List of Chinese Pokémon names

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to: navigation, search
050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: Missing Yale and Jyutping romanizations, Egg.

This list is a record of the official English spellings and Chinese characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese (Mandarin): The official hanzi have two different parts: Taiwan (Traditional) and mainland China (Simplified). It is romanized in pinyin and Wade-Giles for informational purposes only. Zhuyin is also provided for the Taiwanese names.
  • Chinese (Cantonese): The official Cantonese-language names for the Special Administrative Region of Hong Kong. They are romanized in Yale and Jyutping for informational purposes only.

List of Chinese Pokémon names

#001 - #051 Bulbasaur - Dugtrio

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
001 Bulbasaur Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 奇異種子 Miàowāzhǒngzǐ Kèihyihjúngjí Miao4-wa1-chung3-tzu3 kei4 ji6 zung2 zi2
002 Ivysaur Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 奇異草 Miàowācǎo Kèihyihchóu Miao4-wa1-ts`ao3 kei4 ji6 cou2
003 Venusaur Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 奇異花 Miàowāhuā Kèihyihfā Miao4-wa1-hua1 kei4 ji6 faa1
004 Charmander Charmander 小火龍 小火龙 小火龍 Xiǎohuǒlóng Síufólùhng Hsiao3-huo3-lung2 siu2 fo2 lung4
005 Charmeleon Charmeleon 火恐龍 火恐龙 火恐龍 Huǒkǒnglóng Fóhúnglùhng Huo3-k`ung3-lung2 fo2 hung2 lung4
006 Charizard Charizard 噴火龍 喷火龙 噴火龍 Pēnhuǒlóng Panfólùhng P`en1-huo3-lung2 pan3 fo2 lung4
007 Squirtle Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 車厘龜 Jiéníguī Chēléigwāi Chieh2-ni2-kuei1 ce1 lei2 gwai1
008 Wartortle Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 卡美龜 Kǎmīguī Kāméihgwāi K`a3-mi1-kuei1 kaa1 mei5 gwai1
009 Blastoise Blastoise 水箭龜 水箭龟 水箭龜 Shuǐjiànguī Séuijingwāi Shui3-chien4-kuei1 seoi2 zin3 gwai1
010 Caterpie Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 綠毛蟲 Lǜmáochóng Luhkmòuhchùhng 4-mao2-ch`ung2 luk6 mou4 cung4
011 Metapod Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 鐵甲蟲 Tiějiáyǒng Titgaapchùhng T`ieh3-chia2-yung3 tit3 gaap3 cung4
012 Butterfree Butterfree 巴大蝴 巴大蝴 巴他蝶 Bādàhú Bātādihp Pa1-ta4-hu2 baa1 taa1 dip6
013 Weedle Weedle 獨角蟲 独角虫 獨角蟲 Dújiǎochóng Duhkgokchùhng Tu2-chiao3-ch`ung2 duk6 gok3 cung4
014 Kakuna Kakuna 鐵殼昆 铁壳昆 鐵殼蛹 Tiěkékūn Tithokyúng T`ieh3-k`o2-k`un1 tit3 hok3 jung2
015 Beedrill Beedrill 大針蜂 大针蜂 大針蜂 Dàzhēnfēng Daaihjāmfūng Ta4-chen1-feng1 daai6 zam1 fung1
016 Pidgey Pidgey 波波 波波 波波 Bōbō Bōbō Po1-po1 bo1 bo1
017 Pidgeotto Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 比比鳥 Bǐbǐniǎo Béibéiníuh Pi3-pi3-niao3 bei2 bei2 niu5
018 Pidgeot Pidgeot 比鵰 比雕 大比鳥 Bǐdiāo Daaihbéiníuh Pi3-tiao1 daai6 bei2 niu5
019 Rattata Rattata 小拉達 小拉达 小哥達 Xiǎolādá Síugōdaaht Hsiao3-la1-ta2 siu2 go1 daat6
020 Raticate Raticate 拉達 拉达 哥達 Lādá Gōdaaht La1-ta2 go1 daat6
021 Spearow Spearow 烈雀 烈雀 鬼雀 Lièquè Gwáijeuk Lieh4-ch`üeh4 gwai2 zoek3
022 Fearow Fearow 大嘴雀 大嘴雀 魔雀 Dàzuǐquè Mōjeuk Ta4-tsui3-ch`üeh4 mo1 zoek3
023 Ekans Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé Apaaksèh A1-po2-she2 aa3 paak3 se4
024 Arbok Arbok 阿柏怪 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài Apaakgwai A1-po2-kuai4 aa3 paak3 gwai3
025 Pikachu Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 比卡超 Píkǎqiū Béikāchīu P`i2-k`a3-ch`iu1 bei2 kaa1 ciu1
026 Raichu Raichu 雷丘 雷丘 雷超 Léiqiū Lèuihchīu Lei2-ch`iu1 leoi4 ciu1
027 Sandshrew Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ Chyūnsāansyú Ch`uan1-shan1-shu3 cyun1 saan1 syu2
028 Sandslash Sandslash 穿山王 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng Chyūnsāanwòhng Ch`uan1-shan1-wang2 cyun1 saan1 wong4
029 Nidoran♀ Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 尼美蘭 Níduōlán Nèihméihlàahn Ni2-to1-lan2 nei4 mei5 laan4
030 Nidorina Nidorina 尼多娜 尼多娜 尼美蘿 Níduōnà Nèihméihlòh Ni2-to1-na4 nei4 mei5 lo4
031 Nidoqueen Nidoqueen 尼多后 尼多后 尼美后 Níduōhòu Nèihméihhauh Ni2-to1-hou4 nei4 mei5 hau6
032 Nidoran♂ Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 尼多郎 Níduōláng Nèihdōlòhng Ni2-to1-lang2 nei4 do1 long4
033 Nidorino Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 尼多利 Níduōlìnuò Nèihdōleih Ni2-to1-li4-no4 nei4 do1 lei6
034 Nidoking Nidoking 尼多王 尼多王 尼多王 Níduōwáng Nèihdōwòhng Ni2-to1-wang2 nei4 do1 wong4
035 Clefairy Clefairy 皮皮 皮皮 皮皮 Pípí Pèihpèih P`i2-p`i2 pei4 pei4
036 Clefable Clefable 皮可西 皮可西 皮可斯 Píkěsī Pèihhósī P`i2-k`o3-ssu1 pei4 ho2 si1
037 Vulpix Vulpix 六尾 六尾 六尾 Liùwěi Luhkméih Liu4-wei3 luk6 mei5
038 Ninetales Ninetales 九尾 九尾 九尾 Jiǔwěi Gáuméih Chiu3-wei3 gau2 mei5
039 Jigglypuff Jigglypuff 胖丁 胖丁 波波球 Pàngdīng Bōbōkàuh P`ang4-ting1 bo1 bo1 kau4
040 Wigglytuff Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 肥波球 Pàngkēdīng Fèihbōkàuh P`ang4-k`o1-ting1 fei4 bo1 kau4
041 Zubat Zubat 超音蝠 超音蝠 波音蝠 Chāoyīnfú Bōyāmfūk Ch`ao1-yin1-fu2 bo1 jam1 fuk1
042 Golbat Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 大口蝠 Dàzuǐfú Daaihháufūk Ta4-tsui3-fu2 daai6 hau2 fuk1
043 Oddish Oddish 走路草 走路草 行路草 Zǒulùcǎo Hàahnglouhchóu Tsou3-lu4-ts`ao3 haang4 lou6 cou2
044 Gloom Gloom 臭臭花 臭臭花 怪味花 Chòuchòuhuā Gwaaimeihfā Ch`ou4-ch`ou4-hua1 gwaai3 mei6 faa1
045 Vileplume Vileplume 霸王花 霸王花 霸王花 Bàwánghuā Bawòhngfā Pa4-wang2-hua1 baa3 wong4 faa1
046 Paras Paras 派拉斯 派拉斯 蘑菇蟲 Pàilāsī Mòhgūchùhng P`ai4-la1-ssu1 mo4 gu1 cung4
047 Parasect Parasect 派拉斯特 派拉斯特 巨菇蟲 Pàilāsītè Geuihgūchùhng P`ai4-la1-ssu1-t`e4 geoi6 gu1 cung4
048 Venonat Venonat 毛球 毛球 毛毛蟲 Máoqiú Mòuhmòuhchùhng Mao2-ch`iu2 mou4 mou4 cung4
049 Venomoth Venomoth 末入蛾 末入蛾 魔魯風 Mòrù'é Mōlóuhfūng Mo4-ju4-e2 mo1 lou5 fung1
050 Diglett Diglett 地鼠 地鼠 地鼠 Dìshǔ Deihsyú Ti4-shu3 dei6 syu2
051 Dugtrio Dugtrio 三地鼠 三地鼠 三頭地鼠 Sāndìshǔ Sāamtàuhdeihsyú San1-ti4-shu3 saam1 tau4 dei6 syu2

