List of Chinese Pokémon names

This list is a record of the official English spellings and Chinese characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese: The official Chinese names as dictated by Nintendo HK and used in Chinese-language games and merchandise are listed in both Traditional and Simplified. Traditional Chinese characters are used in Taiwan and Hong Kong, while Simplified Chinese characters are used in mainland China. For informational purposes, Pinyin and Yale romanizations are provided for their pronunciations in Mandarin and Cantonese, respectively. Mandarin is used in Taiwan and mainland China, while Cantonese is used in Hong Kong; Taiwanese pronunciations are listed before mainland Chinese pronunciations where they differ. Former names used in various media are also listed, with their respective romanizations and region of use.

Changes

Initially, Pokémon were named separately by the licensors for the anime, manga, and various guidebooks in each region, causing some Pokémon to have distinct names between Mandarin and Cantonese; the vast majority of these differences occur within the first 151 Generation I Pokémon and their cross-generational evolution families. From Generation II to VI, most Pokémon shared the same name between Mandarin and Cantonese. While most Pokémon had only a single name in a given region during this period, a limited number of Pokémon had multiple names between different licensors or media.

With the Chinese-language release of the Pokémon games beginning with Pokémon Sun and Moon in 2016, the Pokémon names used until then were unified into a standard set of names, with some Pokémon receiving completely new names. Outside of the games, other media slowly transitioned to using the new names, with the anime using the new names beginning with Pokémon the Series: Sun & Moon. The vast majority of the changes from former names listed below to their current names were made at this point.

Subsequently, the official mainland Chinese website announced in 2020 that the Simplified Chinese names of several Pokémon would be changed, with Porygon2, Porygon-Z, and Mimikyu being announced on March 23 and Pangoro, Cofagrigus, Runerigus, Toxel, Nickit, and Thievul being announced on October 20.[1][2] These changes were implemented in the games beginning with version 1.3.0 of Pokémon Sword and Shield and version 1.2.0 (Nintendo Switch) and 1.3.0 (mobile) of Pokémon HOME; the Traditional Chinese names of these Pokémon remain unchanged.

List of Chinese Pokémon names

Generation I

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
001   Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 Miàowāzhǒngzǐ Miuhwājúngjí 奇異種子 Kèihyihjúngjí (HK)
002   Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 Miàowācǎo Miuhwāchóu 奇異草 Kèihyihchóu (HK)
003   Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 Miàowāhuā Miuhwāfā 奇異花 Kèihyihfā (HK)
004   Charmander 小火龍 小火龙 Xiǎohuǒlóng Síufólùhng -
005   Charmeleon 火恐龍 火恐龙 Huǒkǒnglóng Fóhúnglùhng -
006   Charizard 噴火龍 喷火龙 Pēnhuǒlóng Panfólùhng -
007   Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 Jiéníguī Gihtnèihgwāi 車厘龜 Chēléigwāi (HK)
008   Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 Kǎmīguī Kāmāigwāi 卡美龜 Kāméihgwāi (HK)
009   Blastoise 水箭龜 水箭龟 Shuǐjiànguī Séuijingwāi -
010   Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 Lǜmáochóng Luhkmòuhchùhng -
011   Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 Tiějiáyǒng Titgaapyúng 鐵甲蟲 Titgaapchùhng (HK)
012   Butterfree 巴大蝶 巴大蝶 Bādàdié Bādaaidihp 巴大蝴 Bādàhú (TW/CN)
巴他蝶 Bātādihp (HK)
013   Weedle 獨角蟲 独角虫 Dújiǎochóng Duhkgokchùhng -
014   Kakuna 鐵殼蛹 铁壳蛹 Tiěkéyǒng Tithokyúng 鐵殼昆 / 铁壳昆 Tiěkékūn (TW/CN)
015   Beedrill 大針蜂 大针蜂 Dàzhēnfēng Daaihjāmfūng -
016   Pidgey 波波 波波 Bōbō Bōbō -
017   Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 Bǐbǐniǎo Béibéiníuh -
018   Pidgeot 大比鳥 大比鸟 Dàbǐniǎo Daaihbéiníuh 比鵰 / 比雕 Bǐdiāo (TW/CN)
019   Rattata 小拉達 小拉达 Xiǎolādá Síulāaidaaht 小哥達 Síugōdaaht (HK)
020   Raticate 拉達 拉达 Lādá Lāaidaaht 哥達 Gōdaaht (HK)
021   Spearow 烈雀 烈雀 Lièquè Lihtjéuk 鬼雀 Gwáijéuk (HK)
022   Fearow 大嘴雀 大嘴雀 Dàzuǐquè Daaihjéuijéuk 魔雀 Mōjéuk (HK)
023   Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé Apaaksèh -
024   Arbok 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài Apaakgwai -
025   Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 Píkǎqiū Pèihkāyāu 比卡超 Béikāchīu (HK)
026   Raichu 雷丘 雷丘 Léiqiū Lèuihyāu 雷超 Lèuihchīu (HK)
027   Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ Chyūnsāansyú -
028   Sandslash 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng Chyūnsāanwòhng -
029   Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 Níduōlán Nèihdōlàahn 尼美蘭 Nèihméihlàahn (HK)
030   Nidorina 尼多娜 尼多娜 Níduōnà Nèihdōnàh 尼美蘿 Nèihméihlòh (HK)
031   Nidoqueen 尼多后 尼多后 Níduōhòu Nèihdōhauh 尼美后 Nèihméihhauh (HK)
032   Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 Níduōláng Nèihdōlóhng 尼多郎 Nèihdōlòhng (HK)
033   Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 Níduōlìnuò Nèihdōlihknohk 尼多利 Nèihdōleih (HK)
034   Nidoking 尼多王 尼多王 Níduōwáng Nèihdōwòhng -
035   Clefairy 皮皮 皮皮 Pípí Pèihpèih -
036   Clefable 皮可西 皮可西 Píkěxī Pèihhósāi 皮可斯 Pèihhósī (HK)
037   Vulpix 六尾 六尾 Liùwěi Luhkméih -
038   Ninetales 九尾 九尾 Jiǔwěi Gáuméih -
039   Jigglypuff 胖丁 胖丁 Pàngdīng Buhndīng 波波球 Bōbōkàuh (HK)
040   Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 Pàngkědīng Buhnhódīng 肥波球 Fèihbōkàuh (HK)
041   Zubat 超音蝠 超音蝠 Chāoyīnfú Chīuyāmfūk 波音蝠 Bōyāmfūk (HK)
042   Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 Dàzuǐfú Daaihjéuifūk 大口蝠 Daaihháufūk (HK)
043   Oddish 走路草 走路草 Zǒulùcǎo Jáulouhchóu 行路草 Hàahnglouhchóu (HK)
044   Gloom 臭臭花 臭臭花 Chòuchòuhuā Chauchaufā 怪味花 Gwaaimeihfā (HK)
045   Vileplume 霸王花 霸王花 Bàwánghuā Bawòhngfā -
046   Paras 派拉斯 派拉斯 Pàilāsī Pāailāaisī 蘑菇蟲 Mòhgūchùhng (HK)
047   Parasect 派拉斯特 派拉斯特 Pàilāsītè Pāailāaisīdahk 巨菇蟲 Mòuhmòuhchùhng (HK)
048   Venonat 毛球 毛球 Máoqiú Mòuhkàuh 毛毛蟲 Mòuhmòuhchùhng (HK)
049   Venomoth 摩魯蛾 摩鲁蛾 Mólǔ'é Mōlóuh'ngòh 末入蛾 Mòrù'é (TW/CN)
魔魯風 Mōlóuhfūng (HK)
050   Diglett 地鼠 地鼠 Dìshǔ Deihsyú -
051   Dugtrio 三地鼠 三地鼠 Sāndìshǔ Sāamdeihsyú 三頭地鼠 Sāamtàuhdeihsyú (HK)
052   Meowth 喵喵 喵喵 Miāomiāo Mēumēu 喵喵怪 Mēumēugwaai (HK)
053   Persian 貓老大 猫老大 Māolǎodà Māaulóuhdaaih 高竇貓 Gōudauhmāau (HK)
054   Psyduck 可達鴨 可达鸭 Kědáyā Hódaaht'aap 傻鴨 Sòh'aap (HK)
055   Golduck 哥達鴨 哥达鸭 Gēdáyā Gōdaaht'aap 高超鴨 Gōuchīu'aap (HK)
056   Mankey 猴怪 猴怪 Hóuguài Hàuhgwaai -
057   Primeape 火爆猴 火暴猴 Huǒbàohóu Fóbaauhàuh -
058   Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 Kǎdìgǒu Kādaigáu 護主犬 Wuhjyúhyún (HK)
059   Arcanine 風速狗 风速狗 Fēngsùgǒu Fūngchūkgáu 奉神犬 Fuhngsàhnhyún (HK)
060   Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu Mānhēungfōdáu -
061   Poliwhirl 蚊香君 蚊香君 Wénxiāngjūn Mānhēunggwān 蚊香蛙 Wénxiāngwā (TW/CN)
蚊香蛙 Mānhēungwā (HK)
062   Poliwrath 蚊香泳士 蚊香泳士 Wénxiāngyǒngshì Mānhēungwihngsih 快泳蛙 Kuàiyǒngwā (TW/CN)
大力蛙 Daaihlihkwā (HK)
063   Abra 凱西 凯西 Kǎixī Hóisāi 卡斯 Kāsī (HK)
064   Kadabra 勇基拉 勇基拉 Yǒngjīlā Yúhnggēilāai 勇吉拉 Yǒngjílā (TW/CN)
尤基納 Yàuhgēinaahp (HK)
065   Alakazam 胡地 胡地 Húdì Wùhdeih 富迪 Fudihk (HK)
066   Machop 腕力 腕力 Wànlì Wúnlihk 鐵腕 Titwún (HK)
067   Machoke 豪力 豪力 Háolì Hòuhlihk 大力 Daaihlihk (HK)
068   Machamp 怪力 怪力 Guàilì Gwaailihk -
069   Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá Lābā'ngàh -
070   Weepinbell 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā Háungòihfā -
071   Victreebel 大食花 大食花 Dàshíhuā Daaihsihkfā -
072   Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 Mǎnǎoshuǐmǔ Máhnóuhséuimóuh 大眼水母 Daaihngáahnséuimóuh (HK)
073   Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 Dúcìshuǐmǔ Duhkchiséuimóuh 多腳水母 Dōgeukséuimóuh (HK)
074   Geodude 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí Síukyùhnsehk -
075   Graveler 隆隆石 隆隆石 Lónglóngshí Lùhnglùhngsehk 滾動石 Gwánduhngsehk (HK)
076   Golem 隆隆岩 隆隆岩 Lónglóngyán Lùhnglùhngngàahm 滾動岩 Gwánduhngngàahm (HK)
077   Ponyta 小火馬 小火马 Xiǎohuǒmǎ Síufómáh -
078   Rapidash 烈焰馬 烈焰马 Lièyànmǎ Lihtyihmmáh -
079   Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 Dāidāishòu Ngòingòihsau 小呆獸 Síungòihsau (HK)
080   Slowbro 呆殼獸 呆壳兽 Dāikéshòu Ngòihhoksau 呆河馬 / 呆河马 Dāihémǎ (TW/CN)
大呆獸 Daaihngòihsau (HK)
081   Magnemite 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài Síuchìhgwaai -
082   Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài Sāamhahpyātchìhgwaai -
083   Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 Dàcōngyā Daaihchūng'aap 火蔥鴨 Fóchūng'aap (HK)
084   Doduo 嘟嘟 嘟嘟 Dūdū Dōudōu 多多 Dōdō (HK)
085   Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 Dūdūlì Dōudōuleih 多多利 Dōdōleih (HK)
086   Seel 小海獅 小海狮 Xiǎohǎishī Síuhóisī -
087   Dewgong 白海獅 白海狮 Báihǎishī Baahkhóisī -
088   Grimer 臭泥 臭泥 Chòuní Chaunàih 爛泥怪 Laahnnàihgwaai (HK)
089   Muk 臭臭泥 臭臭泥 Chòuchòuní Chauchaunàih 爛泥獸 Laahnnàihsau (HK)
090   Shellder 大舌貝 大舌贝 Dàshébèi Daaihsitbui 貝殼怪 Buihokgwaai (HK)
091   Cloyster 刺甲貝 刺甲贝 Cìjiǎbèi Chigaapbui 鐵甲貝 / 铁甲贝 Tiějiǎbèi (TW/CN)
鐵甲貝 Titgaapbui (HK)
092   Gastly 鬼斯 鬼斯 Guǐsī Gwáisī -
093   Haunter 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng Gwáisītūng -
094   Gengar 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ Gánggwái -
095   Onix 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé Daaihngàahmsèh -
096   Drowzee 催眠貘 催眠貘 Cuīmiánmò Chēuimìhnmohk 素利普 Sùlìpǔ (TW/CN)
食夢獸 Sihkmuhngsau (HK)
097   Hypno 引夢貘人 引梦貘人 Yǐnmèngmòrén Yáhnmuhngmohkyàhn 素利拍 Sùlìpāi (TW/CN)
催眠獸 Chēuimìhnsau (HK)
098   Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 Dàqiánxiè Daaihkìhmháaih -
099   Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 Jùqiánxiè Geuihkìhmháaih -
100   Voltorb 霹靂電球 霹雳电球 Pīlìdiànqiú Pīklīkdihnkàuh 雷電球 / 雷电球 Léidiànqiú (TW/CN)
霹靂蛋 Pīklīkdáan (HK)
101   Electrode 頑皮雷彈 顽皮雷弹 Wánpíléidàn Wàahnpèihlèuidáan 頑皮彈 / 顽皮弹 Wánpídàn (TW/CN)
雷霆蛋 Lèuihtìhngdáan (HK)
102   Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn Dàahndáan -
103   Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 Yédànshù
Yēdànshù
Yèhdáansyuh 椰樹獸 Yèhsyuhsau (HK)
104   Cubone 卡拉卡拉 卡拉卡拉 Kǎlākǎlā Kālāaikālāai 可拉可拉 Kělākělā (TW/CN)
105   Marowak 嘎啦嘎啦 嘎啦嘎啦 Gālagāla Gālāaigālāai 嘎拉嘎拉 Gālāgālā (TW/CN)
格拉格拉 Gaaklāaigaaklāai (HK)
106   Hitmonlee 飛腿郎 飞腿郎 Fēituǐláng Fēitéuilòhng 沙瓦郎 Shāwǎláng (TW/CN)
沙古拉 Sāgúlāai (HK)
107   Hitmonchan 快拳郎 快拳郎 Kuàiquánláng Faaikyùhnlòhng 艾比郎 Àibǐláng (TW/CN)
比華拉 Béiwàhlāai (HK)
108   Lickitung 大舌頭 大舌头 Dàshétóu Daaihsittàuh -
109   Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 Wǎsīdàn Ngáhsīdáan 毒氣丸 Duhkheiyún (HK)
110   Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 Shuāngdànwǎsī Sēungdáanngáhsī 毒氣雙子 Duhkheisēungjí (HK)
111   Rhyhorn 獨角犀牛 独角犀牛 Dújiǎoxīniú Duhkgoksāingàuh 鐵甲犀牛 / 铁甲犀牛 Tiějiǎxīniú (TW/CN)
鐵甲犀牛 Titgaapsāingàuh (HK)
112   Rhydon 鑽角犀獸 钻角犀兽 Zuānjiǎoxīshòu Jyungoksāisau 鐵甲暴龍 / 铁甲暴龙 Tiějiǎbàolóng (TW/CN)
鐵甲暴龍 Titgaapbouhlùhng (HK)
113   Chansey 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn Gātleihdáan -
114   Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 Mànténgguài Maahntàhnggwaai 長籐怪 Chèuhngtàhnggwaai (HK)
115   Kangaskhan 袋獸 袋兽 Dàishòu Doihsau 袋龍 / 袋龙 Dàilóng (TW/CN)
116   Horsea 墨海馬 墨海马 Mòhǎimǎ Mahkhóimáh 噴墨海馬 Panmahkhóimáh (HK)
117   Seadra 海刺龍 海刺龙 Hǎicìlóng Hóichilùhng 飛刺海馬 Fēichihóimáh (HK)
118   Goldeen 角金魚 角金鱼 Jiǎojīnyú Gokgāmyùh 獨角金魚 Duhkgokgāmyùh (HK)
119   Seaking 金魚王 金鱼王 Jīnyúwáng Gāmyùhwòhng -
120   Staryu 海星星 海星星 Hǎixīngxīng Hóisīngsīng -
121   Starmie 寶石海星 宝石海星 Bǎoshíhǎixīng Bóusehkhóisīng -
122   Mr. Mime 魔牆人偶 魔墙人偶 Móqiángrénǒu Mōchèuhngyàhnngáuh 吸盤魔偶 / 吸盘魔偶 Xīpánmó'ǒu (TW/CN)
吸盤小丑 Kāppúnsíucháu (HK)
123   Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 Fēitiāntángláng Fēitīntòhnglòhng -
124   Jynx 迷唇姐 迷唇姐 Míchúnjiě Màihsèuhnjé 紅唇娃 Hùhngsèuhnwā (HK)
125   Electabuzz 電擊獸 电击兽 Diànjíshòu
Diànjīshòu
Dihngīksau -
126   Magmar 鴨嘴火獸 鸭嘴火兽 Yāzuǐhuǒshòu Aapjéuifósau 鴨嘴火龍 / 鸭嘴火龙 Yāzuǐhuǒlóng (TW/CN)
鴨嘴火龍 Aapjéuifólùhng (HK)
127   Pinsir 凱羅斯 凯罗斯 Kǎiluósī Hóilòhsī 大甲 Dàjiǎ (TW/CN)
鉗刀甲蟲 Kìhmdōugaapchùhng (HK)
128   Tauros 肯泰羅 肯泰罗 Kěntàiluó Hángtaailòh 大隻牛 Daaihjekngàuh (HK)
129   Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 Lǐyúwáng Léihyùhwòhng -
130   Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 Bàolǐlóng Bouhléihlùhng 鯉魚龍 Léihyùhlùhng (HK)
131   Lapras 拉普拉斯 拉普拉斯 Lāpǔlāsī Lāaipóulāaisī 乘龍 / 乘龙 Chénglóng (TW/CN)
背背龍 Buibuilùhng (HK)
132   Ditto 百變怪 百变怪 Bǎibiànguài Baakbingwaai -
133   Eevee 伊布 伊布 Yībù Yībou 伊貝 Yībui (HK)
134   Vaporeon 水伊布 水伊布 Shuǐyībù Séuiyībou 水精靈 / 水精灵 Shuǐjīnglíng (TW/CN)
水伊貝 Séuiyībui (HK)
135   Jolteon 雷伊布 雷伊布 Léiyībù Lèuihyībou 雷精靈 / 雷精灵 Léijīnglíng (TW/CN)
雷伊貝 Lèuihyībui (HK)
136   Flareon 火伊布 火伊布 Huǒyībù Fóyībou 火精靈 / 火精灵 Huǒjīnglíng (TW/CN)
水伊貝 Fóyībui (HK)
137   Porygon 多邊獸 多边兽 Duōbiānshòu Dōbīnsau 3D龍 / 3D龙 3D-Lóng (TW/CN)
立方獸 Laahpfōngsau (HK)
138   Omanyte 菊石獸 菊石兽 Júshíshòu Gūksehksau -
139   Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 Duōcìjúshíshòu Dōchigūksehksau -
140   Kabuto 化石盔 化石盔 Huàshíkuī Fasehkkwāi 萬年蟲 Maahnnìhnchùhng (HK)
141   Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 Liándāokuī Lìhmdōukwāi 鐮刀蟲 Lìhmdōuchùhng (HK)
142   Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 Huàshíyìlóng Fasehkyihklùhng 化石飛龍 Fasehkfēilùhng (HK)
143   Snorlax 卡比獸 卡比兽 Kǎbǐshòu Kābéisau -
144   Articuno 急凍鳥 急冻鸟 Jídòngniǎo Gāpdungníuh -
145   Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 Shǎndiànniǎo Símdihnníuh 雷鳥 Lèuihníuh (HK)
146   Moltres 火焰鳥 火焰鸟 Huǒyànniǎo Fóyihmníuh 火鳥 Fóníuh (HK)
147   Dratini 迷你龍 迷你龙 Mínǐlóng Màihnéihlùhng -
148   Dragonair 哈克龍 哈克龙 Hākèlóng Hāhāklùhng 哈古龍 Hāgúlùhng (HK)
149   Dragonite 快龍 快龙 Kuàilóng Faailùhng 啟暴龍 Káibouhlùhng (HK)
150   Mewtwo 超夢 超梦 Chāomèng Chīumuhng 超夢夢 Chīumuhngmuhng (HK)
151   Mew 夢幻 梦幻 Mènghuàn Muhngwaahn 夢夢 Muhngmuhng (HK)

