEER-ree[3][4] /bəˈnɪəriː/
428 Lopunny Lopunny LAH-puh-nee[3][4] /ˈlɑːpəniː/
429 Mismagius Mismagius mis-MAG-ee-us[3][4] /mɪsˈmæɡiːʌs/
430 Honchkrow Honchkrow HONCH-krow[3][4] /ˈhɒntʃkroʊ/
431 Glameow Glameow GLAM-meow[3][4] /ˈɡlæmjaʊ/
432 Purugly Purugly prr-UG-lee[3] /pərˈʌɡliː/
purr-UG-lee[4] /pɜːrˈʌɡliː/
433 Chingling Chingling CHING-ling[3][4] /ˈtʃɪŋlɪŋ/
434 Stunky Stunky STUNK-ee[3][4] /ˈstʌŋkiː/
435 Skuntank Skuntank SKUN-tank[3][4] /ˈskʌntæŋk/
436 Bronzor Bronzor BRAWN-zor[3] /ˈbrɔːnzɔːr/
BRAWN-zorr[4] /ˈbrɔːnzɒr/
437 Bronzong Bronzong brawn-ZONG[3][4] /brɔːnˈzɒŋ/
438 Bonsly Bonsly BON-sly[3]
BON-slye[4]
/ˈbɒnslaɪ/
439 Mime Jr. Mime Jr. mime-JOON-yur[3]
mime JOO-nyur[4]
/maɪmˈdʒuːnjər/
440 Happiny Happiny hap-PEE-nee[3][4] /hæpˈpiːniː/
441 Chatot Chatot CHAH-tot[3] /ˈtʃɑːtɒt/
CHAT-tot[4] /ˈtʃætɒt/
442 Spiritomb Spiritomb SPIRI-toom[3][4] /ˈspɪrɪtuːm/
443 Gible Gible GIBB-bull[3]
GIB-bull[4]
/ˈɡɪbʊl/
444 Gabite Gabite guh-BITE[3] /ɡəˈbaɪt/
gab-BITE[4] /ɡæˈbaɪt/
445 Garchomp Garchomp gar-CHOMP[3][4] /ɡɑːrˈtʃɒmp/
446 Munchlax Munchlax MUNCH-lacks[3]
MUNCH-lax[4]
/ˈmʌntʃlæks/
447 Riolu Riolu ree-OH-loo[3][4] /riːˈoʊluː/
448 Lucario Lucario loo-CAR-ee-oh[3]l[4] /luːˈkɑːriːoʊ/
449 Hippopotas Hippopotas HIP-po-puh-TOSS[3]
HIP-poh-puh-TOSS[4]
/ˌhɪpoʊpəˈtɒs/
450 Hippowdon Hippowdon hip-POW-donn[3]
hip-POW-don[4]
/hɪpˈpaʊdɒn/
451 Skorupi Skorupi sco-ROO-pee[3] /skoʊˈruːpiː/
skor-ROOP-ee[4] /skɔːrˈruːpiː/
452 Drapion Drapion DRAP-pee-on[3]
DRAP-ee-on[4]
/ˈdræpiːɒn/
453 Croagunk Croagunk CROW-gunk[3][4] /ˈkroʊɡʌŋk/
454 Toxicroak Toxicroak TOCKS-eh-croak[3] /ˈtɒksɛkroʊk/
TOX-uh-croak[4] /ˈtɒksəkroʊk/
455 Carnivine Carnivine CAR-nuh-vine[3] /ˈkɑːrnəvaɪn/
CAR-neh-vine[4] /ˈkɑːrnɛvaɪn/
456 Finneon Finneon FINN-ee-onn[3][4] /ˈfɪniːɒn/
457 Lumineon Lumineon loo-MIN-ee-onn[3][4] /luːˈmɪniːɒn/
458 Mantyke Mantyke MAN-tike[3][4] /ˈmæntaɪk/
459 Snover Snover SNOW-vurr[3] /ˈsnoʊvʌr/
SNOW-vur[4] /ˈsnoʊvər/
460 Abomasnow Abomasnow uh-BOM-a-snow[3] /əˈbɒmæsnoʊ/
ah-BOM-ah-snow[4] /ɑːˈbɒmɑːsnoʊ/
461 Weavile Weavile WEE-vile[3][4] /ˈwiːvaɪl/
462 Magnezone Magnezone MAG-nuh-zone[3][4] /ˈmæɡnəzoʊn/
463 Lickilicky Lickilicky LICK-ee-LICK-ee[3][4] /ˈlɪkiːˌlɪkiː/
464 Rhyperior Rhyperior RYE-peer-ee-urr[3] /ˈraɪpɪəriːʌr/
rye-PEER-ee-or[4] /raɪˈpɪəriːɔːr/
465 Tangrowth Tangrowth TANG-growth[3][4] /ˈtæŋɡroʊθ/
466 Electivire Electivire e-LECT-uh-vire[3][4] /ɪˈlɛktəvaɪər/
467 Magmortar Magmortar MAG-mor-tur[3] /ˈmæɡmɔːrtər/
mag-MOR-tur[4] /mæɡˈmɔːrtər/
468 Togekiss Togekiss TOE-geh-kiss[3][4] /ˈtoʊɡɛkɪs/
469 Yanmega Yanmega YAN-meh-gah[3] /ˈjænmɛɡɑː/
yan-MEG-ah[4] /jænˈmɛɡɑː/
470 Leafeon Leafeon LEEF-ee-on[3][6]
LEAF-ee-on[4]
/ˈliːfiːɒn/
471 Glaceon Glaceon GLACE-ee-on[3][6][4] /ˈɡleɪsiːɒn/
472 Gliscor Gliscor GLY-skor[3] /ˈɡlaɪskɔːr/
GLY-score[4] /ˈɡlaɪskɔər/
473 Mamoswine Mamoswine MAMO-swine[3]
MAM-oh-swine[4]
/ˈmæmoʊswaɪn/
474 Porygon-Z Porygon-Z POR-eh-gon-zee[3] /ˈpɔːrɛɡɒnziː/
POR-ee-gon ZEE[4] /ˈpɔːriːɡɒn ˈziː/
475 Gallade Gallade GAL-ade[3]
GAL-laid[4]
/ˈɡæleɪd/
476 Probopass Probopass PRO-bo-pass[3]
PRO-bow-pass[4]
/ˈproʊboʊpæs/
477 Dusknoir Dusknoir DUSK-nwar[3][4] /ˈdʌsknwɑːr/
478 Froslass Froslass FROS-lass[3][4] /ˈfrɒslæs/
479 Rotom Rotom ROW-tom[3][4] /ˈroʊtɒm/
480 Uxie Uxie YUKE-see[3][11][4] /ˈjuːksiː/
481 Mesprit Mesprit MES-prit[3][11][4] /ˈmɛsprɪt/
482 Azelf Azelf AZ-elf[3][11][4] /ˈæʒɛlf/
483 Dialga Dialga dee-AL-guh[3][11][4] /diːˈælɡə/
484 Palkia Palkia PAL-kee-uh[3][11][4] /ˈpælkiːə/
485 Heatran Heatran HEE-tran[3][11][4] /ˈhiːtræn/
486 Regigigas Regigigas REDGE-ee-gee-gus[3][11][4] /ˈrɛdʒiːɡiːɡʌs/
