Open main menu

Bulbapedia β

Changes

Pokémon in Greater China

48 bytes added, 22:30, 12 December 2019
Cast and crew
|{{an|Brock}}
|于正昇 ''Yú Zhèngshēng''{{tt|*|AG to DP series}}<br>梁興昌 ''Liáng Xìngchāng''<br>符爽 ''Fú Shuǎng''
|李錦綸 ''Léih Gámlèuhn'' (Alan Lee){{tt|*|Anime (TVB) & M01, M03, M10}}<br>何承駿 ''Hòh Sìhngjeun'' (Rattan Ho){{tt|*|DP066 - DP072, DP151 - DP154, DP189 - DP193 (TVB)}}<br>劉奕希 ''Làuh Yihkhēi'' (Ricky Lau){{tt|*|AG series substitute (TVB)}}<br>張振聲 ''Jēung Jansīng'' (Antonio Cheung) {{tt|*|EP053 - EP155 (aTV/Cable) & M04 - M09, M11 - M13}}
|赵震 ''Zhào Zhèn''{{tt|*|DP series}}
|- style="background:#FFF"
|[[Tracey Sketchit]]
|符爽 ''Fú Shuǎng''
|曹啟謙 ''Chòuh Káihīm'' (Monte Cho){{tt|*|Later AG series (TVB)}}<br>黎景全 ''Làih Gíngchyùhn'' (Kinson Lai){{tt|*|Early AG series (TVB)}}<br>陳卓智 ''Chàhn Jeukji'' (Dominic Chan){{tt|*|Original series}}<br>張振聲 ''Jēung Jansīng'' (Antonio Cheung){{tt|*|EP053 - EP155 (aTV/Cable)}}
|
|- style="background:#FFF"
| style="background:#FFF; {{roundybl|5px}}" | {{an|Sophocles}}
| style="background:#FFF" | 林美秀 ''Lín Měixiù''
| style="background:#FFF" | 何凱怡 ''Hòh Hóiyìh'' (Candice Ho)
| style="background:#FFF; {{roundybr|5px}}" |
|}
308
edits