Generation II

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
152   Chikorita 菊草葉 菊草叶 Júcǎoyè Gūkchóuyihp -
153   Bayleef 月桂葉 月桂叶 Yuèguìyè Yuhtgwaiyihp -
154   Meganium 大竺葵 大竺葵 Dàzhúkuí Daaihjūkkwàih 大菊花 Dàjúhuā (TW/CN)
大菊花 Daaihgūkfā (HK)
155   Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 Huǒqiúshǔ Fókàuhsyú -
156   Quilava 火岩鼠 火岩鼠 Huǒyánshǔ Fóngàahmsyú -
157   Typhlosion 火爆獸 火暴兽 Huǒbàoshòu Fóbaausau 火暴獸 Huǒbàoshòu (TW)
火暴獸 Fóbouhsau (HK)
158   Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 Xiǎojù'è Síugeungohk -
159   Croconaw 藍鱷 蓝鳄 Lán'è Làahmngohk -
160   Feraligatr 大力鱷 大力鳄 Dàlì'è Daaihlihkngohk -
161   Sentret 尾立 尾立 Wěilì Méihlaahp -
162   Furret 大尾立 大尾立 Dàwěilì Daaihméihlaahp -
163   Hoothoot 咕咕 咕咕 Gūgū Gūgū -
164   Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 Māotóuyèyīng Māautàuhyehyīng -
165   Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 Bāpiáochóng Bāpìuhchùhng -
166   Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 Ānpiáochóng Ōnpìuhchùhng -
167   Spinarak 圓絲蛛 圆丝蛛 Yuánsīzhū Yùhnsījyū 線球 / 线球 Xiànqiú (TW/CN)
線球 Sinkàuh (HK)
168   Ariados 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī Aleihdōsī -
169   Crobat 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú Chājihfūk -
170   Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 Dēnglóngyú Dānglùhngyùh -
171   Lanturn 電燈怪 电灯怪 Diàndēngguài Dihndānggwaai -
172   Pichu 皮丘 皮丘 Píqiū Pèihyāu 比超 Béichīu (HK)
173   Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 Píbǎobao Pèihbóubóu -
174   Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 Bǎobaodīng Bóubóudīng 小波球 Síubōkàuh (HK)
175   Togepi 波克比 波克比 Bōkèbǐ Bōhākbéi 小刺蛋 Síuchidáan (HK)
176   Togetic 波克基古 波克基古 Bōkèjīgǔ Bōhākgēigú 波剋基古 Bōkèjīgǔ (TW)
波剋基古 Bōhākgēigú (HK)
177   Natu 天然雀 天然雀 Tiānránquè Tīnyìhnjéuk -
178   Xatu 天然鳥 天然鸟 Tiānránniǎo Tīnyìhnníuh -
179   Mareep 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng Mēleihyèuhng -
180   Flaaffy 茸茸羊 茸茸羊 Róngróngyáng Yùhngyùhngyèuhng 綿綿 / 绵绵 Miánmián (TW/CN)
綿綿 Mìhnmìhn (HK)
181   Ampharos 電龍 电龙 Diànlóng Dihnlùhng -
182   Bellossom 美麗花 美丽花 Měilìhuā Méihlaihfā -
183   Marill 瑪力露 玛力露 Mǎlìlù Máhlihklouh 馬利露 Máhleihlouh (HK)
184   Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 Mǎlìlùlì Máhlihklouhlaih 馬利露麗 Máhleihlouhlaih (HK)
185   Sudowoodo 樹才怪 树才怪‎ Shùcáiguài Syuhchòihgwaai 胡說樹 / 胡说树 Húshuōshù (TW/CN)
胡說樹 / 鬍說樹 Wùhsyutsyuh (HK)
186   Politoed 蚊香蛙皇 蚊香蛙皇 Wénxiāngwāhuáng Mānhēungwāwòhng 牛蛙君 Niúwājūn (TW/CN)
牛蛙君 Ngàuhwāgwān (HK)
187   Hoppip 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo Yínjíchóu -
188   Skiploom 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā Yínjífā -
189   Jumpluff 毽子棉 毽子棉 Jiànzǐmián Yínjímìhn 毽子綿 / 毽子绵 Jiànzǐmián (TW/CN)
毽子綿 Yínjímìhn (HK)
190   Aipom 長尾怪手 长尾怪手 Chángwěiguàishǒu Chèuhngméihgwaaisáu -
191   Sunkern 向日種子 向日种子 Xiàngrìzhǒngzǐ Heungyahtjúngjí -
192   Sunflora 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài Heungyahtfāgwaai -
193   Yanma 蜻蜻蜓 蜻蜻蜓 Qīngqīngtíng Chīngchīngtìhng 陽陽瑪 / 阳阳玛 Yángyángmǎ (TW/CN)
阳阳玛 Yèuhngyèuhngmáh (HK)
194   Wooper 烏波 乌波 Wūbō Wūbō -
195   Quagsire 沼王 沼王 Zhǎowáng Jíuwòhng -
196   Espeon 太陽伊布 太阳伊布 Tàiyángyībù Taaiyèuhngyībou 太陽精靈 / 太阳精灵 Tàiyángjīnglíng (TW/CN)
太陽伊貝 Taaiyèuhngyībui (HK)
197   Umbreon 月亮伊布 月亮伊布 Yuèliàngyībù Yuhtleuhngyībou 月精靈 / 月精灵 Yuèjīnglíng (TW/CN)
月伊貝 Yuhtyībui (HK)
198   Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 Hēi'ànyā Hāk'am'ā -
199   Slowking 呆呆王 呆呆王 Dāidāiwáng Ngòingòihwòhng 河馬王 / 河马王 Hémǎwáng (TW/CN)
河馬王 Hòhmáhwòhng (HK)
200   Misdreavus 夢妖 梦妖 Mèngyāo Muhngyíu -
201   Unown 未知圖騰 未知图腾 Wèizhītúténg Meihjītòuhtàhng -
202   Wobbuffet 果然翁 果然翁 Guǒránwēng Gwóyìhnyūng -
203   Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí Kèihlèuhnkèih -
204   Pineco 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú Jēungwókàuh -
205   Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī Fahtlihttoksī 佛烈託斯 Fúliètuōsī (TW)
佛烈託斯 Fahtlihttoksī (HK)
206   Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 Tǔlóngdìdì Tóulùhngdàihdái -
207   Gligar 天蠍 天蝎 Tiānxiē Tīnkit -
208   Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 Dàgāngshé Daaihgongsèh -
209   Snubbull 布魯 布鲁 Bùlú Boulóuh 布盧 / 布廬 / 布卢 / 布庐 Bùlú (TW/CN)
210   Granbull 布魯皇 布鲁皇 Bùlǔhuáng Boulóuhwòhng 布盧皇 / 布廬皇 / 布卢皇 Bùlúhuáng (TW/CN)
211   Qwilfish 千針魚 千针鱼 Qiānzhēnyú Chīnjāmyùh -
212   Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 Jùqiántángláng Geuihkìhmtòhnglòhng -
213   Shuckle 壺壺 壶壶 Húhú Wùhwùh -
214   Heracross 赫拉克羅斯 赫拉克罗斯 Hèlākèluósī Hāklāaihāklòhsī 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī (TW)
赫拉剋羅斯 Hāklāaihāklòhsī (HK)
215   Sneasel 狃拉 狃拉 Niǔlā Náulāai -
216   Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 Xióngbǎobao Hùhngbóubóu -
217   Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng Hyūnhyūnhùhng -
218   Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 Róngyánchóng Yùhngngàahmchùhng -
219   Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 Róngyánguāniú
Róngyánwōniú
Yùhngngàahmwōngàuh -
220   Swinub 小山豬 小山猪 Xiǎoshānzhū Síusāanjyū -
221   Piloswine 長毛豬 长毛猪 Chángmáozhū Chèuhngmòuhjyū -
222   Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 Tàiyángshānhú Taaiyèuhngsāanwùh -
223   Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 Tiěpàoyú Titpaauyùh -
224   Octillery 章魚桶 章鱼桶 Zhāngyútǒng Jēungyùhtúng -
225   Delibird 信使鳥 信使鸟 Xìnshǐniǎo Seunsíníuh -
226   Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 Jùchìfēiyú Geuihchifēiyùh -
227   Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 Kuījiǎniǎo Kwāigaapníuh -
228   Houndour 戴魯比 戴鲁比 Dàilǔbǐ Daailóuhbéi -
229   Houndoom 黑魯加 黑鲁加 Hēilǔjiā Hāklóuhgā -
230   Kingdra 刺龍王 刺龙王 Cìlóngwáng Chilùhngwòhng -
231   Phanpy 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng Síusíujeuhng -
232   Donphan 頓甲 顿甲 Dùnjiǎ Deuhngaap 冬凡 Dūngfàahn (HK)
233   Porygon2 多邊獸Ⅱ 多边兽2型 Duōbiānshòu-II
Duōbiānshòu Èrxíng
Dōbīnsau-II 3D龍II / 3D龙II 3D-Lóng II (TW/CN)
立方獸II Laahpfōngsau II (HK)
多边兽Ⅱ Duōbiānshòu-II (CN)[1]
234   Stantler 驚角鹿 惊角鹿 Jīngjiǎolù Gīnggokluhk -
235   Smeargle 圖圖犬 图图犬 Tútúquǎn Tòuhtòuhhyún 圖畫犬 Tòuhwáhyún (HK)
236   Tyrogue 無畏小子 无畏小子 Wúwèixiǎozi Mòuhwaisíují 巴爾郎 / 巴尔郎 Bā'ěrláng (TW/CN)
巴爾郎 Bāyíhlòhng (HK)
237   Hitmontop 戰舞郎 战舞郎 Zhànwǔláng Jinmóuhlòhng 柯波朗 Kēbōlǎng (TW/CN)
柯波朗 Ōbōlòhng (HK)
238   Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá Màihsèuhnwā -
239   Elekid 電擊怪 电击怪 Diànjíguài
Diànjīguài
Dihngīkgwaai -
240   Magby 鴨嘴寶寶 鸭嘴宝宝 Yāzuǐbǎobao Aapjéuibóubóu 小鴨嘴龍 / 小鸭嘴龙 Xiǎoyāzuǐlóng (TW/CN)
小鴨嘴龍 Síuaapjéuilùhng (HK)
241   Miltank 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn Daaihnáaihgun -
242   Blissey 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn Hahngfūkdáan -
243   Raikou 雷公 雷公 Léigōng Lèuihgūng -
244   Entei 炎帝 炎帝 Yándì Yìhmdai -
245   Suicune 水君 水君 Shuǐjūn Séuigwān -
246   Larvitar 幼基拉斯 幼基拉斯 Yòujīlāsī Yaugēilāaisī 由基拉 Yóujīlā (TW/CN)
由基拉 Yàuhgēilāai (HK)
247   Pupitar 沙基拉斯 沙基拉斯 Shājīlāsī Sāgēilāaisī 沙基拉 Shājīlā (TW/CN)
沙基拉 Sāgēilāai (HK)
248   Tyranitar 班基拉斯 班基拉斯 Bānjīlāsī Bāangēilāaisī 班吉拉 Bānjīlā (TW/CN)
班吉拉 Bāangātlāai (HK)
249   Lugia 洛奇亞 洛奇亚 Luòqíyǎ
Luòqíyà
Lokkèih'a 利基亞 Leihgēi'a (HK)
250   Ho-Oh 鳳王 凤王 Fèngwáng Fuhngwòhng 鳳凰 Fuhngwòhng (HK)
251   Celebi 時拉比 时拉比 Shílābǐ Sìhlāaibéi 雪拉比 Xuělābǐ (TW/CN)
雪拉比 Syutlāaibéi (HK)

Generation III

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
252   Treecko 木守宮 木守宫 Mùshǒugōng Muhksáugūng -
253   Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì Sāmlàhmsīkyihk -
254   Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng Sīkyihkwòhng -
255   Torchic 火稚雞 火稚鸡 Huǒzhìjī Fójigāi -
256   Combusken 力壯雞 力壮鸡 Lìzhuàngjī Lihkjohnggāi -
257   Blaziken 火焰雞 火焰鸡 Huǒyànjī Fóyihmgāi -
258   Mudkip 水躍魚 水跃鱼 Shuǐyuèyú Séuiyeuhkyùh -
259   Marshtomp 沼躍魚 沼跃鱼 Zhǎoyuèyú Jíuyeuhkyùh -
260   Swampert 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài Geuihjíugwaai -
261   Poochyena 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn Tóulòhnghyún -
262   Mightyena 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn Daaihlòhnghyún -
263   Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 Shéwénxióng Sèhmàhnhùhng -
264   Linoone 直衝熊 直冲熊 Zhíchōngxióng Jihkchūnghùhng -
265   Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 Cìwěichóng Chiméihchùhng -
266   Silcoon 甲殼繭 甲壳茧 Jiǎkéjiǎn Gaaphokgáan 甲殼蛹 / 甲壳蛹 Jiǎkéyǒng (TW/CN)
甲殼蛹 Gaaphokyúng (HK)
267   Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 Shòulièfèngdié Saulihpfuhngdihp -
268   Cascoon 盾甲繭 盾甲茧 Dùnjiǎjiǎn Téuhngaapgáan -
269   Dustox 毒粉蛾 毒粉蛾 Dúfěn'é Duhkfanngòh 毒粉蝶 Dúfěndié (TW/CN)
毒粉蝶 Duhkfandihp (HK)