#052 - #101 Meowth - Electrode

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
052 Meowth Meowth 喵喵 喵喵 喵喵怪 Miāomiāo Mīumīugwaai Miao1-miao1 miu1 miu1 gwaai3
053 Persian Persian 貓老大 猫老大 高竇貓 Māolǎodà Gōudauhmāau Mao1-lao3-ta4 gou1 dau6 maau1
054 Psyduck Psyduck 可達鴨 可达鸭 傻鴨 Kědáyā Sòhaap K`o3-ta2-ya1 so4 aap3
055 Golduck Golduck 哥達鴨 哥达鸭 高超鴨 Gēdáyā Ōuchīuaap Ko1-ta2-ya1 ou1 ciu1 aap3
056 Mankey Mankey 猴怪 猴怪 猴怪 Hóuguài Hàuhgwaai Hou2-kuai4 hau4 gwaai3
057 Primeape Primeape 火爆猴 火爆猴 火爆猴 Huǒbàohóu Fóbaauhàuh Huo3-pao4-hou2 fo2 baau3 hau4
058 Growlithe Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 護主犬 Kǎdìgǒu Wuhjyúhyún K`a3-ti4-kou3 wu6 zyu2 hyun2
059 Arcanine Arcanine 風速狗 风速狗 奉神犬 Fēngsùgǒu Fuhngsàhnhyún Feng1-su4-kou3 fung6 san4 hyun2
060 Poliwag Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu Mānhēungfōdáu Wen2-hsiang1-k`o1-tou3 man1 hoeng1 fo1 dau2
061 Poliwhirl Poliwhirl 蚊香蛙 蚊香蛙 蚊香蛙 Wénxiāngwā Mānhēungwā Wen2-hsiang1-wa1 man1 hoeng1 waa1
062 Poliwrath Poliwrath 快泳蛙 快泳蛙 大力蛙 Kuàiyǒngwā Daaihlihkwā K`uai4-yung3-wa1 daai6 lik6 waa1
063 Abra Abra 凱西 凯西 卡斯 Kǎixī Kāsī K`ai3-hsi1 kaa1 si1
064 Kadabra Kadabra 勇吉拉 勇吉拉 尤基納 Yǒngjílā Yàuhgēinaahp Yung3-chi2-la1 jau4 gei1 naap6
065 Alakazam Alakazam 胡地 胡地 富迪 Húdì Fudihk Hu2-ti4 fu3 dik6
066 Machop Machop 腕力 腕力 鐵腕 Wànlì Titwún Wan4-li4 tit3 wun2
067 Machoke Machoke 豪力 豪力 大力 Háolì Daaihlihk Hao2-li4 daai6 lik6
068 Machamp Machamp 怪力 怪力 怪力 Guàilì Gwaailihk Kuai4-li4 gwaai3 lik6
069 Bellsprout Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá Lābāngàh La3-pa1-ya2 laa1 baa1 ngaa4
070 Weepinbell Weepinbell 口呆花 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā Háungòihfā K`ou3-tai1-hua1 hau2 ngoi4 faa1
071 Victreebel Victreebel 大食花 大食花 大食花 Dàshíhuā Daaihsihkfā Ta4-shih2-hua1 daai6 sik6 faa1
072 Tentacool Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 大眼水母 Mǎnǎoshuǐmǔ Daaihngáahnséuimóuh Ma3-nao3-shui3-mu3 daai6 ngaan5 seoi2 mou5
073 Tentacruel Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 多腳水母 Dúcìshuǐmǔ Dōgeukséuimóuh Tu2-tz`u4-shui3-mu3 do1 goek3 seoi2 mou5
074 Geodude Geodude 小拳石 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí Síukyùhnsehk Hsiao3-ch`üan2-shih2 siu2 kyun4 sek6
075 Graveler Graveler 隆隆石 隆隆石 滾動石 Lónglóngshí Gwánduhngsehk Lung2-lung2-shih2 gwan2 dung6 sek6
076 Golem Golem 隆隆岩 隆隆岩 滾動岩 Lónglóngyán Gwánduhngngàahm Lung2-lung2-yan2 gwan2 dung6 ngaam4
077 Ponyta Ponyta 小火馬 小火马 小火馬 Xiǎohuǒmǎ Síufómáh Hsiao3-huo3-ma3 siu2 fo2 maa5
078 Rapidash Rapidash 烈焰馬 烈焰马 烈焰馬 Lièyànmǎ Lihtyihmmáh Lieh4-yan4-ma3 lit6 jim6 maa5
079 Slowpoke Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 小呆獸 Dāidāishòu Síungòihsau Tai1-tai1-shou4 siu2 ngoi4 sau3
080 Slowbro Slowbro 呆河馬 呆河马 大呆獸 Dāihémǎ Daaihngòihsau Tai1-ho2-ma3 daai6 ngoi4 sau3
081 Magnemite Magnemite 小磁怪 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài Síuchìhgwaai Hsiao3-tz`u2-kuai4 siu2 ci4 gwaai3
082 Magneton Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài Sāamhahpyātchìhgwaai San1-ho2-i1-tz`u2-kuai4 saam1 hap6 jat1 ci4 gwaai3
083 Farfetch'd Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 火蔥鴨 Dàcōngyā Fóchūngaap Ta4-ts`ung1-ya1 fo2 cung1 aap3
084 Doduo Doduo 嘟嘟 嘟嘟 多多 Dūdū Dōdō Tu1-tu1 do1 do1
085 Dodrio Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 多多利 Dūdūlì Dōdōleih Tu1-tu1-li4 do1 do1 lei6
086 Seel Seel 小海獅 小海狮 小海獅 Xiǎohǎishī Síuhóisī Hsiao3-hai3-shih1 siu2 hoi2 si1
087 Dewgong Dewgong 白海獅 白海狮 白海獅 Báihǎishī Baahkhóisī Pai2-hai3-shih1 baak6 hoi2 si1
088 Grimer Grimer 臭泥 臭泥 爛泥怪 Chòuní Laahnnàihgwaai Ch`ou4-ni2 laan6 nai4 gwaai3
089 Muk Muk 臭臭泥 臭臭泥 爛泥獸 Chòuchòuní Laahnnàihsau Ch`ou4-ch`ou4-ni2 laan6 nai4 sau3
090 Shellder Shellder 大舌貝 大舌贝 貝殼怪 Dàshébèi Buihokgwaai Ta4-she2-pei4 bui3 hok3 gwaai3
091 Cloyster Cloyster 鐵甲貝 铁甲贝 鐵甲貝 Tiějiǎbèi Titgaapbui T`ieh3-chia3-pei4 tit3 gaap3 bui3
092 Gastly Gastly 鬼斯 鬼斯 鬼斯 Guǐsī Gwáisī Kuei3-ssu1 gwai2 si1
093 Haunter Haunter 鬼斯通 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng Gwáisītūng Kuei3-ssu1-t`ung1 gwai2 si1 tung1
094 Gengar Gengar 耿鬼 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ Gánggwái Keng3-kuei3 gang2 gwai2
095 Onix Onix 大岩蛇 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé Daaihngàahmsèh Ta4-yan2-she2 daai6 ngaam4 se4
096 Drowzee Drowzee 素利普 素利普 食夢獸 Sùlìpǔ Sihkmuhngsau Su4-li4-p`u3 sik6 mung6 sau3
097 Hypno Hypno 素利拍 素利拍 催眠獸 Sùlìpāi Chēuimìhnsau Su4-li4-p`ai1 ceoi1 min4 sau3
098 Krabby Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 大鉗蟹 Dàqiánxiè Daaihkìhmháaih Ta4-ch`ien2-hsieh4 daai6 kim4 haai5
099 Kingler Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 巨鉗蟹 Jùqiánxiè Geuihkìhmháaih Chü4-ch`ien2-hsieh4 geoi6 kim4 haai5
100 Voltorb Voltorb 雷電球 雷电球 霹靂蛋 Léidiànqiú Pīklīkdáan Lei2-tien4-ch`iu2 pik1 lik1 daan2
101 Electrode Electrode 頑皮彈 顽皮弹 雷霆蛋 Wánpídàn Lèuihtìhngdáan Wan2-p`i2-tan4 leoi4 ting4 daan2

