List of Chinese Pokémon names

This list is a record of the official Chinese characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Changes

Initially, Pokémon were named separately by the licensors for the anime, manga, and various guidebooks in each region, causing some Pokémon to have distinct names between Mandarin and Cantonese; the vast majority of these differences occur within the first 151 Generation I Pokémon and their cross-generational evolution families. From Generation II to VI, most Pokémon shared the same name between Mandarin and Cantonese. While most Pokémon had only a single name in a given region during this period, a limited number of Pokémon had multiple names between different licensors or media.

With the Chinese-language release of the Pokémon games beginning with Pokémon Sun and Moon in 2016, the Pokémon names used until then were unified into a standard set of names, with some Pokémon receiving completely new names. Outside of the games, other media slowly transitioned to using the new names, with the anime using the new names beginning with Pokémon the Series: Sun & Moon. The vast majority of the changes from former names listed below to their current names were made at this point.

Subsequently, the official mainland Chinese website announced in 2020 that the Simplified Chinese names of several Pokémon would be changed, with Porygon2, Porygon-Z, and Mimikyu being announced on March 23 and Pangoro, Cofagrigus, Runerigus, Toxel, Nickit, and Thievul being announced on October 20.[1][2] These changes were implemented in the games beginning with version 1.3.0 of Pokémon Sword and Shield and version 1.2.0 (Nintendo Switch) and 1.3.0 (mobile) of Pokémon HOME; the Traditional Chinese names of these Pokémon remain unchanged.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese: The official Chinese names as dictated by Nintendo HK and used in Chinese-language games and merchandise are listed in both Traditional and Simplified. Traditional Chinese characters are used in Taiwan and Hong Kong, while Simplified Chinese characters are used in mainland China. For informational purposes, Pinyin and Yale romanizations are provided for their pronunciations in Mandarin and Cantonese, respectively. Mandarin is used in Taiwan and mainland China, while Cantonese is used in Hong Kong; Taiwanese pronunciations are listed before mainland Chinese pronunciations where they differ. Former names used in various media are also listed, with their respective romanizations and region of use.

List of Chinese Pokémon names

Generation I

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0001 Bulbasaur Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 Miàowāzhǒngzǐ Miuhwājúngjí 奇異種子 Kèihyihjúngjí (HK)
#0002 Ivysaur Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 Miàowācǎo Miuhwāchóu 奇異草 Kèihyihchóu (HK)
#0003 Venusaur Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 Miàowāhuā Miuhwāfā 奇異花 Kèihyihfā (HK)
#0004 Charmander Charmander 小火龍 小火龙 Xiǎohuǒlóng Síufólùhng -
#0005 Charmeleon Charmeleon 火恐龍 火恐龙 Huǒkǒnglóng Fóhúnglùhng -
#0006 Charizard Charizard 噴火龍 喷火龙 Pēnhuǒlóng Panfólùhng -
#0007 Squirtle Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 Jiéníguī Gihtnèihgwāi 車厘龜 Chēléigwāi (HK)
#0008 Wartortle Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 Kǎmīguī Kāmāigwāi 卡美龜 Kāméihgwāi (HK)
#0009 Blastoise Blastoise 水箭龜 水箭龟 Shuǐjiànguī Séuijingwāi -
#0010 Caterpie Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 Lǜmáochóng Luhkmòuhchùhng -
#0011 Metapod Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 Tiějiáyǒng Titgaapyúng 鐵甲蟲 Titgaapchùhng (HK)
#0012 Butterfree Butterfree 巴大蝶 巴大蝶 Bādàdié Bādaaidihp 巴大蝴 Bādàhú (TW/CN)
巴他蝶 Bātādihp (HK)
#0013 Weedle Weedle 獨角蟲 独角虫 Dújiǎochóng Duhkgokchùhng -
#0014 Kakuna Kakuna 鐵殼蛹 铁壳蛹 Tiěkéyǒng Tithokyúng 鐵殼昆 / 铁壳昆 Tiěkékūn (TW/CN)
#0015 Beedrill Beedrill 大針蜂 大针蜂 Dàzhēnfēng Daaihjāmfūng -
#0016 Pidgey Pidgey 波波 波波 Bōbō Bōbō -
#0017 Pidgeotto Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 Bǐbǐniǎo Béibéiníuh -
#0018 Pidgeot Pidgeot 大比鳥 大比鸟 Dàbǐniǎo Daaihbéiníuh 比鵰 / 比雕 Bǐdiāo (TW/CN)
#0019 Rattata Rattata 小拉達 小拉达 Xiǎolādá Síulāaidaaht 小哥達 Síugōdaaht (HK)
#0020 Raticate Raticate 拉達 拉达 Lādá Lāaidaaht 哥達 Gōdaaht (HK)
#0021 Spearow Spearow 烈雀 烈雀 Lièquè Lihtjéuk 鬼雀 Gwáijéuk (HK)
#0022 Fearow Fearow 大嘴雀 大嘴雀 Dàzuǐquè Daaihjéuijéuk 魔雀 Mōjéuk (HK)
#0023 Ekans Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé Apaaksèh -
#0024 Arbok Arbok 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài Apaakgwai -
#0025 Pikachu Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 Píkǎqiū Pèihkāyāu[note 1] 比卡超 Béikāchīu (HK)
#0026 Raichu Raichu 雷丘 雷丘 Léiqiū Lèuihyāu 雷超 Lèuihchīu (HK)
#0027 Sandshrew Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ Chyūnsāansyú -
#0028 Sandslash Sandslash 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng Chyūnsāanwòhng -
#0029 Nidoran♀ Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 Níduōlán Nèihdōlàahn 尼美蘭 Nèihméihlàahn (HK)
#0030 Nidorina Nidorina 尼多娜 尼多娜 Níduōnà Nèihdōnàh 尼美蘿 Nèihméihlòh (HK)
#0031 Nidoqueen Nidoqueen 尼多后 尼多后 Níduōhòu Nèihdōhauh 尼美后 Nèihméihhauh (HK)
#0032 Nidoran♂ Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 Níduōláng Nèihdōlóhng 尼多郎 Nèihdōlòhng (HK)
#0033 Nidorino Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 Níduōlìnuò Nèihdōlihknohk 尼多利 Nèihdōleih (HK)
#0034 Nidoking Nidoking 尼多王 尼多王 Níduōwáng Nèihdōwòhng -
#0035 Clefairy Clefairy 皮皮 皮皮 Pípí Pèihpèih -
#0036 Clefable Clefable 皮可西 皮可西 Píkěxī Pèihhósāi 皮可斯 Pèihhósī (HK)
#0037 Vulpix Vulpix 六尾 六尾 Liùwěi Luhkméih -
#0038 Ninetales Ninetales 九尾 九尾 Jiǔwěi Gáuméih -
#0039 Jigglypuff Jigglypuff 胖丁 胖丁 Pàngdīng Buhndīng 波波球 Bōbōkàuh (HK)
#0040 Wigglytuff Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 Pàngkědīng Buhnhódīng 肥波球 Fèihbōkàuh (HK)
#0041 Zubat Zubat 超音蝠 超音蝠 Chāoyīnfú Chīuyāmfūk 波音蝠 Bōyāmfūk (HK)
#0042 Golbat Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 Dàzuǐfú Daaihjéuifūk 大口蝠 Daaihháufūk (HK)
#0043 Oddish Oddish 走路草 走路草 Zǒulùcǎo Jáulouhchóu 行路草 Hàahnglouhchóu (HK)
#0044 Gloom Gloom 臭臭花 臭臭花 Chòuchòuhuā Chauchaufā 怪味花 Gwaaimeihfā (HK)
#0045 Vileplume Vileplume 霸王花 霸王花 Bàwánghuā Bawòhngfā -
#0046 Paras Paras 派拉斯 派拉斯 Pàilāsī Pāailāaisī 蘑菇蟲 Mòhgūchùhng (HK)
#0047 Parasect Parasect 派拉斯特 派拉斯特 Pàilāsītè Pāailāaisīdahk 巨菇蟲 Mòuhmòuhchùhng (HK)
#0048 Venonat Venonat 毛球 毛球 Máoqiú Mòuhkàuh 毛毛蟲 Mòuhmòuhchùhng (HK)
#0049 Venomoth Venomoth 摩魯蛾 摩鲁蛾 Mólǔ'é Mōlóuh'ngòh 末入蛾 Mòrù'é (TW/CN)
魔魯風 Mōlóuhfūng (HK)
#0050 Diglett Diglett 地鼠 地鼠 Dìshǔ Deihsyú -
#0051 Dugtrio Dugtrio 三地鼠 三地鼠 Sāndìshǔ Sāamdeihsyú 三頭地鼠 Sāamtàuhdeihsyú (HK)
#0052 Meowth Meowth 喵喵 喵喵 Miāomiāo Mēumēu 喵喵怪 Mēumēugwaai (HK)
#0053 Persian Persian 貓老大 猫老大 Māolǎodà Māaulóuhdaaih 高竇貓 Gōudauhmāau (HK)
#0054 Psyduck Psyduck 可達鴨 可达鸭 Kědáyā Hódaaht'aap 傻鴨 Sòh'aap (HK)
#0055 Golduck Golduck 哥達鴨 哥达鸭 Gēdáyā Gōdaaht'aap 高超鴨 Gōuchīu'aap (HK)
#0056 Mankey Mankey 猴怪 猴怪 Hóuguài Hàuhgwaai -
#0057 Primeape Primeape 火爆猴 火暴猴 Huǒbàohóu Fóbaauhàuh -
#0058 Growlithe Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 Kǎdìgǒu Kādaigáu 護主犬 Wuhjyúhyún (HK)
#0059 Arcanine Arcanine 風速狗 风速狗 Fēngsùgǒu Fūngchūkgáu 奉神犬 Fuhngsàhnhyún (HK)
#0060 Poliwag Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu Mānhēungfōdáu -
#0061 Poliwhirl Poliwhirl 蚊香君 蚊香君 Wénxiāngjūn Mānhēunggwān 蚊香蛙 Wénxiāngwā (TW/CN)
蚊香蛙 Mānhēungwā (HK)
#0062 Poliwrath Poliwrath 蚊香泳士 蚊香泳士 Wénxiāngyǒngshì Mānhēungwihngsih 快泳蛙 Kuàiyǒngwā (TW/CN)
大力蛙 Daaihlihkwā (HK)
#0063 Abra Abra 凱西 凯西 Kǎixī Hóisāi 卡斯 Kāsī (HK)
#0064 Kadabra Kadabra 勇基拉 勇基拉 Yǒngjīlā Yúhnggēilāai 勇吉拉 Yǒngjílā (TW/CN)
尤基納 Yàuhgēinaahp (HK)
#0065 Alakazam Alakazam 胡地 胡地 Húdì Wùhdeih 富迪 Fudihk (HK)
#0066 Machop Machop 腕力 腕力 Wànlì Wúnlihk 鐵腕 Titwún (HK)
#0067 Machoke Machoke 豪力 豪力 Háolì Hòuhlihk 大力 Daaihlihk (HK)
#0068 Machamp Machamp 怪力 怪力 Guàilì Gwaailihk -
#0069 Bellsprout Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá Lābā'ngàh -
#0070 Weepinbell Weepinbell 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā Háungòihfā -
#0071 Victreebel Victreebel 大食花 大食花 Dàshíhuā Daaihsihkfā -
#0072 Tentacool Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 Mǎnǎoshuǐmǔ Máhnóuhséuimóuh 大眼水母 Daaihngáahnséuimóuh (HK)
#0073 Tentacruel Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 Dúcìshuǐmǔ Duhkchiséuimóuh 多腳水母 Dōgeukséuimóuh (HK)
#0074 Geodude Geodude 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí Síukyùhnsehk -
#0075 Graveler Graveler 隆隆石 隆隆石 Lónglóngshí Lùhnglùhngsehk 滾動石 Gwánduhngsehk (HK)
#0076 Golem Golem 隆隆岩 隆隆岩 Lónglóngyán Lùhnglùhngngàahm 滾動岩 Gwánduhngngàahm (HK)
#0077 Ponyta Ponyta 小火馬 小火马 Xiǎohuǒmǎ Síufómáh -
#0078 Rapidash Rapidash 烈焰馬 烈焰马 Lièyànmǎ Lihtyihmmáh -
#0079 Slowpoke Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 Dāidāishòu Ngòingòihsau 小呆獸 Síungòihsau (HK)
#0080 Slowbro Slowbro 呆殼獸 呆壳兽 Dāikéshòu Ngòihhoksau 呆河馬 / 呆河马 Dāihémǎ (TW/CN)
大呆獸 Daaihngòihsau (HK)
#0081 Magnemite Magnemite 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài Síuchìhgwaai -
#0082 Magneton Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài Sāamhahpyātchìhgwaai -
#0083 Farfetch'd Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 Dàcōngyā Daaihchūng'aap 火蔥鴨 Fóchūng'aap (HK)
#0084 Doduo Doduo 嘟嘟 嘟嘟 Dūdū Dōudōu 多多 Dōdō (HK)
#0085 Dodrio Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 Dūdūlì Dōudōuleih 多多利 Dōdōleih (HK)
#0086 Seel Seel 小海獅 小海狮 Xiǎohǎishī Síuhóisī -
#0087 Dewgong Dewgong 白海獅 白海狮 Báihǎishī Baahkhóisī -
#0088 Grimer Grimer 臭泥 臭泥 Chòuní Chaunàih 爛泥怪 Laahnnàihgwaai (HK)
#0089 Muk Muk 臭臭泥 臭臭泥 Chòuchòuní Chauchaunàih 爛泥獸 Laahnnàihsau (HK)
#0090 Shellder Shellder 大舌貝 大舌贝 Dàshébèi Daaihsitbui 貝殼怪 Buihokgwaai (HK)
#0091 Cloyster Cloyster 刺甲貝 刺甲贝 Cìjiǎbèi Chigaapbui 鐵甲貝 / 铁甲贝 Tiějiǎbèi (TW/CN)
鐵甲貝 Titgaapbui (HK)
#0092 Gastly Gastly 鬼斯 鬼斯 Guǐsī Gwáisī -
#0093 Haunter Haunter 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng Gwáisītūng -
#0094 Gengar Gengar 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ Gánggwái -
#0095 Onix Onix 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé Daaihngàahmsèh -
#0096 Drowzee Drowzee 催眠貘 催眠貘 Cuīmiánmò Chēuimìhnmohk 素利普 Sùlìpǔ (TW/CN)
食夢獸 Sihkmuhngsau (HK)
#0097 Hypno Hypno 引夢貘人 引梦貘人 Yǐnmèngmòrén Yáhnmuhngmohkyàhn 素利拍 Sùlìpāi (TW/CN)
催眠獸 Chēuimìhnsau (HK)
#0098 Krabby Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 Dàqiánxiè Daaihkìhmháaih -
#0099 Kingler Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 Jùqiánxiè Geuihkìhmháaih -
#0100 Voltorb Voltorb 霹靂電球 霹雳电球 Pīlìdiànqiú Pīklīkdihnkàuh 雷電球 / 雷电球 Léidiànqiú (TW/CN)
霹靂蛋 Pīklīkdáan (HK)
#0101 Electrode Electrode 頑皮雷彈 顽皮雷弹 Wánpíléidàn Wàahnpèihlèuidáan 頑皮彈 / 顽皮弹 Wánpídàn (TW/CN)
雷霆蛋 Lèuihtìhngdáan (HK)
#0102 Exeggcute Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn Dàahndáan -
#0103 Exeggutor Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 Yédànshù
Yēdànshù
Yèhdáansyuh 椰樹獸 Yèhsyuhsau (HK)
#0104 Cubone Cubone 卡拉卡拉 卡拉卡拉 Kǎlākǎlā Kālāaikālāai 可拉可拉 Kělākělā (TW/CN)
#0105 Marowak Marowak 嘎啦嘎啦 嘎啦嘎啦 Gālagāla Gālāaigālāai 嘎拉嘎拉 Gālāgālā (TW/CN)
格拉格拉 Gaaklāaigaaklāai (HK)
#0106 Hitmonlee Hitmonlee 飛腿郎 飞腿郎 Fēituǐláng Fēitéuilòhng 沙瓦郎 Shāwǎláng (TW/CN)
沙古拉 Sāgúlāai (HK)
#0107 Hitmonchan Hitmonchan 快拳郎 快拳郎 Kuàiquánláng Faaikyùhnlòhng 艾比郎 Àibǐláng (TW/CN)
比華拉 Béiwàhlāai (HK)
#0108 Lickitung Lickitung 大舌頭 大舌头 Dàshétóu Daaihsittàuh -
#0109 Koffing Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 Wǎsīdàn Ngáhsīdáan 毒氣丸 Duhkheiyún (HK)
#0110 Weezing Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 Shuāngdànwǎsī Sēungdáanngáhsī 毒氣雙子 Duhkheisēungjí (HK)
#0111 Rhyhorn Rhyhorn 獨角犀牛 独角犀牛 Dújiǎoxīniú Duhkgoksāingàuh 鐵甲犀牛 / 铁甲犀牛 Tiějiǎxīniú (TW/CN)
鐵甲犀牛 Titgaapsāingàuh (HK)
#0112 Rhydon Rhydon 鑽角犀獸 钻角犀兽 Zuànjiǎoxīshòu Jyungoksāisau 鐵甲暴龍 / 铁甲暴龙 Tiějiǎbàolóng (TW/CN)
鐵甲暴龍 Titgaapbouhlùhng (HK)
#0113 Chansey Chansey 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn Gātleihdáan -
#0114 Tangela Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 Mànténgguài Maahntàhnggwaai 長藤怪 Chèuhngtàhnggwaai (HK)
#0115 Kangaskhan Kangaskhan 袋獸 袋兽 Dàishòu Doihsau 袋龍 / 袋龙 Dàilóng (TW/CN)
#0116 Horsea Horsea 墨海馬 墨海马 Mòhǎimǎ Mahkhóimáh 噴墨海馬 Panmahkhóimáh (HK)
#0117 Seadra Seadra 海刺龍 海刺龙 Hǎicìlóng Hóichilùhng 飛刺海馬 Fēichihóimáh (HK)
#0118 Goldeen Goldeen 角金魚 角金鱼 Jiǎojīnyú Gokgāmyùh 獨角金魚 Duhkgokgāmyùh (HK)
#0119 Seaking Seaking 金魚王 金鱼王 Jīnyúwáng Gāmyùhwòhng -
#0120 Staryu Staryu 海星星 海星星 Hǎixīngxīng Hóisīngsīng -
#0121 Starmie Starmie 寶石海星 宝石海星 Bǎoshíhǎixīng Bóusehkhóisīng -
#0122 Mr. Mime Mr. Mime 魔牆人偶 魔墙人偶 Móqiángrénǒu Mōchèuhngyàhnngáuh 吸盤魔偶 / 吸盘魔偶 Xīpánmó'ǒu (TW/CN)
吸盤小丑 Kāppúnsíucháu (HK)
#0123 Scyther Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 Fēitiāntángláng Fēitīntòhnglòhng -
#0124 Jynx Jynx 迷唇姐 迷唇姐 Míchúnjiě Màihsèuhnjé 紅唇娃 Hùhngsèuhnwā (HK)
#0125 Electabuzz Electabuzz 電擊獸 电击兽 Diànjíshòu
Diànjīshòu
Dihngīksau -
#0126 Magmar Magmar 鴨嘴火獸 鸭嘴火兽 Yāzuǐhuǒshòu Aapjéuifósau 鴨嘴火龍 / 鸭嘴火龙 Yāzuǐhuǒlóng (TW/CN)
鴨嘴火龍 Aapjéuifólùhng (HK)
#0127 Pinsir Pinsir 凱羅斯 凯罗斯 Kǎiluósī Hóilòhsī 大甲 Dàjiǎ (TW/CN)
鉗刀甲蟲 Kìhmdōugaapchùhng (HK)
#0128 Tauros Tauros 肯泰羅 肯泰罗 Kěntàiluó Hángtaailòh 大隻牛 Daaihjekngàuh (HK)
#0129 Magikarp Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 Lǐyúwáng Léihyùhwòhng -
#0130 Gyarados Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 Bàolǐlóng Bouhléihlùhng 鯉魚龍 Léihyùhlùhng (HK)
#0131 Lapras Lapras 拉普拉斯 拉普拉斯 Lāpǔlāsī Lāaipóulāaisī 乘龍 / 乘龙 Chénglóng (TW/CN)
背背龍 Buibuilùhng (HK)
#0132 Ditto Ditto 百變怪 百变怪 Bǎibiànguài Baakbingwaai -
#0133 Eevee Eevee 伊布 伊布 Yībù Yībou 伊貝 Yībui (HK)
#0134 Vaporeon Vaporeon 水伊布 水伊布 Shuǐyībù Séuiyībou 水精靈 / 水精灵 Shuǐjīnglíng (TW/CN)
水伊貝 Séuiyībui (HK)
#0135 Jolteon Jolteon 雷伊布 雷伊布 Léiyībù Lèuihyībou 雷精靈 / 雷精灵 Léijīnglíng (TW/CN)
雷伊貝 Lèuihyībui (HK)
#0136 Flareon Flareon 火伊布 火伊布 Huǒyībù Fóyībou 火精靈 / 火精灵 Huǒjīnglíng (TW/CN)
火伊貝 Fóyībui (HK)
#0137 Porygon Porygon 多邊獸 多边兽 Duōbiānshòu Dōbīnsau 3D龍 / 3D龙 3D-Lóng (TW/CN)
立方獸 Laahpfōngsau (HK)
#0138 Omanyte Omanyte 菊石獸 菊石兽 Júshíshòu Gūksehksau -
#0139 Omastar Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 Duōcìjúshíshòu Dōchigūksehksau -
#0140 Kabuto Kabuto 化石盔 化石盔 Huàshíkuī Fasehkkwāi 萬年蟲 Maahnnìhnchùhng (HK)
#0141 Kabutops Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 Liándāokuī Lìhmdōukwāi 鐮刀蟲 Lìhmdōuchùhng (HK)
#0142 Aerodactyl Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 Huàshíyìlóng Fasehkyihklùhng 化石飛龍 Fasehkfēilùhng (HK)
#0143 Snorlax Snorlax 卡比獸 卡比兽 Kǎbǐshòu Kābéisau -
#0144 Articuno Articuno 急凍鳥 急冻鸟 Jídòngniǎo Gāpdungníuh -
#0145 Zapdos Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 Shǎndiànniǎo Símdihnníuh 雷鳥 Lèuihníuh (HK)
#0146 Moltres Moltres 火焰鳥 火焰鸟 Huǒyànniǎo Fóyihmníuh 火鳥 Fóníuh (HK)
#0147 Dratini Dratini 迷你龍 迷你龙 Mínǐlóng Màihnéihlùhng -
#0148 Dragonair Dragonair 哈克龍 哈克龙 Hākèlóng Hāhāklùhng 哈古龍 Hāgúlùhng (HK)
#0149 Dragonite Dragonite 快龍 快龙 Kuàilóng Faailùhng 啟暴龍 Káibouhlùhng (HK)
#0150 Mewtwo Mewtwo 超夢 超梦 Chāomèng Chīumuhng 超夢夢 Chīumuhngmuhng (HK)
#0151 Mew Mew 夢幻 梦幻 Mènghuàn Muhngwaahn 夢夢 Muhngmuhng (HK)