270   Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 Liányètóngzǐ Lìhnyihptùhngjí -
271   Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 Liánmàoxiǎotóng Lìhnmóusíutùhng -
272   Ludicolo 樂天河童 乐天河童 Lètiānhétóng Lohktīnhòhtùhng -
273   Seedot 橡實果 橡实果 Xiàngshíguǒ Jeuhngsahtgwó -
274   Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 Chángbíyè Chèuhngbeihyihp -
275   Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu Gáauwaahttīngáu -
276   Taillow 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn Ngouhgwātyin -
277   Swellow 大王燕 大王燕 Dàwángyàn Daaihwòhngyin -
278   Wingull 長翅鷗 长翅鸥 Chángchì'ōu Chèuhngchi'āu -
279   Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 Dàzuǐ'ōu Daaihjéui'āu -
280   Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 Lālǔlāsī Lāailóuhlāaisī -
281   Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 Qílǔlì'ān Kèihlouhleih'ōn -
282   Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ Sānoihdó -
283   Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú Līulīutóngkàuh -
284   Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é Yúhchi'ngòh -
285   Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū Mòhmòhgū -
286   Breloom 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū Dáulāpgū -
287   Slakoth 懶人獺 懒人獭 Lǎnréntà
Lǎnréntǎ
Láahnyàhnchaat 懶人翁 / 懒人翁 Lǎnrénwēng (TW/CN)
懶人翁 Láahnyàhnyūng (HK)
288   Vigoroth 過動猿 过动猿 Guòdòngyuán Gwoduhngyùhn -
289   Slaking 請假王 请假王 Qǐngjiàwáng Chénggawòhng -
290   Nincada 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì Tóugēuiyáhnsih -
291   Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 Tiěmiànrěnzhě Titmihnyánjé -
292   Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 Tuōkérěnzhě Tyuthokyánjé -
293   Whismur 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū Gūnáunáu -
294   Loudred 吼爆彈 吼爆弹 Hǒubàodàn Hāubaaudáan -
295   Exploud 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài Baauyāmgwaai -
296   Makuhita 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì Mohkhahlihksih -
297   Hariyama 鐵掌力士 铁掌力士 Tiězhǎnglìshì Titjéunglihksih 超力王 Chāolìwáng (TW/CN)
超力王 Chīulihkwòhng (HK)
298   Azurill 露力麗 露力丽 Lùlìlì Louhlihklaih -
299   Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí Chìuhbākbeih -
300   Skitty 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo Héungméihmēu -
301   Delcatty 優雅貓 优雅猫 Yōuyǎmāo Yāungáhmāau -
302   Sableye 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn Ngāuwàhnngáahn -
303   Mawile 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá Daaihjéuiwā -
304   Aron 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā Hóhódōlāai -
305   Lairon 可多拉 可多拉 Kěduōlā Hódōlāai -
306   Aggron 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā Bōsihhódōlāai -
307   Meditite 瑪沙那 玛沙那 Mǎshānà Máhsānáh -
308   Medicham 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ Hāplèuihmóuh -
309   Electrike 落雷獸 落雷兽 Luòléishòu Lohklèuihsau -
310   Manectric 雷電獸 雷电兽 Léidiànshòu Lèuihdihnsau -
311   Plusle 正電拍拍 正电拍拍 Zhèngdiànpāipāi Jingdihnpaakpaak -
312   Minun 負電拍拍 负电拍拍 Fùdiànpāipāi Fuhdihnpaakpaak -
313   Volbeat 電螢蟲 电萤虫 Diànyíngchóng Dihnyìhngchùhng -
314   Illumise 甜甜螢 甜甜萤 Tiántiányíng Tìhmtìhmyìhng -
315   Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 Dúqiángwéi
Dúqiángwēi
Duhkchèuhngmèih -
316   Gulpin 溶食獸 溶食兽 Róngshíshòu Yùhngsihksau -
317   Swalot 吞食獸 吞食兽 Tūnshíshòu Tānsihksau -
318   Carvanha 利牙魚 利牙鱼 Lìyáyú Leihngàh'yùh -
319   Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 Jùyáshā Geuihngàhsā -
320   Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 Hǒuhǒujīng Háuháukìhng -
321   Wailord 吼鯨王 吼鲸王 Hǒujīngwáng Háukìhngwòhng -
322   Numel 呆火駝 呆火驼 Dāihuǒtuó Ngòihfótòh -
323   Camerupt 噴火駝 喷火驼 Pēnhuǒtuó Panfótòh -
324   Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 Méitàngūi Mùihtaangwāi -
325   Spoink 跳跳豬 跳跳猪 Tiàotiàozhū Tiutiujyū -
326   Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 Pūpūzhū Pokpokjyū -
327   Spinda 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān Fóngfóngbāan -
328   Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 Dà'èyǐ Daaihngohkngáih -
329   Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 Chāoyīnbōyòuchóng Chīuyāmbōyauchùhng -
330   Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng Sāmohkchīngtìhng -
331   Cacnea 刺球仙人掌 刺球仙人掌 Cìqiúxiānrénzhǎng Chikàuhsīnyàhnjéung 沙漠奈亞 / 沙漠奈亚 Shāmònàiyǎ / Shāmònàiyà (TW/CN)
沙漠奈亞 Sāmohknoih'a (HK)
332   Cacturne 夢歌仙人掌 梦歌仙人掌 Mènggēxiānrénzhǎng Mùhnggōsīnyàhnjéung 夢歌奈亞 / 梦歌奈亚 Mènggēnàiyǎ / Mènggēnàiyà (TW/CN)
夢歌奈亞 Muhnggōnoih'a (HK)
333   Swablu 青綿鳥 青绵鸟 Qīngmiánniǎo Chīngmìhnníuh -
334   Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 Qīxìqīngniǎo Chātjihkchīngníuh -
335   Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 Māoyòuzhǎn Māauyauhjáam -
336   Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 Fànchíshé Faahnchìhsèh -
337   Lunatone 月石 月石 Yuèshí Yuhtsehk -
338   Solrock 太陽岩 太阳岩 Tàiyángyán Taaiyèuhngngàahm -
339   Barboach 泥泥鰍 泥泥鳅 Níníqiū Nàihnàihchāu -
340   Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 Niányúwáng Níhmyùhwòhng -
341   Corphish 龍蝦小兵 龙虾小兵 Lóngxiāxiǎobīng Lùhnghāsíubīng -
342   Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙虾 Tiě'áolóngxiā Titngòuhlùhng'hā -
343   Baltoy 天秤偶 天秤偶 Tiānpíng'ǒu Tīnpìhngngáuh -
344   Claydol 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu Nihmlihktóu'ngáuh -
345   Lileep 觸手百合 触手百合 Chùshǒubǎihé Jūksáubaakhahp -
346   Cradily 搖籃百合 摇篮百合 Yáolánbǎihé Yìuhlàahmbaakhahp -
347   Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 Tàigǔyǔchóng Taaigúyúhchùhng -
348   Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ Taaigúkwāigaap -
349   Feebas 醜醜魚 丑丑鱼 Chǒuchǒuyú Cháucháuyùh 笨笨魚 / 笨笨鱼 Bènbènyú (TW/CN)
笨笨魚 Bahnbahnyùh (HK)
350   Milotic 美納斯 美纳斯 Měinàsī Méihnaahpsī -
351   Castform 飄浮泡泡 飘浮泡泡 Piāofúpàopào Pīufàuhpóuhpóuh 漂浮泡泡 Piāofúpàopào (TW/CN)
漂浮泡泡 Pīufàuhpóuhpóuh (HK)
352   Kecleon 變隱龍 变隐龙 Biànyǐnlóng Binyánlùhng -
353   Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá Yunyíngwāwā -
354   Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 Zǔzhòuwáwá Jojauwāwā -
355   Duskull 夜巡靈 夜巡灵 Yèxúnlíng Yehchèuhnlìhng 夜骷顱 / 夜骷颅 Yèkūlú (TW/CN)
夜骷顱 Yehfūlòuh (HK)
356   Dusclops 彷徨夜靈 彷徨夜灵 Fǎnghuángyèlíng Pòhngwòhngyehlìhng 夜巨人 Yèjùrén (TW/CN)
夜巨人 Yehgeuihyàhn (HK)
357   Tropius 熱帶龍 热带龙 Rèdàilóng Yihtdaailùhng -
358   Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 Fēnglínglíng Fūnglìhnglìhng -
359   Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 Ābósuōlǔ Abuhtsōlóuh -
360   Wynaut 小果然 小果然 Xiǎoguǒrán Síugwóyìhn 果然仔 Gwóyìhnjái (HK)
361   Snorunt 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ Syuttùhngjí -
362   Glalie 冰鬼護 冰鬼护 Bīngguǐhù Bīnggwáiwuh -
363   Spheal 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú Hóipaaukàuh -
364   Sealeo 海魔獅 海魔狮 Hǎimóshī Hóimōsī -
365   Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 Dìyǎhǎishī Dai'ngàhhóisī -
366   Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 Zhēnzhūbèi Jānjyūbui -
367   Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 Lièbānyú Lihpbāanyùh -
368   Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 Yīnghuāyú Yīngfāyùh -
369   Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 Gǔkōngjíyú Gúhūnggīk'yùh -
370   Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 Àixīnyú Oisām'yùh -
371   Bagon 寶貝龍 宝贝龙 Bǎobèilóng Bóubuilùhng -
372   Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 Jiákēlóng Gaaphoklùhng -
373   Salamence 暴飛龍 暴飞龙 Bàofēilóng Bouhfēilùhng 暴蠑螈 / 暴蝾螈 Bàoróngyuán (TW/CN)
暴蠑螈 Bouhwìhngyùhn (HK)
374   Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 Tiéyǎlíng Tit'álìhng -
375   Metang 金屬怪 金属怪 Jīnshǔguài Gāmsuhkgwaai -
376   Metagross 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài Geuihgāmgwaai -
377   Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě Lèuihgātlokhāk -
378   Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī Lèuihgātngaaihsī -
379   Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 Léijīsīqílù Lèuihgātsīkèihlóuh -
380   Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 Lādìyǎsī
Lādìyāsī
Lāaidai'asī -
381   Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 Lādì'ōusī Lāaidai'āusī -
382   Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 Gài'ōukǎ Koi'āukā -
383   Groudon 固拉多 固拉多 Gūlādūo Gulāaidō -
384   Rayquaza 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò Lihthūngjoh -
385   Jirachi 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí Gēilāaikèih -
386   Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 Dài'ōuqíxīsī Doih'āukèihhēisī -