#102 - #151 Exeggcute - Mew

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
102 Exeggcute Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn Dàhndán Tan4-tan4 dan4 dan2
103 Exeggutor Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 椰樹獸 Yédànshù Yèhsyuhsau Yeh2-tan4-shu4 je4 syu6 sau3
104 Cubone Cubone 可拉可拉 可拉可拉 卡拉卡拉 Kělākělā Kālāaikālāai K`o3-la1-k`o3-la1 kaa1 laai1 kaa1 laai1
105 Marowak Marowak 嘎拉嘎拉 嘎拉嘎拉 格拉格拉 Gālāgālā Gaaklāaigaaklāai Ka1-la1-ka1-la1 gaak3 laai1 gaak3 laai1
106 Hitmonlee Hitmonlee 沙瓦郎 沙瓦郎 沙古拉 Shāwǎláng Sāgúlāai Sha1-wa3-lang2 saa1 gu2 laai1
107 Hitmonchan Hitmonchan 艾比郎 艾比郎 比華拉 Àibǐláng Béiwàhlāai Ai4-pi3-lang2 bei2 waa4 laai1
108 Lickitung Lickitung 大舌頭 大舌头 大舌頭 Dàshétóu Daaihsittàuh Ta4-she2-t`ou2 daai6 sit3 tau4
109 Koffing Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 毒氣丸 Wǎsīdàn Duhkheiyún Wa3-ssu1-tan4 duk6 hei3 jyun2
110 Weezing Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 毒氣雙子 Shuāngdànwǎsī Duhkheisēungjí Shuang1-tan4-wa3-ssu1 duk6 hei3 soeng1 zi2
111 Rhyhorn Rhyhorn 鐵甲犀牛 铁甲犀牛 鐵甲犀牛 Tiějiǎxīniú Titgaapsāingàuh T`ieh3-chia3-hsi1-niu2 tit3 gaap3 sai1 ngau4
112 Rhydon Rhydon 鐵甲暴龍 铁甲暴龙 鐵甲暴龍 Tiějiǎbàolóng Titgaapbouhlùhng T`ieh3-chia3-pao4-lung2 tit3 gaap3 bou6 lung4
113 Chansey Chansey 吉利蛋 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn Gātleihdáan Chi2-li4-tan4 gat1 lei6 daan2
114 Tangela Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 長籐怪 Mànténgguài Ceong4Tàhnggwaai Man4-t`eng2-kuai4 ceong4 tang4 gwaai3
115 Kangaskhan Kangaskhan 袋龍 袋龙 袋獸 Dàilóng Doihsau Tai4-lung2 doi6 sau3
116 Horsea Horsea 墨海馬 墨海马 噴墨海馬 Mòhǎimǎ Panmahkhóimáh Mo4-hai3-ma3 pan3 mak6 hoi2 maa5
117 Seadra Seadra 海刺龍 海刺龙 飛刺海馬 Hǎicìlóng Fēichihóimáh Hai3-tz`u4-lung2 fei1 ci3 hoi2 maa5
118 Goldeen Goldeen 角金魚 角金鱼 獨角金魚 Jiǎojīnyú Duhkgokgāmyú Chiao3-chin1-yü2 duk6 gok3 gam1 jyu2
119 Seaking Seaking 金魚王 金鱼王 金魚王 Jīnyúwáng Gāmyùhwòhng Chin1-yü2-wang2 gam1 jyu4 wong4
120 Staryu Staryu 海星星 海星星 海星星 Hǎixīngxīng Hóisīngsīng Hai3-hsing1-hsing1 hoi2 sing1 sing1
121 Starmie Starmie 寶石海星 宝石海星 寶石海星 Bǎoshíhǎixīng Bóusehkhóisīng Pao3-shih2-hai3-hsing1 bou2 sek6 hoi2 sing1
122 Mr. Mime Mr. Mime 吸盤魔偶 吸盘魔偶 吸盤小丑 Xīpánmó'ǒu Kāppúnsíucháu Hsi1-p`an2-mo2-ou3 kap1 pun2 siu2 cau2
123 Scyther Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 飛天螳螂 Fēitiāntángláng Fēitīntòhnglòhng Fei1-t`ien1-t`ang2-lang2 fei1 tin1 tong4 long4
124 Jynx Jynx 迷唇姐 迷唇姐 紅唇娃 Míchúnjiě Hùhngsèuhnwā Mi2-ch`un2-chieh3 hung4 seon4 waa1
125 Electabuzz Electabuzz 電擊獸 电击兽 電擊獸 Diànjíshòu Dihngīksau Tien4-chi2-shou4 din6 gik1 sau3
126 Magmar Magmar 鴨嘴火龍 鸭嘴火龙 鴨嘴火龍 Yāzuǐhuǒlóng Aapjéuifólùhng Ya1-tsui3-huo3-lung2 aap3 zeoi2 fo2 lung4
127 Pinsir Pinsir 大甲 大甲 鉗刀甲蟲 Dàjiǎ Kìhmdōugaapchùhng Ta4-chia3 kim4 dou1 gaap3 cung4
128 Tauros Tauros 肯泰羅 肯泰罗 大隻牛 Kěntàiluó Daaihjekngàuh K`en3-t`ai4-lo2 daai6 zek3 ngau4
129 Magikarp Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 鯉魚王 Lǐyúwáng Léihyùhwòhng Li3-yü2-wang2 lei5 jyu4 wong4
130 Gyarados Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 鯉魚龍 Bàolǐlóng Léihyùhlùhng Pao4-li3-lung2 lei5 jyu4 lung4
131 Lapras Lapras 乘龍 乘龙 背背龍 Chénglóng Buibuilùhng Ch`eng2-lung2 bui3 bui3 lung4
132 Ditto Ditto 百變怪 百变怪 百變怪 Bǎibiànguài Baakbingwaai Pai3-pien4-kuai4 baak3 bin3 gwaai3
133 Eevee Eevee 伊布 伊布 伊貝 Yībù Yībui I1-pu4 ji1 bui3
134 Vaporeon Vaporeon 水精靈 水精灵 水伊貝 Shuǐjīnglíng Séuiyībui Shui3-ching1-ling2 seoi2 ji1 bui3
135 Jolteon Jolteon 雷精靈 雷精灵 雷伊貝 Léijīnglíng Lèuihyībui Lei2-ching1-ling2 leoi4 ji1 bui3
136 Flareon Flareon 火精靈 火精灵 火伊貝 Huǒjīnglíng Fóyībui Huo3-ching1-ling2 fo2 ji1 bui3
137 Porygon Porygon 3D龍 3D龙 立方獸 3D-Lóng Laahpfōngsau 3D-lung2 laap6 fong1 sau3
138 Omanyte Omanyte 菊石獸 菊石兽 菊石獸 Júshíshòu Gūksehksau Chü2-shih2-shou4 guk1 sek6 sau3
139 Omastar Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 多刺菊石獸 Duōcìjúshíshòu Dōchigūksehksau To1-tz`u4-chü2-shih2-shou4 do1 ci3 guk1 sek6 sau3
140 Kabuto Kabuto 化石盔 化石盔 萬年蟲 Huàshíkuī Maahnnìhnchùhng Hua4-shih2-k`uei1 maan6 nin4 cung4
141 Kabutops Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 鐮刀蟲 Liándāokuī Lìhmdōuchùhng Lien2-tao1-k`uei1 lim4 dou1 cung4
142 Aerodactyl Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 化石飛龍 Huàshíyìlóng Fasehkfēilùhng Hua4-shih2-i4-lung2 faa3 sek6 fei1 lung4
143 Snorlax Snorlax 卡比獸 卡比兽 卡比獸 Kǎbǐshòu Kābéisau K`a3-pi3-shou4 kaa1 bei2 sau3
144 Articuno Articuno 急凍鳥 急冻鸟 急凍鳥 Jídòngniǎo Gāpdungníuh Chi2-tung4-niao3 gap1 dung3 niu5
145 Zapdos Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 雷鳥 Shǎndiànniǎo Lèuihníuh Shan3-tien4-niao3 leoi4 niu5
146 Moltres Moltres 火焰鳥 火焰鸟 火鳥 Huǒyànniǎo Fóníuh Huo3-yan4-niao3 fo2 niu5
147 Dratini Dratini 迷你龍 迷你龙 迷你龍 Mínǐlóng Màihnéihlùhng Mi2-ni3-lung2 mai4 nei5 lung4
148 Dragonair Dragonair 哈克龍 哈克龙 哈古龍 Hākèlóng Hāgúlùhng Ha1-k`o4-lung2 haa1 gu2 lung4
149 Dragonite Dragonite 快龍 快龙 啟暴龍 Kuàilóng Káibouhlùhng K`uai4-lung2 kai2 bou6 lung4
150 Mewtwo Mewtwo 超夢 超梦 超夢夢 Chāomèng Chīumuhngmuhng Ch`ao1-meng4 ciu1 mung6 mung6
151 Mew Mew 夢幻 梦幻 夢夢 Mènghuàn Muhngmuhng Meng4-huan4 mung6 mung6

