Open main menu

Bulbapedia β

Changes

Pokémon Trainer

988 bytes added, 10:36, 16 July 2017
In other languages: Sigh...
''Pokémon Trainer''
{{langtable|color=CCCCFF|bordercolor=CCBBFF
|zh_yue=寶可夢訓練家 ''{{tt|*Pokémon Fanlihngā|GenerationPokémon VII onwardsTrainer}} ''Pokémon Fanlihngā''{{tt|*|Games}}<br>寵物小精靈訓練員 ''{{tt|*Chúngmaht-síujīnglìhng Fanlihnyùhn|Pocket Monster Trainer}} ''Chúngmaht-síujīnglìhng Fanlihnyùhn''{{tt|*|Anime}}<br>小精靈訓練員 ''{{tt|*Síujīnglìhng Fanlihnyùhn|Pokémon Trainer}} ''Síujīnglìhng Fanlihnyùhn''{{tt|*|Anime}}<br>精靈訓練員 ''{{tt|Jīnglìhng Fanlihnyùhn|Pokémon Trainer}}'' {{tt|*|Early Anime, M17, Electric Tale of Pikachu}}<br>寵物小精靈訓練者 ''Jīnglìhng{{tt|Chúngmaht-síujīnglìhng FanlihnyùhnFanlihnjé|Pocket Monster Trainer}}'' {{tt|*|Pokémon Pocket Monster}}
|zh_cmn=寶可夢訓練家 / 宝可梦训练家 ''{{tt|Pokémon Xùnliànjiā|Pokémon Trainer}}'' {{tt|*|GenerationGames, VIISM onwardsseries (Taiwan) & DP series, Adventures (Jilin new edition), Let's Find Pokémon! (Mainland China)}}<br>宝可梦训练师 ''{{tt|Pokémon XùnliànjiāXùnliànshī|Pokèmon Trainer}}'' {{tt|*|Adventures Vol 29-30 (Mainland China (Jilin new edition))}}<br>神奇寶貝訓練家 ''{{tt|Shénqí-baǒbeì Xùnliànjiā|Pokémon Trainer}}'' {{tt|*|EP-XY series (Taiwan)}}<br>神奇寶貝訓練師 / 神奇宝贝训练师 ''{{tt|Shénqí-baǒbeì Xùnliànshī|Pokémon Trainer}}'' {{tt|*|Manga (Taiwan & Mainland China (Jilin old edition & 21st Century Publishing))}}<br>神奇寶貝飼主 ''{{tt|Shénqí-baǒbeìbǎobèi XùnliànjiāSìzhǔ|Pokémon Owner}}'' {{tt|*|Electric Tale of Pikachu (Taiwan)}}<br>宠物小精灵宝可梦训练师 ''{{tt|Chǒngwù-xiǎojīnglíng Xùnliànshī|Pocket Monster Trainer}}'' {{tt|*|Manga (Mainland China (newLight Industry Press & 21st Century Publishing))}}<br>宠物精灵教练 ''Jīnglíng{{tt|Chǒngwù-jīnglíng Jiàoliàn|Pokémon XùnliànjiāTrainer}}'' {{tt|*|Original series (Mainland China)}}
|hr=Pokémon Trener
|cs=Trenér Pokémonů
1,571
edits