Generation IV

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
387   Turtwig 草苗龜 草苗龟 Cǎomiáoguī Chóumìuhgwāi -
388   Grotle 樹林龜 树林龟 Shùlínguī Syuhlàhmgwāi -
389   Torterra 土台龜 土台龟 Tǔtáiguī Tóutòihgwāi -
390   Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu Síufóyihmhàuh -
391   Monferno 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu Máahngfóhàuh -
392   Infernape 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu Lihtyihmhàuh -
393   Piplup 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn Bōgāmaahn -
394   Prinplup 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ Bōwòhngjí -
395   Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō Daiwòhngnàhbō -
396   Starly 姆克兒 姆克儿 Mǔkè'ér Móuhhākyìh -
397   Staravia 姆克鳥 姆克鸟 Mǔkèniǎo Móuhhākníuh -
398   Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 Mǔkèyīng Móuhhākyīng -
399   Bidoof 大牙狸 大牙狸 Dàyálí Daaihngàhlèih -
400   Bibarel 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí Daaihméihlèih -
401   Kricketot 圓法師 圆法师 Yuánfǎshī Yùhnfaatsī -
402   Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài Yāmsēungsēut -
403   Shinx 小貓怪 小猫怪 Xiǎomāoguài Síumāaugwaai -
404   Luxio 勒克貓 勒克猫 Lèkèmāo Lahkhākmāau -
405   Luxray 倫琴貓 伦琴猫 Lúnqínmāo Lèuhnkàhmmāau -
406   Budew 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo Hàhmsāubāau -
407   Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 Luósīléiduǒ Lòhsīlèuidó -
408   Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 Tóugàilóng Tàuhgoilùhng -
409   Rampardos 戰槌龍 战槌龙 Zhànchuílóng Jinchèuihlùhng -
410   Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 Dùnjiǎlóng Téuhngaaplùhng -
411   Bastiodon 護城龍 护城龙 Hùchénglóng Wuhsìhnglùhng -
412   Burmy 結草兒 结草儿 Jiécǎo'ér Gitchóuyìh -
413   Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 Jiécǎoguìfù Gitchóugwaifúh -
414   Mothim 紳士蛾 绅士蛾 Shēnshì'é Sānsíngòh -
415   Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng Sāammahtfūng -
416   Vespiquen 蜂女王 蜂女王 Fēngnǚwáng Fūngnéuihwòhng 蜂后 Fēnghòu (TW/CN)
蜂后 Fūnghauh (HK)
417   Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 Pàqílìzī Paakkèileihjī -
418   Buizel 泳圈鼬 泳圈鼬 Yǒngquānyòu Wihnghyūnyauh 泳氣鼬 / 泳气鼬 Yǒngqìyòu (TW/CN)
泳氣鼬 Wihngheiyauh (HK)
419   Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 Fúqiǎnyòu Fàuhchìhmyauh
420   Cherubi 櫻花寶 樱花宝 Yīnghuābǎo Yīngfābóu -
421   Cherrim 櫻花兒 樱花儿 Yīnghuā'ér Yīngfāyìh -
422   Shellos 無殼海兔 无壳海兔 Wúkéhǎitù Mòuhhokhóitou 無殼海牛 / 无壳海牛 Wúkéhǎiniú (TW/CN)
無殼海牛 Mòuhhokhóingàuh (HK)
423   Gastrodon 海兔獸 海兔兽 Hǎitùshòu Hóitousau 海牛獸 / 海牛兽 Hǎiniúshòu (TW/CN)
海牛兽 Hóingàuhsau (HK)
424   Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu Sēungméihgwaaisáu -
425   Drifloon 飄飄球 飘飘球 Piāopiāoqiú Pīupīukàuh -
426   Drifblim 隨風球 随风球 Suífēngqiú Chèuihfūngkàuh 附和氣球 / 附和气球 Fùhèqìqiú (TW/CN)
附和氣球 Fuhwohheikàuh' (HK)
427   Buneary 捲捲耳 卷卷耳 Juǎnjuǎn'ěr Gyúngyún'yíh -
428   Lopunny 長耳兔 长耳兔 Cháng'ěrtù Chèuhngyíhtou -
429   Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 Mèngyāomó Muhngyíumō -
430   Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 Wūyātóutóu Wū'ātàuhtàuh -
431   Glameow 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo Meihlihkmēu -
432   Purugly 東施喵 东施喵 Dōngshīmiāo Dūngsīmēu -
433   Chingling 鈴鐺響 铃铛响 Língdāngxiǎng Lìhngdōnghéung 鈴噹響 Língdāngxiǎng (TW)
鈴噹響 Lìhngdōnghéung (HK)
434   Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū Chauyauhpok -
435   Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu Táanhākchauyauh -
436   Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 Tóngjìngguài Tùhnggenggwaai -
437   Bronzong 青銅鐘 青铜钟 Qīngtóngzhōng Chīngtùhngjūng -
438   Bonsly 盆才怪 盆才怪 Péncáiguài Pùhnchòihgwaai 愛哭樹 / 爱哭树 Àikūshù (TW/CN)
愛哭樹 Oihūksyuh (HK)
439   Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 Móníní Mōnèihnèih -
440   Happiny 小福蛋 小福蛋 Xiǎofúdàn Síufūkdáan 好運蛋 / 好运蛋 Hǎoyùndàn (TW/CN)
好運蛋 Hóuwahndáan (HK)
441   Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 Guāzàoniǎo Kutchouníuh -
442   Spiritomb 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài Fā'ngàahmgwaai -
443   Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 Yuánlùshā Yùhnluhksā -
444   Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 Jiānyálùshā Jīmngàhluhksā -
445   Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 Lièyǎolùshā Lihtngáauhluhksā -
446   Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 Xiǎokǎbǐshòu Síukābéisau -
447   Riolu 利歐路 利欧路 Lì'ōulù Leih'āulouh 利奧路 Leih'oulouh (HK)
448   Lucario 路卡利歐 路卡利欧 Lùkǎlì'ōu Louhkāleih'āu 路卡利奧 Louhkāleih'ou (HK)
449   Hippopotas 沙河馬 沙河马 Shāhémǎ Sāhòhmáh 怪河馬 / 怪河马 Guàihémǎ (TW/CN)
怪河馬 Gwaaihòhmáh (HK)
450   Hippowdon 河馬獸 河马兽 Hémǎshòu Hòhmáhsau -
451   Skorupi 鉗尾蠍 钳尾蝎 Qiánwěixiē Kìhmméihkit 紫天蠍 / 紫天蝎 Zǐtiānxiē (TW/CN)
紫天蠍 Jítīnkit (HK)
452   Drapion 龍王蠍 龙王蝎 Lóngwángxiē Lùhngwòhngkit -
453   Croagunk 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā Bātlèuhngwā -
454   Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā Duhkfūwā -
455   Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 Jiānyálóng Jīmngàhlùhng -
456   Finneon 螢光魚 荧光鱼 Yíngguāngyú Yìhnggwōngyùh 萤光鱼 Yíngguāngyú (CN)
457   Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 Níhóngyú Ngàihhùhng'yùh -
458   Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 Xiǎoqiúfēiyú Síukàuhfēiyùh -
459   Snover 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài Syutlāpgwaai -
460   Abomasnow 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng Bouhsyutwòhng -
461   Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 Mǎniǔlā Máhnáulāai -
462   Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài Jihbaauchìhgwaai -
463   Lickilicky 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn Daaisittím -
464   Rhyperior 超甲狂犀 超甲狂犀 Chāojiǎkuángxī Chīugaapkwòhngsāi 超鐵暴龍 / 超铁暴龙 Chāotiěbàolóng (TW/CN)
超鐵暴龍 Chīutitbouhlùhng (HK)
465   Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg Geuihmaahntàhng -
466   Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 Diànjímóshòu
Diànjīmóshòu
Dihngīkmōsau -
467   Magmortar 鴨嘴炎獸 鸭嘴炎兽 Yāzuǐyánshòu Aapjéuiyìhmsau 鴨嘴焰龍 / 鸭嘴焰龙 Yāzuǐyànlóng (TW/CN)
鴨嘴焰龍 Aapjéuiyihmlùhng (HK)
468   Togekiss 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī Bōhākgēisī -
469   Yanmega 遠古巨蜓 远古巨蜓 Yuǎngǔjùtíng Yúhngúgeuihtìhng 梅卡陽瑪 / 梅卡阳玛 Méikǎyángmǎ (TW/CN)
梅卡陽瑪 Mùihkāyèuhngmáh (HK)
470   Leafeon 葉伊布 叶伊布 Yèyībù Yihpyìhbou 葉精靈 / 叶精灵 Yèjīnglíng (TW/CN)
葉伊貝 Yihpyìhbui (HK)
471   Glaceon 冰伊布 冰伊布 Bīngyībù Bīngyìhbou 冰精靈 / 冰精灵 Bīngjīnglíng (TW/CN)
冰伊貝 Bīngyìhbui (HK)
472   Gliscor 天蠍王 天蝎王 Tiānxiēwáng Tīnkitwòhng -
473   Mamoswine 象牙豬 象牙猪 Xiàngyázhū Jeuhngngàhjyū -
474   Porygon-Z 多邊獸Z 多边兽乙型 Duōbiānshòu-Z
Duōbiānshòu Yǐxíng
Dōbīnsau-Z 3D龍Z / 3D龙Z 3D-Lóng Z (TW/CN)
立方獸Z Laahpfōngsau-Z (HK)
多边兽Z Duōbiānshòu-Z (CN)[1]
475   Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ Ngaaihlouhlèuidó -
476   Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí Daaichìuhbākbeih -
477   Dusknoir 黑夜魔靈 黑夜魔灵 Hēiyèmólíng Hākyehmōlìhng 夜黑魔人 Yèhēimórén (TW/CN)
夜黑魔人 Yehhākmōyàhn (HK)
478   Froslass 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ Syutyíunéuih -
479   Rotom 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ Loktokmóuh -
480   Uxie 由克希 由克希 Yóukèxī Yàuhhākhēi -
481   Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō Ngaaihmóuhleihdō -
482   Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 Yǎkènuòmǔ
Yàkènuòmǔ
Ahāknohkmóuh -
483   Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 Dìyálúkǎ Daingàhlòuhkā -
484   Palkia 帕路奇亞 帕路奇亚 Pàlùqíyǎ
Pàlùqíyà
Paaklouhkèi'a 帕路奇犽 Pàlùqíyá (TW/CN)
帕路奇犽 Paaklouhkèingàh (HK)
485   Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 Xíduōlán'ēn Jihkdōlàahm'yān -
486   Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī Lèuihgātkèikāsī -
487   Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 Qílādìnà Kèihlāaidainaahp -
488   Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 Kèléisèlìyǎ
Kèléisèlìyà
Hāklèuihsīkleih'a -
489   Phione 霏歐納 霏欧纳 Fēi'ōunà Fēi'āunaahp -
490   Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 Mǎnàfēi Máhnaahpfēi -
491   Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 Dákèláiyī Daahthāklòihyī -
492   Shaymin 謝米 谢米 Xièmǐ Jehmáih 潔咪 / 洁咪 Jiémī (TW/CN)
潔咪 Gitmī (HK)
493   Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 Ā'ěrzhòusī Ayíhjauhsī -