487 Giratina Giratina gear-uh-TEE-na[3][11][4] /ɡɪərəˈtiːnæ/
488 Cresselia Cresselia cres-SEL-ee-uh[3][11][4] /krɛˈsɛliːə/
489 Phione Phione fee-OWN-ay[3][4] /fiːˈoʊneɪ/
490 Manaphy Manaphy man-A-phee[11] /mænˈæfiː/
man-UH-fee[3][4] /mænˈəfiː/
491 Darkrai Darkrai DARK-rye[3][11][4] /ˈdɑːrkraɪ/
492 Shaymin Shaymin SHAY-min[11][4] /ˈʃeɪmɪn/
493 Arceus Arceus AR-key-us[4] /ˈɑːrkiːʌs/
494 Victini Victini vik-TEE-nee[4] /vɪkˈtiːniː/
495 Snivy Snivy SNY-vee[4] /ˈsnaɪviː/
496 Servine Servine SUR-vine[4] /ˈsɜːrvaɪn/
497 Serperior Serperior sur-PEER-ee-ur[4] /sɜːrˈpɪəriːər/
498 Tepig Tepig TEH-pig[4] /ˈtɛpɪɡ/
499 Pignite Pignite pig-NYTE[4] /pɪɡˈnaɪt/
500 Emboar Emboar EHM-bohr[4] /ˈɛmbɔər/
501 Oshawott Oshawott AS-shuh-wot[4] /ˈæsʃəwɒt/
502 Dewott Dewott DOO-wot[4] /ˈduːwɒt/
503 Samurott Samurott SAM-uh-rot[4] /ˈdæmərɒt/
504 Patrat Patrat pat-RAT[4] /pætˈræt/
505 Watchog Watchog WAH-chawg[4] /ˈwɑːtʃɔːɡ/
506 Lillipup Lillipup LIL-ee-pup[4] /ˈlɪliːpʌp/
507 Herdier Herdier HERD-ee-er[4] /ˈhɜːrdiːər/
508 Stoutland Stoutland STOWT-lund[4] /ˈstaʊtlənd/
509 Purrloin Purrloin PUR-loyn[4] /ˈpɜːrlɔɪn/
510 Liepard Liepard LY-purd[4] /ˈlaɪpərd/
511 Pansage Pansage PAN-sayj[4] /ˈpænseɪdʒ/
512 Simisage Simisage SIH-mee-sayj[4] /ˈsɪmiːseɪdʒ/
513 Pansear Pansear PAN-seer[4] /ˈpænsɪːr/
514 Simisear Simisear SIH-mee-seer[4] /ˈsɪmiːsɪːr/
515 Panpour Panpour PAN-por[4] /ˈpænpɔːr/
516 Simipour Simipour SIH-mee-por[4] /ˈsɪmiːpɔːr/
517 Munna Munna MOON-nuh[4] /ˈmuːnə/
518 Musharna Musharna moo-SHAHR-nuh[4] /muːˈʃɑːrnə/
519 Pidove Pidove pih-DUV[4] /pɪˈdʌv/
520 Tranquill Tranquill TRAN-kwil[4] /ˈtræŋkwɪl/
521 Unfezant Unfezant un-FEZ-ent[4] /ʌnˈfɛzənt/
522 Blitzle Blitzle BLIT-zul[4] /ˈblɪtzəl/
523 Zebstrika Zebstrika zehb-STRY-kuh[4] /zɛbˈstraɪkə/
524 Roggenrola Roggenrola rah-gen-ROH-lah[4] /rɑːɡənˈroʊlɑː/
525 Boldore Boldore BOHL-dohr[4] /ˈboʊldɔər/
526 Gigalith Gigalith GIH-gah-lith[4] /ˈɡɪɡɑːlɪθ/
527 Woobat Woobat WOO-bat[4] /ˈwuːbæt/
528 Swoobat Swoobat SWOO-bat[4] /ˈsuːbæt/
529 Drilbur Drilbur DRIL-bur[4] /ˈdrɪlbɜːr/
530 Excadrill Excadrill EKS-kuh-dril[4] /ˈɛkskədrɪl/
531 Audino Audino AW-dih-noh[4] /ˈɔːdɪnoʊ/
532 Timburr Timburr TIM-bur[4] /ˈtɪmbɜːr/
533 Gurdurr Gurdurr GUR-dur[4] /ˈɡərdər/
534 Conkeldurr Conkeldurr kon-KELL-dur[4] /kɒŋˈkɛldər/
535 Tympole Tympole TIM-pohl[4] /ˈtɪmpoʊl/
536 Palpitoad Palpitoad PAL-pih-tohd[4] /ˈpælpɪtoʊd/
537 Seismitoad Seismitoad SYZ-mih-tohd[4] /ˈsaɪzmɪtoʊd/
538 Throh Throh THROH[4] /ˈθroʊ/
539 Sawk Sawk SAWK[4] /ˈsɔːk/
540 Sewaddle Sewaddle seh-WAH-dul[4] /sɛˈwɑːdəl/
541 Swadloon Swadloon swahd-LOON[4] /swɑːdˈluːn/
542 Leavanny Leavanny lee-VAN-nee[4] /liːˈvæniː/
543 Venipede Venipede VEHN-ih-peed[4] /ˈvɛnɪpiːd/
544 Whirlipede Whirlipede WHIR-lih-peed[4] /ˈhwɜːrlɪpiːd/
545 Scolipede Scolipede SKOH-lih-peed[4] /ˈskoʊlɪpiːd/
546 Cottonee Cottonee KAHT-ton-ee[4] /ˈkɑːtɒniː/
547 Whimsicott Whimsicott WHIM-zih-kot[4] /ˈhwɪmzɪkɒt/
548 Petilil Petilil PEH-tih-lil[4] /ˈpɛtɪlɪl/
549 Lilligant Lilligant LIL-lih-gunt[4] /ˈlɪlɪɡʌnt/
550 Basculin Basculin BASS-kyoo-lin[4] /ˈbæskjuːlɪn/
551 Sandile Sandile SAN-dyle[4] /ˈsændaɪl/
552 Krokorok Krokorok KRAHK-oh-rahk[4] /ˈkrɑːkoʊrɑːk/
553 Krookodile Krookodile KROOK-oh-dyle[4] /ˈkrʊkoʊdaɪl/
554 Darumaka Darumaka dah-roo-MAH-kuh[4] /dɑːruːˈmɑːkə/
555 Darmanitan Darmanitan dar-MAN-ih-tan[4] /dɑːrˈmænɪtæn/
556 Maractus Maractus mah-RAK-tus[4] /mɑːˈræktʌs/
557 Dwebble Dwebble DWEHB-bul[4] /ˈdwɛbəl/
558 Crustle Crustle KRUS-tul[4] /ˈkrʌstəl/
559 Scraggy Scraggy SKRAG-ee[4] /ˈskræɡiː/