#152 - #200 Chikorita - Misdreavus

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
152 Chikorita Chikorita 菊草葉 菊草叶 菊草葉 Júcǎoyè Gūkchóuyihp Chü2-ts`ao3-yeh4 guk1 cou2 jip6
153 Bayleef Bayleef 月桂葉 月桂叶 月桂葉 Yuèguìyè Yuhtgwaiyihp Yüeh4-kuei4-yeh4 jyut6 gwai3 jip6
154 Meganium Meganium 大菊花 大菊花 大菊花 Dàjúhuā Daaihgūkfā Ta4-chü2-hua1 daai6 guk1 faa1
155 Cyndaquil Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 火球鼠 Huǒqiúshǔ Fókàuhsyú Huo3-ch`iu2-shu3 fo2 kau4 syu2
156 Quilava Quilava 火岩鼠 火岩鼠 火岩鼠 Huǒyánshǔ Fóngàahmsyú Huo3-yan2-shu3 fo2 ngaam4 syu2
157 Typhlosion Typhlosion 火暴獸 火暴兽 火暴獸 Huǒbàoshòu Fóbouhsau Huo3-pao4-shou4 fo2 bou6 sau3
158 Totodile Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 小鋸鱷 Xiǎojù'è Síugeungohk Hsiao3-chü4-e4 siu2 goe3 ngok6
159 Croconaw Croconaw 藍鱷 蓝鳄 藍鱷 Lán'è Làahmngohk Lan2-e4 laam4 ngok6
160 Feraligatr Feraligatr 大力鱷 大力鳄 大力鱷 Dàlì'è Daaihlihkngohk Ta4-li4-e4 daai6 lik6 ngok6
161 Sentret Sentret 尾立 尾立 尾立 Wěilì Méihlaahp Wei3-li4 mei5 laap6
162 Furret Furret 大尾立 大尾立 大尾立 Dàwěilì Daaihméihlaahp Ta4-wei3-li4 daai6 mei5 laap6
163 Hoothoot Hoothoot 咕咕 咕咕 咕咕 Gūgū Gūgū Ku1-ku1 gu1 gu1
164 Noctowl Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 貓頭夜鷹 Māotóuyèyīng Māautàuhyehyīng Mao1-t`ou2-yeh4-ying1 maau1 tau4 je6 jing1
165 Ledyba Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 芭瓢蟲 Bāpiáochóng Bāpìuhchùhng Pa1-p`iao2-ch`ung2 baa1 piu4 cung4
166 Ledian Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 安瓢蟲 Ānpiáochóng Ōnpìuhchùhng An1-p`iao2-ch`ung2 on1 piu4 cung4
167 Spinarak Spinarak 線球 线球 線球 Xiànqiú Sinkàuh Hsien4-ch`iu2 sin3 kau4
168 Ariados Ariados 阿利多斯 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī Aleihdōsī A1-li4-to1-ssu1 aa3 lei6 do1 si1
169 Crobat Crobat 叉字蝠 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú Chājihfūk Ch`a1-tzu4-fu2 caa1 zi6 fuk1
170 Chinchou Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 燈籠魚 Dēnglóngyú Dānglùhngyú Teng1-lung2-yü2 dang1 lung4 jyu2
171 Lanturn Lanturn 電燈怪 电灯怪 電燈怪 Diàndēngguài Dihndānggwaai Tien4-teng1-kuai4 din6 dang1 gwaai3
172 Pichu Pichu 皮丘 皮丘 比超 Píqiū Béichīu P`i2-ch`iu1 bei2 ciu1
173 Cleffa Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 皮寶寶 Píbǎobǎo Pèihbóubóu P`i2-pao3-pao3 pei4 bou2 bou2
174 Igglybuff Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 小波球 Bǎobǎodīng Síubōkàuh Pao3-pao3-ting1 siu2 bo1 kau4
175 Togepi Togepi 波克比 波克比 小刺蛋 Bōkèbǐ Síuchidáan Po1-k`o4-pi3 siu2 ci3 daan2
176 Togetic Togetic 波克基古 波克基古 波剋基古 Bōkèjīgǔ Bōhākgēigú Po1-k`o4-chi1-ku3 bo1 hak1 gei1 gu2
177 Natu Natu 天然雀 天然雀 天然雀 Tiānránquè Tīnyìhnjeuk T`ien1-jan2-ch`üeh4 tin1 jin4 zoek3
178 Xatu Xatu 天然鳥 天然鸟 天然鳥 Tiānránniǎo Tīnyìhnníuh T`ien1-jan2-niao3 tin1 jin4 niu5
179 Mareep Mareep 咩利羊 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng Mēleihyèuhng Mieh1-li4-yang2 me1 lei6 joeng4
180 Flaaffy Flaaffy 綿綿 绵绵 綿綿 Miánmián Mìhnmìhn Mien2-mien2 min4 min4
181 Ampharos Ampharos 電龍 电龙 電龍 Diànlóng Dihnlùhng Tien4-lung2 din6 lung4
182 Bellossom Bellossom 美麗花 美丽花 美麗花 Měilìhuā Méihlaihfā Mei3-li4-hua1 mei5 lai6 faa1
183 Marill Marill 瑪力露 玛力露 馬利露 Mǎlìlù Máhleihlouh Ma3-li4-lu4 maa5 lei6 lou6
184 Azumarill Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 馬利露麗 Mǎlìlùlì Máhleihlouhlaih Ma3-li4-lu4-li4 maa5 lei6 lou6 lai6
185 Sudowoodo Sudowoodo 胡說樹 胡说树 鬍說樹 Húshuōshù Wùhsyutsyuh Hu2-shuo1-shu4 wu4 syut3 syu6
186 Politoed Politoed 牛蛙君 牛蛙君 牛蛙君 Niúwājūn Ngàuhwāgwān Niu2-wa1-chün1 ngau4 waa1 gwan1
187 Hoppip Hoppip 毽子草 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo Yin2Jíchóu Chien4-tzu3-ts`ao3 yin2 zi2 cou2
188 Skiploom Skiploom 毽子花 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā Yin2Jífā Chien4-tzu3-hua1 yin2 zi2 faa1
189 Jumpluff Jumpluff 毽子綿 毽子绵 毽子綿 Jiànzǐmián Yin2Jímìhn Chien4-tzu3-mien2 yin2 zi2 min4
190 Aipom Aipom 長尾怪手 长尾怪手 長尾怪手 Chángwěiguàishǒu Chèuhngméihgwaaisáu Ch`ang2-wei3-kuai4-shou3 coeng4 mei5 gwaai3 sau2
191 Sunkern Sunkern 向日種子 向日种子 向日種子 Xiàngrìzhǒngzǐ Heungyahtjúngjí Hsiang4-jih4-chung3-tzu3 hoeng3 jat6 zung2 zi2
192 Sunflora Sunflora 向日花怪 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài Heungyahtfāgwaai Hsiang4-jih4-hua1-kuai4 hoeng3 jat6 faa1 gwaai3
193 Yanma Yanma 陽陽瑪 阳阳玛 陽陽瑪 Yángyángmǎ Yèuhngyèuhngmáh Yang2-yang2-ma3 joeng4 joeng4 maa5
194 Wooper Wooper 烏波 乌波 烏波 Wūbō Wūbō Wu1-po1 wu1 bo1
195 Quagsire Quagsire 沼王 沼王 沼王 Zhǎowáng Jíuwòhng Chao3-wang2 ziu2 wong4
196 Espeon Espeon 太陽精靈 太阳精灵 太陽伊貝 Tàiyángjīnglíng Taaiyèuhngyībui T`ai4-yang2-ching1-ling2 taai3 joeng4 ji1 bui3
197 Umbreon Umbreon 月精靈 月精灵 月伊貝 Yuèjīnglíng Yuhtyībui Yüeh4-ching1-ling2 jyut6 ji1 bui3
198 Murkrow Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 黑暗鴉 Hēi'ànyā Hākamā Hei1-an4-ya1 hak1 am3 aa1
199 Slowking Slowking 河馬王 河马王 河馬王 Hémǎwáng Hòhmáhwòhng Ho2-ma3-wang2 ho4 maa5 wong4
200 Misdreavus Misdreavus 夢妖 梦妖 夢妖 Mèngyāo Muhngyīu Meng4-yao1 mung6 jiu1