Generation II

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0152 Chikorita Chikorita 菊草葉 菊草叶 Júcǎoyè Gūkchóuyihp -
#0153 Bayleef Bayleef 月桂葉 月桂叶 Yuèguìyè Yuhtgwaiyihp -
#0154 Meganium Meganium 大竺葵 大竺葵 Dàzhúkuí Daaihjūkkwàih 大菊花 Dàjúhuā (TW/CN)
大菊花 Daaihgūkfā (HK)
#0155 Cyndaquil Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 Huǒqiúshǔ Fókàuhsyú -
#0156 Quilava Quilava 火岩鼠 火岩鼠 Huǒyánshǔ Fóngàahmsyú -
#0157 Typhlosion Typhlosion 火爆獸 火暴兽 Huǒbàoshòu Fóbaausau 火暴獸 Huǒbàoshòu (TW)
火暴獸 Fóbouhsau (HK)
#0158 Totodile Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 Xiǎojù'è Síugeungohk -
#0159 Croconaw Croconaw 藍鱷 蓝鳄 Lán'è Làahmngohk -
#0160 Feraligatr Feraligatr 大力鱷 大力鳄 Dàlì'è Daaihlihkngohk -
#0161 Sentret Sentret 尾立 尾立 Wěilì Méihlaahp -
#0162 Furret Furret 大尾立 大尾立 Dàwěilì Daaihméihlaahp -
#0163 Hoothoot Hoothoot 咕咕 咕咕 Gūgū Gūgū -
#0164 Noctowl Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 Māotóuyèyīng Māautàuhyehyīng -
#0165 Ledyba Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 Bāpiáochóng Bāpìuhchùhng -
#0166 Ledian Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 Ānpiáochóng Ōnpìuhchùhng -
#0167 Spinarak Spinarak 圓絲蛛 圆丝蛛 Yuánsīzhū Yùhnsījyū 線球 / 线球 Xiànqiú (TW/CN)
線球 Sinkàuh (HK)
#0168 Ariados Ariados 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī Aleihdōsī -
#0169 Crobat Crobat 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú Chājihfūk -
#0170 Chinchou Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 Dēnglóngyú Dānglùhngyùh -
#0171 Lanturn Lanturn 電燈怪 电灯怪 Diàndēngguài Dihndānggwaai -
#0172 Pichu Pichu 皮丘 皮丘 Píqiū Pèihyāu 比超 Béichīu (HK)
#0173 Cleffa Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 Píbǎobao Pèihbóubóu -
#0174 Igglybuff Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 Bǎobaodīng Bóubóudīng 小波球 Síubōkàuh (HK)
#0175 Togepi Togepi 波克比 波克比 Bōkèbǐ Bōhākbéi 小刺蛋 Síuchidáan (HK)
#0176 Togetic Togetic 波克基古 波克基古 Bōkèjīgǔ Bōhākgēigú 波剋基古 Bōkèjīgǔ (TW)
波剋基古 Bōhākgēigú (HK)
#0177 Natu Natu 天然雀 天然雀 Tiānránquè Tīnyìhnjéuk -
#0178 Xatu Xatu 天然鳥 天然鸟 Tiānránniǎo Tīnyìhnníuh -
#0179 Mareep Mareep 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng Mēleihyèuhng -
#0180 Flaaffy Flaaffy 茸茸羊 茸茸羊 Róngróngyáng Yùhngyùhngyèuhng 綿綿 / 绵绵 Miánmián (TW/CN)
綿綿 Mìhnmìhn (HK)
#0181 Ampharos Ampharos 電龍 电龙 Diànlóng Dihnlùhng -
#0182 Bellossom Bellossom 美麗花 美丽花 Měilìhuā Méihlaihfā -
#0183 Marill Marill 瑪力露 玛力露 Mǎlìlù Máhlihklouh 馬利露 Máhleihlouh (HK)
#0184 Azumarill Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 Mǎlìlùlì Máhlihklouhlaih 馬利露麗 Máhleihlouhlaih (HK)
#0185 Sudowoodo Sudowoodo 樹才怪 树才怪 Shùcáiguài Syuhchòihgwaai 胡說樹 / 胡说树 Húshuōshù (TW/CN)
胡說樹 Wùhsyutsyuh (HK)
鬍說樹 Wùhsyutsyuh (HK) *
#0186 Politoed Politoed 蚊香蛙皇 蚊香蛙皇 Wénxiāngwāhuáng Mānhēungwāwòhng 牛蛙君 Niúwājūn (TW/CN)
牛蛙君 Ngàuhwāgwān (HK)
#0187 Hoppip Hoppip 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo Yínjíchóu -
#0188 Skiploom Skiploom 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā Yínjífā -
#0189 Jumpluff Jumpluff 毽子棉 毽子棉 Jiànzǐmián Yínjímìhn 毽子綿 / 毽子绵 Jiànzǐmián (TW/CN)
毽子綿 Yínjímìhn (HK)
#0190 Aipom Aipom 長尾怪手 长尾怪手 Chángwěiguàishǒu Chèuhngméihgwaaisáu -
#0191 Sunkern Sunkern 向日種子 向日种子 Xiàngrìzhǒngzǐ Heungyahtjúngjí -
#0192 Sunflora Sunflora 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài Heungyahtfāgwaai -
#0193 Yanma Yanma 蜻蜻蜓 蜻蜻蜓 Qīngqīngtíng Chīngchīngtìhng 陽陽瑪 / 阳阳玛 Yángyángmǎ (TW/CN)
陽陽瑪 Yèuhngyèuhngmáh (HK)
#0194 Wooper Wooper 烏波 乌波 Wūbō Wūbō -
#0195 Quagsire Quagsire 沼王 沼王 Zhǎowáng Jíuwòhng -
#0196 Espeon Espeon 太陽伊布 太阳伊布 Tàiyángyībù Taaiyèuhngyībou 太陽精靈 / 太阳精灵 Tàiyángjīnglíng (TW/CN)
太陽伊貝 Taaiyèuhngyībui (HK)
#0197 Umbreon Umbreon 月亮伊布 月亮伊布 Yuèliàngyībù Yuhtleuhngyībou 月精靈 / 月精灵 Yuèjīnglíng (TW/CN)
月伊貝 Yuhtyībui (HK)
#0198 Murkrow Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 Hēi'ànyā Hāk'am'ā -
#0199 Slowking Slowking 呆呆王 呆呆王 Dāidāiwáng Ngòingòihwòhng 河馬王 / 河马王 Hémǎwáng (TW/CN)
河馬王 Hòhmáhwòhng (HK)
#0200 Misdreavus Misdreavus 夢妖 梦妖 Mèngyāo Muhngyíu -
#0201 Unown Unown 未知圖騰 未知图腾 Wèizhītúténg Meihjītòuhtàhng -
#0202 Wobbuffet Wobbuffet 果然翁 果然翁 Guǒránwēng Gwóyìhnyūng -
#0203 Girafarig Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí Kèihlèuhnkèih -
#0204 Pineco Pineco 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú Jēungwókàuh -
#0205 Forretress Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī Fahtlihttoksī 佛烈託斯 Fúliètuōsī (TW)
佛烈託斯 Fahtlihttoksī (HK)
#0206 Dunsparce Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 Tǔlóngdìdì Tóulùhngdàihdái -
#0207 Gligar Gligar 天蠍 天蝎 Tiānxiē Tīnkit -
#0208 Steelix Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 Dàgāngshé Daaihgongsèh -
#0209 Snubbull Snubbull 布魯 布鲁 Bùlú Boulóuh 布盧 / 布卢 Bùlú (TW/CN)
布庐 Bùlú (CN) *
#0210 Granbull Granbull 布魯皇 布鲁皇 Bùlǔhuáng Boulóuhwòhng 布盧皇 / 布卢皇 Bùlúhuáng (TW/CN)
#0211 Qwilfish Qwilfish 千針魚 千针鱼 Qiānzhēnyú Chīnjāmyùh -
#0212 Scizor Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 Jùqiántángláng Geuihkìhmtòhnglòhng -
#0213 Shuckle Shuckle 壺壺 壶壶 Húhú Wùhwùh -
#0214 Heracross Heracross 赫拉克羅斯 赫拉克罗斯 Hèlākèluósī Hāklāaihāklòhsī 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī (TW)
赫拉剋羅斯 Hāklāaihāklòhsī (HK)
#0215 Sneasel Sneasel 狃拉 狃拉 Niǔlā Náulāai -
#0216 Teddiursa Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 Xióngbǎobao Hùhngbóubóu -
#0217 Ursaring Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng Hyūnhyūnhùhng -
#0218 Slugma Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 Róngyánchóng Yùhngngàahmchùhng -
#0219 Magcargo Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 Róngyánguāniú
Róngyánwōniú
Yùhngngàahmwōngàuh -
#0220 Swinub Swinub 小山豬 小山猪 Xiǎoshānzhū Síusāanjyū -
#0221 Piloswine Piloswine 長毛豬 长毛猪 Chángmáozhū Chèuhngmòuhjyū -
#0222 Corsola Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 Tàiyángshānhú Taaiyèuhngsāanwùh -
#0223 Remoraid Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 Tiěpàoyú Titpaauyùh -
#0224 Octillery Octillery 章魚桶 章鱼桶 Zhāngyútǒng Jēungyùhtúng -
#0225 Delibird Delibird 信使鳥 信使鸟 Xìnshǐniǎo Seunsíníuh -
#0226 Mantine Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 Jùchìfēiyú Geuihchifēiyùh -
#0227 Skarmory Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 Kuījiǎniǎo Kwāigaapníuh -
#0228 Houndour Houndour 戴魯比 戴鲁比 Dàilǔbǐ Daailóuhbéi -
#0229 Houndoom Houndoom 黑魯加 黑鲁加 Hēilǔjiā Hāklóuhgā -
#0230 Kingdra Kingdra 刺龍王 刺龙王 Cìlóngwáng Chilùhngwòhng 魚龍王 Yùhlùhngwòhng (HK) *
#0231 Phanpy Phanpy 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng Síusíujeuhng -
#0232 Donphan Donphan 頓甲 顿甲 Dùnjiǎ Deuhngaap 冬凡 Dūngfàahn (HK)
#0233 Porygon2 Porygon2 多邊獸Ⅱ 多边兽2型 Duōbiānshòu-II
Duōbiānshòu Èrxíng
Dōbīnsau-II 3D龍Ⅱ / 3D龙Ⅱ 3D-Lóng II (TW/CN)
立方獸Ⅱ Laahpfōngsau II (HK)
多边兽Ⅱ Duōbiānshòu-II (CN)[1]
#0234 Stantler Stantler 驚角鹿 惊角鹿 Jīngjiǎolù Gīnggokluhk -
#0235 Smeargle Smeargle 圖圖犬 图图犬 Tútúquǎn Tòuhtòuhhyún 圖畫犬 Tòuhwáhyún (HK)
#0236 Tyrogue Tyrogue 無畏小子 无畏小子 Wúwèixiǎozi Mòuhwaisíují 巴爾郎 / 巴尔郎 Bā'ěrláng (TW/CN)
巴爾郎 Bāyíhlòhng (HK)
#0237 Hitmontop Hitmontop 戰舞郎 战舞郎 Zhànwǔláng Jinmóuhlòhng 柯波朗 Kēbōlǎng (TW/CN)
柯波朗 Ōbōlòhng (HK)
#0238 Smoochum Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá Màihsèuhnwā -
#0239 Elekid Elekid 電擊怪 电击怪 Diànjíguài
Diànjīguài
Dihngīkgwaai -
#0240 Magby Magby 鴨嘴寶寶 鸭嘴宝宝 Yāzuǐbǎobao Aapjéuibóubóu 小鴨嘴龍 / 小鸭嘴龙 Xiǎoyāzuǐlóng (TW/CN)
小鴨嘴龍 Síuaapjéuilùhng (HK)
#0241 Miltank Miltank 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn Daaihnáaihgun -
#0242 Blissey Blissey 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn Hahngfūkdáan -
#0243 Raikou Raikou 雷公 雷公 Léigōng Lèuihgūng -
#0244 Entei Entei 炎帝 炎帝 Yándì Yìhmdai -
#0245 Suicune Suicune 水君 水君 Shuǐjūn Séuigwān -
#0246 Larvitar Larvitar 幼基拉斯 幼基拉斯 Yòujīlāsī Yaugēilāaisī 由基拉 Yóujīlā (TW/CN)
由基拉 Yàuhgēilāai (HK)
#0247 Pupitar Pupitar 沙基拉斯 沙基拉斯 Shājīlāsī Sāgēilāaisī 沙基拉 Shājīlā (TW/CN)
沙基拉 Sāgēilāai (HK)
#0248 Tyranitar Tyranitar 班基拉斯 班基拉斯 Bānjīlāsī Bāangēilāaisī 班吉拉 Bānjīlā (TW/CN)
班吉拉 Bāangātlāai (HK)
#0249 Lugia Lugia 洛奇亞 洛奇亚 Luòqíyǎ
Luòqíyà
Lokkèih'a 利基亞 Leihgēi'a (HK)
#0250 Ho-Oh Ho-Oh 鳳王 凤王 Fèngwáng Fuhngwòhng 鳳凰 Fuhngwòhng (HK)
#0251 Celebi Celebi 時拉比 时拉比 Shílābǐ Sìhlāaibéi 雪拉比 Xuělābǐ (TW/CN)
雪拉比 Syutlāaibéi (HK)