560 Scrafty Scrafty SKRAF-tee[4] /ˈskræftiː/
561 Sigilyph Sigilyph SIH-jih-liff[4] /ˈsɪdʒɪlɪf/
562 Yamask Yamask YAH-mask[4] /ˈjɑːmæsk/
563 Cofagrigus Cofagrigus kof-uh-GREE-guss[4] /kɒfəˈgriːɡʌs/
564 Tirtouga Tirtouga teer-TOO-guh[4] /tɪərˈtuːɡə/
565 Carracosta Carracosta kar-ruh-KOSS-tuh[4] /kɑːrəˈkɒstə/
566 Archen Archen AR-ken[4] /ˈɑːrkɛn/
567 Archeops Archeops AR-kee-ops[4] /ˈɑːrkiːɒps/
568 Trubbish Trubbish TRUB-bish[4] /ˈtrʌbɪʃ/
569 Garbodor Garbodor gar-BOH-dur[4] /ɡɑːrˈboʊdər/
570 Zorua Zorua ZORE-oo-ah[4] /ˈzɔəruːɑː/
571 Zoroark Zoroark ZORE-oh-ark[4] /ˈzɔəroʊɑːrk/
572 Minccino Minccino min-CHEE-noh[4] /mɪnˈtʃiːnoʊ/
573 Cinccino Cinccino chin-CHEE-noh[4] /tʃɪnˈtʃiːnoʊ/
574 Gothita Gothita GAH-THEE-tah[4] /ˌɡɑːˈθiːtɑː/
575 Gothorita Gothorita GAH-thoh-REE-tah[4] /ˌɡɑːθoʊˈriːtɑː/
576 Gothitelle Gothitelle GAH-thih-tell[4] /ˈɡɑːθɪtɛl/
577 Solosis Solosis soh-LOH-sis[4] /soʊˈloʊsɪs/
578 Duosion Duosion doo-OH-zhun[4] /duːˈoʊʒən/
579 Reuniclus Reuniclus ree-yoo-NIH-klus[4] /riːjuːˈnɪklʌs/
580 Ducklett Ducklett DUK-lit[4] /ˈdʌklɪt/
581 Swanna Swanna SWAH-nuh[4] /ˈswɑːnə/
582 Vanillite Vanillite vuh-NIHL-lyte[4] /vəˈnɪlaɪt/
583 Vanillish Vanillish vuh-NIHL-lish[4] /vəˈnɪlɪʃ/
584 Vanilluxe Vanilluxe vuh-NIHL-lux[4] /vəˈnɪlʌks/
585 Deerling Deerling DEER-ling[4] /ˈdɪərlɪŋ/
586 Sawsbuck Sawsbuck SAWZ-buk[4] /ˈsɔːzbʌk/
587 Emolga Emolga ee-MAHL-guh[4] /iːˈmɑːlɡə/
588 Karrablast Karrablast KAIR-ruh-blast[4] /ˈkɛərəblæst/
589 Escavalier Escavalier ess-KAH-vuh-LEER[4] /ɛsˌkɑːvəˈlɪər/
590 Foongus Foongus FOON-gus[4] /ˈfuːŋɡʌs/
591 Amoonguss Amoonguss uh-MOON-gus[4] /əˈmuːŋɡʌs/
592 Frillish Frillish FRIL-lish[4] /ˈfrɪlɪʃ/
593 Jellicent Jellicent JEL-ih-sent[4] /ˈdʒɛlɪsɛnt/
594 Alomomola Alomomola uh-LOH-muh-MOH-luh[4] /əˌloʊməˈmoʊlə/
595 Joltik Joltik JOHL-tik[4] /ˈdʒoʊltɪk/
596 Galvantula Galvantula gal-VAN-choo-luh[4] /ɡælˈvæntʃuːlə/
597 Ferroseed Ferroseed fer-AH-seed[4] /fɜːrˈɑːsiːd/
598 Ferrothorn Ferrothorn fer-AH-thorn[4] /fɜːrˈɑːθɔːrn/
599 Klink Klink KLEENK[4] /ˈkliːŋk/
600 Klang Klang KLANG[4] /ˈklæŋ/
601 Klinklang Klinklang KLEENK-klang[4] /ˈkliːŋklæŋ/
602 Tynamo Tynamo TY-nuh-moh[4] /ˈtaɪnəmoʊ/
603 Eelektrik Eelektrik ee-LEK-trik[4] /iːˈlɛktrɪk/
604 Eelektross Eelektross ee-LEK-trahs[4] /iːˈlɛktrɑːs/
605 Elgyem Elgyem ELL-jee-ehm[4] /ˈɛldʒiːɛm/
606 Beheeyem Beheeyem BEE-hee-ehm[4] /ˈbiːhiːɛm/
607 Litwick Litwick LIT-wik[4] /ˈlɪtwɪk/
608 Lampent Lampent LAM-pent[4] /ˈlæmpɛnt/
609 Chandelure Chandelure shan-duh-LOOR[4] /ʃændəˈlʊər/
610 Axew Axew AKS-yoo[4] /ˈæksjuː/
611 Fraxure Fraxure FRAK-shur[4] /ˈfrækʃər/
612 Haxorus Haxorus HAK-soar-us[4] /ˈhæksɔərʌs/
613 Cubchoo Cubchoo cub-CHOO[4] /kʌbˈtʃuː/
614 Beartic Beartic BAIR-tick[4] /ˈbɛərtɪk/
615 Cryogonal Cryogonal kry-AH-guh-nul[4] /kraɪˈɑːɡənəl/
616 Shelmet Shelmet SHELL-mett[4] /ˈʃɛlmɛt/
617 Accelgor Accelgor ak-SELL-gohr[4] /ækˈsɛlɡɔər/
618 Stunfisk Stunfisk STUN-fisk[4] /ˈstʌnfɪsk/
619 Mienfoo Mienfoo MEEN-FOO[4] /ˌmiːnˈfuː/
620 Mienshao Mienshao MEEN-SHOW[4] /ˌmiːnˈʃoʊ/
621 Druddigon Druddigon DRUD-dih-gahn[4] /ˈdrʌdɪɡən/
622 Golett Golett GO-let[4] /ˈɡoʊlɛt/
623 Golurk Golurk GO-lurk[4] /ˈɡoʊlərk/
624 Pawniard Pawniard PAWN-yard[4] /ˈpɔːnjɑːrd/
625 Bisharp Bisharp BIH-sharp[4] /ˈbɪʃɑːrp/
626 Bouffalant Bouffalant BOO-fuh-lahnt[4] /ˈbuːfəlɑːnt/
627 Rufflet Rufflet RUF-lit[4] /ˈrʌflɪt/
628 Braviary Braviary BRAY-vee-air-ee[4] /ˈbreɪviːɛəriː/
629 Vullaby Vullaby VUL-luh-bye[4] /ˈvʌləbaɪ/
630 Mandibuzz Mandibuzz MAN-dih-buz[4] /ˈmændɪbʌz/
631 Heatmor Heatmor HEET-mohr[4] /ˈhiːtmɔər/
632 Durant Durant dur-ANT[4] /dərˈænt/
