Open main menu

Bulbapedia β

Changes

User:Michail2003/Team Rocket mottos in Russian

420 bytes removed, 09:42, 17 November 2018
{{series|Diamond & Pearl}}
| '''Все:''' Взрываем! || '''''Vse:''' Nachinaem!'' || '''All:''' Starting!
|- style="background:#FFF"
| '''Все:''' Влево шаг, вправо шаг, оторвемся, пока время есть, болваны не узнают, йоу! Раз, два, левой, правой, зажигай! Нам по праву будет мало, эй, давай, давай, давай! Будет все так, как надо, эй! Эй, мы пришли - все нам рады! || '''''Vse:''' Vlevo shah, vpravo shah, otorviomsya, poka vremya yest', bolvany ne uznaiut, you! Levoi, pravoi, zazhyhai! Nam po pravu budet malo, ei, davay, davay, davay! Budet vse tak, kak nado, ey! Ey, my prishli - vse nam rady!'' || '''All:''' Step left, step right, let's rock, while we have time, {{tt|dolts|twerps}} will never know, yo! Left leg, Right leg, rock! It will be not enough for us, hey, let's go, let's go, let's go! It will be all right, hey! We came - we are all happy!
|- style="background:#FFF"
| '''ДжессиМяут:''' ВедьА роза любаятеперь, собойсамое хорошаглавное! || '''''DzhessiMyaut:''' VadA teper', roza liubaya soboysamoe khoroshaglavnoe!'' || '''JessieMeowth:''' AfterAnd allnow, any rosethe ismost goodimportant itselfthing!
|- style="background:#FFF"
| '''ДжеймсДжесси:''' ЕслиПора ужасвойти кругом,в веселитьсясупер-туннель душавеселья! || '''''DzheimsDzhessi:''' EsliPora uzhasvoyti krugom,v veselitsasuper dushatunnel' veselya!'' || '''JamesJessie:''' IfIt's time thereto isenter horrorthe around,super soultunnel isof rejoicingfun!
|- style="background:#FFF"
| '''ДжессиДжеймс:''' ДжессиТоп, топ, шире шаг, быстро, дружно, стойко, в такт! || '''''DzhessiDzheims:''' DzhessiTop, top, shyre shag, bystro, druzhno, stoyko, v takt!'' || '''JessieJames:''' JessieStep, step, wider step, faster, together, bravely, to the beat!
|- style="background:#FFF"
| '''Джеймс:''' И Джеймс! || '''''Dzheims:''' I Dzheims!'' || '''James:''' And James!
|- style="background:#FFF"
| '''Мяут:''' Мяут меня зовут! || '''''Myaut:''' Myaut menia zovut! || '''Meowth:''' Meowth is my name!
|- style="background:#FFF"
| '''Джесси:''' Всем добрячкам по шее дадут! || '''''Dzhessi:''' Vsem dobriachkam po shee dadut!'' || '''Jessie:''' We'll hit all goodies' necks!
|- style="background:#FFF"
| '''Джеймс:''' Команды Рокета... || '''''Dzheims:''' Komandy Roketa...'' || '''James:''' {{tt|Team Roketa's|Team Rocket's}}...
|- style="background:#FFF"
| '''Все:''' ...Враги падут! || '''''Vse:''' ...Vragi padut!'' || '''All:''' ...Enemies will fall!
|- style="background:#FFF"
| '''Воббаффет:''' Воббаффет! || '''''Vobbaffet:''' Vobbaffet!'' || '''Wobbuffet:''' Wobbuffet!
|}
|}
646
edits