Generation III

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0252 Treecko Treecko 木守宮 木守宫 Mùshǒugōng Muhksáugūng -
#0253 Grovyle Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì Sāmlàhmsīkyihk -
#0254 Sceptile Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng Sīkyihkwòhng -
#0255 Torchic Torchic 火稚雞 火稚鸡 Huǒzhìjī Fójigāi -
#0256 Combusken Combusken 力壯雞 力壮鸡 Lìzhuàngjī Lihkjohnggāi -
#0257 Blaziken Blaziken 火焰雞 火焰鸡 Huǒyànjī Fóyihmgāi -
#0258 Mudkip Mudkip 水躍魚 水跃鱼 Shuǐyuèyú Séuiyeuhkyùh -
#0259 Marshtomp Marshtomp 沼躍魚 沼跃鱼 Zhǎoyuèyú Jíuyeuhkyùh -
#0260 Swampert Swampert 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài Geuihjíugwaai -
#0261 Poochyena Poochyena 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn Tóulòhnghyún -
#0262 Mightyena Mightyena 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn Daaihlòhnghyún -
#0263 Zigzagoon Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 Shéwénxióng Sèhmàhnhùhng -
#0264 Linoone Linoone 直衝熊 直冲熊 Zhíchōngxióng Jihkchūnghùhng -
#0265 Wurmple Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 Cìwěichóng Chiméihchùhng -
#0266 Silcoon Silcoon 甲殼繭 甲壳茧 Jiǎkéjiǎn Gaaphokgáan 甲殼蛹 / 甲壳蛹 Jiǎkéyǒng (TW/CN)
甲殼蛹 Gaaphokyúng (HK)
#0267 Beautifly Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 Shòulièfèngdié Saulihpfuhngdihp -
#0268 Cascoon Cascoon 盾甲繭 盾甲茧 Dùnjiǎjiǎn Téuhngaapgáan -
#0269 Dustox Dustox 毒粉蛾 毒粉蛾 Dúfěn'é Duhkfanngòh 毒粉蝶 Dúfěndié (TW/CN)
毒粉蝶 Duhkfandihp (HK)
#0270 Lotad Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 Liányètóngzǐ Lìhnyihptùhngjí -
#0271 Lombre Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 Liánmàoxiǎotóng Lìhnmóusíutùhng -
#0272 Ludicolo Ludicolo 樂天河童 乐天河童 Lètiānhétóng Lohktīnhòhtùhng -
#0273 Seedot Seedot 橡實果 橡实果 Xiàngshíguǒ Jeuhngsahtgwó -
#0274 Nuzleaf Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 Chángbíyè Chèuhngbeihyihp -
#0275 Shiftry Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu Gáauwaahttīngáu -
#0276 Taillow Taillow 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn Ngouhgwātyin -
#0277 Swellow Swellow 大王燕 大王燕 Dàwángyàn Daaihwòhngyin -
#0278 Wingull Wingull 長翅鷗 长翅鸥 Chángchì'ōu Chèuhngchi'āu -
#0279 Pelipper Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 Dàzuǐ'ōu Daaihjéui'āu -
#0280 Ralts Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 Lālǔlāsī Lāailóuhlāaisī -
#0281 Kirlia Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 Qílǔlì'ān Kèihlouhleih'ōn -
#0282 Gardevoir Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ Sānoihdó -
#0283 Surskit Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú Līulīutóngkàuh -
#0284 Masquerain Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é Yúhchi'ngòh -
#0285 Shroomish Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū Mòhmòhgū -
#0286 Breloom Breloom 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū Dáulāpgū -
#0287 Slakoth Slakoth 懶人獺 懒人獭 Lǎnréntà
Lǎnréntǎ
Láahnyàhnchaat 懶人翁 / 懒人翁 Lǎnrénwēng (TW/CN)
懶人翁 Láahnyàhnyūng (HK)
#0288 Vigoroth Vigoroth 過動猿 过动猿 Guòdòngyuán Gwoduhngyùhn -
#0289 Slaking Slaking 請假王 请假王 Qǐngjiàwáng Chénggawòhng -
#0290 Nincada Nincada 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì Tóugēuiyáhnsih -
#0291 Ninjask Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 Tiěmiànrěnzhě Titmihnyánjé -
#0292 Shedinja Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 Tuōkérěnzhě Tyuthokyánjé -
#0293 Whismur Whismur 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū Gūnáunáu -
#0294 Loudred Loudred 吼爆彈 吼爆弹 Hǒubàodàn Hāubaaudáan -
#0295 Exploud Exploud 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài Baauyāmgwaai -
#0296 Makuhita Makuhita 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì Mohkhahlihksih -
#0297 Hariyama Hariyama 鐵掌力士 铁掌力士 Tiězhǎnglìshì Titjéunglihksih 超力王 Chāolìwáng (TW/CN)
超力王 Chīulihkwòhng (HK)
#0298 Azurill Azurill 露力麗 露力丽 Lùlìlì Louhlihklaih -
#0299 Nosepass Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí Chìuhbākbeih -
#0300 Skitty Skitty 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo Héungméihmēu -
#0301 Delcatty Delcatty 優雅貓 优雅猫 Yōuyǎmāo Yāungáhmāau -
#0302 Sableye Sableye 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn Ngāuwàhnngáahn -
#0303 Mawile Mawile 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá Daaihjéuiwā -
#0304 Aron Aron 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā Hóhódōlāai -
#0305 Lairon Lairon 可多拉 可多拉 Kěduōlā Hódōlāai -
#0306 Aggron Aggron 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā Bōsihhódōlāai -
#0307 Meditite Meditite 瑪沙那 玛沙那 Mǎshānà Máhsānáh -
#0308 Medicham Medicham 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ Hāplèuihmóuh -
#0309 Electrike Electrike 落雷獸 落雷兽 Luòléishòu Lohklèuihsau -
#0310 Manectric Manectric 雷電獸 雷电兽 Léidiànshòu Lèuihdihnsau -
#0311 Plusle Plusle 正電拍拍 正电拍拍 Zhèngdiànpāipāi Jingdihnpaakpaak -
#0312 Minun Minun 負電拍拍 负电拍拍 Fùdiànpāipāi Fuhdihnpaakpaak -
#0313 Volbeat Volbeat 電螢蟲 电萤虫 Diànyíngchóng Dihnyìhngchùhng -
#0314 Illumise Illumise 甜甜螢 甜甜萤 Tiántiányíng Tìhmtìhmyìhng -
#0315 Roselia Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 Dúqiángwéi
Dúqiángwēi
Duhkchèuhngmèih -
#0316 Gulpin Gulpin 溶食獸 溶食兽 Róngshíshòu Yùhngsihksau -
#0317 Swalot Swalot 吞食獸 吞食兽 Tūnshíshòu Tānsihksau -
#0318 Carvanha Carvanha 利牙魚 利牙鱼 Lìyáyú Leihngàh'yùh -
#0319 Sharpedo Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 Jùyáshā Geuihngàhsā -
#0320 Wailmer Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 Hǒuhǒujīng Háuháukìhng -
#0321 Wailord Wailord 吼鯨王 吼鲸王 Hǒujīngwáng Háukìhngwòhng -
#0322 Numel Numel 呆火駝 呆火驼 Dāihuǒtuó Ngòihfótòh -
#0323 Camerupt Camerupt 噴火駝 喷火驼 Pēnhuǒtuó Panfótòh -
#0324 Torkoal Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 Méitàngūi Mùihtaangwāi -
#0325 Spoink Spoink 跳跳豬 跳跳猪 Tiàotiàozhū Tiutiujyū -
#0326 Grumpig Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 Pūpūzhū Pokpokjyū -
#0327 Spinda Spinda 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān Fóngfóngbāan -
#0328 Trapinch Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 Dà'èyǐ Daaihngohkngáih -
#0329 Vibrava Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 Chāoyīnbōyòuchóng Chīuyāmbōyauchùhng -
#0330 Flygon Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng Sāmohkchīngtìhng -
#0331 Cacnea Cacnea 刺球仙人掌 刺球仙人掌 Cìqiúxiānrénzhǎng Chikàuhsīnyàhnjéung 沙漠奈亞 / 沙漠奈亚 Shāmònàiyǎ / Shāmònàiyà (TW/CN)
沙漠奈亞 Sāmohknoih'a (HK)
#0332 Cacturne Cacturne 夢歌仙人掌 梦歌仙人掌 Mènggēxiānrénzhǎng Mùhnggōsīnyàhnjéung 夢歌奈亞 / 梦歌奈亚 Mènggēnàiyǎ / Mènggēnàiyà (TW/CN)
夢歌奈亞 Muhnggōnoih'a (HK)
#0333 Swablu Swablu 青綿鳥 青绵鸟 Qīngmiánniǎo Chīngmìhnníuh -
#0334 Altaria Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 Qīxìqīngniǎo Chātjihkchīngníuh -
#0335 Zangoose Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 Māoyòuzhǎn Māauyauhjáam -
#0336 Seviper Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 Fànchíshé Faahnchìhsèh -
#0337 Lunatone Lunatone 月石 月石 Yuèshí Yuhtsehk -
#0338 Solrock Solrock 太陽岩 太阳岩 Tàiyángyán Taaiyèuhngngàahm -
#0339 Barboach Barboach 泥泥鰍 泥泥鳅 Níníqiū Nàihnàihchāu -
#0340 Whiscash Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 Niányúwáng Níhmyùhwòhng -
#0341 Corphish Corphish 龍蝦小兵 龙虾小兵 Lóngxiāxiǎobīng Lùhnghāsíubīng -
#0342 Crawdaunt Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙虾 Tiě'áolóngxiā Titngòuhlùhng'hā -
#0343 Baltoy Baltoy 天秤偶 天秤偶 Tiānpíng'ǒu Tīnpìhngngáuh -
#0344 Claydol Claydol 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu Nihmlihktóu'ngáuh -
#0345 Lileep Lileep 觸手百合 触手百合 Chùshǒubǎihé Jūksáubaakhahp -
#0346 Cradily Cradily 搖籃百合 摇篮百合 Yáolánbǎihé Yìuhlàahmbaakhahp -
#0347 Anorith Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 Tàigǔyǔchóng Taaigúyúhchùhng -
#0348 Armaldo Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ Taaigúkwāigaap -
#0349 Feebas Feebas 醜醜魚 丑丑鱼 Chǒuchǒuyú Cháucháuyùh 笨笨魚 / 笨笨鱼 Bènbènyú (TW/CN)
笨笨魚 Bahnbahnyùh (HK)
#0350 Milotic Milotic 美納斯 美纳斯 Měinàsī Méihnaahpsī -
#0351 Castform Castform 飄浮泡泡 飘浮泡泡 Piāofúpàopào Pīufàuhpóuhpóuh 漂浮泡泡 Piāofúpàopào (TW/CN)
漂浮泡泡 Pīufàuhpóuhpóuh (HK)
#0352 Kecleon Kecleon 變隱龍 变隐龙 Biànyǐnlóng Binyánlùhng -
#0353 Shuppet Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá Yunyíngwāwā -
#0354 Banette Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 Zǔzhòuwáwá Jojauwāwā -
#0355 Duskull Duskull 夜巡靈 夜巡灵 Yèxúnlíng Yehchèuhnlìhng 夜骷顱 / 夜骷颅 Yèkūlú (TW/CN)
夜骷顱 Yehfūlòuh (HK)
#0356 Dusclops Dusclops 彷徨夜靈 彷徨夜灵 Fǎnghuángyèlíng Pòhngwòhngyehlìhng 夜巨人 Yèjùrén (TW/CN)
夜巨人 Yehgeuihyàhn (HK)
#0357 Tropius Tropius 熱帶龍 热带龙 Rèdàilóng Yihtdaailùhng -
#0358 Chimecho Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 Fēnglínglíng Fūnglìhnglìhng -
#0359 Absol Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 Ābósuōlǔ Abuhtsōlóuh -
#0360 Wynaut Wynaut 小果然 小果然 Xiǎoguǒrán Síugwóyìhn 果然仔 Gwóyìhnjái (HK)
#0361 Snorunt Snorunt 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ Syuttùhngjí -
#0362 Glalie Glalie 冰鬼護 冰鬼护 Bīngguǐhù Bīnggwáiwuh -
#0363 Spheal Spheal 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú Hóipaaukàuh -
#0364 Sealeo Sealeo 海魔獅 海魔狮 Hǎimóshī Hóimōsī -
#0365 Walrein Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 Dìyǎhǎishī Dai'ngàhhóisī -
#0366 Clamperl Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 Zhēnzhūbèi Jānjyūbui -
#0367 Huntail Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 Lièbānyú Lihpbāanyùh -
#0368 Gorebyss Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 Yīnghuāyú Yīngfāyùh -
#0369 Relicanth Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 Gǔkōngjíyú Gúhūnggīk'yùh -
#0370 Luvdisc Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 Àixīnyú Oisām'yùh -
#0371 Bagon Bagon 寶貝龍 宝贝龙 Bǎobèilóng Bóubuilùhng -
#0372 Shelgon Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 Jiákēlóng Gaaphoklùhng -
#0373 Salamence Salamence 暴飛龍 暴飞龙 Bàofēilóng Bouhfēilùhng 暴蠑螈 / 暴蝾螈 Bàoróngyuán (TW/CN)
暴蠑螈 Bouhwìhngyùhn (HK)
#0374 Beldum Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 Tiéyǎlíng Tit'álìhng -
#0375 Metang Metang 金屬怪 金属怪 Jīnshǔguài Gāmsuhkgwaai -
#0376 Metagross Metagross 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài Geuihgāmgwaai -
#0377 Regirock Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě Lèuihgātlokhāk -
#0378 Regice Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī Lèuihgātngaaihsī -
#0379 Registeel Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 Léijīsīqílù Lèuihgātsīkèihlóuh -
#0380 Latias Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 Lādìyǎsī
Lādìyāsī
Lāaidai'asī -
#0381 Latios Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 Lādì'ōusī Lāaidai'āusī -
#0382 Kyogre Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 Gài'ōukǎ Koi'āukā -
#0383 Groudon Groudon 固拉多 固拉多 Gūlādūo Gulāaidō -
#0384 Rayquaza Rayquaza 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò Lihthūngjoh -
#0385 Jirachi Jirachi 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí Gēilāaikèih -
#0386 Deoxys Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 Dài'ōuqíxīsī Doih'āukèihhēisī -

