Open main menu

Bulbapedia β

Changes

User:Raltseye/Pokémon TV

No change in size, 20:53, 19 August 2018
m
Movies description: юю
| rowspan="3" | [[M11]]
|-
| Pokémon: ArceusGiratina og Livets JuvelHimmelkrigeren || Pokémon: ArceusGiratina en hetde JuweelKrijger desvan Levensde Lucht || Pokémon: ArceusGiratina ja Elämän JalokiviTaivassoturi || Pokémon: ArceusGiratina og livets juvelHimmel-Krigeren || Pokémon:rowspan="3" Arceusalign="center" e| aunavailable Joiaon da[[Pokémon VidaTV]] || Покемон: АркеусГиратина и Драгоценныйнебесный Камень Жизнивоин || Pokémon: ArceusGiratina och livetsKrigaren Från juvelHimlen
|-
| MichinaGiratina Townstrækker langei historieraseri omfatterDialga denind mægtigei Arceus,parallelverdenen derDen varOmvendte medVerden tilfor at skabeslås, verden. Arceus skænkede engangmen nogetforstyrres af sinen styrke,lille LivetsGratitude JuvelPokémon, til Michina Town, men da den skulle gives tilbage, blev Arceus forrådtShaymin! || DeGiratina strijdleeft tussen tijd enin de ruimteOmgekeerde - vervormde werelden en afwisselende dimensies - blijft woedenWereld, eneen Ashrijk engrenzend vriendenaan zittenhet eronze. weer midden in! Michina TownDialga is eenvertoornd oudeals nederzetting, met een langePalkia en legendarischeDialga geschiedenisde -tijd eenen geschiedenisruimte dieverstoren isen minderwordt hemels is als het gaat om Arceus,voor een machtigegevecht Pokémon waarvan wordt gezegd hijin de wereldOmgekeerde heeftWereld gevormdgesleurd. ArceusHet heeftgevecht ooit een deelwordt vanbeëindigd zijndoor krachtShaymin, hetde JuweelGratitude des Levens, gegeven om Michina Town te helpen, maar toen het tijd was om die kracht terug te geven, werd Arceus verradenPokémon! || Aika-avaruuden kamppailu jatkuu Ashin ystävineen jäätyä jälleen kerran kaiken keskelle! Michina TownGiratina on kaupunki,ainoa jolla on pitkäPokémon, vähemmän kunniakas historia mitäjoka tuleeasuu ArceusiinVastamaailmassa, mahtavaanvähän Pokémoniin,tunnetussa jonkamaailmassa sanotaanomamme muovanneen maailmaavieressä. ArceusRaivostuttuaan antoiPalkian osanja voimastaanDialgan elämänhäirittyä jalokivenaika-avaruutta, muodossase auttaakseenvetää MichinaDialgan TowniaVastamaailmaan hädänottelua hetkellävarten, mutta kunkamppailun tulikeskeyttää aikapikkuruinen palauttaa seShaymin, Arceus petettiinKiitollisuus-Pokémon! || KampenGiratina omer tidden ogeneste rom,Pokémon omsom fordreidebor verdeneri ogden alternativeOmvendte dimensjonerVerden, raseren videre.lite Ashkjent ogverden vennene hanssom er igjennabo fangetmed ivår midtenegen. avDen alt!blir Michinarasende Townnår erPalkia etog gammeltDialga stedforstyrrer med en lang historietid-rom-enforholdet historieog somdrar ikkeDialga erinn i strålende når det dreier seg om Arceus, en mektig Pokémon som var involvert da verden ble formet. Arceus ga noen avden krefteneOmvendte sineVerden for å hjelpe Michina i nøden, men da de skulle gi kreftene tilbake, ble Arceus sviktet! || Uma História Não Contadakjempe. UmaKonflikten Lendablir Libertada.avbrutt Aav Cidadeen deliten Michina está no coração da batalha e possui um passado longo marcado por ArceusShaymin. Após Arceus conceder um pouco do seu poder aos cidadãos da cidade com a Joia da Vida, eles traem o Pokémon Mítico! || НеизвестнаяГиратина история. Легендаодинокий вПокемон, реальности. Сражениеживущий в пространствеПараллельном иМире, временикоторый искажённыхсуществует мировбок и альтернативных измерений продолжается.о Эшбок с друзьями снова оказываются в его гуще! В этот раз события развиваются в Мичина Тауннашим. ЭтоКогда поселениеДиагла можети похвастатьсяПалкия богатой,тревожат нопространство не всегда приятной историей.и Особенновремя, когдаон речьзатягивает заходитДиаглу ов могучемсвой Аркеусемир. АркеусОни когда-тоустраивают фактически спас Мичина Таунбитву, заложивкоторую частьостанавливает своихкрохотный силШеймин в Драгоценный Камень Жизни, который передал жителям города. Но когда пришла пора вернуть Драгоценный Камень Жизни, АркеусаПокемон предалиблагодарности! || EnGiratina oberättadär historia.den Enenda legendPokémon slippersom loss. Kampen mellan tid och rum, sneda världar och alternativa dimensioner rasar vidare och Ash och vännerna står mittbor i! MichinaOmvända Town är en gammal stad vars långa, berömda historia är allt annat än ljus gällande Arceusvärlden, en mäktigokänd Pokémonvärld somnära sägsvår haegen. varitGiratina medblir omrasande attnär skapaPalkia världen.och ArceusDialga gavspräcker enrumtiden gångoch litevill avstrida sinmot kraftDialga i formOmvända avvärlden—men livetsderas juvelstrid föravbryts attav hjälpaen Michina,liten menShaymin—en närGratitude det var tid att återlämna den blev Arceus svikenPokémon!
