Template:User Pokémon Smile

Pokémon Smile logo.png This user is a player of Pokémon Smile.