Generation V

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
494   Victini 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní Béihāktàihnèi -
495   Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé Tàhngtàhngsèh -
496   Servine 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé Chīngtàhngsèh -
497   Serperior 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé Gwānjyúhsèh -
498   Tepig 暖暖豬 暖暖猪 Nuǎnnuǎnzhū Nyúhnnyúhnjyū -
499   Pignite 炒炒豬 炒炒猪 Chǎochǎozhū Cháaucháaujyū -
500   Emboar 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng Yìhmmóuhwòhng -
501   Oshawott 水水獺 水水獭 Shuǐshuǐtà
Shuǐshuǐtǎ
Séuiséuichaat -
502   Dewott 雙刃丸 双刃丸 Shuāngrènwán Sēungyahnyún -
503   Samurott 大劍鬼 大剑鬼 Dàjiànguǐ Daaihgimgwái -
504   Patrat 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ Tāamtāamsyú -
505   Watchog 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ Bouhsaausyú -
506   Lillipup 小約克 小约克 Xiǎoyuēkè Síuyeukhāk -
507   Herdier 哈約克 哈约克 Hāyuēkè Hāyeukhāk -
508   Stoutland 長毛狗 长毛狗 Chángmáogǒu Chèuhngmòugáu -
509   Purrloin 扒手貓 扒手猫 Páshǒumāo Pàhsáumāau -
510   Liepard 酷豹 酷豹 Kùbào Huhkpaau -
511   Pansage 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu Fāyèhhàuh -
512   Simisage 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán Fāyèhyùhn -
513   Pansear 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu Baauhēunghàuh -
514   Simisear 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán Baauhēungyùhn -
515   Panpour 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu Láahngséuihàuh -
516   Simipour 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán Láahngséuiyùhn -
517   Munna 食夢夢 食梦梦 Shímèngmèng Sihkmuhngmuhng -
518   Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 Mèngmèngshí Muhngmuhngsihk -
519   Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 Dòudòugē Dauhdauhgap -
520   Tranquill 咕咕鴿 咕咕鸽 Gūgūgē Gūgūgap 波波鴿 / 波波鸽 Bōbōgē (TW/CN)
波波鴿 Bōbōgap (HK)
521   Unfezant 高傲雉雞 高傲雉鸡 Gāo'àozhìjī Gōungouhjihgāi 轟隆雉雞 / 轰隆雉鸡 Hōnglóngzhìjī (TW/CN)
轟隆雉雞 Gwàhnglùhngjihgāi (HK)
522   Blitzle 斑斑馬 斑斑马 Bānbānmǎ Bāanbāanmáh -
523   Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 Léidiànbānmǎ Lèuihdihnbāanmáh -
524   Roggenrola 石丸子 石丸子 Shíwánzi Sehkyúnjí -
525   Boldore 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán Deihmaahnngàahm -
526   Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 Pángyánguài Pòhngngàahmgwaai -
527   Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú Gwángwánpīnfūk -
528   Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú Sāmpīnfūk -
529   Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 Luódīngdìshǔ Lòhdēngdeihsyú -
530   Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 Lóngtóudìshǔ Lùhngtàudeihsyú -
531   Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá Chābātdōwāwā -
532   Timburr 搬運小匠 搬运小匠 Bānyùnxiǎojiàng Būnwahnsíujeuhng -
533   Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 Tiěgǔtǔrén Titgwāttóuyàhn -
534   Conkeldurr 修建老匠 修建老匠 Xiūjiànlǎojiàng Sāuginlóuhjeuhng 修繕老頭 / 修缮老头 Xiūshànlǎotóu (TW/CN)
修繕老頭 Sāusihnlóuhtàuh (HK)
535   Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 Yuánkēdǒu Yùhnfōdáu -
536   Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 Lánchánchú Làahmsìhmsyùh -
537   Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng Sìhmsyùhwòhng -
538   Throh 投摔鬼 投摔鬼 Tóushuāiguǐ Tàuhsēutgwái 投射鬼 Tóushèguǐ (TW/CN)
投射鬼 Tàuhsehgwái' (HK)
539   Sawk 打擊鬼 打击鬼 Dǎjíguǐ
Dǎjīguǐ
Dágīkgwái -
540   Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 Chóngbǎobāo Chùhngbóubāau -
541   Swadloon 寶包繭 宝包茧 Bǎobāojiǎn Bóubāaugáan -
542   Leavanny 保母蟲 保姆虫 Bǎomǔchóng Bóumóuhchùhng -
543   Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng Baakjūknghgūng -
544   Whirlipede 車輪毬 车轮球 Chēlúnqiú Chēlèuhnkàuh -
545   Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng Nghgūngwòhng -
546   Cottonee 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú Muhkmìhnkàuh -
547   Whimsicott 風妖精 风妖精 Fēngyāojing Fūngyíujīng -
548   Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá Baakhahpgānwāwā -
549   Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 Qún'érxiǎojiě Kwàhnyìhsíujé -
550   Basculin 野蠻鱸魚 野蛮鲈鱼 Yěmánlúyú Yéhmàahnlòuhyùh 勇士鱸魚 / 勇士鲈鱼 Yǒngshìlúyú (TW/CN)
勇士鱸魚 Yúhngsihlòuhyùh (HK)
551   Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 Hēiyǎn'è Hākngáahnngohk -
552   Krokorok 混混鱷 混混鳄 Hùnhun'è Wahnwahnngohk -
553   Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 Liúmáng'è Làuhmàhnngohk -
554   Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng Fóhùhngbātdóuyūng -
555   Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 Dámófèifèi Daahtmōfātfāt -
556   Maractus 沙鈴仙人掌 沙铃仙人掌 Shālíngxiānrénzhǎng Sālìhngsīnyàhnjéung 街頭沙鈴 / 街头沙铃 Jiētóushālíng (TW/CN)
街頭沙鈴 Gāaitàuhsālìhng (HK)
557   Dwebble 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè Sehkgēuiháaih -
558   Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè Ngàahmdihngēuiháaih -
559   Scraggy 滑滑小子 滑滑小子 Huáhuáxiǎozi Waahtwaahtsíují 滑頭小子 / 滑头小子 Huátóuxiǎozi (TW/CN)
滑頭小子 Waahttáusíují (HK)
560   Scrafty 頭巾混混 头巾混混 Tóujīnhùnhun Tàuhgānwahnwahn -
561   Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 Xiàngzhēngniǎo Jeuhngjīngníuh -
562   Yamask 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù Hūkhūkmihngeuih -
563   Cofagrigus 死神棺 迭失棺 Sǐshénguān
Diéshīguān
Séisàhngūn 死神棺 Sǐshénguān (CN)[2]
564   Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 Yuángàihǎiguī Yùhngoihóigwāi -
565   Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 Lèigǔhǎiguī Lahkgwāthóigwāi -
566   Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 Shǐzǔxiǎoniǎo Chíjóusíuníuh -
567   Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 Shǐzǔdàniǎo Chíjóudaaihníuh -
568   Trubbish 破破袋 破破袋 Pòpòdài Popodoih -
569   Garbodor 灰塵山 灰尘山 Huīchénshān Fūichàhnsāan -
570   Zorua 索羅亞 索罗亚 Suǒluóyǎ
Suǒluóyà
Soklòh'a -
571   Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 Suǒluóyǎkè
Suǒluóyàkè
Soklòh'ahāk -
572   Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ Póuhmutleuhtsyú -
573   Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 Qínuòlìshǔ Kèinohkleuhtsyú -
574   Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 Gēdébǎobao Gōdākbóubóu -
575   Gothorita 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng Gōdāksíutùhng -
576   Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě Gōdāksíujé -
577   Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 Dānluǎnxìbāoqiú Dāanléuhnsaibāaukàuh -
578   Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú Sēungléuhnsaibāaukàuh -
579   Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn Yàhnjouhsaibāauléuhn -
580   Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 Yābǎobao Aapbóubóu -
581   Swanna 舞天鵝 舞天鹅 Wǔtiān'é Móuhtīnngòh 首席天鵝 / 首席天鹅 Shǒuxítiān'é (TW/CN)
首席天鵝 Sáujihktīnngòh (HK)
582   Vanillite 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng Màihnéihbīng -
583   Vanillish 多多冰 多多冰 Duōduōbīng Dōdōbīng -
584   Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng Sēungpúihdōdōbīng -
585   Deerling 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù Seigwailúk -
586   Sawsbuck 萌芽鹿 萌芽鹿 Méngyálù Màhngngàhlúk 芽吹鹿 Yáchuīlù (TW/CN)
芽吹鹿 Ngàhchēuilúk (HK)
587   Emolga 電飛鼠 电飞鼠 Diànfēishǔ Dihnfēisyú 導電飛鼠 / 导电飞鼠 Dǎodiànfēishǔ (TW/CN)
導電飛鼠 Douhdihnfēisyú (HK)
588   Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 Gàigàichóng Goigoichùhng -
589   Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 Qíshìguāniú
Qíshìwōniú
Kèihsihwō'ngàuh -
590   Foongus 哎呀球菇 哎呀球菇 Āiyāqiúgū Āaiyākàuhgū 寶貝球菇 Bǎobèiqiúgū (TW)
精靈球菇 Jīnglìhngkàuhgū (HK)
591   Amoonguss 敗露球菇 败露球菇 Bàilùqiúgū Baaihlouhkàuhgū 暴露菇 Bàolùgū (TW)
暴露菇 Bouhlouhgū (HK)
592   Frillish 輕飄飄 轻飘飘 Qīngpiāopiāo Hīngpīupīu -
593   Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū Buhndyūtdyūt -
594   Alomomola 保母曼波 保姆曼波 Bǎomǔmànbō Bóumóuhmaahnbō -
595   Joltik 電電蟲 电电虫 Diàndiànchóng Dihndihnchùhng -
596   Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 Diànzhīzhū Dihnjījyū -
597   Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 Zhǒngzǐtiěqiú Júngjítitkàuh -
598   Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 Jiānguǒyǎlíng Gīngwó'álìhng -
599   Klink 齒輪兒 齿轮儿 Chǐlún'ér Chílèuhn'yìh -
600   Klang 齒輪組 齿轮组 Chǐlúnzǔ Chílèuhnjóu -
601   Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 Chǐlúnguài Chílèuhn'gwaai -
602   Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 Mámáxiǎoyú Màhmàhsíuyùh -
603   Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 Mámámán Màhmàhmàahn -
604   Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 Mámámányúwáng Màhmàhmàahnyùhwòhng -
605   Elgyem 小灰怪 小灰怪 Xiǎohuīguài Síufūigwaai -
606   Beheeyem 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài Daaihyúhgwaai -
607   Litwick 燭光靈 烛光灵 Zhúguānglíng Jūkgwōnglìhng -
608   Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 Dēnghuǒyōulíng Dāngfóyāulìhng -
609   Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 Shuǐjīngdēnghuǒlíng Séuijīngdāngfólìhng -
610   Axew 牙牙 牙牙 Yáyá Ngàhngàh -
611   Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 Fǔyálóng Fúngàhlùhng -
612   Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 Shuāngfǔzhànlóng Sēungfújinlùhng -
613   Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 Pēntìxióng Pantaihùhng -
614   Beartic 凍原熊 冻原熊 Dòngyuánxióng Dungyúhnhùhng -
615   Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 Jǐhéxuěhuā Géihòhsyutfā -
616   Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 Xiǎozuǐguā
Xiǎozuǐwō
Síujéuiwō -
617   Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 Mǐnjiéchóng Máhnjihtchùhng -
618   Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 Níbāyú Nàihbāyùh -
619   Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu Gūngfùhyauh -
620   Mienshao 師父鼬 师父鼬 Shīfuyòu Sīfúyauh -
621   Druddigon 赤面龍 赤面龙 Chìmiànlóng Chekmihnlùhng -
622   Golett 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén Nàihngáuhsíuyàhn -
623   Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén Nàingáuhgeuihyàhn -
624   Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 Jūdāoxiǎobīng Kēuidōusíubīng -
625   Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 Pīzhǎnsīlìng Pekjáamsīlihng -
626   Bouffalant 爆炸頭水牛 爆炸头水牛 Bàozhàtóushuǐniú Baaujatàuhséuingàuh 爆爆頭水牛 / 爆爆头水牛 Bàobàotóushuǐniú (TW/CN)
爆爆頭水牛 Baaubaautàuhséuingàuh (HK)
627   Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 Máotóuxiǎoyīng Mòuhtàuhsíuyīng -
628   Braviary 勇士雄鷹 勇士雄鹰 Yǒngshìxióngyīng Yúhngsihhùhngyīng 勇士鷹 / 勇士鹰 Yǒngshìyīng (TW/CN)
勇士鷹 Yúhngsihyīng (HK)
629   Vullaby 禿鷹丫頭 秃鹰丫头 Tūyīngyātou Tūkyīng'ātàuh 禿鷹小子 / 秃鹰小子 Tūyīngxiǎozi (TW/CN)
禿鷹小子 Tūkyīngsíují (HK)
630   Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 Tūyīngnà Tūkyīngnàh -
631   Heatmor 熔蟻獸 熔蚁兽 Róngyǐshòu Yùhngngáihsau 食蟻爐 / 食蚁炉 Shíyǐlú (TW/CN)
食蟻爐 Sihkngáihlòuh (HK)
632   Durant 鐵蟻 铁蚁 Tiěyǐ Titngáih -
633   Deino 單首龍 单首龙 Dānshǒulóng Dāansáulùhng -
634   Zweilous 雙首暴龍 双首暴龙 Shuāngshǒubàolóng Sēungsáubouhlùhng 雙頭龍 / 双头龙 Shuāngtóulóng (TW/CN)
雙頭龍 Sēungtàuhlùhng (HK)
635   Hydreigon 三首惡龍 三首恶龙 Sānshǒu'èlóng Sāamsáu'oklùhng 三頭龍 / 三头龙 Sāntóulóng (TW/CN)
三頭龍 Sāamtàuhlùhng (HK)
636   Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 Ránshāochóng Yìhnsīuchùhng -
637   Volcarona 火神蛾 火神蛾 Huǒshén'é Fósàhnngòh 火神蟲 / 火神虫 Huǒshénchóng (TW/CN)
火神蟲 Fósàhnchùhng (HK)
638   Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng Ngāupaaklouh'yūng -
639   Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng Doihlāaigēiyūng -
640   Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 Bìlìjíwēng Bātlihkgāt'yūng -
641   Tornadus 龍捲雲 龙卷云 Lóngjuǎnyún Lùhnggyúnwàhn -
642   Thundurus 雷電雲 雷电云 Léidiànyún Lèuihdihnwàhn -
643   Reshiram 萊希拉姆 莱希拉姆 Láixīlāmǔ Lòihhēilāaimóuh 雷希拉姆 Léixīlāmǔ (TW/CN)
雷希拉姆 Lèuihhēilāaimóuh (HK)
644   Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 Jiékèluómǔ Jihthāklòhmóuh -
645   Landorus 土地雲 土地云 Tǔdìyún Tóudeihwàhn -
646   Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ Yàuhlèuihmóuh -
647   Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 Kǎilùdí'ōu Hóilouhdihk'āu -
648   Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ Méihlok'yèhtaap -
649   Genesect 蓋諾賽克特 盖诺赛克特 Gàinuòsàikètè Koinohkchoihākdahk -