Generation IV

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0387 Turtwig Turtwig 草苗龜 草苗龟 Cǎomiáoguī Chóumìuhgwāi -
#0388 Grotle Grotle 樹林龜 树林龟 Shùlínguī Syuhlàhmgwāi -
#0389 Torterra Torterra 土台龜 土台龟 Tǔtáiguī Tóutòihgwāi -
#0390 Chimchar Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu Síufóyihmhàuh -
#0391 Monferno Monferno 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu Máahngfóhàuh -
#0392 Infernape Infernape 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu Lihtyihmhàuh -
#0393 Piplup Piplup 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn Bōgāmaahn -
#0394 Prinplup Prinplup 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ Bōwòhngjí -
#0395 Empoleon Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō Daiwòhngnàhbō -
#0396 Starly Starly 姆克兒 姆克儿 Mǔkè'ér Móuhhākyìh -
#0397 Staravia Staravia 姆克鳥 姆克鸟 Mǔkèniǎo Móuhhākníuh -
#0398 Staraptor Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 Mǔkèyīng Móuhhākyīng -
#0399 Bidoof Bidoof 大牙狸 大牙狸 Dàyálí Daaihngàhlèih -
#0400 Bibarel Bibarel 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí Daaihméihlèih -
#0401 Kricketot Kricketot 圓法師 圆法师 Yuánfǎshī Yùhnfaatsī -
#0402 Kricketune Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài Yāmsēungsēut -
#0403 Shinx Shinx 小貓怪 小猫怪 Xiǎomāoguài Síumāaugwaai -
#0404 Luxio Luxio 勒克貓 勒克猫 Lèkèmāo Lahkhākmāau -
#0405 Luxray Luxray 倫琴貓 伦琴猫 Lúnqínmāo Lèuhnkàhmmāau -
#0406 Budew Budew 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo Hàhmsāubāau -
#0407 Roserade Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 Luósīléiduǒ Lòhsīlèuidó -
#0408 Cranidos Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 Tóugàilóng Tàuhgoilùhng -
#0409 Rampardos Rampardos 戰槌龍 战槌龙 Zhànchuílóng Jinchèuihlùhng -
#0410 Shieldon Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 Dùnjiǎlóng Téuhngaaplùhng -
#0411 Bastiodon Bastiodon 護城龍 护城龙 Hùchénglóng Wuhsìhnglùhng -
#0412 Burmy Burmy 結草兒 结草儿 Jiécǎo'ér Gitchóuyìh -
#0413 Wormadam Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 Jiécǎoguìfù Gitchóugwaifúh -
#0414 Mothim Mothim 紳士蛾 绅士蛾 Shēnshì'é Sānsíngòh -
#0415 Combee Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng Sāammahtfūng -
#0416 Vespiquen Vespiquen 蜂女王 蜂女王 Fēngnǚwáng Fūngnéuihwòhng 蜂后 Fēnghòu (TW/CN)
蜂后 Fūnghauh (HK)
#0417 Pachirisu Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 Pàqílìzī Paakkèileihjī -
#0418 Buizel Buizel 泳圈鼬 泳圈鼬 Yǒngquānyòu Wihnghyūnyauh 泳氣鼬 / 泳气鼬 Yǒngqìyòu (TW/CN)
泳氣鼬 Wihngheiyauh (HK)
#0419 Floatzel Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 Fúqiǎnyòu Fàuhchìhmyauh
#0420 Cherubi Cherubi 櫻花寶 樱花宝 Yīnghuābǎo Yīngfābóu -
#0421 Cherrim Cherrim 櫻花兒 樱花儿 Yīnghuā'ér Yīngfāyìh -
#0422 Shellos Shellos 無殼海兔 无壳海兔 Wúkéhǎitù Mòuhhokhóitou 無殼海牛 / 无壳海牛 Wúkéhǎiniú (TW/CN)
無殼海牛 Mòuhhokhóingàuh (HK)
#0423 Gastrodon Gastrodon 海兔獸 海兔兽 Hǎitùshòu Hóitousau 海牛獸 / 海牛兽 Hǎiniúshòu (TW/CN)
海牛獸 Hóingàuhsau (HK)
#0424 Ambipom Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu Sēungméihgwaaisáu -
#0425 Drifloon Drifloon 飄飄球 飘飘球 Piāopiāoqiú Pīupīukàuh -
#0426 Drifblim Drifblim 隨風球 随风球 Suífēngqiú Chèuihfūngkàuh 附和氣球 / 附和气球 Fùhèqìqiú (TW/CN)
附和氣球 Fuhwohheikàuh' (HK)
#0427 Buneary Buneary 捲捲耳 卷卷耳 Juǎnjuǎn'ěr Gyúngyún'yíh -
#0428 Lopunny Lopunny 長耳兔 长耳兔 Cháng'ěrtù Chèuhngyíhtou -
#0429 Mismagius Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 Mèngyāomó Muhngyíumō -
#0430 Honchkrow Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 Wūyātóutóu Wū'ātàuhtàuh -
#0431 Glameow Glameow 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo Meihlihkmēu -
#0432 Purugly Purugly 東施喵 东施喵 Dōngshīmiāo Dūngsīmēu -
#0433 Chingling Chingling 鈴鐺響 铃铛响 Língdāngxiǎng Lìhngdōnghéung 鈴噹響 Língdāngxiǎng (TW)
鈴噹響 Lìhngdōnghéung (HK)
#0434 Stunky Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū Chauyauhpok -
#0435 Skuntank Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu Táanhākchauyauh -
#0436 Bronzor Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 Tóngjìngguài Tùhnggenggwaai -
#0437 Bronzong Bronzong 青銅鐘 青铜钟 Qīngtóngzhōng Chīngtùhngjūng -
#0438 Bonsly Bonsly 盆才怪 盆才怪 Péncáiguài Pùhnchòihgwaai 愛哭樹 / 爱哭树 Àikūshù (TW/CN)
愛哭樹 Oihūksyuh (HK)
#0439 Mime Jr. Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 Móníní Mōnèihnèih -
#0440 Happiny Happiny 小福蛋 小福蛋 Xiǎofúdàn Síufūkdáan 好運蛋 / 好运蛋 Hǎoyùndàn (TW/CN)
好運蛋 Hóuwahndáan (HK)
#0441 Chatot Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 Guāzàoniǎo Kutchouníuh -
#0442 Spiritomb Spiritomb 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài Fā'ngàahmgwaai -
#0443 Gible Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 Yuánlùshā Yùhnluhksā -
#0444 Gabite Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 Jiānyálùshā Jīmngàhluhksā -
#0445 Garchomp Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 Lièyǎolùshā Lihtngáauhluhksā -
#0446 Munchlax Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 Xiǎokǎbǐshòu Síukābéisau -
#0447 Riolu Riolu 利歐路 利欧路 Lì'ōulù Leih'āulouh 利奧路 Leih'oulouh (HK)
#0448 Lucario Lucario 路卡利歐 路卡利欧 Lùkǎlì'ōu Louhkāleih'āu 路卡利奧 Louhkāleih'ou (HK)
#0449 Hippopotas Hippopotas 沙河馬 沙河马 Shāhémǎ Sāhòhmáh 怪河馬 / 怪河马 Guàihémǎ (TW/CN)
怪河馬 Gwaaihòhmáh (HK)
#0450 Hippowdon Hippowdon 河馬獸 河马兽 Hémǎshòu Hòhmáhsau -
#0451 Skorupi Skorupi 鉗尾蠍 钳尾蝎 Qiánwěixiē Kìhmméihkit 紫天蠍 / 紫天蝎 Zǐtiānxiē (TW/CN)
紫天蠍 Jítīnkit (HK)
#0452 Drapion Drapion 龍王蠍 龙王蝎 Lóngwángxiē Lùhngwòhngkit -
#0453 Croagunk Croagunk 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā Bātlèuhngwā -
#0454 Toxicroak Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā Duhkfūwā -
#0455 Carnivine Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 Jiānyálóng Jīmngàhlùhng -
#0456 Finneon Finneon 螢光魚 荧光鱼 Yíngguāngyú Yìhnggwōngyùh 萤光鱼 Yíngguāngyú (CN)
#0457 Lumineon Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 Níhóngyú Ngàihhùhng'yùh -
#0458 Mantyke Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 Xiǎoqiúfēiyú Síukàuhfēiyùh -
#0459 Snover Snover 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài Syutlāpgwaai -
#0460 Abomasnow Abomasnow 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng Bouhsyutwòhng -
#0461 Weavile Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 Mǎniǔlā Máhnáulāai -
#0462 Magnezone Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài Jihbaauchìhgwaai -
#0463 Lickilicky Lickilicky 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn Daaisittím -
#0464 Rhyperior Rhyperior 超甲狂犀 超甲狂犀 Chāojiǎkuángxī Chīugaapkwòhngsāi 超鐵暴龍 / 超铁暴龙 Chāotiěbàolóng (TW/CN)
超鐵暴龍 Chīutitbouhlùhng (HK)
#0465 Tangrowth Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg Geuihmaahntàhng -
#0466 Electivire Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 Diànjímóshòu
Diànjīmóshòu
Dihngīkmōsau -
#0467 Magmortar Magmortar 鴨嘴炎獸 鸭嘴炎兽 Yāzuǐyánshòu Aapjéuiyìhmsau 鴨嘴焰龍 / 鸭嘴焰龙 Yāzuǐyànlóng (TW/CN)
鴨嘴焰龍 Aapjéuiyihmlùhng (HK)
#0468 Togekiss Togekiss 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī Bōhākgēisī -
#0469 Yanmega Yanmega 遠古巨蜓 远古巨蜓 Yuǎngǔjùtíng Yúhngúgeuihtìhng 梅卡陽瑪 / 梅卡阳玛 Méikǎyángmǎ (TW/CN)
梅卡陽瑪 Mùihkāyèuhngmáh (HK)
#0470 Leafeon Leafeon 葉伊布 叶伊布 Yèyībù Yihpyìhbou 葉精靈 / 叶精灵 Yèjīnglíng (TW/CN)
葉伊貝 Yihpyìhbui (HK)
#0471 Glaceon Glaceon 冰伊布 冰伊布 Bīngyībù Bīngyìhbou 冰精靈 / 冰精灵 Bīngjīnglíng (TW/CN)
冰伊貝 Bīngyìhbui (HK)
#0472 Gliscor Gliscor 天蠍王 天蝎王 Tiānxiēwáng Tīnkitwòhng -
#0473 Mamoswine Mamoswine 象牙豬 象牙猪 Xiàngyázhū Jeuhngngàhjyū -
#0474 Porygon-Z Porygon-Z 多邊獸Z 多边兽乙型 Duōbiānshòu-Z
Duōbiānshòu Yǐxíng
Dōbīnsau-Z 3D龍Z / 3D龙Z 3D-Lóng Z (TW/CN)
立方獸Z Laahpfōngsau-Z (HK)
多边兽Z Duōbiānshòu-Z (CN)[1]
#0475 Gallade Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ Ngaaihlouhlèuidó -
#0476 Probopass Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí Daaichìuhbākbeih -
#0477 Dusknoir Dusknoir 黑夜魔靈 黑夜魔灵 Hēiyèmólíng Hākyehmōlìhng 夜黑魔人 Yèhēimórén (TW/CN)
夜黑魔人 Yehhākmōyàhn (HK)
#0478 Froslass Froslass 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ Syutyíunéuih -
#0479 Rotom Rotom 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ Loktokmóuh -
#0480 Uxie Uxie 由克希 由克希 Yóukèxī Yàuhhākhēi -
#0481 Mesprit Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō Ngaaihmóuhleihdō -
#0482 Azelf Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 Yǎkènuòmǔ
Yàkènuòmǔ
Ahāknohkmóuh -
#0483 Dialga Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 Dìyálúkǎ Daingàhlòuhkā -
#0484 Palkia Palkia 帕路奇亞 帕路奇亚 Pàlùqíyǎ
Pàlùqíyà
Paaklouhkèi'a 帕路奇犽 Pàlùqíyá (TW/CN)
帕路奇犽 Paaklouhkèingàh (HK)
#0485 Heatran Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 Xíduōlán'ēn Jihkdōlàahm'yān -
#0486 Regigigas Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī Lèuihgātkèikāsī -
#0487 Giratina Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 Qílādìnà Kèihlāaidainaahp -
#0488 Cresselia Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 Kèléisèlìyǎ
Kèléisèlìyà
Hāklèuihsīkleih'a -
#0489 Phione Phione 霏歐納 霏欧纳 Fēi'ōunà Fēi'āunaahp -
#0490 Manaphy Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 Mǎnàfēi Máhnaahpfēi -
#0491 Darkrai Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 Dákèláiyī Daahthāklòihyī -
#0492 Shaymin Shaymin 謝米 谢米 Xièmǐ Jehmáih 潔咪 / 洁咪 Jiémī (TW/CN)
潔咪 Gitmī (HK)
#0493 Arceus Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 Ā'ěrzhòusī Ayíhjauhsī -

