Category:Episodes written by Yukiyoshi Ōhashi

The following episodes were written by 大橋志吉 Yukiyoshi Ōhashi: