Pokémon Ranger: The Comic – Shadows of Almia - Other languages