Generation V

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0494 Victini Victini 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní Béihāktàihnèi -
#0495 Snivy Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé Tàhngtàhngsèh -
#0496 Servine Servine 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé Chīngtàhngsèh -
#0497 Serperior Serperior 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé Gwānjyúhsèh -
#0498 Tepig Tepig 暖暖豬 暖暖猪 Nuǎnnuǎnzhū Nyúhnnyúhnjyū -
#0499 Pignite Pignite 炒炒豬 炒炒猪 Chǎochǎozhū Cháaucháaujyū -
#0500 Emboar Emboar 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng Yìhmmóuhwòhng -
#0501 Oshawott Oshawott 水水獺 水水獭 Shuǐshuǐtà
Shuǐshuǐtǎ
Séuiséuichaat -
#0502 Dewott Dewott 雙刃丸 双刃丸 Shuāngrènwán Sēungyahnyún -
#0503 Samurott Samurott 大劍鬼 大剑鬼 Dàjiànguǐ Daaihgimgwái -
#0504 Patrat Patrat 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ Tāamtāamsyú -
#0505 Watchog Watchog 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ Bouhsaausyú -
#0506 Lillipup Lillipup 小約克 小约克 Xiǎoyuēkè Síuyeukhāk -
#0507 Herdier Herdier 哈約克 哈约克 Hāyuēkè Hāyeukhāk -
#0508 Stoutland Stoutland 長毛狗 长毛狗 Chángmáogǒu Chèuhngmòugáu -
#0509 Purrloin Purrloin 扒手貓 扒手猫 Páshǒumāo Pàhsáumāau -
#0510 Liepard Liepard 酷豹 酷豹 Kùbào Huhkpaau -
#0511 Pansage Pansage 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu Fāyèhhàuh -
#0512 Simisage Simisage 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán Fāyèhyùhn -
#0513 Pansear Pansear 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu Baauhēunghàuh -
#0514 Simisear Simisear 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán Baauhēungyùhn -
#0515 Panpour Panpour 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu Láahngséuihàuh -
#0516 Simipour Simipour 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán Láahngséuiyùhn -
#0517 Munna Munna 食夢夢 食梦梦 Shímèngmèng Sihkmuhngmuhng -
#0518 Musharna Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 Mèngmèngshí Muhngmuhngsihk -
#0519 Pidove Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 Dòudòugē Dauhdauhgap -
#0520 Tranquill Tranquill 咕咕鴿 咕咕鸽 Gūgūgē Gūgūgap 波波鴿 / 波波鸽 Bōbōgē (TW/CN)
波波鴿 Bōbōgap (HK)
#0521 Unfezant Unfezant 高傲雉雞 高傲雉鸡 Gāo'àozhìjī Gōungouhjihgāi 轟隆雉雞 / 轰隆雉鸡 Hōnglóngzhìjī (TW/CN)
轟隆雉雞 Gwàhnglùhngjihgāi (HK)
#0522 Blitzle Blitzle 斑斑馬 斑斑马 Bānbānmǎ Bāanbāanmáh -
#0523 Zebstrika Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 Léidiànbānmǎ Lèuihdihnbāanmáh -
#0524 Roggenrola Roggenrola 石丸子 石丸子 Shíwánzi Sehkyúnjí -
#0525 Boldore Boldore 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán Deihmaahnngàahm -
#0526 Gigalith Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 Pángyánguài Pòhngngàahmgwaai -
#0527 Woobat Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú Gwángwánpīnfūk -
#0528 Swoobat Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú Sāmpīnfūk -
#0529 Drilbur Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 Luódīngdìshǔ Lòhdēngdeihsyú -
#0530 Excadrill Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 Lóngtóudìshǔ Lùhngtàudeihsyú -
#0531 Audino Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá Chābātdōwāwā -
#0532 Timburr Timburr 搬運小匠 搬运小匠 Bānyùnxiǎojiàng Būnwahnsíujeuhng -
#0533 Gurdurr Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 Tiěgǔtǔrén Titgwāttóuyàhn -
#0534 Conkeldurr Conkeldurr 修建老匠 修建老匠 Xiūjiànlǎojiàng Sāuginlóuhjeuhng 修繕老頭 / 修缮老头 Xiūshànlǎotóu (TW/CN)
修繕老頭 Sāusihnlóuhtàuh (HK)
#0535 Tympole Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 Yuánkēdǒu Yùhnfōdáu -
#0536 Palpitoad Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 Lánchánchú Làahmsìhmsyùh -
#0537 Seismitoad Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng Sìhmsyùhwòhng -
#0538 Throh Throh 投摔鬼 投摔鬼 Tóushuāiguǐ Tàuhsēutgwái 投射鬼 Tóushèguǐ (TW/CN)
投射鬼 Tàuhsehgwái' (HK)
#0539 Sawk Sawk 打擊鬼 打击鬼 Dǎjíguǐ
Dǎjīguǐ
Dágīkgwái -
#0540 Sewaddle Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 Chóngbǎobāo Chùhngbóubāau -
#0541 Swadloon Swadloon 寶包繭 宝包茧 Bǎobāojiǎn Bóubāaugáan -
#0542 Leavanny Leavanny 保母蟲 保姆虫 Bǎomǔchóng Bóumóuhchùhng -
#0543 Venipede Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng Baakjūknghgūng -
#0544 Whirlipede Whirlipede 車輪毬 车轮球 Chēlúnqiú Chēlèuhnkàuh -
#0545 Scolipede Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng Nghgūngwòhng -
#0546 Cottonee Cottonee 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú Muhkmìhnkàuh -
#0547 Whimsicott Whimsicott 風妖精 风妖精 Fēngyāojing Fūngyíujīng -
#0548 Petilil Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá Baakhahpgānwāwā -
#0549 Lilligant Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 Qún'érxiǎojiě Kwàhnyìhsíujé -
#0550 Basculin Basculin 野蠻鱸魚 野蛮鲈鱼 Yěmánlúyú Yéhmàahnlòuhyùh 勇士鱸魚 / 勇士鲈鱼 Yǒngshìlúyú (TW/CN)
勇士鱸魚 Yúhngsihlòuhyùh (HK)
#0551 Sandile Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 Hēiyǎn'è Hākngáahnngohk -
#0552 Krokorok Krokorok 混混鱷 混混鳄 Hùnhun'è Wahnwahnngohk -
#0553 Krookodile Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 Liúmáng'è Làuhmàhnngohk -
#0554 Darumaka Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng Fóhùhngbātdóuyūng -
#0555 Darmanitan Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 Dámófèifèi Daahtmōfātfāt -
#0556 Maractus Maractus 沙鈴仙人掌 沙铃仙人掌 Shālíngxiānrénzhǎng Sālìhngsīnyàhnjéung 街頭沙鈴 / 街头沙铃 Jiētóushālíng (TW/CN)
街頭沙鈴 Gāaitàuhsālìhng (HK)
#0557 Dwebble Dwebble 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè Sehkgēuiháaih -
#0558 Crustle Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè Ngàahmdihngēuiháaih -
#0559 Scraggy Scraggy 滑滑小子 滑滑小子 Huáhuáxiǎozi Waahtwaahtsíují 滑頭小子 / 滑头小子 Huátóuxiǎozi (TW/CN)
滑頭小子 Waahttáusíují (HK)
#0560 Scrafty Scrafty 頭巾混混 头巾混混 Tóujīnhùnhun Tàuhgānwahnwahn -
#0561 Sigilyph Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 Xiàngzhēngniǎo Jeuhngjīngníuh -
#0562 Yamask Yamask 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù Hūkhūkmihngeuih -
#0563 Cofagrigus Cofagrigus 死神棺 迭失棺 Sǐshénguān
Diéshīguān
Séisàhngūn 死神棺 Sǐshénguān (CN)[2]
#0564 Tirtouga Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 Yuángàihǎiguī Yùhngoihóigwāi -
#0565 Carracosta Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 Lèigǔhǎiguī Lahkgwāthóigwāi -
#0566 Archen Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 Shǐzǔxiǎoniǎo Chíjóusíuníuh -
#0567 Archeops Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 Shǐzǔdàniǎo Chíjóudaaihníuh -
#0568 Trubbish Trubbish 破破袋 破破袋 Pòpòdài Popodoih -
#0569 Garbodor Garbodor 灰塵山 灰尘山 Huīchénshān Fūichàhnsāan -
#0570 Zorua Zorua 索羅亞 索罗亚 Suǒluóyǎ
Suǒluóyà
Soklòh'a -
#0571 Zoroark Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 Suǒluóyǎkè
Suǒluóyàkè
Soklòh'ahāk -
#0572 Minccino Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ Póuhmutleuhtsyú -
#0573 Cinccino Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 Qínuòlìshǔ Kèinohkleuhtsyú -
#0574 Gothita Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 Gēdébǎobao Gōdākbóubóu -
#0575 Gothorita Gothorita 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng Gōdāksíutùhng -
#0576 Gothitelle Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě Gōdāksíujé -
#0577 Solosis Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 Dānluǎnxìbāoqiú Dāanléuhnsaibāaukàuh -
#0578 Duosion Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú Sēungléuhnsaibāaukàuh -
#0579 Reuniclus Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn Yàhnjouhsaibāauléuhn -
#0580 Ducklett Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 Yābǎobao Aapbóubóu -
#0581 Swanna Swanna 舞天鵝 舞天鹅 Wǔtiān'é Móuhtīnngòh 首席天鵝 / 首席天鹅 Shǒuxítiān'é (TW/CN)
首席天鵝 Sáujihktīnngòh (HK)
#0582 Vanillite Vanillite 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng Màihnéihbīng -
#0583 Vanillish Vanillish 多多冰 多多冰 Duōduōbīng Dōdōbīng -
#0584 Vanilluxe Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng Sēungpúihdōdōbīng -
#0585 Deerling Deerling 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù Seigwailúk -
#0586 Sawsbuck Sawsbuck 萌芽鹿 萌芽鹿 Méngyálù Màhngngàhlúk 芽吹鹿 Yáchuīlù (TW/CN)
芽吹鹿 Ngàhchēuilúk (HK)
#0587 Emolga Emolga 電飛鼠 电飞鼠 Diànfēishǔ Dihnfēisyú 導電飛鼠 / 导电飞鼠 Dǎodiànfēishǔ (TW/CN)
導電飛鼠 Douhdihnfēisyú (HK)
#0588 Karrablast Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 Gàigàichóng Goigoichùhng -
#0589 Escavalier Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 Qíshìguāniú
Qíshìwōniú
Kèihsihwō'ngàuh -
#0590 Foongus Foongus 哎呀球菇 哎呀球菇 Āiyāqiúgū Āaiyākàuhgū 寶貝球菇 Bǎobèiqiúgū (TW)
精靈球菇 Jīnglìhngkàuhgū (HK)
#0591 Amoonguss Amoonguss 敗露球菇 败露球菇 Bàilùqiúgū Baaihlouhkàuhgū 暴露菇 Bàolùgū (TW)
暴露菇 Bouhlouhgū (HK)
#0592 Frillish Frillish 輕飄飄 轻飘飘 Qīngpiāopiāo Hīngpīupīu -
#0593 Jellicent Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū Buhndyūtdyūt -
#0594 Alomomola Alomomola 保母曼波 保姆曼波 Bǎomǔmànbō Bóumóuhmaahnbō -
#0595 Joltik Joltik 電電蟲 电电虫 Diàndiànchóng Dihndihnchùhng -
#0596 Galvantula Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 Diànzhīzhū Dihnjījyū -
#0597 Ferroseed Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 Zhǒngzǐtiěqiú Júngjítitkàuh -
#0598 Ferrothorn Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 Jiānguǒyǎlíng Gīngwó'álìhng -
#0599 Klink Klink 齒輪兒 齿轮儿 Chǐlún'ér Chílèuhn'yìh -
#0600 Klang Klang 齒輪組 齿轮组 Chǐlúnzǔ Chílèuhnjóu -
#0601 Klinklang Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 Chǐlúnguài Chílèuhn'gwaai -
#0602 Tynamo Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 Mámáxiǎoyú Màhmàhsíuyùh -
#0603 Eelektrik Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 Mámámán Màhmàhmàahn -
#0604 Eelektross Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 Mámámányúwáng Màhmàhmàahnyùhwòhng -
#0605 Elgyem Elgyem 小灰怪 小灰怪 Xiǎohuīguài Síufūigwaai -
#0606 Beheeyem Beheeyem 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài Daaihyúhgwaai -
#0607 Litwick Litwick 燭光靈 烛光灵 Zhúguānglíng Jūkgwōnglìhng -
#0608 Lampent Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 Dēnghuǒyōulíng Dāngfóyāulìhng -
#0609 Chandelure Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 Shuǐjīngdēnghuǒlíng Séuijīngdāngfólìhng -
#0610 Axew Axew 牙牙 牙牙 Yáyá Ngàhngàh -
#0611 Fraxure Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 Fǔyálóng Fúngàhlùhng -
#0612 Haxorus Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 Shuāngfǔzhànlóng Sēungfújinlùhng -
#0613 Cubchoo Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 Pēntìxióng Pantaihùhng -
#0614 Beartic Beartic 凍原熊 冻原熊 Dòngyuánxióng Dungyúhnhùhng -
#0615 Cryogonal Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 Jǐhéxuěhuā Géihòhsyutfā -
#0616 Shelmet Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 Xiǎozuǐguā
Xiǎozuǐwō
Síujéuiwō -
#0617 Accelgor Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 Mǐnjiéchóng Máhnjihtchùhng -
#0618 Stunfisk Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 Níbāyú Nàihbāyùh -
#0619 Mienfoo Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu Gūngfùhyauh -
#0620 Mienshao Mienshao 師父鼬 师父鼬 Shīfuyòu Sīfúyauh -
#0621 Druddigon Druddigon 赤面龍 赤面龙 Chìmiànlóng Chekmihnlùhng -
#0622 Golett Golett 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén Nàihngáuhsíuyàhn -
#0623 Golurk Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén Nàingáuhgeuihyàhn -
#0624 Pawniard Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 Jūdāoxiǎobīng Kēuidōusíubīng -
#0625 Bisharp Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 Pīzhǎnsīlìng Pekjáamsīlihng -
#0626 Bouffalant Bouffalant 爆炸頭水牛 爆炸头水牛 Bàozhàtóushuǐniú Baaujatàuhséuingàuh 爆爆頭水牛 / 爆爆头水牛 Bàobàotóushuǐniú (TW/CN)
爆爆頭水牛 Baaubaautàuhséuingàuh (HK)
#0627 Rufflet Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 Máotóuxiǎoyīng Mòuhtàuhsíuyīng -
#0628 Braviary Braviary 勇士雄鷹 勇士雄鹰 Yǒngshìxióngyīng Yúhngsihhùhngyīng 勇士鷹 / 勇士鹰 Yǒngshìyīng (TW/CN)
勇士鷹 Yúhngsihyīng (HK)
#0629 Vullaby Vullaby 禿鷹丫頭 秃鹰丫头 Tūyīngyātou Tūkyīng'ātàuh 禿鷹小子 / 秃鹰小子 Tūyīngxiǎozi (TW/CN)
禿鷹小子 Tūkyīngsíují (HK)
#0630 Mandibuzz Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 Tūyīngnà Tūkyīngnàh -
#0631 Heatmor Heatmor 熔蟻獸 熔蚁兽 Róngyǐshòu Yùhngngáihsau 食蟻爐 / 食蚁炉 Shíyǐlú (TW/CN)
食蟻爐 Sihkngáihlòuh (HK)
#0632 Durant Durant 鐵蟻 铁蚁 Tiěyǐ Titngáih -
#0633 Deino Deino 單首龍 单首龙 Dānshǒulóng Dāansáulùhng -
#0634 Zweilous Zweilous 雙首暴龍 双首暴龙 Shuāngshǒubàolóng Sēungsáubouhlùhng 雙頭龍 / 双头龙 Shuāngtóulóng (TW/CN)
雙頭龍 Sēungtàuhlùhng (HK)
#0635 Hydreigon Hydreigon 三首惡龍 三首恶龙 Sānshǒu'èlóng Sāamsáu'oklùhng 三頭龍 / 三头龙 Sāntóulóng (TW/CN)
三頭龍 Sāamtàuhlùhng (HK)
#0636 Larvesta Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 Ránshāochóng Yìhnsīuchùhng -
#0637 Volcarona Volcarona 火神蛾 火神蛾 Huǒshén'é Fósàhnngòh 火神蟲 / 火神虫 Huǒshénchóng (TW/CN)
火神蟲 Fósàhnchùhng (HK)
#0638 Cobalion Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng Ngāupaaklouh'yūng -
#0639 Terrakion Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng Doihlāaigēiyūng -
#0640 Virizion Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 Bìlìjíwēng Bātlihkgāt'yūng -
#0641 Tornadus Tornadus 龍捲雲 龙卷云 Lóngjuǎnyún Lùhnggyúnwàhn -
#0642 Thundurus Thundurus 雷電雲 雷电云 Léidiànyún Lèuihdihnwàhn -
#0643 Reshiram Reshiram 萊希拉姆 莱希拉姆 Láixīlāmǔ Lòihhēilāaimóuh 雷希拉姆 Léixīlāmǔ (TW/CN)
雷希拉姆 Lèuihhēilāaimóuh (HK)
#0644 Zekrom Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 Jiékèluómǔ Jihthāklòhmóuh -
#0645 Landorus Landorus 土地雲 土地云 Tǔdìyún Tóudeihwàhn -
#0646 Kyurem Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ Yàuhlèuihmóuh -
#0647 Keldeo Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 Kǎilùdí'ōu Hóilouhdihk'āu -
#0648 Meloetta Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ Méihlok'yèhtaap -
#0649 Genesect Genesect 蓋諾賽克特 盖诺赛克特 Gàinuòsàikètè Koinohkchoihākdahk -

