Played:

  • Pokemon Blue
  • Pokemon Yellow
  • Pokemon Gold
  • Pokemon Crystal
  • Pokémon Leaf Green
  • Pokémon Stadium 2
  • Pokémon Colosseum
  • Pokémon XD: Gale of Darkness
  • Pokemon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team
  • Pokémon Diamond