Generation VI

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
650   Chespin 哈力栗 哈力栗 Hālìlì Hālihkleuht 哈力馬龍 Hālihkmáhlùhng (HK)
651   Quilladin 胖胖哈力 胖胖哈力 Pàngpànghālì Buhnbuhnhālihk 肥仔哈力 Fèihjáihālihk (HK)
652   Chesnaught 布里卡隆 布里卡隆 Bùlǐkǎlóng Bouléihkālùhng -
653   Fennekin 火狐狸 火狐狸 Huǒhúlí Fówùhléi -
654   Braixen 長尾火狐 长尾火狐 Chángwěihuǒhú Chèuhngméihfówùh -
655   Delphox 妖火紅狐 妖火红狐 Yāohuǒhónghú Yíufóhùhngwùh -
656   Froakie 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 Guāguāpàowā Gwāgwāpóuhwā -
657   Frogadier 呱頭蛙 呱头蛙 Guātóuwā Gwātàuhwā
658   Greninja 甲賀忍蛙 甲贺忍蛙 Jiǎhèrěnwā Gaaphohyánwā -
659   Bunnelby 掘掘兔 掘掘兔 Juéjuétù Gwahtgwahttou -
660   Diggersby 掘地兔 掘地兔 Juédìtù Gwahtdeihtou 攉土兔 Huōtǔtù (TW)
攉地兔 Fokdeihtou (HK)
661   Fletchling 小箭雀 小箭雀 Xiǎojiànquè Síujinjéuk -
662   Fletchinder 火箭雀 火箭雀 Huǒjiànquè Fójinjéuk -
663   Talonflame 烈箭鷹 烈箭鹰 Lièjiànyīng Lihtjinyīng 烈箭鶲 Lièjiànwēng (TW)
664   Scatterbug 粉蝶蟲 粉蝶虫 Fěndiéchóng Fándihpchùhng 粉蛹 Fěnyǒng (TW)
粉蛹 Fányúng (HK)
665   Spewpa 粉蝶蛹 粉蝶蛹 Fěndiéyǒng Fándihpyúng -
666   Vivillon 彩粉蝶 彩粉蝶 Cǎifěndié Chóifándihp 碧粉蝶 Bìfěndié (TW)
碧粉蝶 Bīkfándihp (HK)
667   Litleo 小獅獅 小狮狮 Xiǎoshīshī Síusīsī -
668   Pyroar 火炎獅 火炎狮 Huǒyánshī Fóyìhmsī -
669   Flabébé 花蓓蓓 花蓓蓓 Huābèibèi Fāpúihpúih -
670   Floette 花葉蒂 花叶蒂 Huāyèdì Fāyihpdai -
671   Florges 花潔夫人 花洁夫人 Huājiéfūrén Fāgitfùhyàhn -
672   Skiddo 坐騎小羊 坐骑小羊 Zuòqíxiǎoyáng Johkèihsíuyèuhng 咩咩羊 Miēmiēyáng (TW)
咩咩羊 Mēmēyèuhng (HK)
673   Gogoat 坐騎山羊 坐骑山羊 Zuòqíshānyáng Johkèihsāanyèuhng 指路羊 Jílouh'yèuhng (HK)
674   Pancham 頑皮熊貓 顽皮熊猫 Wánpíxióngmāo Wàahnpèihhùhngmāau -
675   Pangoro 流氓熊貓 霸道熊猫 Liúmángxióngmāo
Bàdàoxióngmāo
Làuhmàhnhùhngmāau 流氓熊猫 Liúmángxióngmāo (CN)[2]
676   Furfrou 多麗米亞 多丽米亚 Duōlìmǐyǎ
Duōlìmǐyà
Dōlaihmáih'a -
677   Espurr 妙喵 妙喵 Miàomiāo Miuhmīu -
678   Meowstic 超能妙喵 超能妙喵 Chāonéngmiàomiāo Chīunàhngmiuhmīu -
679   Honedge 獨劍鞘 独剑鞘 Dújiànqiào Duhkgimchiu -
680   Doublade 雙劍鞘 双剑鞘 Shuāngjiànqiào Sēunggimchiu -
681   Aegislash 堅盾劍怪 坚盾剑怪 Jiāndùnjiànguài Gīntéuhngimgwaai -
682   Spritzee 粉香香 粉香香 Fěnxiāngxiāng Fánhēunghēung -
683   Aromatisse 芳香精 芳香精 Fāngxiāngjīng Fōnghēungjīng -
684   Swirlix 綿綿泡芙 绵绵泡芙 Miánmiánpàofú Mìhnmìhnpaaufùh -
685   Slurpuff 胖甜妮 胖甜妮 Pàngtiánní
Pàngtiánnī
Buhntìhmnèih -
686   Inkay 好啦魷 好啦鱿 Hǎolayóu Hóulāyàuh 豪喇花枝 Háolǎhuāzhī (TW)
毫喇魷 Hòuhlāyàuh (HK)
687   Malamar 烏賊王 乌贼王 Wūzéiwáng Wūchaahkwòhng -
688   Binacle 龜腳腳 龟脚脚 Guījiǎojiǎo Gwāigeukgeuk -
689   Barbaracle 龜足巨鎧 龟足巨铠 Guīzújùkǎi Gwāijūkgeuihhói -
690   Skrelp 垃垃藻 垃垃藻 Lèlèzǎo
Lālāzǎo
Laahplaahpjóu -
691   Dragalge 毒藻龍 毒藻龙 Dúzǎolóng Duhkjóulùhng 毒拉蜜妮 Dúlāmìní (TW)
毒拉蜜妮 Duhklāaimahtnèih (HK)
692   Clauncher 鐵臂槍蝦 铁臂枪虾 Tiěbìqiāngxiā Titbeichēunghàh -
693   Clawitzer 鋼炮臂蝦 钢炮臂虾 Gāngpàobìxiā Gōngpaaubeihàh -
694   Helioptile 傘電蜥 伞电蜥 Sǎndiànxī Saandihnsīk 發電蜥 Faatdihnsīk (HK)
695   Heliolisk 光電傘蜥 光电伞蜥 Guāngdiànsǎnxī Gwōngdihnsaansīk 電傘查特 Diànsǎnchátè (TW)
電傘查特 Dihnsaanchàhdahk (HK)
696   Tyrunt 寶寶暴龍 宝宝暴龙 Bǎobaobàolóng Bóubóubouhlùhng 暴龍仔 Bouhlùhngjái (HK)
697   Tyrantrum 怪顎龍 怪颚龙 Guài'èlóng Gwaaingohklùhng -
698   Amaura 冰雪龍 冰雪龙 Bīngxuělóng Bīngsyutlùhng -
699   Aurorus 冰雪巨龍 冰雪巨龙 Bīngxuějùlóng Bīngsyutgeuihlùhng -
700   Sylveon 仙子伊布 仙子伊布 Xiānzǐyībù Sīnjíyìhbou 仙子精靈 / 仙子精灵 Xiānzǐjīnglíng (TW/CN)
仙子伊貝 Sīnjíyìhbui (HK) *
仙子精靈 Sīnjíjīnglīng (HK) *
701   Hawlucha 摔角鷹人 摔角鹰人 Shuāijiǎoyīngrén Sēutgokyīngyàhn 戰鬥飛鳥 Zhàndòufēiniǎo (TW)
戰鬥飛鳥 Jindaufēiníuh (HK)
702   Dedenne 咚咚鼠 咚咚鼠 Dōngdōngshǔ Dūngdūngsyú -
703   Carbink 小碎鑽 小碎钻 Xiǎosuìzuàn Síuseuijyūn -
704   Goomy 黏黏寶 黏黏宝 Niánniánbǎo Nìhmnìhmbóu -
705   Sliggoo 黏美兒 黏美儿 Niánměi'er Nìhmméihyìh 黏美伊兒 Niánměiyī'er (TW)
706   Goodra 黏美龍 黏美龙 Niánměilóng Nìhmméihlùhng 黏美露龍 Niánměilùlóng (TW)
707   Klefki 鑰圈兒 钥圈儿 Yàoquān'ér Yeuhkhyūnyìh 鎖圈兒 Sóhyūnyìh (HK)
708   Phantump 小木靈 小木灵 Xiǎomùlíng Síumuhklìhng -
709   Trevenant 朽木妖 朽木妖 Xiǔmùyāo Náumuhkyíu -
710   Pumpkaboo 南瓜精 南瓜精 Nánguājīng Nàahmgwājīng -
711   Gourgeist 南瓜怪人 南瓜怪人 Nánguāguàirén Nàahmgwāgwaaiyàhn -
712   Bergmite 冰寶 冰宝 Bīngbǎo Bīngbóu -
713   Avalugg 冰岩怪 冰岩怪 Bīngyánguài Bīngngàahmgwaai -
714   Noibat 嗡蝠 嗡蝠 Wēngfú Yūngfūk -
715   Noivern 音波龍 音波龙 Yīnbōlóng Yāmbōlùhng 音波飛龍 Yāmbōfēilùhng (HK)
716   Xerneas 哲爾尼亞斯 哲尔尼亚斯 Zhé'ěrníyǎsī
Zhé'ěrníyàsī
Jityíhnèih'asī -
717   Yveltal 伊裴爾塔爾 伊裴尔塔尔 Yīpéi'ěrtǎ'ěr Yīpùihyíhtaapyíh 伊秘魯塔路 Yībeilóuhtaaplouh (HK)
718   Zygarde 基格爾德 基格尔德 Jīgé'ěrdé Gēigaakyíhdāk -
719   Diancie 蒂安希 蒂安希 Dì'ānxī Dai'ōnhēi -
720   Hoopa 胡帕 胡帕 Húpà Wùhpaak -
721   Volcanion 波爾凱尼恩 波尔凯尼恩 Bō'ěrkǎiní'ēn Bōyíhhóinèihyān -