633 Deino Deino DY-noh[4] /ˈdiːnoʊ/
634 Zweilous Zweilous ZVY-lus[4] /ˈtsvaɪlʌs/
635 Hydreigon Hydreigon hy-DRY-gahn[4] /haɪˈdraɪɡən/
636 Larvesta Larvesta lar-VESS-tuh[4] /lɑːrˈvɛstə/
637 Volcarona Volcarona vol-kah-ROH-nuh[4] /vɒlkɑːˈroʊnə/
638 Cobalion Cobalion koh-BAY-lee-un[4] /koʊˈbeɪliːʌn/
639 Terrakion Terrakion tur-RAK-ee-un[4] /tərˈrækiːʌn/
640 Virizion Virizion vih-RY-zee-un[4] /vɪˈraɪziːʌn/
641 Tornadus Tornadus tohr-NAY-dus[4] /tɔərˈneɪdʌs/
642 Thundurus Thundurus THUN-duh-rus[4] /ˈθʌndərʌs/
643 Reshiram Reshiram RESH-i-ram[4] /ˈrɛʃɪræm/
644 Zekrom Zekrom ZECK-rahm[4] /ˈzɛkrɑːm/
645 Landorus Landorus LAN-duh-rus[4] /ˈlændərʌs/
646 Kyurem Kyurem KYOO-rem[4] /ˈkjuːrɛm/
647 Keldeo Keldeo KELL-dee-oh[4] /ˈkɛldiːoʊ/
648 Meloetta Meloetta mell-oh-ET-uh[4] /mɛloʊˈɛtə/
649 Genesect Genesect JEN-uh-sekt[4] /ˈdʒɛnəsɛkt/
650 Chespin Chespin CHESS-pin[6][4] /ˈtʃɛspɪn/
651 Quilladin Quilladin QUILL-uh-din[4] /ˈkwɪlədɪn/
652 Chesnaught Chesnaught CHESS-nawt[4] /ˈtʃɛsnɔːt/
653 Fennekin Fennekin FEN-ik-in[6][4] /ˈfɛnɪkɪn/
654 Braixen Braixen BRAKE-sen[4] /ˈbreɪksɛn/
655 Delphox Delphox DELL-fox[4] /ˈdɛlfɒks/
656 Froakie Froakie FRO-kee[6][4] /ˈfroʊkiː/
657 Frogadier Frogadier FROG-uh-deer[4] /ˈfrɒɡədɪər/
658 Greninja Greninja greh-NIN-jah[4] /ɡrɛˈnɪndʒɑː/
659 Bunnelby Bunnelby BUN-ell-bee[6][4] /ˈbʌnɛlbiː/
660 Diggersby Diggersby DIH-gurz-bee[4] /ˈdɪɡərzbiː/
661 Fletchling Fletchling FLETCH-ling[6][4] /ˈflɛtʃlɪŋ/
662 Fletchinder Fletchinder FLETCH-in-der[4] /ˈflɛtʃɪndər/
663 Talonflame Talonflame TAL-un-flame[4] /ˈtælʌnfleɪm/
664 Scatterbug Scatterbug SCAT-ter-BUG[4] /ˈskætərˌbʌɡ/
665 Spewpa Spewpa SPEW-puh[4] /ˈspjuːpə/
666 Vivillon Vivillon VIH-vee-yon[4] /ˈvɪviːjɒn/
667 Litleo Litleo LIT-lee-oh[6][4] /ˈlɪtliːoʊ/
668 Pyroar Pyroar PIE-roar[4] /ˈpaɪrɔər/
669 Flabébé Flabébé flah-BAY-BAY[6][4] /flɑːˈbeɪˌbeɪ/
670 Floette Floette floh-ET[4] /floʊˈɛt/
671 Florges Florges FLORE-jess[4] /ˈflɔərdʒɛs/
672 Skiddo Skiddo skid-OO[4] /skɪdˈuː/
673 Gogoat Gogoat GO-goat[6][4] /ˈɡoʊɡoʊt/
674 Pancham Pancham PAN-chum[6][4] /ˈpæntʃʌm/
675 Pangoro Pangoro PAN-go-roh[4] /ˈpæŋɡoʊroʊ/
676 Furfrou Furfrou FUR-froo[4] /ˈfɜːrfruː/
677 Espurr Espurr ESS-purr[4] /ˈɛspɜːr/
678 Meowstic Meowstic MYOW-stik[4] /ˈmjaʊstɪk/
679 Honedge Honedge HONE-ej[4] /ˈhoʊnɛdʒ/
680 Doublade Doublade DUH-blade[4] /ˈdəbleɪd/
681 Aegislash Aegislash EE-jih-SLASH[4] /ˌiːdʒɪˈslæʃ/
682 Spritzee Spritzee SPRIT-zee[6][4] /ˈsprɪtziː/
683 Aromatisse Aromatisse uh-ROME-uh-teece[4] /əˈroʊmətiːs/
684 Swirlix Swirlix SWUR-licks[6][4] /ˈswɜːrlɪks/
685 Slurpuff Slurpuff SLUR-puff[4] /ˈslɜːrpʌf/
686 Inkay Inkay in-kay[6][4] /ɪŋkeɪ/
687 Malamar Malamar MAL-uh-MAR[4] /ˈmæləˌmɑːr/
688 Binacle Binacle BY-nuh-kull[4] /ˈbaɪnəkəl/
689 Barbaracle Barbaracle bar-BARE-uh-kull[4] /bɑːrˈbɛərəkəl/
690 Skrelp Skrelp Skrelp[4] /ˈskrɛlp/
691 Dragalge Dragalge druh-GAL-jee[4] /drəˈɡældʒiː/
692 Clauncher Clauncher CLAWN-chur[4] /ˈklɔːntʃər/
693 Clawitzer Clawitzer CLOW-wit-zur[4] /ˈklaʊwɪtzər/
694 Helioptile Helioptile hee-lee-AHP-tile[6][4] /hiːliːˈɑːptaɪl/
695 Heliolisk Heliolisk HEE-lee-oh-lisk[4] /ˈhiːliːoʊlɪsk/
696 Tyrunt Tyrunt TIE-runt[4] /ˈtaɪrʌnt/
697 Tyrantrum Tyrantrum tie-RAN-trum[4] /taɪˈræntrʌm/
698 Amaura Amaura ah-MORE-uh[4] /ɑːˈmɔərə/
699 Aurorus Aurorus ah-ROAR-us[4] /ɑːˈrɔərʌs/
700 Sylveon Sylveon SIL-vee-on[6][4] /ˈsɪlviːɒn/
701 Hawlucha Hawlucha haw-LOO-cha[4] /hɔːˈluːtʃæ/
702 Dedenne Dedenne deh-DEN-nay[6][4] /dɛˈdɛneɪ/
703 Carbink Carbink CAR-bink[4] /ˈkɑːrbɪŋk/
704 Goomy Goomy GOO-mee[4] /ˈɡuːmiː/