#201 - #251 Unown - Celebi

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
201 Unown Unown 未知圖騰 未知图腾 未知圖騰 Wèizhītúténg Meihjītòuhtàhng Wei4-chih1-t`u2-t`eng2 mei6 zi1 tou4 tang4
202 Wobbuffet Wobbuffet 果然翁 果然翁 果然翁 Guǒránwēng Gwóyìhnyūng Kuo3-jan2-weng1 gwo2 jin4 jung1
203 Girafarig Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí Kèihlèuhnkèih Ch`i2-lin2-ch`i2 kei4 leon4 kei4
204 Pineco Pineco 榛果球 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú Jēungwókàuh Chen1-kuo3-ch`iu2 zeon1 gwo2 kau4
205 Forretress Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī Fahtlihttoksī Fu2-lieh4-t`o1-ssu1 fat6 lit6 tok3 si1
206 Dunsparce Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 土龍弟弟 Tǔlóngdìdì Tóulùhngdaihdaih T`u3-lung2-ti4-ti4 tou2 lung4 dai6 dai6
207 Gligar Gligar 天蠍 天蝎 天蠍 Tiānxiē Tīnkit T`ien1-hsieh1 tin1 kit3
208 Steelix Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 大鋼蛇 Dàgāngshé Daaihgongsèh Ta4-kang1-she2 daai6 gong3 se4
209 Snubbull Snubbull 布盧 布卢 布魯 Bùlú Boulóuh Pu4-lu2 bou3 lou5
210 Granbull Granbull 布盧皇 布卢皇 布魯皇 Bùlúhuáng Boulóuhwòhng Pu4-lu2-huang2 bou3 lou5 wong4
211 Qwilfish Qwilfish 千針魚 千针鱼 千針魚 Qiānzhēnyú Chīnjāmyùh Ch`ien1-chen1-yü2 cin1 zam1 jyu4
212 Scizor Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 巨鉗螳螂 Jùqiántángláng Geuihkìhmtòhnglòhng Chü4-ch`ien2-t`ang2-lang2 geoi6 kim4 tong4 long4
213 Shuckle Shuckle 壺壺 壶壶 壺壺 Húhú Wùhwùh Hu2-hu2 wu4 wu4
214 Heracross Heracross 赫拉剋羅斯 赫拉克罗斯 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī Hāklāaihāklòhsī Ho4-la1-k`o4-lo2-ssu1 hak1 laai1 hak1 lo4 si1
215 Sneasel Sneasel 狃拉 狃拉 狃拉 Niǔlā Náulāai Niu3-la1 nau2 laai1
216 Teddiursa Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 熊寶寶 Xióngbǎobǎo Hùhngbóubóu Hsiung2-pao3-pao3 hung4 bou2 bou2
217 Ursaring Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng Hyūnhyūnhùhng Ch`üan1-ch`üan1-hsiung2 hyun1 hyun1 hung4
218 Slugma Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 熔岩蟲 Róngyánchóng Yùhngngàahmchùhng Jung2-yan2-ch`ung2 jung4 ngaam4 cung4
219 Magcargo Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 熔岩蝸牛 Róngyánwōniú Yùhngngàahmwāngàuh Jung2-yan2-wo1-niu2 jung4 ngaam4 waa1 ngau4
220 Swinub Swinub 小山豬 小山猪 小山豬 Xiǎoshānzhū Síusāanjyū Hsiao3-shan1-chu1 siu2 saan1 zyu1
221 Piloswine Piloswine 長毛豬 长毛猪 長毛豬 Chángmáozhū Chèuhngmòuhjyū Ch`ang2-mao2-chu1 coeng4 mou4 zyu1
222 Corsola Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 太陽珊瑚 Tàiyángshānhú Taaiyèuhngsāanwùh T`ai4-yang2-shan1-hu2 taai3 joeng4 saan1 wu4
223 Remoraid Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 鐵炮魚 Tiěpàoyú Titpaauyùh T`ieh3-p`ao4-yü2 tit3 paau3 jyu4
224 Octillery Octillery 章魚桶 章鱼桶 章魚桶 Zhāngyútǒng Jēungyùhtúng Chang1-yü2-t`ung3 zoeng1 jyu4 tung2
225 Delibird Delibird 信使鳥 信使鸟 信使鳥 Xìnshǐniǎo Seunsíníuh Hsin4-shih3-niao3 seon3 si2 niu5
226 Mantine Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 巨翅飛魚 Jùchìfēiyú Geuihchifēiyùh Chü4-ch`ih4-fei1-yü2 geoi6 ci3 fei1 jyu4
227 Skarmory Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 盔甲鳥 Kuījiǎniǎo Kwāigaapníuh K`uei1-chia3-niao3 kwai1 gaap3 niu5
228 Houndour Houndour 戴魯比 戴鲁比 戴魯比 Dàilǔbǐ Daailóuhbéi Tai4-lu3-pi3 daai3 lou5 bei2
229 Houndoom Houndoom 黑魯加 黑鲁加 黑魯加 Hēilǔjiā Hāklóuhgā Hei1-lu3-chia1 hak1 lou5 gaa1
230 Kingdra Kingdra 刺龍王 刺龙王 刺龍王 Cìlóngwáng Chilùhngwòhng Tz`u4-lung2-wang2 ci3 lung4 wong4
231 Phanpy Phanpy 小小象 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng Síusíujeuhng Hsiao3-hsiao3-hsiang4 siu2 siu2 zoeng6
232 Donphan Donphan 頓甲 顿甲 冬凡 Dùnjiǎ Dūngfàahn Tun4-chia3 dung1 faan4
233 Porygon2 Porygon2 3D龍II 3D龙II 立方獸II 3D-Lóng II Laahpfōngsauii 3D-lung2 II laap6 fong1 sau3 II
234 Stantler Stantler 驚角鹿 惊角鹿 驚角鹿 Jīngjiǎolù Gīnggokluhk Ching1-chiao3-lu4 ging1 gok3 luk6
235 Smeargle Smeargle 圖圖犬 图图犬 圖圖犬 Tútúquǎn Tòuhtòuhhyún T`u2-t`u2-ch`üan3 tou4 tou4 hyun2
236 Tyrogue Tyrogue 巴爾郎 巴尔郎 巴爾郎 Bā'ěrláng Bāyíhlòhng Pa1-erh3-lang2 baa1 ji5 long4
237 Hitmontop Hitmontop 柯波朗 柯波朗 柯波朗 Kēbōlǎng Ōbōlóhng K`o1-po1-lang3 o1 bo1 long5
238 Smoochum Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá Màihsèuhnwā Mi2-ch`un2-wa2 mai4 seon4 waa1
239 Elekid Elekid 電擊怪 电击怪 電擊怪 Diànjíguài Dihngīkgwaai Tien4-chi2-kuai4 din6 gik1 gwaai3
240 Magby Magby 小鴨嘴龍 小鸭嘴龙 小鴨嘴龍 Xiǎoyāzuǐlóng Síuaapjéuilùhng Hsiao3-ya1-tsui3-lung2 siu2 aap3 zeoi2 lung4
241 Miltank Miltank 大奶罐 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn Daaihnáaihgun Ta4-nai3-kuan4 daai6 naai5 gun3
242 Blissey Blissey 幸福蛋 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn Hahngfūkdaahn Hsing4-fu2-tan4 hang6 fuk1 daan6
243 Raikou Raikou 雷公 雷公 雷公 Léigōng Lèuihgūng Lei2-kung1 leoi4 gung1
244 Entei Entei 炎帝 炎帝 炎帝 Yándì Yìhmdai Yan2-ti4 jim4 dai3
245 Suicune Suicune 水君 水君 水君 Shuǐjūn Séuigwān Shui3-chün1 seoi2 gwan1
246 Larvitar Larvitar 由基拉 由基拉 由基拉 Yóujīlā Yàuhgēilāai Yu2-chi1-la1 jau4 gei1 laai1
247 Pupitar Pupitar 沙基拉 沙基拉 沙基拉 Shājīlā Sāgēilāai Sha1-chi1-la1 saa1 gei1 laai1
248 Tyranitar Tyranitar 班吉拉 班吉拉 班吉拉 Bānjīlā Bāangātlāai Pan1-chi1-la1 baan1 gat1 laai1
249 Lugia Lugia 洛奇亞 洛奇亚 利基亞 Luòqíyà Leihgēia Lo4-ch`i1-ya4 lei6 gei1 aa3
250 Ho-Oh Ho-Oh 鳳王 凤王 鳳凰 Fèngwáng Fuhngwòhng Feng4-wang2 fung6 wong4
251 Celebi Celebi 雪拉比 雪拉比 雪拉比 Xuělābǐ Syutlāaibéi Hsüeh3-la1-pi3 syut3 laai1 bei2