Generation VI

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0650 Chespin Chespin 哈力栗 哈力栗 Hālìlì Hālihkleuht 哈力馬龍 Hālihkmáhlùhng (HK)
#0651 Quilladin Quilladin 胖胖哈力 胖胖哈力 Pàngpànghālì Buhnbuhnhālihk 肥仔哈力 Fèihjáihālihk (HK)
#0652 Chesnaught Chesnaught 布里卡隆 布里卡隆 Bùlǐkǎlóng Bouléihkālùhng -
#0653 Fennekin Fennekin 火狐狸 火狐狸 Huǒhúlí Fówùhléi -
#0654 Braixen Braixen 長尾火狐 长尾火狐 Chángwěihuǒhú Chèuhngméihfówùh -
#0655 Delphox Delphox 妖火紅狐 妖火红狐 Yāohuǒhónghú Yíufóhùhngwùh -
#0656 Froakie Froakie 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 Guāguāpàowā Gwāgwāpóuhwā -
#0657 Frogadier Frogadier 呱頭蛙 呱头蛙 Guātóuwā Gwātàuhwā
#0658 Greninja Greninja 甲賀忍蛙 甲贺忍蛙 Jiǎhèrěnwā Gaaphohyánwā -
#0659 Bunnelby Bunnelby 掘掘兔 掘掘兔 Juéjuétù Gwahtgwahttou -
#0660 Diggersby Diggersby 掘地兔 掘地兔 Juédìtù Gwahtdeihtou 攉土兔 Huōtǔtù (TW)
攉地兔 Fokdeihtou (HK)
#0661 Fletchling Fletchling 小箭雀 小箭雀 Xiǎojiànquè Síujinjéuk -
#0662 Fletchinder Fletchinder 火箭雀 火箭雀 Huǒjiànquè Fójinjéuk -
#0663 Talonflame Talonflame 烈箭鷹 烈箭鹰 Lièjiànyīng Lihtjinyīng 烈箭鶲 / 烈箭鹟 Lièjiànwēng (TW/CN)
#0664 Scatterbug Scatterbug 粉蝶蟲 粉蝶虫 Fěndiéchóng Fándihpchùhng 粉蛹 Fěnyǒng (TW)
粉蛹 Fányúng (HK)
#0665 Spewpa Spewpa 粉蝶蛹 粉蝶蛹 Fěndiéyǒng Fándihpyúng -
#0666 Vivillon Vivillon 彩粉蝶 彩粉蝶 Cǎifěndié Chóifándihp 碧粉蝶 Bìfěndié (TW)
碧粉蝶 Bīkfándihp (HK)
#0667 Litleo Litleo 小獅獅 小狮狮 Xiǎoshīshī Síusīsī -
#0668 Pyroar Pyroar 火炎獅 火炎狮 Huǒyánshī Fóyìhmsī -
#0669 Flabébé Flabébé 花蓓蓓 花蓓蓓 Huābèibèi Fāpúihpúih -
#0670 Floette Floette 花葉蒂 花叶蒂 Huāyèdì Fāyihpdai -
#0671 Florges Florges 花潔夫人 花洁夫人 Huājiéfūrén Fāgitfùhyàhn -
#0672 Skiddo Skiddo 坐騎小羊 坐骑小羊 Zuòqíxiǎoyáng Johkèihsíuyèuhng 咩咩羊 Miēmiēyáng (TW)
咩咩羊 Mēmēyèuhng (HK)
#0673 Gogoat Gogoat 坐騎山羊 坐骑山羊 Zuòqíshānyáng Johkèihsāanyèuhng 指路羊 Jílouh'yèuhng (HK)
#0674 Pancham Pancham 頑皮熊貓 顽皮熊猫 Wánpíxióngmāo Wàahnpèihhùhngmāau -
#0675 Pangoro Pangoro 流氓熊貓 霸道熊猫 Liúmángxióngmāo
Bàdàoxióngmāo
Làuhmàhnhùhngmāau 流氓熊猫 Liúmángxióngmāo (CN)[2]
#0676 Furfrou Furfrou 多麗米亞 多丽米亚 Duōlìmǐyǎ
Duōlìmǐyà
Dōlaihmáih'a -
#0677 Espurr Espurr 妙喵 妙喵 Miàomiāo Miuhmīu -
#0678 Meowstic Meowstic 超能妙喵 超能妙喵 Chāonéngmiàomiāo Chīunàhngmiuhmīu -
#0679 Honedge Honedge 獨劍鞘 独剑鞘 Dújiànqiào Duhkgimchiu -
#0680 Doublade Doublade 雙劍鞘 双剑鞘 Shuāngjiànqiào Sēunggimchiu -
#0681 Aegislash Aegislash 堅盾劍怪 坚盾剑怪 Jiāndùnjiànguài Gīntéuhngimgwaai -
#0682 Spritzee Spritzee 粉香香 粉香香 Fěnxiāngxiāng Fánhēunghēung -
#0683 Aromatisse Aromatisse 芳香精 芳香精 Fāngxiāngjīng Fōnghēungjīng -
#0684 Swirlix Swirlix 綿綿泡芙 绵绵泡芙 Miánmiánpàofú Mìhnmìhnpaaufùh -
#0685 Slurpuff Slurpuff 胖甜妮 胖甜妮 Pàngtiánní
Pàngtiánnī
Buhntìhmnèih -
#0686 Inkay Inkay 好啦魷 好啦鱿 Hǎolayóu Hóulāyàuh 豪喇花枝 Háolǎhuāzhī (TW/CN)
毫喇魷 Hòuhlāyàuh (HK)
#0687 Malamar Malamar 烏賊王 乌贼王 Wūzéiwáng Wūchaahkwòhng -
#0688 Binacle Binacle 龜腳腳 龟脚脚 Guījiǎojiǎo Gwāigeukgeuk -
#0689 Barbaracle Barbaracle 龜足巨鎧 龟足巨铠 Guīzújùkǎi Gwāijūkgeuihhói -
#0690 Skrelp Skrelp 垃垃藻 垃垃藻 Lèlèzǎo
Lālāzǎo
Laahplaahpjóu -
#0691 Dragalge Dragalge 毒藻龍 毒藻龙 Dúzǎolóng Duhkjóulùhng 毒拉蜜妮 Dúlāmìní (TW)
毒拉蜜妮 Duhklāaimahtnèih (HK)
#0692 Clauncher Clauncher 鐵臂槍蝦 铁臂枪虾 Tiěbìqiāngxiā Titbeichēunghàh -
#0693 Clawitzer Clawitzer 鋼炮臂蝦 钢炮臂虾 Gāngpàobìxiā Gōngpaaubeihàh -
#0694 Helioptile Helioptile 傘電蜥 伞电蜥 Sǎndiànxī Saandihnsīk 發電蜥 Faatdihnsīk (HK)
#0695 Heliolisk Heliolisk 光電傘蜥 光电伞蜥 Guāngdiànsǎnxī Gwōngdihnsaansīk 電傘查特 Diànsǎnchátè (TW)
電傘查特 Dihnsaanchàhdahk (HK)
#0696 Tyrunt Tyrunt 寶寶暴龍 宝宝暴龙 Bǎobaobàolóng Bóubóubouhlùhng 暴龍仔 Bouhlùhngjái (HK)
#0697 Tyrantrum Tyrantrum 怪顎龍 怪颚龙 Guài'èlóng Gwaaingohklùhng -
#0698 Amaura Amaura 冰雪龍 冰雪龙 Bīngxuělóng Bīngsyutlùhng -
#0699 Aurorus Aurorus 冰雪巨龍 冰雪巨龙 Bīngxuějùlóng Bīngsyutgeuihlùhng -
#0700 Sylveon Sylveon 仙子伊布 仙子伊布 Xiānzǐyībù Sīnjíyìhbou 仙子精靈 / 仙子精灵 Xiānzǐjīnglíng (TW/CN)
仙子伊貝 Sīnjíyìhbui (HK) *
仙子精靈 Sīnjíjīnglīng (HK) *
#0701 Hawlucha Hawlucha 摔角鷹人 摔角鹰人 Shuāijiǎoyīngrén Sēutgokyīngyàhn 戰鬥飛鳥 / 战斗飞鸟 Zhàndòufēiniǎo (TW/CN)
戰鬥飛鳥 Jindaufēiníuh (HK)
#0702 Dedenne Dedenne 咚咚鼠 咚咚鼠 Dōngdōngshǔ Dūngdūngsyú -
#0703 Carbink Carbink 小碎鑽 小碎钻 Xiǎosuìzuàn Síuseuijyūn -
#0704 Goomy Goomy 黏黏寶 黏黏宝 Niánniánbǎo Nìhmnìhmbóu -
#0705 Sliggoo Sliggoo 黏美兒 黏美儿 Niánměi'er Nìhmméihyìh 黏美伊兒 Niánměiyī'er (TW)
#0706 Goodra Goodra 黏美龍 黏美龙 Niánměilóng Nìhmméihlùhng 黏美露龍 Niánměilùlóng (TW)
#0707 Klefki Klefki 鑰圈兒 钥圈儿 Yàoquān'ér Yeuhkhyūnyìh 鎖圈兒 Sóhyūnyìh (HK)
#0708 Phantump Phantump 小木靈 小木灵 Xiǎomùlíng Síumuhklìhng -
#0709 Trevenant Trevenant 朽木妖 朽木妖 Xiǔmùyāo Náumuhkyíu -
#0710 Pumpkaboo Pumpkaboo 南瓜精 南瓜精 Nánguājīng Nàahmgwājīng -
#0711 Gourgeist Gourgeist 南瓜怪人 南瓜怪人 Nánguāguàirén Nàahmgwāgwaaiyàhn -
#0712 Bergmite Bergmite 冰寶 冰宝 Bīngbǎo Bīngbóu -
#0713 Avalugg Avalugg 冰岩怪 冰岩怪 Bīngyánguài Bīngngàahmgwaai -
#0714 Noibat Noibat 嗡蝠 嗡蝠 Wēngfú Yūngfūk -
#0715 Noivern Noivern 音波龍 音波龙 Yīnbōlóng Yāmbōlùhng 音波飛龍 Yāmbōfēilùhng (HK)
#0716 Xerneas Xerneas 哲爾尼亞斯 哲尔尼亚斯 Zhé'ěrníyǎsī
Zhé'ěrníyàsī
Jityíhnèih'asī -
#0717 Yveltal Yveltal 伊裴爾塔爾 伊裴尔塔尔 Yīpéi'ěrtǎ'ěr Yīpùihyíhtaapyíh 伊秘魯塔路 Yībeilóuhtaaplouh (HK)
#0718 Zygarde Zygarde 基格爾德 基格尔德 Jīgé'ěrdé Gēigaakyíhdāk -
#0719 Diancie Diancie 蒂安希 蒂安希 Dì'ānxī Dai'ōnhēi -
#0720 Hoopa Hoopa 胡帕 胡帕 Húpà Wùhpaak -
#0721 Volcanion Volcanion 波爾凱尼恩 波尔凯尼恩 Bō'ěrkǎiní'ēn Bōyíhhóinèihyān -

Generation VII

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0722 Rowlet Rowlet 木木梟 木木枭 Mùmùxiāo Muhkmuhkhīu -
#0723 Dartrix Dartrix 投羽梟 投羽枭 Tóuyǔxiāo Tàuhyúhhīu -
#0724 Decidueye Decidueye 狙射樹梟 狙射树枭 Jūshèshùxiāo Jēuisehsyuhhīu -
#0725 Litten Litten 火斑喵 火斑喵 Huǒbānmiāo Fóbāanmēu -
#0726 Torracat Torracat 炎熱喵 炎热喵 Yánrèmiāo Yìhmyihtmēu -
#0727 Incineroar Incineroar 熾焰咆哮虎 炽焰咆哮虎 Chìyànpáoxiāohǔ Chiyihmpàauhhāaufú -
#0728 Popplio Popplio 球球海獅 球球海狮 Qiúqiúhǎishī Kàuhkàuhhóisī -
#0729 Brionne Brionne 花漾海獅 花漾海狮 Huāyànghǎishī Fāyeuhnghóisī -
#0730 Primarina Primarina 西獅海壬 西狮海壬 Xīshīhǎirén Sāisīhóiyàhm -
#0731 Pikipek Pikipek 小篤兒 小笃儿 Xiǎodǔ'ér Síudūk'yìh -
#0732 Trumbeak Trumbeak 喇叭啄鳥 喇叭啄鸟 Lǎbāzhuóniǎo Lābādeukníuh -
#0733 Toucannon Toucannon 銃嘴大鳥 铳嘴大鸟 Chòngzuǐdàniǎo Chungjéuidaaihníuh -
#0734 Yungoos Yungoos 貓鼬少 猫鼬少 Māoyòushào Māauyauhsiu -
#0735 Gumshoos Gumshoos 貓鼬探長 猫鼬探长 Māoyòutànzhǎng Māauyauhtaamjéung -
#0736 Grubbin Grubbin 強顎雞母蟲 强颚鸡母虫 Qiáng'èjīmǔchóng Kèuhngngohkgāimóuhchùhng -
#0737 Charjabug Charjabug 蟲電寶 虫电宝 Chóngdiànbǎo Chùhngdihnbóu -
#0738 Vikavolt Vikavolt 鍬農炮蟲 锹农炮虫 Qiāonóngpàochóng Chīunùhngpàauhchùhng -
#0739 Crabrawler Crabrawler 好勝蟹 好胜蟹 Hàoshèngxiè Housingháaih -
#0740 Crabominable Crabominable 好勝毛蟹 好胜毛蟹 Hàoshèngmáoxiè Housingmòuhháaih -
#0741 Oricorio Oricorio 花舞鳥 花舞鸟 Huāwǔniǎo Fāmóuhníuh -
#0742 Cutiefly Cutiefly 萌虻 萌虻 Méngméng Màhngmòhng -
#0743 Ribombee Ribombee 蝶結萌虻 蝶结萌虻 Diéjiéméngméng Dihpgitmàhngmòhng -
#0744 Rockruff Rockruff 岩狗狗 岩狗狗 Yángǒugǒu Ngàahmgáugáu -
#0745 Lycanroc Lycanroc 鬃岩狼人 鬃岩狼人 Zōngyánlángrén Jūngngàahmlòhngyàhn -
#0746 Wishiwashi Wishiwashi 弱丁魚 弱丁鱼 Ruòdīngyú Yeuhkdīngyùh -
#0747 Mareanie Mareanie 好壞星 好坏星 Hǎohuàixīng Hóuwaaihsīng -
#0748 Toxapex Toxapex 超壞星 超坏星 Chāohuàixīng Chīuwaaihsīng -
#0749 Mudbray Mudbray 泥驢仔 泥驴仔 Nílǘzǎi Nàihlèuihjái -
#0750 Mudsdale Mudsdale 重泥挽馬 重泥挽马 Zhòngníwǎnmǎ Chúhngnàihwáahnmáh -
#0751 Dewpider Dewpider 滴蛛 滴蛛 Dīzhū Dīkjyū -
#0752 Araquanid Araquanid 滴蛛霸 滴蛛霸 Dīzhūbà Dīkjyūba -
#0753 Fomantis Fomantis 偽螳草 伪螳草 Wěitángcǎo Ngaihtòhngchóu -
#0754 Lurantis Lurantis 蘭螳花 兰螳花 Lántánghuā Làahntòhngfā -
#0755 Morelull Morelull 睡睡菇 睡睡菇 Shuìshuìgū Seuihseuihgū -
#0756 Shiinotic Shiinotic 燈罩夜菇 灯罩夜菇 Dēngzhàoyègū Dāngjaauyehgū -
#0757 Salandit Salandit 夜盜火蜥 夜盗火蜥 Yèdàohuǒxī Yehdouhfósīk -
#0758 Salazzle Salazzle 焰后蜥 焰后蜥 Yànhòuxī Yihmhauhsīk -
#0759 Stufful Stufful 童偶熊 童偶熊 Tóng'ǒuxióng Tùhngngáuhhùhng -
#0760 Bewear Bewear 穿著熊 穿着熊 Chuānzhuóxióng Chyūnjeukhùhng -
#0761 Bounsweet Bounsweet 甜竹竹 甜竹竹 Tiánzhúzhú Tìhmjūkjūk -
#0762 Steenee Steenee 甜舞妮 甜舞妮 Tiánwǔní
Tiánwǔnī
Tìhmmóuhnèih -
#0763 Tsareena Tsareena 甜冷美后 甜冷美后 Tiánlěngměihòu Tìhmláahngméihhauh -
#0764 Comfey Comfey 花療環環 花疗环环 Huāliáohuánhuán Fālìuhwàahnwàahn -
#0765 Oranguru Oranguru 智揮猩 智挥猩 Zhìhuīxīng Jifāisīng -
#0766 Passimian Passimian 投擲猴 投掷猴 Tóuzhíhóu
Tóuzhìhóu
Tàuhjaahkhàuh -
#0767 Wimpod Wimpod 膽小蟲 胆小虫 Dǎnxiǎochóng Dáamsíuchùhng -
#0768 Golisopod Golisopod 具甲武者 具甲武者 Jùjiǎwǔzhě Geuihgaapmóuhjé -
#0769 Sandygast Sandygast 沙丘娃 沙丘娃 Shāqiūwá Sāyāuwā -
#0770 Palossand Palossand 噬沙堡爺 噬沙堡爷 Shìshābǎoyé Saihsābóuyèh -
#0771 Pyukumuku Pyukumuku 拳海參 拳海参 Quánhǎishēn Kyùhnhóisām -
#0772 Type: Null Type: Null 屬性:空 属性:空 Shǔxìng: Kōng Suhksing: Hūng -
#0773 Silvally Silvally 銀伴戰獸 银伴战兽 Yínbànzhànshòu Ngàhnbuhnjinsau -
#0774 Minior Minior 小隕星 小陨星 Xiǎoyǔnxīng Síuwáhnsīng -
#0775 Komala Komala 樹枕尾熊 树枕尾熊 Shùzhěnwěixióng Syuhjámméihhùhng -
#0776 Turtonator Turtonator 爆焰龜獸 爆焰龟兽 Bàoyànguīshòu Baauyihmgwāisau -
#0777 Togedemaru Togedemaru 托戈德瑪爾 托戈德玛尔 Tuōgēdémǎ'ěr Tokgōdākmáhyíh -
#0778 Mimikyu Mimikyu 謎擬Q 谜拟丘 Mínǐ-Q
Mínǐqiū
Màihyíh-Q 谜拟Q Mínǐ-Q (CN)[1]
#0779 Bruxish Bruxish 磨牙彩皮魚 磨牙彩皮鱼 Móyácǎipíyú Mòhngàhchóipèihyùh -
#0780 Drampa Drampa 老翁龍 老翁龙 Lǎowēnglóng Lóuhyūnglùhng -
#0781 Dhelmise Dhelmise 破破舵輪 破破舵轮 Pòpòduòlún Popotòhlèuhn -
#0782 Jangmo-o Jangmo-o 心鱗寶 心鳞宝 Xīnlínbǎo Sāmlèuhnbóu -
#0783 Hakamo-o Hakamo-o 鱗甲龍 鳞甲龙 Línjiǎlóng Lèuhngaaplùhng -
#0784 Kommo-o Kommo-o 杖尾鱗甲龍 杖尾鳞甲龙 Zhàngwěilínjiǎlóng Jeuhngméihlèuhngaaplùhng -
#0785 Tapu Koko Tapu Koko 卡璞・鳴鳴 卡璞・鸣鸣 Kǎpú Míngmíng Kāpok Mìhngmìhng -
#0786 Tapu Lele Tapu Lele 卡璞・蝶蝶 卡璞・蝶蝶 Kǎpú Diédié Kāpok Dihpdihp -
#0787 Tapu Bulu Tapu Bulu 卡璞・哞哞 卡璞・哞哞 Kǎpú Mōumōu Kāpok Màuhmàuh -
#0788 Tapu Fini Tapu Fini 卡璞・鰭鰭 卡璞・鳍鳍 Kǎpú Qíqí Kāpok Kèihkèih -
#0789 Cosmog Cosmog 科斯莫古 科斯莫古 Kēsīmògǔ Fōsīmohkgú -
#0790 Cosmoem Cosmoem 科斯莫姆 科斯莫姆 Kēsīmòmǔ Fōsīmohkmóuh -
#0791 Solgaleo Solgaleo 索爾迦雷歐 索尔迦雷欧 Suǒ'ěrjiāléi'ōu Sok'yíhgālèuih'āu -
#0792 Lunala Lunala 露奈雅拉 露奈雅拉 Lùnàiyǎlā Louhnoihngáhlāai -
#0793 Nihilego Nihilego 虛吾伊德 虚吾伊德 Xūwúyīdé Hēui'nghyīdāk -
#0794 Buzzwole Buzzwole 爆肌蚊 爆肌蚊 Bàojīwén Baaugēimān -
#0795 Pheromosa Pheromosa 費洛美螂 费洛美螂 Fèiluòměiláng Failokméihlòhng -
#0796 Xurkitree Xurkitree 電束木 电束木 Diànshùmù Dihnchūkmuhk -
#0797 Celesteela Celesteela 鐵火輝夜 铁火辉夜 Tiěhuǒhuīyè Titfófāiyeh -
#0798 Kartana Kartana 紙御劍 纸御剑 Zhǐyùjiàn Jíyuhgim -
#0799 Guzzlord Guzzlord 惡食大王 恶食大王 Èshídàwáng Oksihkdaaihwòhng -
#0800 Necrozma Necrozma 奈克洛茲瑪 奈克洛兹玛 Nàikèluòzīmǎ Noihhāklokjīmá -
#0801 Magearna Magearna 瑪機雅娜 玛机雅娜 Mǎjīyǎnà Máhgēingáhnàh -
#0802 Marshadow Marshadow 瑪夏多 玛夏多 Mǎxiàduō Máhahdō -
#0803 Poipole Poipole 毒貝比 毒贝比 Dúbèibǐ Duhkbuibéi -
#0804 Naganadel Naganadel 四顎針龍 四颚针龙 Sì'èzhēnlóng Sei'ngohkjāmlùhng -
#0805 Stakataka Stakataka 壘磊石 垒磊石 Lěilěishí Léuihléuihsehk -
#0806 Blacephalon Blacephalon 砰頭小丑 砰头小丑 Pēngtóuxiǎochǒu Pīngtàuhsíucháu -
#0807 Zeraora Zeraora 捷拉奧拉 捷拉奥拉 Jiélā'àolā Jihtlāai'oulāai -
#0808 Meltan Meltan 美錄坦 美录坦 Měilùtǎn Méihluhktáan -
#0809 Melmetal Melmetal 美錄梅塔 美录梅塔 Měilùméitǎ Méihluhkmùihtaap -

Generation VIII

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0810 Grookey Grookey 敲音猴 敲音猴 Qiāoyīnhóu Hāauyāmhàuh -
#0811 Thwackey Thwackey 啪咚猴 啪咚猴 Pādōnghóu Pāakdūnghàuh -
#0812 Rillaboom Rillaboom 轟擂金剛猩 轰擂金刚猩 Hōngléijīngāngxīng Gwānglèuihgāmgōngsīng -
#0813 Scorbunny Scorbunny 炎兔兒 炎兔儿 Yántù'er Yìhmtouyìh -
#0814 Raboot Raboot 騰蹴小將 腾蹴小将 Téngcùxiǎojiàng Tàhngjūksíujeung -
#0815 Cinderace Cinderace 閃焰王牌 闪焰王牌 Shǎnyànwángpái Símyihmwòhngpáai -
#0816 Sobble Sobble 淚眼蜥 泪眼蜥 Lèiyǎnxī Leuih'ngáahnsīk -
#0817 Drizzile Drizzile 變澀蜥 变涩蜥 Biànsèxī Binsaapsīk -
#0818 Inteleon Inteleon 千面避役 千面避役 Qiānmiànbìyì Chīnmihnbeihyihk -
#0819 Skwovet Skwovet 貪心栗鼠 贪心栗鼠 Tānxīnlìshǔ Tāamsāmleuhtsyú -
#0820 Greedent Greedent 藏飽栗鼠 藏饱栗鼠 Cángbǎolìshǔ Chòhngbáauleuhtsyú -
#0821 Rookidee Rookidee 稚山雀 稚山雀 Zhìshānquè Jihsāanjéuk -
#0822 Corvisquire Corvisquire 藍鴉 蓝鸦 Lányā Làahm'ā -
#0823 Corviknight Corviknight 鋼鎧鴉 钢铠鸦 Gāngkǎiyā Gonghói'ā -
#0824 Blipbug Blipbug 索偵蟲 索侦虫 Suǒzhēnchóng Sokjīngchùhng -
#0825 Dottler Dottler 天罩蟲 天罩虫 Tiānzhàochóng Tīnjaauchùhng -
#0826 Orbeetle Orbeetle 以歐路普 以欧路普 Yǐ'ōulùpǔ Yíh'āulouhpóu -
#0827 Nickit Nickit 偷兒狐 狡小狐 Tōu'erhú
Jiǎoxiǎohú
Tāuyìhwùh 偷儿狐 Tōu'erhú (CN)[2]
#0828 Thievul Thievul 狐大盜 猾大狐 Húdàdào
Huádàhú
Wùhdaaihdouh 狐大盗 Húdàdào (CN)[2]
#0829 Gossifleur Gossifleur 幼棉棉 幼棉棉 Yòumiánmián Yaumìhnmìhn -
#0830 Eldegoss Eldegoss 白蓬蓬 白蓬蓬 Báipéngpéng Baahkpùhngpùhng -
#0831 Wooloo Wooloo 毛辮羊 毛辫羊 Máobiànyáng Mòuhbīnyèuhng -
#0832 Dubwool Dubwool 毛毛角羊 毛毛角羊 Máomáojiǎoyáng Mòuhmòuhgokyèuhng -
#0833 Chewtle Chewtle 咬咬龜 咬咬龟 Yǎoyǎoguī Ngáauhngáauhgwāi -
#0834 Drednaw Drednaw 暴噬龜 暴噬龟 Bàoshìguī Bouhsaihgwāi -
#0835 Yamper Yamper 來電汪 来电汪 Láidiànwāng Lòihdihnwōng -
#0836 Boltund Boltund 逐電犬 逐电犬 Zhúdiànquǎn Juhkdihnhyún -
#0837 Rolycoly Rolycoly 小炭仔 小炭仔 Xiǎotànzǎi Síutaanjái -
#0838 Carkol Carkol 大炭車 大炭车 Dàtànchē Daaihtaanchē -
#0839 Coalossal Coalossal 巨炭山 巨炭山 Jùtànshān Geuihtaansāan -
#0840 Applin Applin 啃果蟲 啃果虫 Kěnguǒchóng Hánggwóchùhng -
#0841 Flapple Flapple 蘋裹龍 苹裹龙 Píngguǒlóng Pìhnggwólùhng -
#0842 Appletun Appletun 豐蜜龍 丰蜜龙 Fēngmìlóng Fūngmahtlùhng -
#0843 Silicobra Silicobra 沙包蛇 沙包蛇 Shābāoshé Sābāausèh -
#0844 Sandaconda Sandaconda 沙螺蟒 沙螺蟒 Shāluómǎng Sālòhmóhng -
#0845 Cramorant Cramorant 古月鳥 古月鸟 Gǔyuèniǎo Gúyuhtníuh -
#0846 Arrokuda Arrokuda 刺梭魚 刺梭鱼 Cìsuōyú Chisōyùh -
#0847 Barraskewda Barraskewda 戽斗尖梭 戽斗尖梭 Hùdǒujiānsuō Fudáujīmsō -
#0848 Toxel Toxel 毒電嬰 电音婴 Dúdiànyīng
Diànyīnyīng
Duhkdihnyīng 毒电婴 Dúdiànyīng (CN)[2]
#0849 Toxtricity Toxtricity 顫弦蠑螈 颤弦蝾螈 Chànxiánróngyuán Jinyìhnwìhngyùhn -
#0850 Sizzlipede Sizzlipede 燒火蚣 烧火蚣 Shāohuǒgōng Sīufógūng -
#0851 Centiskorch Centiskorch 焚焰蚣 焚焰蚣 Fényàngōng Fàhnyihmgūng -
#0852 Clobbopus Clobbopus 拳拳蛸 拳拳蛸 Quánquánxiāo Kyùhnkyùhnsīu -
#0853 Grapploct Grapploct 八爪武師 八爪武师 Bāzhuǎwǔshī Baatjáaumóuhsī -
#0854 Sinistea Sinistea 來悲茶 来悲茶 Láibēichá Lòihbēichàh -
#0855 Polteageist Polteageist 怖思壺 怖思壶 Bùsīhú Bousīwùh -
#0856 Hatenna Hatenna 迷布莉姆 迷布莉姆 Míbùlìmǔ Màihbouleihmóuh -
#0857 Hattrem Hattrem 提布莉姆 提布莉姆 Tíbùlìmǔ Tàihbouleihmóuh -
#0858 Hatterene Hatterene 布莉姆溫 布莉姆温 Bùlìmǔwēn Bouleihmóuhwān -
#0859 Impidimp Impidimp 搗蛋小妖 捣蛋小妖 Dǎodànxiǎoyāo Dóudáansíuyíu -
#0860 Morgrem Morgrem 詐唬魔 诈唬魔 Zhàhǔmó Jafúmō -
#0861 Grimmsnarl Grimmsnarl 長毛巨魔 长毛巨魔 Chángmáojùmó Chèuhngmòuhgeuihmō -
#0862 Obstagoon Obstagoon 堵攔熊 堵拦熊 Dǔlánxióng Dóulàahnhùhng -
#0863 Perrserker Perrserker 喵頭目 喵头目 Miāotóumù Mīutàuhmuhk -
#0864 Cursola Cursola 魔靈珊瑚 魔灵珊瑚 Mólíngshānhú Mōlìhngsāanwùh -
#0865 Sirfetch'd Sirfetch'd 蔥遊兵 葱游兵 Cōngyóubīng Chūngyàuhbīng -
#0866 Mr. Rime Mr. Rime 踏冰人偶 踏冰人偶 Tàbīngrén'ǒu Daahpbīngyàhnngáuh -
#0867 Runerigus Runerigus 死神板 迭失板 Sǐshénbǎn
Diéshībǎn
Séisàhnbáan 死神板 Sǐshénbǎn (CN)[2]
#0868 Milcery Milcery 小仙奶 小仙奶 Xiǎoxiānnǎi Síusīnnáaih -
#0869 Alcremie Alcremie 霜奶仙 霜奶仙 Shuāngnǎixiān Sēungnáaihsīn -
#0870 Falinks Falinks 列陣兵 列阵兵 Lièzhènbīng Lihtjahnbīng -
#0871 Pincurchin Pincurchin 啪嚓海膽 啪嚓海胆 Pācāhǎidǎn Pāakchaathóidáam -
#0872 Snom Snom 雪吞蟲 雪吞虫 Xuětūnchóng Syuttānchùhng -
#0873 Frosmoth Frosmoth 雪絨蛾 雪绒蛾 Xuěróng'é Syutyùhngngòh -
#0874 Stonjourner Stonjourner 巨石丁 巨石丁 Jùshídīng Geuihsehkdīng -
#0875 Eiscue Eiscue 冰砌鵝 冰砌鹅 Bīngqì'é Bīngchaingòh -
#0876 Indeedee Indeedee 愛管侍 爱管侍 Àiguǎnshì Oigúnsih -
#0877 Morpeko Morpeko 莫魯貝可 莫鲁贝可 Mòlǔbèikě Mohklóuhbuihó -
#0878 Cufant Cufant 銅象 铜象 Tóngxiàng Tùhngjeuhng -
#0879 Copperajah Copperajah 大王銅象 大王铜象 Dàwángtóngxiàng Daaihwòhngtùhngjeuhng -
#0880 Dracozolt Dracozolt 雷鳥龍 雷鸟龙 Léiniǎolóng Lèuihníuhlùhng -
#0881 Arctozolt Arctozolt 雷鳥海獸 雷鸟海兽 Léiniǎohǎishòu Lèuihníuhhóisau -
#0882 Dracovish Dracovish 鰓魚龍 鳃鱼龙 Sāiyúlóng Sōiyùhlùhng -
#0883 Arctovish Arctovish 鰓魚海獸 鳃鱼海兽 Sāiyúhǎishòu Sōiyùhhóisau -
#0884 Duraludon Duraludon 鋁鋼龍 铝钢龙 Lǚgānglóng Léuihgonglùhng -
#0885 Dreepy Dreepy 多龍梅西亞 多龙梅西亚 Duōlóngméixīyǎ Dōlùhngmùihsāi'a -
#0886 Drakloak Drakloak 多龍奇 多龙奇 Duōlóngqí Dōlùhngkèih -
#0887 Dragapult Dragapult 多龍巴魯托 多龙巴鲁托 Duōlóngbālǔtuō Dōlùhngbālóuhtok -
#0888 Zacian Zacian 蒼響 苍响 Cāngxiǎng Chōnghéung -
#0889 Zamazenta Zamazenta 藏瑪然特 藏玛然特 Zàngmǎrántè Johngmáhyìhndahk -
#0890 Eternatus Eternatus 無極汰那 无极汰那 Wújítàinà Mòuhgihktaaináh -
#0891 Kubfu Kubfu 熊徒弟 熊徒弟 Xióngtúdì Hùhngtòuhdái -
#0892 Urshifu Urshifu 武道熊師 武道熊师 Wǔdàoxióngshī Móuhdouhhùhngsī -
#0893 Zarude Zarude 薩戮德 萨戮德 Sàlùdé Saatluhkdāk -
#0894 Regieleki Regieleki 雷吉艾勒奇 雷吉艾勒奇 Léijí'àilèqí Lèuihgātngaaihlahkkèih -
#0895 Regidrago Regidrago 雷吉鐸拉戈 雷吉铎拉戈 Léijíduólāgē Lèuihgātdohklāaigwō -
#0896 Glastrier Glastrier 雪暴馬 雪暴马 Xuěbàomǎ Syutbouhmáh -
#0897 Spectrier Spectrier 靈幽馬 灵幽马 Língyōumǎ Lìhngyāumáh -
#0898 Calyrex Calyrex 蕾冠王 蕾冠王 Lěiguànwáng Léuihgunwòhng -
#0899 Wyrdeer Wyrdeer 詭角鹿 诡角鹿 Guǐjiǎolù Gwáigokluhk -
#0900 Kleavor Kleavor 劈斧螳螂 劈斧螳螂 Pīfǔtángláng Pekfútòhnglòhng -
#0901 Ursaluna Ursaluna 月月熊 月月熊 Yuèyuèxióng Yuhtyuhthùhng -
#0902 Basculegion Basculegion 幽尾玄魚 幽尾玄鱼 Yōuwěixuányú Yāuméihyùhnyùh -
#0903 Sneasler Sneasler 大狃拉 大狃拉 Dàniǔlā Daaihnáulāai -
#0904 Overqwil Overqwil 萬針魚 万针鱼 Wànzhēnyú Maahnjāmyùh -
#0905 Enamorus Enamorus 眷戀雲 眷恋云 Juànliànyún Gyunlyúnwàhn -