705 Sliggoo Sliggoo SLIH-goo[4] /ˈslɪɡuː/
706 Goodra Goodra GOO-druh[4] /ˈɡuːdrə/
707 Klefki Klefki KLEF-key[4] /ˈklɛfkiː/
708 Phantump Phantump FAN-tump[4] /ˈfæntʌmp/
709 Trevenant Trevenant TREV-uh-nunt[4] /ˈtrɛvənʌnt/
710 Pumpkaboo Pumpkaboo PUMP-ka-boo[4] /ˈpʌmpkæbuː/
711 Gourgeist Gourgeist GORE-guyst[4] /ˈɡɔərɡaɪst/
712 Bergmite Bergmite BERG-mite[4] /ˈbɜːrɡmaɪt/
713 Avalugg Avalugg AV-uh-lug[4] /ˈævəlʌɡ/
714 Noibat Noibat NOY-bat[4] /ˈnɔɪbæt/
715 Noivern Noivern NOY-vern[4] /ˈnɔɪvərn/
716 Xerneas Xerneas ZURR-nee-us[12][6] /ˈzʌrniː.ʌs/
717 Yveltal Yveltal ee-VELL-tall[12][6] /iːˈvɛltɔːl/
718 Zygarde Zygarde ZY-gard[4] /ˈzaɪɡɑːrd/
719 Diancie Diancie die-AHN-see[4] /daɪˈɑːnsiː/
720 Hoopa Hoopa HOO-puh[5] /ˈhuːpə/
721 Volcanion Volcanion vol-KAY-nee-un[5] /vɒlˈkeɪniːʌn/
722 Rowlet Rowlet ROW-let[5] /ˈroʊlɛt/
723 Dartrix Dartrix DAR-trix[5] /ˈdɑːrtrɪks/
724 Decidueye Decidueye deh-SIH-joo-eye[5] /dɛˈsɪdʒuːaɪ/
725 Litten Litten LIT-n[5] /ˈlɪtən/
726 Torracat Torracat TOR-ruh-cat[5] /ˈtɔːrəkæt/
727 Incineroar Incineroar in-SIN-uh-roar[5] /ɪnˈsɪnərɔər/
728 Popplio Popplio POP-lee-oh[5] /ˈpɒpliːoʊ/
729 Brionne Brionne bree-AHN[5] /briːˈɑːn/
730 Primarina Primarina PREE-muh-REE-nuh[5] /ˈpriːməˈriːnə/
731 Pikipek Pikipek PICK-kee-peck[5] /ˈpɪkiːpɛk/
732 Trumbeak Trumbeak TRUM-beak[5] /ˈtrʌmbiːk/
733 Toucannon Toucannon too-CAN-nun[5] /tuːˈkænən/
734 Yungoos Yungoos YUNG-goose[5] /ˈjʌŋɡuːs/
735 Gumshoos Gumshoos GUM-shoos[5] /ˈɡʌmʃuːs/
736 Grubbin Grubbin GRUB-bin[5] /ˈɡrʌb.bɪn/
737 Charjabug Charjabug CHAR-juh-bug[5] /ˈtʃɑːrdʒəbʌɡ/
738 Vikavolt Vikavolt VIE-kuh-volt[5] /ˈvaɪkəvɒlt/
739 Crabrawler Crabrawler crab-BRAW-ler[5] /kræbˈbrɔːlər/
740 Crabominable Crabominable crab-BAH-min-uh-bull[5] /kræbˈbɑːmɪnəbʊl/
741 Oricorio Oricorio or-ih-KOR-ee-oh[5] /ɔːrɪˈkɔːriːoʊ/
742 Cutiefly Cutiefly KYOO-tee-fly[5] /ˈkjuːtiːflaɪ/
743 Ribombee Ribombee rih-BOMB-bee[5] /rɪˈbɒmb.biː/
744 Rockruff Rockruff ROCK-ruff[5] /ˈrɒkrʌf/
745 Lycanroc Lycanroc LIE-can-rock[5] /ˈlaɪkænrɒk/
746 Wishiwashi Wishiwashi WISH-ee-WASH-ee[5] /ˈwɪʃiːˌwɒʃiː/
747 Mareanie Mareanie muh-REE-nee[5] /məˈriːniː/
748 Toxapex Toxapex TOX-uh-pex[5] /ˈtɒksəpɛks/
749 Mudbray Mudbray MUD-bray[5] /ˈmʌdbreɪ/
750 Mudsdale Mudsdale MUDZ-dale[5] /ˈmʌdzdeɪl/
751 Dewpider Dewpider DOO-pih-der[5] /ˈduːpɪdər/
752 Araquanid Araquanid uh-RACK-wuh-nid[5] /əˈrækwənɪd/
753 Fomantis Fomantis fo-MAN-tis[5] /foʊˈmæntɪs/
754 Lurantis Lurantis
755 Morelull Morelull MORE-eh-lull[5] /ˈmɔərɛlʌl/
756 Shiinotic Shiinotic shee-NAH-tick[5] /ʃiːˈnɑːtɪk/
757 Salandit Salandit suh-LAN-dit[5] /səˈlændɪt/
758 Salazzle Salazzle suh-LAZ-zuhl[5] /səˈlæzəl/
759 Stufful Stufful STUFF-fuhl[5] /ˈstʌf.fʌl/
760 Bewear Bewear beh-WARE[5] /bəˈwɛər/
761 Bounsweet Bounsweet BOWN-sweet[5] /ˈbaʊnswiːt/
762 Steenee Steenee STEE-nee[5] /ˈstiːniː/
763 Tsareena Tsareena zar-EE-nuh[5] /zɑːrˈiːnə/
764 Comfey Comfey KUM-fay[5] /ˈkʌmfeɪ/
765 Oranguru Oranguru or-RANG-goo-roo[5] /ɔːˈræŋɡuːruː/
766 Passimian Passimian pass-SIM-ee-uhn[5] /pæsˈsɪmiːən/
767 Wimpod Wimpod WIM-pod[5] /ˈwɪmpɒd/
768 Golisopod Golisopod go-LIE-suh-pod[5] /ɡoʊˈlaɪsəpɒd/
769 Sandygast Sandygast SAN-dee-GAST[5] /ˈsændiːˌɡæst/
770 Palossand Palossand PAL-uh-sand[5] /ˈpæləsænd/
771 Pyukumuku Pyukumuku PYOO-koo-MOO-koo[5] /ˌpjuːkuːˈmuːkuː/
772 Type: Null Type: Null TYPE NULL[5] /ˌtaɪp ˈnʌl/
773 Silvally Silvally
774 Minior Minior MIN-ee-or[5] /ˈmɪniːɔːr/
775 Komala Komala koh-MAH-luh[5] /koʊˈmɑːlə/
776 Turtonator Turtonator TURT-nay-ter[5] /ˈtɜːrt.neɪtər/
777 Togedemaru Togedemaru TOH-geh-deh-MAH-roo[5] /ˌtoʊɡɛdɛˈmɑːruː/
778 Mimikyu Mimikyu MEE-mee-kyoo[5] /ˈmiːmiːkjuː/
779 Bruxish Bruxish
780 Drampa Drampa DRAM-puh[5] /ˈdræmpə/
781 Dhelmise Dhelmise dell-MIZE[5] /dɛlˈmaɪz/
782 Jangmo-o Jangmo-o JANG-MOH-oh[5] /ˌdʒaŋˈmoʊ.oʊ/
783 Hakamo-o Hakamo-o HAH-kah-MOH-oh[5] /ˌhɑːkɑːˈmoʊ.oʊ/
784 Kommo-o Kommo-o koh-MOH-oh[5] /koʊˈmoʊ.oʊ/
785 Tapu Koko Tapu Koko
786 Tapu Lele Tapu Lele
787 Tapu Bulu Tapu Bulu TAH-poo BOO-loo[5] /ˌtɑːpuː ˈbuːluː/
788 Tapu Fini Tapu Fini TAH-poo FEE-nee[5] /ˌtɑːpuː ˈfiːniː/
789 Cosmog Cosmog KOZ-mog[5] /ˈkɒzmɒɡ/
790 Cosmoem Cosmoem KOZ-mo-em[5] /ˈkɒzmoʊɛm/
791 Solgaleo Solgaleo SOUL-gah-LAY-oh[5] /ˌsoʊlɡɑːˈleɪoʊ/
792 Lunala Lunala loo-NAH-luh[5] /luːˈnɑːlə/
793 Nihilego Nihilego NIE-uh-lee-go[5] /ˈnaɪəliːɡoʊ/
794 Buzzwole Buzzwole
795 Pheromosa Pheromosa fair-uh-MO-suh[5] /fɛərəˈmoʊsə/
796 Xurkitree Xurkitree ZURK-ih-tree[5] /ˈzɜːrkɪtriː/
797 Celesteela Celesteela sell-uh-STEEL-uh[5] /sɛləˈstiːlə/
798 Kartana Kartana kar-TAH-nuh[5] /kɑːrˈtɑːnə/
799 Guzzlord Guzzlord GUZZ-lord[5] /ˈgʌzlɔːrd/
800 Necrozma Necrozma neh-KROHZ-muh[5] /nɛˈkroʊzmə/
801 Magearna Magearna muh-GEER-nuh[5] /məˈgɪərnə/
802 Marshadow Marshadow mar-SHAD-oh[5] /mɑːrˈʃædoʊ/
803 Poipole Poipole POY-pull[5] /ˈpɔɪpʊl/
804 Naganadel Naganadel NAW-guh-NAW-duhl[5] /ˈnɔːɡəˌnɔːdəl/
805 Stakataka Stakataka STACK-uh-TACK-uh[5] /ˈstækəˌtækə/
806 Blacephalon Blacephalon blass-SEF-uh-lawn[5] /blæˈsɛfəlɔːn/
807 Zeraora Zeraora
896 Glastrier Glastrier GLASS-tree-er[10] /ˈɡlæstriːər/

References

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 The Official Pokémon Handbook
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152 2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159 2.160 2.161 2.162 2.163 2.164 2.165 2.166 2.167 2.168 2.169 Pokémon Kanto Handbook
 3. 3.000 3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016 3.017 3.018 3.019 3.020 3.021 3.022 3.023 3.024 3.025 3.026 3.027 3.028 3.029 3.030 3.031 3.032 3.033 3.034 3.035 3.036 3.037 3.038 3.039 3.040 3.041 3.042 3.043 3.044 3.045 3.046 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 3.053 3.054 3.055 3.056 3.057 3.058 3.059 3.060 3.061 3.062 3.063 3.064 3.065 3.066 3.067 3.068 3.069 3.070 3.071 3.072 3.073 3.074 3.075 3.076 3.077 3.078 3.079 3.080 3.081 3.082 3.083 3.084 3.085 3.086 3.087 3.088 3.089 3.090 3.091 3.092 3.093 3.094 3.095 3.096 3.097 3.098 3.099 3.100 3.101 3.102 3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108 3.109 3.110 3.111 3.112 3.113 3.114 3.115 3.116 3.117 3.118 3.119 3.120 3.121 3.122 3.123 3.124 3.125 3.126 3.127 3.128 3.129 3.130 3.131 3.132 3.133 3.134 3.135 3.136 3.137 3.138 3.139 3.140 3.141 3.142 3.143 3.144 3.145 3.146 3.147 3.148 3.149 3.150 3.151 3.152 3.153 3.154 3.155 3.156 3.157 3.158 3.159 3.160 3.161 3.162 3.163 3.164 3.165 3.166 3.167 3.168 3.169 3.170 3.171 3.172 3.173 3.174 3.175 3.176 3.177 3.178 3.179 3.180 3.181 3.182 3.183 3.184 3.185 3.186 3.187 3.188 3.189 3.190 3.191 3.192 3.193 3.194 3.195 3.196 3.197 3.198 3.199 3.200 3.201 3.202 3.203 3.204 3.205 3.206 3.207 3.208 3.209 3.210 3.211 3.212 3.213 3.214 3.215 3.216 3.217 3.218 3.219 3.220 3.221 3.222 3.223 3.224 3.225 3.226 3.227 3.228 3.229 3.230 3.231 3.232 3.233 3.234 3.235 3.236 3.237 3.238 3.239 3.240 3.241 3.242 3.243 3.244 3.245 3.246 3.247 3.248 3.249 3.250 3.251 3.252 3.253 3.254 3.255 3.256 3.257 3.258 3.259 3.260 3.261 3.262 3.263 3.264 3.265 3.266 3.267 3.268 3.269 3.270 3.271 3.272 3.273 3.274 3.275 3.276 3.277 3.278 3.279 3.280 3.281 3.282 3.283 3.284 3.285 3.286 3.287 