Generation VII

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
722   Rowlet 木木梟 木木枭 Mùmùxiāo Muhkmuhkhīu -
723   Dartrix 投羽梟 投羽枭 Tóuyǔxiāo Tàuhyúhhīu -
724   Decidueye 狙射樹梟 狙射树枭 Jūshèshùxiāo Jēuisehsyuhhīu -
725   Litten 火斑喵 火斑喵 Huǒbānmiāo Fóbāanmēu -
726   Torracat 炎熱喵 炎热喵 Yánrèmiāo Yìhmyihtmēu -
727   Incineroar 熾焰咆哮虎 炽焰咆哮虎 Chìyànpáoxiāohǔ Chiyihmpàauhhāaufú -
728   Popplio 球球海獅 球球海狮 Qiúqiúhǎishī Kàuhkàuhhóisī -
729   Brionne 花漾海獅 花漾海狮 Huāyànghǎishī Fāyeuhnghóisī -
730   Primarina 西獅海壬 西狮海壬 Xīshīhǎirén Sāisīhóiyàhm -
731   Pikipek 小篤兒 小笃儿 Xiǎodǔ'ér Síudūk'yìh -
732   Trumbeak 喇叭啄鳥 喇叭啄鸟 Lǎbāzhuóniǎo Lābādeukníuh -
733   Toucannon 銃嘴大鳥 铳嘴大鸟 Chòngzuǐdàniǎo Chungjéuidaaihníuh -
734   Yungoos 貓鼬少 猫鼬少 Māoyòushào Māauyauhsiu -
735   Gumshoos 貓鼬探長 猫鼬探长 Māoyòutànzhǎng Māauyauhtaamjéung -
736   Grubbin 強顎雞母蟲 强颚鸡母虫 Qiáng'èjīmǔchóng Kèuhngngohkgāimóuhchùhng -
737   Charjabug 蟲電寶 虫电宝 Chóngdiànbǎo Chùhngdihnbóu -
738   Vikavolt 鍬農炮蟲 锹农炮虫 Qiāonóngpàochóng Chīunùhngpàauhchùhng -
739   Crabrawler 好勝蟹 好胜蟹 Hàoshèngxiè Housingháaih -
740   Crabominable 好勝毛蟹 好胜毛蟹 Hàoshèngmáoxiè Housingmòuhháaih -
741   Oricorio 花舞鳥 花舞鸟 Huāwǔniǎo Fāmóuhníuh -
742   Cutiefly 萌虻 萌虻 Méngméng Màhngmòhng -
743   Ribombee 蝶結萌虻 蝶结萌虻 Diéjiéméngméng Dihpgitmàhngmòhng -
744   Rockruff 岩狗狗 岩狗狗 Yángǒugǒu Ngàahmgáugáu -
745   Lycanroc 鬃岩狼人 鬃岩狼人 Zōngyánlángrén Jūngngàahmlòhngyàhn -
746   Wishiwashi 弱丁魚 弱丁鱼 Ruòdīngyú Yeuhkdīngyùh -
747   Mareanie 好壞星 好坏星 Hǎohuàixīng Hóuwaaihsīng -
748   Toxapex 超壞星 超坏星 Chāohuàixīng Chīuwaaihsīng -
749   Mudbray 泥驢仔 泥驴仔 Nílǘzǎi Nàihlèuihjái -
750   Mudsdale 重泥挽馬 重泥挽马 Zhòngníwǎnmǎ Chúhngnàihwáahnmáh -
751   Dewpider 滴蛛 滴蛛 Dīzhū Dīkjyū -
752   Araquanid 滴蛛霸 滴蛛霸 Dīzhūbà Dīkjyūba -
753   Fomantis 偽螳草 伪螳草 Wěitángcǎo Ngaihtòhngchóu -
754   Lurantis 蘭螳花 兰螳花 Lántánghuā Làahntòhngfā -
755   Morelull 睡睡菇 睡睡菇 Shuìshuìgū Seuihseuihgū -
756   Shiinotic 燈罩夜菇 灯罩夜菇 Dēngzhàoyègū Dāngjaauyehgū -
757   Salandit 夜盜火蜥 夜盗火蜥 Yèdàohuǒxī Yehdouhfósīk -
758   Salazzle 焰后蜥 焰后蜥 Yànhòuxī Yihmhauhsīk -
759   Stufful 童偶熊 童偶熊 Tóng'ǒuxióng Tùhngngáuhhùhng -
760   Bewear 穿著熊 穿着熊 Chuānzhuóxióng Chyūnjeukhùhng -
761   Bounsweet 甜竹竹 甜竹竹 Tiánzhúzhú Tìhmjūkjūk -
762   Steenee 甜舞妮 甜舞妮 Tiánwǔní
Tiánwǔnī
Tìhmmóuhnèih -
763   Tsareena 甜冷美后 甜冷美后 Tiánlěngměihòu Tìhmláahngméihhauh -
764   Comfey 花療環環 花疗环环 Huāliáohuánhuán Fālìuhwàahnwàahn -
765   Oranguru 智揮猩 智挥猩 Zhìhuīxīng Jifāisīng -
766   Passimian 投擲猴 投掷猴 Tóuzhíhóu
Tóuzhìhóu
Tàuhjaahkhàuh -
767   Wimpod 膽小蟲 胆小虫 Dǎnxiǎochóng Dáamsíuchùhng -
768   Golisopod 具甲武者 具甲武者 Jùjiǎwǔzhě Geuihgaapmóuhjé -
769   Sandygast 沙丘娃 沙丘娃 Shāqiūwá Sāyāuwā -
770   Palossand 噬沙堡爺 噬沙堡爷 Shìshābǎoyé Saihsābóuyèh -
771   Pyukumuku 拳海參 拳海参 Quánhǎishēn Kyùhnhóisām -
772   Type: Null 屬性:空 属性:空 Shǔxìng: Kōng Suhksing: Hūng -
773   Silvally 銀伴戰獸 银伴战兽 Yínbànzhànshòu Ngàhnbuhnjinsau -
774   Minior 小隕星 小陨星 Xiǎoyǔnxīng Síuwáhnsīng -
775   Komala 樹枕尾熊 树枕尾熊 Shùzhěnwěixióng Syuhjámméihhùhng -
776   Turtonator 爆焰龜獸 爆焰龟兽 Bàoyànguīshòu Baauyihmgwāisau -
777   Togedemaru 托戈德瑪爾 托戈德玛尔 Tuōgēdémǎ'ěr Tokgōdākmáhyíh -
778   Mimikyu 謎擬Q 谜拟丘 Mínǐ-Q
Mínǐqiū
Màihyíh-Q 谜拟Q Mínǐ-Q (CN)[1]
779   Bruxish 磨牙彩皮魚 磨牙彩皮鱼 Móyácǎipíyú Mòhngàhchóipèihyùh -
780   Drampa 老翁龍 老翁龙 Lǎowēnglóng Lóuhyūnglùhng -
781   Dhelmise 破破舵輪 破破舵轮 Pòpòduòlún Popotòhlèuhn -
782   Jangmo-o 心鱗寶 心鳞宝 Xīnlínbǎo Sāmlèuhnbóu -
783   Hakamo-o 鱗甲龍 鳞甲龙 Línjiǎlóng Lèuhngaaplùhng -
784   Kommo-o 杖尾鱗甲龍 杖尾鳞甲龙 Zhàngwěilínjiǎlóng Jeuhngméihlèuhngaaplùhng -
785   Tapu Koko 卡璞・鳴鳴 卡璞・鸣鸣 Kǎpú Míngmíng Kāpok Mìhngmìhng -
786   Tapu Lele 卡璞・蝶蝶 卡璞・蝶蝶 Kǎpú Diédié Kāpok Dihpdihp -
787   Tapu Bulu 卡璞・哞哞 卡璞・哞哞 Kǎpú Mōumōu Kāpok Màuhmàuh -
788   Tapu Fini 卡璞・鰭鰭 卡璞・鳍鳍 Kǎpú Qíqí Kāpok Kèihkèih -
789   Cosmog 科斯莫古 科斯莫古 Kēsīmògǔ Fōsīmohkgú -
790   Cosmoem 科斯莫姆 科斯莫姆 Kēsīmòmǔ Fōsīmohkmóuh -
791   Solgaleo 索爾迦雷歐 索尔迦雷欧 Suǒ'ěrjiāléi'ōu Sok'yíhgālèuih'āu -
792   Lunala 露奈雅拉 露奈雅拉 Lùnàiyǎlā Louhnoihngáhlāai -
793   Nihilego 虛吾伊德 虚吾伊德 Xūwúyīdé Hēui'nghyīdāk -
794   Buzzwole 爆肌蚊 爆肌蚊 Bàojīwén Baaugēimān -
795   Pheromosa 費洛美螂 费洛美螂 Fèiluòměiláng Failokméihlòhng -
796   Xurkitree 電束木 电束木 Diànshùmù Dihnchūkmuhk -
797   Celesteela 鐵火輝夜 铁火辉夜 Tiěhuǒhuīyè Titfófāiyeh -
798   Kartana 紙御劍 纸御剑 Zhǐyùjiàn Jíyuhgim -
799   Guzzlord 惡食大王 恶食大王 Èshídàwáng Oksihkdaaihwòhng -
800   Necrozma 奈克洛茲瑪 奈克洛兹玛 Nàikèluòzīmǎ Noihhāklokjīmá -
801   Magearna 瑪機雅娜 玛机雅娜 Mǎjīyǎnà Máhgēingáhnàh -
802   Marshadow 瑪夏多 玛夏多 Mǎxiàduō Máhahdō -
803   Poipole 毒貝比 毒贝比 Dúbèibǐ Duhkbuibéi -
804   Naganadel 四顎針龍 四颚针龙 Sì'èzhēnlóng Sei'ngohkjāmlùhng -
805   Stakataka 壘磊石 垒磊石 Lěilěishí Léuihléuihsehk -
806   Blacephalon 砰頭小丑 砰头小丑 Pēngtóuxiǎochǒu Pīngtàuhsíucháu -
807   Zeraora 捷拉奧拉 捷拉奥拉 Jiélā'àolā Jihtlāai'oulāai -
808   Meltan 美錄坦 美录坦 Měilùtǎn Méihluhktáan -
809   Melmetal 美錄梅塔 美录梅塔 Měilùméitǎ Méihluhkmùihtaap -