#252 - #301 Treecko - Delcatty

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
252 Treecko Treecko 木守宮 木守宮 木守宮 Mùshǒugōng Muhksáugūng Mu4-shou3-kung1 muk6 sau2 gung1
253 Grovyle Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì Sāmlàhmsīkyihk Sen1-lin2-hsi1-i4 sam1 lam4 sik1 jik6
254 Sceptile Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng Sīkyihkwòhng Hsi1-i4-wang2 sik1 jik6 wong4
255 Torchic Torchic 火稚雞 火稚鸡 火稚雞 Huǒzhìjī Fójigāi Huo3-chih4-chi1 fo2 zi3 gai1
256 Combusken Combusken 力壯雞 力壮鸡 力壯雞 Lìzhuàngjī Lihkjohnggāi Li4-chuang4-chi1 lik6 zong6 gai1
257 Blaziken Blaziken 火焰雞 火焰鸡 火焰雞 Huǒyànjī Fóyihmgāi Huo3-yan4-chi1 fo2 jim6 gai1
258 Mudkip Mudkip 水躍魚 水躍鱼 水躍魚 Shuǐyuèyú Séuiyeuhkyùh Shui3-yüeh4-yü2 seoi2 joek6 jyu4
259 Marshtomp Marshtomp 沼躍魚 沼躍鱼 沼躍魚 Zhǎoyuèyú Jíuyeuhkyùh Chao3-yüeh4-yü2 ziu2 joek6 jyu4
260 Swampert Swampert 巨沼怪 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài Geuihjíugwaai Chü4-chao3-kuai4 geoi6 ziu2 gwaai3
261 Poochyena Poochyena 土狼犬 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn Tóulòhnghyún T`u3-lang2-ch`üan3 tou2 long4 hyun2
262 Mightyena Mightyena 大狼犬 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn Daaihlòhnghyún Ta4-lang2-ch`üan3 daai6 long4 hyun2
263 Zigzagoon Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 蛇紋熊 Shéwénxióng Sèhmàhnhùhng She2-wen2-hsiung2 se4 man4 hung4
264 Linoone Linoone 直衝熊 直冲熊 直衝熊 Zhíchōngxióng Jihkchūnghùhng Chih2-ch`ung1-hsiung2 zik6 cung1 hung4
265 Wurmple Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 刺尾蟲 Cìwěichóng Chiméihchùhng Tz`u4-wei3-ch`ung2 ci3 mei5 cung4
266 Silcoon Silcoon 甲殼蛹 甲殼蛹 甲殼蛹 Jiǎkéyǒng Gaaphokyúng Chia3-k`o2-yung3 gaap3 hok3 jung2
267 Beautifly Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 狩獵鳳蝶 Shòulièfèngdié Saulihpfuhngdihp Shou4-lieh4-feng4-tieh2 sau3 lip6 fung6 dip6
268 Cascoon Cascoon 盾甲繭 盾甲繭 盾甲繭 Dùnjiǎjiǎn Téuhngaapgáan Tun4-chia3-chien3 teon5 gaap3 gaan2
269 Dustox Dustox 毒粉蝶 毒粉蝶 毒粉蝶 Dúfěndié Duhkfandihp Tu2-fen3-tieh2 duk6 fan3 dip6
270 Lotad Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 蓮葉童子 Liányètóngzǐ Lìhnyihptùhngjí Lien2-yeh4-t`ung2-tzu3 lin4 jip6 tung4 zi2
271 Lombre Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 蓮帽小童 Liánmàoxiǎotóng Lìhnmóusíutùhng Lien2-mao4-hsiao3-t`ung2 lin4 mou2 siu2 tung4
272 Ludicolo Ludicolo 樂天河童 乐天河童 樂天河童 Lètiānhétóng Lohktīnhòhtùhng Le4-t`ien1-ho2-t`ung2 lok6 tin1 ho4 tung4
273 Seedot Seedot 橡實果 橡实果 橡實果 Xiàngshíguǒ Jeuhngsahtgwó Hsiang4-shih2-kuo3 zoeng6 sat6 gwo2
274 Nuzleaf Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 長鼻葉 Chángbíyè Chèuhngbeihyihp Ch`ang2-pi2-yeh4 coeng4 bei6 jip6
275 Shiftry Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu Gáauwaahttīngáu Chiao3-hua2-t`ien1-kou3 gaau2 waat6 tin1 gau2
276 Taillow Taillow 傲骨燕 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn Ngouhgwātyin Ao4-ku3-yan4 ngou6 gwat1 jin3
277 Swellow Swellow 大王燕 大王燕 大王燕 Dàwángyàn Daaihwòhngyin Ta4-wang2-yan4 daai6 wong4 jin3
278 Wingull Wingull 長翅鷗 长翅鸥 長翅鷗 Chángchì'ōu Chèuhngchiāu Ch`ang2-ch`ih4-ou1 coeng4 ci3 au1
279 Pelipper Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 大嘴鷗 Dàzuǐ'ōu Daaihjéuiāu Ta4-tsui3-ou1 daai6 zeoi2 au1
280 Ralts Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 拉魯拉絲 Lālǔlāsī Lāailóuhlāaisī La1-lu3-la1-ssu1 laai1 lou5 laai1 si1
281 Kirlia Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 奇魯莉安 Qílǔlì'ān Kèihlouhleihōn Ch`i2-lu3-li4-an1 kei4 lou6 lei6 on1
282 Gardevoir Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ Sānoihdó Sha1-nai4-to3 saa1 noi6 do2
283 Surskit Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú Lauhlauhtóngkàuh Liu1-liu1-t`ang2-ch`iu2 lau6 lau6 tong2 kau4
284 Masquerain Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é Yúhchingòh 3-ch`ih4-e2 jyu5 ci3 ngo4
285 Shroomish Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū Mòhmòhgū Mo2-mo2-ku1 mo4 mo4 gu1
286 Breloom Breloom 斗笠菇 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū Dáulāpgū Tou3-li4-ku1 dau2 lap1 gu1
287 Slakoth Slakoth 懶人翁 懒人翁 懶人翁 Lǎnrénwēng Láahnyàhnyūng Lan3-jen2-weng1 laan5 jan4 jung1
288 Vigoroth Vigoroth 過動猿 过动猿 過動猿 Guòdòngyuán Gwoduhngyùhn Kuo4-tung4-yüan2 gwo3 dung6 jyun4
289 Slaking Slaking 請假王 请假王 請假王 Qǐngjiàwáng Chénggawòhng Ch`ing3-chia4-wang2 ceng2 gaa3 wong4
290 Nincada Nincada 土居忍士 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì Tóugēuiyáhnsih T`u3-chü1-jen3-shih4 tou2 geoi1 jan5 si6
291 Ninjask Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 鐵面忍者 Tiěmiànrěnzhě Titmihnyánjé T`ieh3-mien4-jen3-che3 tit3 min6 jan2 ze2
292 Shedinja Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 脫殼忍者 Tuōkérěnzhě Tyuthokyánjé T`o1-k`o2-jen3-che3 tyut3 hok3 jan2 ze2
293 Whismur Whismur 咕妞妞 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū Gūnáunáu Ku1-niu1-niu1 gu1 nau2 nau2
294 Loudred Loudred 吼爆彈 吼爆弹 吼爆彈 Hǒubàodàn Hāaubaaudaahn Hou3-pao4-tan4 haau1 baau3 daan6
295 Exploud Exploud 爆音怪 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài Baauyāmgwaai Pao4-yin1-kuai4 baau3 jam1 gwaai3
296 Makuhita Makuhita 幕下力士 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì Mohkhahlihksih Mu4-hsia4-li4-shih4 mok6 haa6 lik6 si6
297 Hariyama Hariyama 超力王 超力王 超力王 Chāolìwáng Chīulihkwòhng Ch`ao1-li4-wang2 ciu1 lik6 wong4
298 Azurill Azurill 露力麗 露力丽 露力麗 Lùlìlì Louhlihklaih Lu4-li4-li4 lou6 lik6 lai6
299 Nosepass Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí Chìuhbākbeih Ch`ao2-pei3-pi2 ciu4 bak1 bei6
300 Skitty Skitty 向尾喵 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo Héungméihmeu1 Hsiang4-wei3-miao1 hoeng2 mei5 meu1
301 Delcatty Delcatty 優雅貓 优雅猫 優雅貓 Yōuyǎmāo Yāungáhmāau Yu1-ya3-mao1 jau1 ngaa5 maau1