|-
| rowspan="3" | [[M12]]
|-
| Pokémon: GiratinaArceus og HimmelkrigerenLivets Juvel || Pokémon: GiratinaArceus en dehet KrijgerJuweel vandes de LuchtLevens || Pokémon: GiratinaArceus ja TaivassoturiElämän Jalokivi || Pokémon: GiratinaArceus og Himmel-Krigerenlivets juvel || rowspan="3"Pokémon: align="center"Arceus |e unavailablea onJoia [[Pokémonda TV]]Vida || Покемон: ГиратинаАркеус и небесныйДрагоценный воинКамень Жизни || Pokémon: GiratinaArceus och Krigaren Frånlivets Himlenjuvel
|-
| GiratinaMichina trækkerTowns ilange raserihistorie Dialgaomfatter indden imægtige parallelverdenenArceus, Dender Omvendtevar Verdenmed fortil at slås,skabe menverden. Arceus skænkede engang forstyrresnoget af ensin lillestyrke, GratitudeLivets PokémonJuvel, Shaymintil Michina Town, men da den skulle gives tilbage, blev Arceus forrådt! || GiratinaDe leeftstrijd intussen tijd en de Omgekeerderuimte Wereld- vervormde werelden en afwisselende dimensies - blijft woeden, eenen rijkAsh grenzenden aanvrienden hetzitten onze.er Dialgaweer midden in! Michina Town is vertoorndeen alsoude Palkianederzetting, met een lange en Dialgalegendarische degeschiedenis tijd- eneen ruimtegeschiedenis verstorendie enis wordtminder voorhemels is als het gaat om Arceus, een gevechtmachtige inPokémon waarvan wordt gezegd hij de Omgekeerdewereld Wereldheeft gesleurdgevormd. HetArceus gevechtheeft wordtooit een deel beëindigdvan doorzijn Shayminkracht, dehet GratitudeJuweel Pokémondes Levens, gegeven om Michina Town te helpen, maar toen het tijd was om die kracht terug te geven, werd Arceus verraden! || GiratinaAika-avaruuden kamppailu jatkuu Ashin ystävineen jäätyä jälleen kerran kaiken keskelle! Michina Town on ainoakaupunki, Pokémonjolla on pitkä, jokavähemmän kunniakas historia mitä asuutulee VastamaailmassaArceusiin, vähänmahtavaan tunnetussaPokémoniin, maailmassajonka omammesanotaan vieressämuovanneen maailmaa. RaivostuttuaanArceus Palkianantoi jaosan Dialganvoimastaan häirittyäelämän aika-avaruutta,jalokiven semuodossa vetääauttaakseen DialganMichina VastamaailmaanTownia otteluahädän vartenhetkellä, mutta kamppailunkun keskeyttäätuli pikkuruinenaika Shayminpalauttaa se, Kiitollisuus-PokémonArceus petettiin! || GiratinaKampen erom dentid enesteog Pokémonrom, somom borfordreide iverdener denog Omvendtealternative Verdendimensjoner, enraser litevidere. kjentAsh verdenog somvennene hans er naboigjen medfanget våri egen.midten Denav bliralt! rasendeMichina nårTown Palkiaer oget Dialgagammelt forstyrrersted tidmed en lang historie-rom-forholdeten oghistorie drarsom Dialgaikke inner i denstrålende når det dreier seg om Arceus, en mektig Pokémon som var involvert da verden ble formet. Arceus ga noen av Omvendtekreftene Verdensine for å kjempehjelpe Michina i nøden, men da de skulle gi kreftene tilbake, ble Arceus sviktet! || Uma História Não Contada. KonfliktenUma blirLenda avbruttLibertada. avA enCidade litende ShayminMichina está no coração da batalha e possui um passado longo marcado por Arceus. Após Arceus conceder um pouco do seu poder aos cidadãos da cidade com a Joia da Vida, eles traem o Pokémon Mítico! || ГиратинаНеизвестная история. одинокийЛегенда Покемон,в живущийреальности. Сражение в Параллельномпространстве Мире,и которыйвремени существуетискажённых бокмиров ои альтернативных измерений продолжается. бокЭш с нашимдрузьями снова оказываются в его гуще! В этот раз события развиваются в Мичина Таун. КогдаЭто Диаглапоселение иможет Палкияпохвастаться тревожатбогатой, пространствоно ине всегда приятной историей. времяОсобенно, онкогда затягиваетречь Диаглузаходит во своймогучем мирАркеусе. ОниАркеус устраиваюткогда-то битвуфактически спас Мичина Таун, которуюзаложив останавливаетчасть крохотныйсвоих Шейминсил в Драгоценный Камень Жизни, который передал жителям города. Но когда пришла пора вернуть Драгоценный Камень Жизни, ПокемонАркеуса благодарностипредали! || GiratinaEn äroberättad denhistoria. endaEn Pokémonlegend somslipper borloss. Kampen mellan tid och rum, sneda världar och alternativa dimensioner rasar vidare och Ash och vännerna står mitt i! OmvändaMichina världenTown är en gammal stad vars långa, berömda historia är allt annat än ljus gällande Arceus, en okändmäktig världPokémon närasom vårsägs egen.ha Giratinavarit blirmed rasandeom näratt Palkiaskapa ochvärlden. DialgaArceus spräckergav rumtidenen ochgång villlite stridaav motsin Dialgakraft i Omvändaform världen—menav deraslivets stridjuvel avbrytsför avatt enhjälpa litenMichina, Shaymin—enmen Gratitudenär Pokémondet var tid att återlämna den blev Arceus sviken!
|-
| rowspan="3" | [[M13]]
13,909
edits