3.288 3.289 3.290 3.291 3.292 3.293 3.294 3.295 3.296 3.297 3.298 3.299 3.300 3.301 3.302 3.303 3.304 3.305 3.306 3.307 3.308 3.309 3.310 3.311 3.312 3.313 3.314 3.315 3.316 3.317 3.318 3.319 3.320 3.321 3.322 3.323 3.324 3.325 3.326 3.327 3.328 3.329 3.330 3.331 3.332 3.333 3.334 3.335 3.336 3.337 3.338 3.339 3.340 3.341 3.342 3.343 3.344 3.345 3.346 3.347 3.348 3.349 3.350 3.351 3.352 3.353 3.354 3.355 3.356 3.357 3.358 3.359 3.360 3.361 3.362 3.363 3.364 3.365 3.366 3.367 3.368 3.369 3.370 3.371 3.372 3.373 3.374 3.375 3.376 3.377 3.378 3.379 3.380 3.381 3.382 3.383 3.384 3.385 3.386 3.387 3.388 3.389 3.390 3.391 3.392 3.393 3.394 3.395 3.396 3.397 3.398 3.399 3.400 3.401 3.402 3.403 3.404 3.405 3.406 3.407 3.408 3.409 3.410 3.411 3.412 3.413 3.414 3.415 3.416 3.417 3.418 3.419 3.420 3.421 3.422 3.423 3.424 3.425 3.426 3.427 3.428 3.429 3.430 3.431 3.432 3.433 3.434 3.435 3.436 3.437 3.438 3.439 3.440 3.441 3.442 3.443 3.444 3.445 3.446 3.447 3.448 3.449 3.450 3.451 3.452 3.453 3.454 3.455 3.456 3.457 3.458 3.459 3.460 3.461 3.462 3.463 3.464 3.465 3.466 3.467 3.468 3.469 3.470 3.471 3.472 3.473 3.474 3.475 3.476 3.477 3.478 3.479 3.480 3.481 3.482 3.483 3.484 3.485 3.486 3.487 3.488 3.489 Pokémon Ultimate Handbook
 4. 4.000 4.001 4.002 4.003 4.004 4.005 4.006 4.007 4.008 4.009 4.010 4.011 4.012 4.013 4.014 4.015 4.016 4.017 4.018 4.019 4.020 4.021 4.022 4.023 4.024 4.025 4.026 4.027 4.028 4.029 4.030 4.031 4.032 4.033 4.034 4.035 4.036 4.037 4.038 4.039 4.040 4.041 4.042 4.043 4.044 4.045 4.046 4.047 4.048 4.049 4.050 4.051 4.052 4.053 4.054 4.055 4.056 4.057 4.058 4.059 4.060 4.061 4.062 4.063 4.064 4.065 4.066 4.067 4.068 4.069 4.070 4.071 4.072 4.073 4.074 4.075 4.076 4.077 4.078 4.079 4.080 4.081 4.082 4.083 4.084 4.085 4.086 4.087 4.088 4.089 4.090 4.091 4.092 4.093 4.094 4.095 4.096 4.097 4.098 4.099 4.100 4.101 4.102 4.103 4.104 4.105 4.106 4.107 4.108 4.109 4.110 4.111 4.112 4.113 4.114 4.115 4.116 4.117 4.118 4.119 4.120 4.121 4.122 4.123 4.124 4.125 4.126 4.127 4.128 4.129 4.130 4.131 4.132 4.133 4.134 4.135 4.136 4.137 4.138 4.139 4.140 4.141 4.142 4.143 4.144 4.145 4.146 4.147 4.148 4.149 4.150 4.151 4.152 4.153 4.154 4.155 4.156 4.157 4.158 4.159 4.160 4.161 4.162 4.163 4.164 4.165 4.166 4.167 4.168 4.169 4.170 4.171 4.172 4.173 4.174 4.175 4.176 4.177 4.178 4.179 4.180 4.181 4.182 4.183 4.184 4.185 4.186 4.187 4.188 4.189 4.190 4.191 4.192 4.193 4.194 4.195 4.196 4.197 4.198 4.199 4.200 4.201 4.202 4.203 4.204 4.205 4.206 4.207 4.208 4.209 4.210 4.211 4.212 4.213 4.214 4.215 4.216 4.217 4.218 4.219 4.220 4.221 4.222 4.223 4.224 4.225 4.226 4.227 4.228 4.229 4.230 4.231 4.232 4.233 4.234 4.235 4.236 4.237 4.238 4.239 4.240 4.241 4.242 4.243 4.244 4.245 4.246 4.247 4.248 4.249 4.250 4.251 4.252 4.253 4.254 4.255 4.256 4.257 4.258 4.259 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.270 4.271 4.272 4.273 4.274 4.275 4.276 4.277 4.278 4.279 4.280 4.281 4.282 4.283 4.284 4.285 4.286 4.287 4.288 4.289 4.290 4.291 4.292 4.293 4.294 4.295 4.296 4.297 4.298 4.299 4.300 4.301 4.302 4.303 4.304 4.305 4.306 4.307 4.308 4.309 4.310 4.311 4.312 4.313 4.314 4.315 4.316 4.317 4.318 4.319 4.320 4.321 4.322 4.323 4.324 4.325 4.326 4.327 4.328 4.329 4.330 4.331 4.332 4.333 4.334 4.335 4.336 4.337 4.338 4.339 4.340 4.341 4.342 4.343 4.344 4.345 4.346 4.347 4.348 4.349 4.350 4.351 4.352 4.353 4.354 4.355 4.356 4.357 4.358 4.359 4.360 4.361 4.362 4.363 4.364 4.365 4.366 4.367 4.368 4.369 4.370 4.371 4.372 4.373 4.374 4.375 4.376 4.377 4.378 4.379 4.380 4.381 