#302 - #350 Sableye - Milotic

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
302 Sableye Sableye 勾魂眼 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn Ngāuwàhnngáahn Kou1-hun2-yan3 ngau1 wan4 ngaan5
303 Mawile Mawile 大嘴娃 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá Daaihjéuiwā Ta4-tsui3-wa2 daai6 zeoi2 waa1
304 Aron Aron 可可多拉 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā Hóhódōlāai K`o3-k`o3-to1-la1 ho2 ho2 do1 laai1
305 Lairon Lairon 可多拉 可多拉 可多拉 Kěduōlā Hódōlāai K`o3-to1-la1 ho2 do1 laai1
306 Aggron Aggron 波士可多拉 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā Bōsihhódōlāai Po1-shih4-k`o3-to1-la1 bo1 si6 ho2 do1 laai1
307 Meditite Meditite 瑪沙那 玛沙那 瑪沙那 Mǎshānà Máhsānáh Ma3-sha1-na4 maa5 saa1 naa5
308 Medicham Medicham 恰雷姆 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ Hāplèuihmóuh Ch`ia4-lei2-mu3 hap1 leoi4 mou5
309 Electrike Electrike 落雷獸 落雷兽 落雷獸 Luòléishòu Lohklèuihsau Lo4-lei2-shou4 lok6 leoi4 sau3
310 Manectric Manectric 雷電獸 雷电兽 雷電獸 Léidiànshòu Lèuihdihnsau Lei2-tien4-shou4 leoi4 din6 sau3
311 Plusle Plusle 正電拍拍 正电拍拍 正電拍拍 Zhèngdiànpāipāi Jingdihnpaakpaak Cheng4-tien4-p`ai1-p`ai1 zing3 din6 paak3 paak3
312 Minun Minun 負電拍拍 負电拍拍 負電拍拍 Fùdiànpāipāi Fuhdihnpaakpaak Fu4-tien4-p`ai1-p`ai1 fu6 din6 paak3 paak3
313 Volbeat Volbeat 電螢蟲 电萤虫 電螢蟲 Diànyíngchóng Dihnyìhngchùhng Tien4-ying2-ch`ung2 din6 jing4 cung4
314 Illumise Illumise 甜甜螢 甜甜萤 甜甜螢 Tiántiányíng Tìhmtìhmyìhng T`ien2-t`ien2-ying2 tim4 tim4 jing4
315 Roselia Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 毒薔薇 Dúqiángwéi Duhkchèuhngmèih Tu2-ch`iang2-wei2 duk6 coeng4 mei4
316 Gulpin Gulpin 溶食獸 溶食兽 溶食獸 Róngshíshòu Yùhngsihksau Jung2-shih2-shou4 jung4 sik6 sau3
317 Swalot Swalot 吞食獸 吞食兽 吞食獸 Tūnshíshòu Tānsihksau T`un1-shih2-shou4 tan1 sik6 sau3
318 Carvanha Carvanha 利牙魚 利牙鱼 利牙魚 Lìyáyú Leihngàhyùh Li4-ya2-yü2 lei6 ngaa4 jyu4
319 Sharpedo Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 巨牙鯊 Jùyáshā Geuihngàhsā Chü4-ya2-sha1 geoi6 ngaa4 saa1
320 Wailmer Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 吼吼鯨 Hǒuhǒujīng Hauhaukìhng Hou3-hou3-ching1 hau3 hau3 king4
321 Wailord Wailord 吼鯨王 吼鲸王 吼鯨王 Hǒujīngwáng Haukìhngwòhng Hou3-ching1-wang2 hau3 king4 wong4
322 Numel Numel 呆火駝 呆火驼 呆火駝 Dāihuǒtuó Ngòihfótòh Tai1-huo3-t`o2 ngoi4 fo2 to4
323 Camerupt Camerupt 噴火駝 喷火驼 噴火駝 Pēnhuǒtuó Panfótòh P`en1-huo3-t`o2 pan3 fo2 to4
324 Torkoal Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 煤炭龜 Méitàngūi Mùihtaangwāi Mei2-t`an4-kui1 mui4 taan3 gwai1
325 Spoink Spoink 跳跳豬 跳跳猪 跳跳豬 Tiàotiàozhū Tiutiujyū T`iao4-t`iao4-chu1 tiu3 tiu3 zyu1
326 Grumpig Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 噗噗豬 Pūpūzhū Pokpokjyū P`u1-p`u1-chu1 pok3 pok3 zyu1
327 Spinda Spinda 晃晃斑 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān Fóngfóngbāan Huang4-huang4-pan1 fong2 fong2 baan1
328 Trapinch Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 大顎蟻 Dà'èyǐ Daaihngohkngáih Ta4-e4-i3 daai6 ngok6 ngai5
329 Vibrava Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 超音波幼蟲 Chāoyīnbōyòuchóng Chīuyāmbōyauchùhng Ch`ao1-yin1-po1-yu4-ch`ung2 ciu1 jam1 bo1 jau3 cung4
330 Flygon Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng Sāmohkchīngtìhng Sha1-mo4-ch`ing1-t`ing2 saa1 mok6 cing1 ting4
331 Cacnea Cacnea 沙漠奈亞 沙漠奈亚 沙漠奈亞 Shāmònàiyà Sāmohknoiha Sha1-mo4-nai4-ya4 saa1 mok6 noi6 aa3
332 Cacturne Cacturne 夢歌奈亞 梦歌奈亚 夢歌奈亞 Mènggēnàiyà Muhnggōnoiha Meng4-ko1-nai4-ya4 mung6 go1 noi6 aa3
333 Swablu Swablu 青綿鳥 青綿鸟 青綿鳥 Qīngmiánniǎo Chīngmìhnníuh Ch`ing1-mien2-niao3 cing1 min4 niu5
334 Altaria Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 七夕青鳥 Qīxìqīngniǎo Chātjihkchīngníuh Ch`i1-hsi4-ch`ing1-niao3 cat1 zik6 cing1 niu5
335 Zangoose Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 貓鼬斬 Māoyòuzhǎn Māauyauhjáam Mao1-yu4-chan3 maau1 jau6 zaam2
336 Seviper Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 飯匙蛇 Fànchíshé Faahnchìhsèh Fan4-ch`ih2-she2 faan6 ci4 se4
337 Lunatone Lunatone 月石 月石 月石 Yuèshí Yuhtsehk Yüeh4-shih2 jyut6 sek6
338 Solrock Solrock 太陽岩 太阳岩 太陽岩 Tàiyángyán Taaiyèuhngngàahm T`ai4-yang2-yan2 taai3 joeng4 ngaam4
339 Barboach Barboach 泥泥鰍 泥泥鰍 泥泥鰍 Níníqiū Nàihnàihchāu Ni2-ni2-ch`iu1 nai4 nai4 cau1
340 Whiscash Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 鯰魚王 Niányúwáng Nìhmyùhwòhng Nien2-yü2-wang2 nim4 jyu4 wong4
341 Corphish Corphish 龍蝦小兵 龙蝦小兵 龍蝦小兵 Lóngxiāxiǎobīng Lùhnghāsíubīng Lung2-hsia1-hsiao3-ping1 lung4 haa1 siu2 bing1
342 Crawdaunt Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙蝦 鐵螯龍蝦 Tiě'áolóngxiā Titngòuhlùhnghā T`ieh3-ao2-lung2-hsia1 tit3 ngou4 lung4 haa1
343 Baltoy Baltoy 天秤偶 天秤偶 天秤偶 Tiānpíng'ǒu Tīnpìhngngáuh T`ien1-p`ing2-ou3 tin1 ping4 ngau5
344 Claydol Claydol 念力土偶 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu Nihmlihktóungáuh Nien4-li4-t`u3-ou1 nim6 lik6 tou2 ngau5
345 Lileep Lileep 觸手百合 触手百合 觸手百合 Chùshǒubǎihé Jūksáubaakhahp Ch`u4-shou3-pai3-ho2 zuk1 sau2 baak3 hap6
346 Cradily Cradily 搖籃百合 摇篮百合 搖籃百合 Yáolánbǎihé Yìuhlàahmbaakhahp Yao2-lan2-pai3-ho2 jiu4 laam4 baak3 hap6
347 Anorith Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 太古羽蟲 Tàigǔyǔchóng Taaigúyúhchùhng T`ai4-ku3-yü3-ch`ung2 taai3 gu2 jyu5 cung4
348 Armaldo Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ Taaigúkwāigaap T`ai4-ku3-k`uei1-chia3 taai3 gu2 kwai1 gaap3
349 Feebas Feebas 笨笨魚 笨笨魚 笨笨魚 Bènbènyú Bahnbahnyùh Pen4-pen4-yü2 ban6 ban6 jyu4
350 Milotic Milotic 美納斯 美纳斯 美納斯 Měinàsī Méihnaahpsī Mei3-na4-ssu1 mei5 naap6 si1