Generation IX

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
#0906 Sprigatito Sprigatito 新葉喵 新叶喵 Xīnyèmiāo Sānyihpmīu -
#0907 Floragato Floragato 蒂蕾喵 蒂蕾喵 Dìlěimiāo Dailéuihmīu -
#0908 Meowscarada Meowscarada 魔幻假面喵 魔幻假面喵 Móhuànjiǎmiànmiāo Mōwaahngámihnmīu -
#0909 Fuecoco Fuecoco 呆火鱷 呆火鳄 Dāihuǒ'è Ngòihfóngohk -
#0910 Crocalor Crocalor 炙燙鱷 炙烫鳄 Zhìtàng'è Jektongngohk -
#0911 Skeledirge Skeledirge 骨紋巨聲鱷 骨纹巨声鳄 Gǔwénjùshēng'è Gwātmàhngeuihsīngngohk -
#0912 Quaxly Quaxly 潤水鴨 润水鸭 Rùnshuǐyā Yeuhnséui'aap -
#0913 Quaxwell Quaxwell 湧躍鴨 涌跃鸭 Yǒngyuèyā Yúngyeuhk'aap -
#0914 Quaquaval Quaquaval 狂歡浪舞鴨 狂欢浪舞鸭 Kuánghuānlàngwǔyā Kòhngfūnlohngmóuh'aap -
#0915 Lechonk Lechonk 愛吃豚 爱吃豚 Àichītún Oihektyùhn -
#0916 Oinkologne Oinkologne 飄香豚 飘香豚 Piāoxiāngtún Pīuhēungtyùhn -
#0917 Tarountula Tarountula 團珠蛛 团珠蛛 Tuánzhūzhū Tyùhnjyūjyū -
#0918 Spidops Spidops 操陷蛛 操陷蛛 Cāoxiànzhū Chōuhahmjyū -
#0919 Nymble Nymble 豆蟋蟀 豆蟋蟀 Dòuxīshuài Dauhsīksēut -
#0920 Lokix Lokix 烈腿蝗 烈腿蝗 Liètuǐhuáng Lihttéuiwòhng -
#0921 Pawmi Pawmi 布撥 布拨 Bùbō Boubut -
#0922 Pawmo Pawmo 布土撥 布土拨 Bùtǔbō Boutóubut -
#0923 Pawmot Pawmot 巴布土撥 巴布土拨 Bābùtǔbō Bāboutóubut -
#0924 Tandemaus Tandemaus 一對鼠 一对鼠 Yīduìshǔ Yātdeuisyú -
#0925 Maushold Maushold 一家鼠 一家鼠 Yījiāshǔ Yātgāsyú -
#0926 Fidough Fidough 狗仔包 狗仔包 Gǒuzǎibāo Gáujáibāau -
#0927 Dachsbun Dachsbun 麻花犬 麻花犬 Máhuāquǎn Màhfāhyún -
#0928 Smoliv Smoliv 迷你芙 迷你芙 Mínǐfú Màihnéihfùh -
#0929 Dolliv Dolliv 奧利紐 奥利纽 Àolìniǔ Ouleihnáu -
#0930 Arboliva Arboliva 奧利瓦 奥利瓦 Àolìwǎ Ouleihngáh -
#0931 Squawkabilly Squawkabilly 怒鸚哥 怒鹦哥 Nùyīnggē Nouhyīnggō -
#0932 Nacli Nacli 鹽石寶 盐石宝 Yánshíbǎo Yìhmsehkbóu -
#0933 Naclstack Naclstack 鹽石壘 盐石垒 Yánshílěi Yìhmsehkléuih -
#0934 Garganacl Garganacl 鹽石巨靈 盐石巨灵 Yánshíjùlíng Yìhmsehkgeuihlìhng -
#0935 Charcadet Charcadet 炭小侍 炭小侍 Tànxiǎoshì Taansíusih -
#0936 Armarouge Armarouge 紅蓮鎧騎 红莲铠骑 Hóngliánkǎiqí Hùhnglìhnhóikèih -
#0937 Ceruledge Ceruledge 蒼炎刃鬼 苍炎刃鬼 Cāngyánrènguǐ Chōngyìhmyahngwái -
#0938 Tadbulb Tadbulb 光蚪仔 光蚪仔 Guāngdǒuzǎi Gwōngdáujái -
#0939 Bellibolt Bellibolt 電肚蛙 电肚蛙 Diàndùwā Dihntóuhwā -
#0940 Wattrel Wattrel 電海燕 电海燕 Diànhǎiyàn Dihnhóiyin -
#0941 Kilowattrel Kilowattrel 大電海燕 大电海燕 Dàdiànhǎiyàn Daaihdihnhóiyin -
#0942 Maschiff Maschiff 偶叫獒 偶叫獒 Ǒujiào'áo Ngáuhgiungòuh -
#0943 Mabosstiff Mabosstiff 獒教父 獒教父 Áojiàofù Ngòuhgaaufuh -
#0944 Shroodle Shroodle 滋汁鼴 滋汁鼹 Zīzhīyǎn Jījāpyín -
#0945 Grafaiai Grafaiai 塗標客 涂标客 Túbiāokè Tòuhbīuhaak -
#0946 Bramblin Bramblin 納噬草 纳噬草 Nàshìcǎo Naahpsaihchóu -
#0947 Brambleghast Brambleghast 怖納噬草 怖纳噬草 Bùnàshìcǎo Bounaahpsaihchóu -
#0948 Toedscool Toedscool 原野水母 原野水母 Yuányěshuǐmǔ Yùhnyéhséuimóuh -
#0949 Toedscruel Toedscruel 陸地水母 陆地水母 Lùdìshuǐmǔ Luhkdeihséuimóuh -
#0950 Klawf Klawf 毛崖蟹 毛崖蟹 Máoyáixiè
Máoyáxiè
Mòuhngàaihháaih -
#0951 Capsakid Capsakid 熱辣娃 热辣娃 Rèlàwá Yihtlaahtwā -
#0952 Scovillain Scovillain 狠辣椒 狠辣椒 Hěnlàjiāo Hánlaahtjīu -
#0953 Rellor Rellor 蟲滾泥 虫滚泥 Chónggǔnní Chùhnggwánnàih -
#0954 Rabsca Rabsca 蟲甲聖 虫甲圣 Chóngjiǎshèng Chùhnggaapsing -
#0955 Flittle Flittle 飄飄雛 飘飘雏 Piāopiāochú Pīupīuchòh -
#0956 Espathra Espathra 超能豔鴕 超能艳鸵 Chāonéngyàntuó Chīunàhngyihmtòh -
#0957 Tinkatink Tinkatink 小鍛匠 小锻匠 Xiǎoduànjiàng Síudyunjeuhng -
#0958 Tinkatuff Tinkatuff 巧鍛匠 巧锻匠 Qiǎoduànjiàng Háaudyunjeuhng -
#0959 Tinkaton Tinkaton 巨鍛匠 巨锻匠 Jùduànjiàng Geuihdyunjeuhng -
#0960 Wiglett Wiglett 海地鼠 海地鼠 Hǎidìshǔ Hóideihsyú -
#0961 Wugtrio Wugtrio 三海地鼠 三海地鼠 Sānhǎidìshǔ Sāamhóideihsyú -
#0962 Bombirdier Bombirdier 下石鳥 下石鸟 Xiàshíniǎo Hahsehkníuh -
#0963 Finizen Finizen 波普海豚 波普海豚 Bōpǔhǎitún Bōpóuhóityùhn -
#0964 Palafin Palafin 海豚俠 海豚侠 Hǎitúnxiá Hóityùhnhahp -
#0965 Varoom Varoom 噗隆隆 噗隆隆 Pūlónglóng Poklùhnglùhng -
#0966 Revavroom Revavroom 普隆隆姆 普隆隆姆 Pǔlónglóngmǔ Póulùhnglùhngmóuh -
#0967 Cyclizar Cyclizar 摩托蜥 摩托蜥 Mótuōxī Mōtoksīk -
#0968 Orthworm Orthworm 拖拖蚓 拖拖蚓 Tuōtuōyǐn Tōtōyáhn -
#0969 Glimmet Glimmet 晶光芽 晶光芽 Jīngguāngyá Jīnggwōngngàh -
#0970 Glimmora Glimmora 晶光花 晶光花 Jīngguānghuā Jīnggwōngfā -
#0971 Greavard Greavard 墓仔狗 墓仔狗 Mùzǎigǒu Mouhjáigáu -
#0972 Houndstone Houndstone 墓揚犬 墓扬犬 Mùyángquǎn Mouhyèuhnghyún -
#0973 Flamigo Flamigo 纏紅鶴 缠红鹤 Chánhónghè Chìhnhùhnghohk -
#0974 Cetoddle Cetoddle 走鯨 走鲸 Zǒujīng Jáukìhng -
#0975 Cetitan Cetitan 浩大鯨 浩大鲸 Hàodàjīng Houhdaaihkìhng -
#0976 Veluza Veluza 輕身鱈 轻身鳕 Qīngshēnxuě Hēngsānsyut -
#0977 Dondozo Dondozo 吃吼霸 吃吼霸 Chīhǒubà Hekhauba -
#0978 Tatsugiri Tatsugiri 米立龍 米立龙 Mǐlìlóng Máihlahplùhng -
#0979 Annihilape Annihilape 棄世猴 弃世猴 Qìshìhóu Heisaihàuh -
#0980 Clodsire Clodsire 土王 土王 Tǔwáng Tóuwòhng -
#0981 Farigiraf Farigiraf 奇麒麟 奇麒麟 Qíqílín Kèihkèihlèuhn -
#0982 Dudunsparce Dudunsparce 土龍節節 土龙节节 Tǔlóngjiéjié Tóulùhngjitjit -
#0983 Kingambit Kingambit 仆斬將軍 仆刀将军 Pūzhǎnjiāngjūn
Pūdāojiāngjūn
Fuhjáamjēunggwān -
#0984 Great Tusk Great Tusk 雄偉牙 雄伟牙 Xióngwěiyá Hùhngwáihngàh -
#0985 Scream Tail Scream Tail 吼叫尾 吼叫尾 Hǒujiàowěi Haugiuméih -
#0986 Brute Bonnet Brute Bonnet 猛惡菇 猛恶菇 Měng'ègū Máahng'okgū -
#0987 Flutter Mane Flutter Mane 振翼髮 振翼发 Zhènyìfă
Zhènyìfà
Janyihkfaat -
#0988 Slither Wing Slither Wing 爬地翅 爬地翅 Pádìchì Pàhdeihchi -
#0989 Sandy Shocks Sandy Shocks 沙鐵皮 沙铁皮 Shātiěpí Sātitpèih -
#0990 Iron Treads Iron Treads 鐵轍跡 铁辙迹 Tiězhéjī
Tiězhéjì
Titchitjīk -
#0991 Iron Bundle Iron Bundle 鐵包袱 铁包袱 Tiěbāofú Titbāaufuhk -
#0992 Iron Hands Iron Hands 鐵臂膀 铁臂膀 Tiěbìbǎng Titbeibóng -
#0993 Iron Jugulis Iron Jugulis 鐵脖頸 铁脖颈 Tiěbógěng Titbuhtgéng -
#0994 Iron Moth Iron Moth 鐵毒蛾 铁毒蛾 Tiědú'é Titduhkngòh -
#0995 Iron Thorns Iron Thorns 鐵荊棘 铁荆棘 Tiějīngjí Titgīnggīk -
#0996 Frigibax Frigibax 涼脊龍 凉脊龙 Liángjílóng Lèuhngjeklùhng -
#0997 Arctibax Arctibax 凍脊龍 冻脊龙 Dòngjílóng Dungjeklùhng -
#0998 Baxcalibur Baxcalibur 戟脊龍 戟脊龙 Jǐjílóng Gīkjeklùhng -
#0999 Gimmighoul Gimmighoul 索財靈 索财灵 Suǒcáilíng Sokchòihlìhng -
#1000 Gholdengo Gholdengo 賽富豪 赛富豪 Sàifùháo Choifuhòuh -
#1001 Wo-Chien Wo-Chien 古簡蝸 古简蜗 Gǔjiǎnguā
Gǔjiǎnwō
Gúgáanwō -
#1002 Chien-Pao Chien-Pao 古劍豹 古剑豹 Gǔjiànbào Gúgimpaau -
#1003 Ting-Lu Ting-Lu 古鼎鹿 古鼎鹿 Gǔdǐnglù Gúdíngluhk -
#1004 Chi-Yu Chi-Yu 古玉魚 古玉鱼 Gǔyùyú Gúyuhkyùh -
#1005 Roaring Moon Roaring Moon 轟鳴月 轰鸣月 Hōngmíngyuè Gwāngmìhngyuht -
#1006 Iron Valiant Iron Valiant 鐵武者 铁武者 Tiěwǔzhě Titmóuhjé -
#1007 Koraidon Koraidon 故勒頓 故勒顿 Gùlèdùn Gulaahkdeuhn -
#1008 Miraidon Miraidon 密勒頓 密勒顿 Mìlèdùn Mahtlaahkdeuhn -
#1009 Walking Wake Walking Wake 波盪水 波荡水 Bōdàngshuǐ Bōdohngséui -
#1010 Iron Leaves Iron Leaves 鐵斑葉 铁斑叶 Tiěbānyè Titbāanyihp -
#1011 Dipplin Dipplin 裹蜜蟲 裹蜜虫 Guǒmìchóng Gwómahtchùhng -
#1012 Poltchageist Poltchageist 斯魔茶 斯魔茶 Sīmóchá Sīmōchàh -
#1013 Sinistcha Sinistcha 来悲粗茶 來悲粗茶 Láibēicūchá Lòihbēichōuchàh -
#1014 Okidogi Okidogi 夠讚狗 够赞狗 Gòuzàngǒu Gaujaangáu -
#1015 Munkidori Munkidori 願增猿 愿增猿 Yuànzēngyuán Yuhnjāngyùhn -
#1016 Fezandipiti Fezandipiti 吉雉雞 吉雉鸡 Jízhìjī Gātjihgāi -
#1017 Ogerpon Ogerpon 厄鬼椪 厄诡椪 Èguǐpèng Ākgwáipung -
#1018 Archaludon Archaludon 鋁鋼橋龍 铝钢桥龙 Lǚgāngqiáolóng Léuihgongkìuhlùhng -
#1019 Hydrapple Hydrapple 蜜集大蛇 蜜集大蛇 Mìjídàshé Mahtjaahpdaaihsèh -
#1020 Gouging Fire Gouging Fire 破空焰 破空焰 Pòkōngyàn Pohūngyihm -
#1021 Raging Bolt Raging Bolt 猛雷鼓 猛雷鼓 Měngléigǔ Máahnglèuihgú -
#1022 Iron Boulder Iron Boulder 鐵磐岩 铁磐岩 Tiěpányán Titpùhnngàahm -
#1023 Iron Crown Iron Crown 鐵頭殼 铁头壳 Tiětóuké Tittàuhhok -
#1024 Terapagos Terapagos 太樂巴戈斯 太乐巴戈斯 Tàilèbāgēsī Taailohkbāgwōsī -
#1025 Pecharunt Pecharunt 桃歹郎 桃歹郎 Táodǎiláng Tòuhdáailòhng -

Egg

English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale
Pokémon Egg Egg Dàn Dáan
Manaphy (Pokémon) Manaphy Egg 瑪納霏的蛋 玛纳霏的蛋 Mǎnàfēi-de Dàn Máhnaahpfēi-dīk Dáan

Notes

  1. Sometimes pronounced as "Pikachu" instead, especially in the anime

References

External links

See also


by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchSpanishItalianKoreanChinese
Brazilian PortugueseTurkishRussianThaiHindi
by regional Pokédex no. KantoNewJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • Sinnoh • Unova (BWB2W2Blueberry)
Kalos • Alola (SMUSUM) • Galar (Isle of ArmorCrown Tundra) • HisuiPaldeaKitakami
Unown Modein every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IVGeneration V
Generation VIGeneration VIIGeneration VIIIGeneration IX
PinballPinball RS
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listMasters EX Sync Pairs
Lental PhotodexDuel LibraryGoogle Maps: Pokémon ChallengeUNITESleep Style Dex
by attributes AbilityEgg Groupcategory (abundanceother languages) • food preferenceshabitatIQ groupheightweight
form differences (GO) • gender differencesshapeicon (Gen I–II)
colorcolor palette (Gen I)unique type combinations
by evolution evolution family (GO) • no evolution familybranchedcross-generationlevels
by availability availability (GOSleep) • mutually exclusivepermanently missable
by in-game stats base stats (Gen IGen II-VGen VIGen VIIGen VIIIGen IXfully evolvedunique base stat totalsGO)
performance statscatch rate (GO) • EVs given in battle (Gen IIIGen IVGen V-VIGen VIIGen VIIIGen IX) • gender ratio
steps to hatchwild held item (Gen II) • experience typebase friendshipcall rate
miscellaneous alphabetically • field moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen VGen VI)
Shadow Pokémonunobtainable Shiny PokémonPal Park areaPokéwalkerdebut episodeglitch
released with a Hidden Ability (Gen VGen VIGen VIIGen VIII) • ST Energy Shotpetting