4.382 4.383 4.384 4.385 4.386 4.387 4.388 4.389 4.390 4.391 4.392 4.393 4.394 4.395 4.396 4.397 4.398 4.399 4.400 4.401 4.402 4.403 4.404 4.405 4.406 4.407 4.408 4.409 4.410 4.411 4.412 4.413 4.414 4.415 4.416 4.417 4.418 4.419 4.420 4.421 4.422 4.423 4.424 4.425 4.426 4.427 4.428 4.429 4.430 4.431 4.432 4.433 4.434 4.435 4.436 4.437 4.438 4.439 4.440 4.441 4.442 4.443 4.444 4.445 4.446 4.447 4.448 4.449 4.450 4.451 4.452 4.453 4.454 4.455 4.456 4.457 4.458 4.459 4.460 4.461 4.462 4.463 4.464 4.465 4.466 4.467 4.468 4.469 4.470 4.471 4.472 4.473 4.474 4.475 4.476 4.477 4.478 4.479 4.480 4.481 4.482 4.483 4.484 4.485 4.486 4.487 4.488 4.489 4.490 4.491 4.492 4.493 4.494 4.495 4.496 4.497 4.498 4.499 4.500 4.501 4.502 4.503 4.504 4.505 4.506 4.507 4.508 4.509 4.510 4.511 4.512 4.513 4.514 4.515 4.516 4.517 4.518 4.519 4.520 4.521 4.522 4.523 4.524 4.525 4.526 4.527 4.528 4.529 4.530 4.531 4.532 4.533 4.534 4.535 4.536 4.537 4.538 4.539 4.540 4.541 4.542 4.543 4.544 4.545 4.546 4.547 4.548 4.549 4.550 4.551 4.552 4.553 4.554 4.555 4.556 4.557 4.558 4.559 4.560 4.561 4.562 4.563 4.564 4.565 4.566 4.567 4.568 4.569 4.570 4.571 4.572 4.573 4.574 4.575 4.576 4.577 4.578 4.579 4.580 4.581 4.582 4.583 4.584 4.585 4.586 4.587 4.588 4.589 4.590 4.591 4.592 4.593 4.594 4.595 4.596 4.597 4.598 4.599 4.600 4.601 4.602 4.603 4.604 4.605 4.606 4.607 4.608 4.609 4.610 4.611 4.612 4.613 4.614 4.615 4.616 4.617 4.618 4.619 4.620 4.621 4.622 4.623 4.624 4.625 4.626 4.627 4.628 4.629 4.630 4.631 4.632 4.633 4.634 4.635 4.636 4.637 4.638 4.639 4.640 4.641 4.642 4.643 4.644 4.645 4.646 4.647 4.648 4.649 4.650 4.651 4.652 4.653 4.654 4.655 4.656 4.657 4.658 4.659 4.660 4.661 4.662 4.663 4.664 4.665 4.666 4.667 4.668 4.669 4.670 4.671 4.672 4.673 4.674 4.675 4.676 4.677 4.678 4.679 4.680 4.681 4.682 4.683 4.684 4.685 4.686 4.687 4.688 4.689 4.690 4.691 4.692 4.693 4.694 4.695 4.696 4.697 4.698 4.699 4.700 4.701 4.702 4.703 4.704 4.705 4.706 4.707 4.708 4.709 4.710 4.711 4.712 4.713 4.714 4.715 4.716 4.717 Pokémon Deluxe Essential Handbook
 5. 5.000 5.001 5.002 5.003 5.004 5.005 5.006 5.007 5.008 5.009 5.010 5.011 5.012 5.013 5.014 5.015 5.016 5.017 5.018 5.019 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.025 5.026 5.027 5.028 5.029 5.030 5.031 5.032 5.033 5.034 5.035 5.036 5.037 5.038 5.039 5.040 5.041 5.042 5.043 5.044 5.045 5.046 5.047 5.048 5.049 5.050 5.051 5.052 5.053 5.054 5.055 5.056 5.057 5.058 5.059 5.060 5.061 5.062 5.063 5.064 5.065 5.066 5.067 5.068 5.069 5.070 5.071 5.072 5.073 5.074 5.075 5.076 5.077 5.078 5.079 5.080 5.081 5.082 5.083 5.084 5.085 5.086 5.087 5.088 5.089 5.090 5.091 5.092 5.093 5.094 5.095 5.096 5.097 5.098 5.099 5.100 5.101 5.102 5.103 5.104 5.105 5.106 5.107 5.108 5.109 5.110 5.111 5.112 5.113 5.114 Pokémon Super Deluxe Essential Handbook
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 Pokémon: Kalos Beginner's Handbook
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 The Official Pokémon Handbook #2
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 8.56 8.57 8.58 8.59 8.60 8.61 8.62 8.63 8.64 8.65 8.66 8.67 8.68 8.69 8.70 8.71 8.72 8.73 8.74 8.75 8.76 8.77 8.78 8.79 8.80 8.81 8.82 8.83 8.84 8.85 8.86 8.87 8.88 8.89 8.90 8.91 8.92 8.93 8.94 8.95 8.96 8.97 8.98 The Official Pokémon Handbook #3
 9. Official Pokémon GO Twitter
 10. 10.0 10.1 JB Twitter - Localisation Producer at TPCi
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 Legendary Pokémon: The Essential Guide - Sinnoh Edition
 12. 12.0 12.1 Official Pokémon Twitter