Generation VIII

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
810   Grookey 敲音猴 敲音猴 Qiāoyīnhóu Hāauyāmhàuh -
811   Thwackey 啪咚猴 啪咚猴 Pādōnghóu Pāakdūnghàuh -
812   Rillaboom 轟擂金剛猩 轰擂金刚猩 Hōngléijīngāngxīng Gwānglèuihgāmgōngsīng -
813   Scorbunny 炎兔兒 炎兔儿 Yántù'er Yìhmtouyìh -
814   Raboot 騰蹴小將 腾蹴小将 Téngcùxiǎojiàng Tàhngjūksíujeung -
815   Cinderace 閃焰王牌 闪焰王牌 Shǎnyànwángpái Símyihmwòhngpáai -
816   Sobble 淚眼蜥 泪眼蜥 Lèiyǎnxī Leuih'ngáahnsīk -
817   Drizzile 變澀蜥 变涩蜥 Biànsèxī Binsaapsīk -
818   Inteleon 千面避役 千面避役 Qiānmiànbìyì Chīnmihnbeihyihk -
819   Skwovet 貪心栗鼠 贪心栗鼠 Tānxīnlìshǔ Tāamsāmleuhtsyú -
820   Greedent 藏飽栗鼠 藏饱栗鼠 Cángbǎolìshǔ Chòhngbáauleuhtsyú -
821   Rookidee 稚山雀 稚山雀 Zhìshānquè Jihsāanjéuk -
822   Corvisquire 藍鴉 蓝鸦 Lányā Làahm'ā -
823   Corviknight 鋼鎧鴉 钢铠鸦 Gāngkǎiyā Gonghói'ā -
824   Blipbug 索偵蟲 索侦虫 Suǒzhēnchóng Sokjīngchùhng -
825   Dottler 天罩蟲 天罩虫 Tiānzhàochóng Tīnjaauchùhng -
826   Orbeetle 以歐路普 以欧路普 Yǐ'ōulùpǔ Yíh'āulouhpóu -
827   Nickit 偷兒狐 狡小狐 Tōu'erhú
Jiǎoxiǎohú
Tāuyìhwùh 偷儿狐 Tōu'erhú (CN)[2]
828   Thievul 狐大盜 猾大狐 Húdàdào
Huádàhú
Wùhdaaihdouh 狐大盗 Húdàdào (CN)[2]
829   Gossifleur 幼棉棉 幼棉棉 Yòumiánmián Yaumìhnmìhn -
830   Eldegoss 白蓬蓬 白蓬蓬 Báipéngpéng Baahkpùhngpùhng -
831   Wooloo 毛辮羊 毛辫羊 Máobiànyáng Mòuhbīnyèuhng -
832   Dubwool 毛毛角羊 毛毛角羊 Máomáojiǎoyáng Mòuhmòuhgokyèuhng -
833   Chewtle 咬咬龜 咬咬龟 Yǎoyǎoguī Ngáauhngáauhgwāi -
834   Drednaw 暴噬龜 暴噬龟 Bàoshìguī Bouhsaihgwāi -
835   Yamper 來電汪 来电汪 Láidiànwāng Lòihdihnwōng -
836   Boltund 逐電犬 逐电犬 Zhúdiànquǎn Juhkdihnhyún -
837   Rolycoly 小炭仔 小炭仔 Xiǎotànzǎi Síutaanjái -
838   Carkol 大炭車 大炭车 Dàtànchē Daaihtaanchē -
839   Coalossal 巨炭山 巨炭山 Jùtànshān Geuihtaansāan -
840   Applin 啃果蟲 啃果虫 Kěnguǒchóng Hánggwóchùhng -
841   Flapple 蘋裹龍 苹裹龙 Píngguǒlóng Pìhnggwólùhng -
842   Appletun 豐蜜龍 丰蜜龙 Fēngmìlóng Fūngmahtlùhng -
843   Silicobra 沙包蛇 沙包蛇 Shābāoshé Sābāausèh -
844   Sandaconda 沙螺蟒 沙螺蟒 Shāluómǎng Sālòhmóhng -
845   Cramorant 古月鳥 古月鸟 Gǔyuèniǎo Gúyuhtníuh -
846   Arrokuda 刺梭魚 刺梭鱼 Cìsuōyú Chisōyùh -
847   Barraskewda 戽斗尖梭 戽斗尖梭 Hùdǒujiānsuō Fudáujīmsō -
848   Toxel 毒電嬰 电音婴 Dúdiànyīng
Diànyīnyīng
Duhkdihnyīng 毒电婴 Dúdiànyīng (CN)[2]
849   Toxtricity 顫弦蠑螈 颤弦蝾螈 Chànxiánróngyuán Jinyìhnwìhngyùhn -
850   Sizzlipede 燒火蚣 烧火蚣 Shāohuǒgōng Sīufógūng -
851   Centiskorch 焚焰蚣 焚焰蚣 Fényàngōng Fàhnyihmgūng -
852   Clobbopus 拳拳蛸 拳拳蛸 Quánquánxiāo Kyùhnkyùhnsīu -
853   Grapploct 八爪武師 八爪武师 Bāzhuǎwǔshī Baatjáaumóuhsī -
854   Sinistea 來悲茶 来悲茶 Láibēichá Lòihbēichàh -
855   Polteageist 怖思壺 怖思壶 Bùsīhú Bousīwùh -
856   Hatenna 迷布莉姆 迷布莉姆 Míbùlìmǔ Màihbouleihmóuh -
857   Hattrem 提布莉姆 提布莉姆 Tíbùlìmǔ Tàihbouleihmóuh -
858   Hatterene 布莉姆溫 布莉姆温 Bùlìmǔwēn Bouleihmóuhwān -
859   Impidimp 搗蛋小妖 捣蛋小妖 Dǎodànxiǎoyāo Dóudáansíuyíu -
860   Morgrem 詐唬魔 诈唬魔 Zhàhǔmó Jafúmō -
861   Grimmsnarl 長毛巨魔 长毛巨魔 Chángmáojùmó Chèuhngmòuhgeuihmō -
862   Obstagoon 堵攔熊 堵拦熊 Dǔlánxióng Dóulàahnhùhng -
863   Perrserker 喵頭目 喵头目 Miāotóumù Mīutàuhmuhk -
864   Cursola 魔靈珊瑚 魔灵珊瑚 Mólíngshānhú Mōlìhngsāanwùh -
865   Sirfetch'd 蔥遊兵 葱游兵 Cōngyóubīng Chūngyàuhbīng -
866   Mr. Rime 踏冰人偶 踏冰人偶 Tàbīngrén'ǒu Daahpbīngyàhnngáuh -
867   Runerigus 死神板 迭失板 Sǐshénbǎn
Diéshībǎn
Séisàhnbáan 死神板 Sǐshénbǎn (CN)[2]
868   Milcery 小仙奶 小仙奶 Xiǎoxiānnǎi Síusīnnáaih -
869   Alcremie 霜奶仙 霜奶仙 Shuāngnǎixiān Sēungnáaihsīn -
870   Falinks 列陣兵 列阵兵 Lièzhènbīng Lihtjahnbīng -
871   Pincurchin 啪嚓海膽 啪嚓海胆 Pācāhǎidǎn Pāakchaathóidáam -
872   Snom 雪吞蟲 雪吞虫 Xuětūnchóng Syuttānchùhng -
873   Frosmoth 雪絨蛾 雪绒蛾 Xuěróng'é Syutyùhngngòh -
874   Stonjourner 巨石丁 巨石丁 Jùshídīng Geuihsehkdīng -
875   Eiscue 冰砌鵝 冰砌鹅 Bīngqì'é Bīngchaingòh -
876   Indeedee 愛管侍 爱管侍 Àiguǎnshì Oigúnsih -
877   Morpeko 莫魯貝可 莫鲁贝可 Mòlǔbèikě Mohklóuhbuihó -
878   Cufant 銅象 铜象 Tóngxiàng Tùhngjeuhng -
879   Copperajah 大王銅象 大王铜象 Dàwángtóngxiàng Daaihwòhngtùhngjeuhng -
880   Dracozolt 雷鳥龍 雷鸟龙 Léiniǎolóng Lèuihníuhlùhng -
881   Arctozolt 雷鳥海獸 雷鸟海兽 Léiniǎohǎishòu Lèuihníuhhóisau -
882   Dracovish 鰓魚龍 鳃鱼龙 Sāiyúlóng Sōiyùhlùhng -
883   Arctovish 鰓魚海獸 鳃鱼海兽 Sāiyúhǎishòu Sōiyùhhóisau -
884   Duraludon 鋁鋼龍 铝钢龙 Lǚgānglóng Léuihgonglùhng -
885   Dreepy 多龍梅西亞 多龙梅西亚 Duōlóngméixīyǎ Dōlùhngmùihsāi'a -
886   Drakloak 多龍奇 多龙奇 Duōlóngqí Dōlùhngkèih -
887   Dragapult 多龍巴魯托 多龙巴鲁托 Duōlóngbālǔtuō Dōlùhngbālóuhtok -
888   Zacian 蒼響 苍响 Cāngxiǎng Chōnghéung -
889   Zamazenta 藏瑪然特 藏玛然特 Zàngmǎrántè Johngmáhyìhndahk -
890   Eternatus 無極汰那 无极汰那 Wújítàinà Mòuhgihktaaináh -
891   Kubfu 熊徒弟 熊徒弟 Xióngtúdì Hùhngtòuhdái -
892   Urshifu 武道熊師 武道熊师 Wǔdàoxióngshī Móuhdouhhùhngsī -
893   Zarude 薩戮德 萨戮德 Sàlùdé Saatluhkdāk -
894   Regieleki 雷吉艾勒奇 雷吉艾勒奇 Léijí'àilèqí Lèuihgātngaaihlahkkèih -
895   Regidrago 雷吉鐸拉戈 雷吉铎拉戈 Léijíduólāgē Lèuihgātdohklāaigwō -
896   Glastrier 雪暴馬 雪暴马 Xuěbàomǎ Syutbouhmáh -
897   Spectrier 靈幽馬 灵幽马 Língyōumǎ Lìhngyāumáh -
898   Calyrex 蕾冠王 蕾冠王 Lěiguànwáng Léuihgunwòhng -
899   Wyrdeer 詭角鹿 诡角鹿 Guǐjiǎolù Gwáigokluhk -
900   Kleavor 劈斧螳螂 劈斧螳螂 Pīfǔtángláng Pekfútòhnglòhng -
901   Ursaluna 月月熊 月月熊 Yuèyuèxióng Yuhtyuhthùhng -
902   Basculegion 幽尾玄魚 幽尾玄鱼 Yōuwěixuányú Yāuméihyùhnyùh -
903   Sneasler 大狃拉 大狃拉 Dàniǔlā Daaihnáulāai -
904   Overqwil 萬針魚 万针鱼 Wànzhēnyú Maahnjāmyùh -
905   Enamorus 眷戀雲 眷恋云 Juànliànyún Gyunlyúnwàhn -

Generation IX

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
???   Sprigatito 新葉喵 新叶喵 Xīnyèmiāo Sānyihpmīu -
???   Fuecoco 呆火鱷 呆火鳄 Dāihuǒ'è Ngòihfóngohk -
???   Quaxly 潤水鴨 润水鸭 Rùnshuǐyā Yeuhnséui'aap -

Egg

English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale
  Egg Dàn Dáan

References

External links

See also


by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChineseRussianThai
by regional Pokédex no. KantoNewJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • Sinnoh • Unova (BWB2W2)
Kalos • Alola (SMUSUM) • Galar (Isle of ArmorCrown Tundra) • Hisui
Unown Modein no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IV
Generation VGeneration VIGeneration VIIGeneration VIII
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listMasters EX Sync Pairs
Lental PhotodexDuel LibraryGoogle Maps: Pokémon Challenge
by attributes Abilitycategoryhabitatcolorcolor palette (Gen I)IQ groupgender differencesform differences (GO)
Egg Groupshapeheightweightunique type combinationsmutually exclusive
by evolution evolution family (GO) • no evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-VGen VIGen VIIfully evolvedunique base stat totalsGO)
performance statscatch rate (GO) • EVs given in battle (Gen IIIGen IVGen V-VIGen VII) • gender ratio
steps to hatchavailabilitywild held item (Gen II) • experience typebase friendshipcall rate
miscellaneous alphabetically • field moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen VGen VI)
Shadow PokémonPal Park areaPokéwalkerdebut episodeglitch
released with a Hidden Ability (Gen VGen VIGen VIIGen VIII) • ST Energy Shotpetting