#351 - #386 Castform - Deoxys

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
351 Castform Castform 漂浮泡泡 漂浮泡泡 漂浮泡泡 Piāofúpàopào P`oao1-fu2-p`ao4-p`ao4
352 Kecleon Kecleon 變隱龍 变隐龙 變隱龍 Biànyǐnlóng Binyánlùhng Pien1-yin1-lung2 bin3 jan2 lung4
353 Shuppet Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá Yüan4-ying3-wa2-wa2
354 Banette Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 詛咒娃娃 Zǔzhòuwáwá Jojauwāwā Tsu3-chou4-wa2-wa2 zo3 zau3 waa1 waa1
355 Duskull Duskull 夜骷顱 夜骷颅 夜骷顱 Yèkūlú Yehfūlòuh Yeh4-k`u1-lu2 je6 fu1 lou4
356 Dusclops Dusclops 夜巨人 夜巨人 夜巨人 Yèjùrén Yehgeuihyàhn Yeh4-chü4-jen2 je6 geoi6 jan4
357 Tropius Tropius 熱帶龍 热带龙 熱帶龍 Rèdàilóng Je4-tai4-lung2
358 Chimecho Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 風鈴鈴 Fēnglínglíng Feng1-ling2-ling2
359 Absol Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 阿勃梭魯 Ābósuōlǔ A1-po2-so1-lu3
360 Wynaut Wynaut 小果然 小果然 果然仔 Xiǎoguǒrán Hsiao3-kuo3-jan2
361 Snorunt Snorunt 雪童子 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ Syuttùhngjí Hsüeh3-t`ung2-tzu3 syut3 tung4 zi2
362 Glalie Glalie 冰鬼護 冰鬼护 冰鬼護 Bīngguǐhù Bīnggwáiwuh Ping1-kuei3-hu4 bing1 gwai2 wu6
363 Spheal Spheal 海豹球 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú Hai3-pao4-ch`iu2
364 Sealeo Sealeo 海魔獅 海魔狮 海魔獅 Hǎimóshī Hóimōsī Hai3-mo2-shih1 hoi2 mo1 si1
365 Walrein Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 帝牙海獅 Dìyǎhǎishī Daingàhhóisī Ti4-ya3-hai3-shih1 dai3 ngaa4 hoi2 si1
366 Clamperl Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 珍珠貝 Zhēnzhūbèi Jānjyūbui Chen1-chu1-pei4 zan1 zyu1 bui3
367 Huntail Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 獵斑魚 Lièbānyú Lihpbāanyùh Lieh4-pan1-yü2 lip6 baan1 jyu4
368 Gorebyss Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 櫻花魚 Yīnghuāyú Yīngfāyùh Ying1-hua1-yü2 jing1 faa1 jyu4
369 Relicanth Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 古空棘魚 Gǔkōngjíyú Ku3-k`ung1-chi2-yü2
370 Luvdisc Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 愛心魚 Àixīnyú Ai4-hsin1-yü2
371 Bagon Bagon 寶貝龍 宝贝龙 寶貝龍 Bǎobèilóng Bóubuilùhng Pao3-pei4-lung2 bou2 bui3 lung4
372 Shelgon Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 甲殼龍 Jiákēlóng Gaaphoklùhng Chia2-k`o1-lung2 gaap3 hok3 lung4
373 Salamence Salamence 暴蠑螈 暴蝾螈 暴蠑螈 Bàoróngyuán Pao4-jung2-yüan2
374 Beldum Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 鐵啞鈴 Tiéyǎlíng T`ieh2-ya3-ling2
375 Metang Metang 金屬怪 金属怪 金屬怪 Jīnshǔguài Chin1-shu3-kuai4
376 Metagross Metagross 巨金怪 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài Geuihgāmgwaai Chü4-chin1-kuai4 geoi6 gam1 gwaai3
377 Regirock Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě Lei2-chi1-lo4-k`o3
378 Regice Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī Lèuihgātngaaihsī Lei2-chi1-ai4-ssu1 leoi4 gat1 ngaai6 si1
379 Registeel Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 雷吉斯奇魯 Léijīsīqílù Lei2-chi1-ssu1-ch`i2-lu4
380 Latias Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 拉帝亞斯 Lādìyāsī La1-ti4-ya1-ssu1
381 Latios Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 拉帝歐斯 Lādì'ōusī La1-ti4-ou1-ssu1
382 Kyogre Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 蓋歐卡 Gài'ōukǎ Kai4-ou1-k`a3
383 Groudon Groudon 固拉多 固拉多 固拉多 Gūlādūo Ku1-la1-to1
384 Rayquaza Rayquaza 烈空坐 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò Lieh4-k`ung1-tso4
385 Jirachi Jirachi 基拉祈 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí Chi1-la1-ch`i2
386 Deoxys Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 代歐奇希斯 Dài'ōuqíxīsī Tai4-ou1-ch`i2-hsi1-ssu1

#387 - #400 Turtwig - Bibarel

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
387 Turtwig Turtwig 草苗龜 草苗龟 草苗龜 Cǎomiáoguī Ts`ao3-miao2-kuei1
388 Grotle Grotle 樹林龜 树林龟 樹林龜 Shùlínguī Shu4-lin2-kuei1
389 Torterra Torterra 土台龜 土台龟 土台龜 Tǔtáiguī T`u3-t`ai2-kuei1
390 Chimchar Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu Hsiao3-huo3-yan4-hou2
391 Monferno Monferno 猛火猴 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu Máahngfóhàuh Meng3-huo3-hou2 maang5 fo2 hau4
392 Infernape Infernape 烈焰猴 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu Lieh4-yan4-hou2
393 Piplup Piplup 波加曼 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn Po1-chia1-man4
394 Prinplup Prinplup 波皇子 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ Bōwòhngjí Po1-wang2-tzu3 bo1 wong4 zi2
395 Empoleon Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō Ti4-wang2-na2-po1
396 Starly Starly 姆克兒 姆克儿 姆克兒 Mǔkè'ér Mu3-k`o4-erh2
397 Staravia Staravia 姆克鳥 姆克鸟 姆克鳥 Mǔkèniǎo Mu3-k`o4-niao3
398 Staraptor Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 姆克鷹 Mǔkèyīng Mu3-k`o4-ying1
399 Bidoof Bidoof 大牙狸 大牙狸 大牙狸 Dàyálí Daaihngàhlèih Ta4-ya2-li2 daai6 ngaa4 lei4
400 Bibarel Bibarel 大尾狸 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí Daaihméihlèih Ta4-wei3-li2 daai6 mei5 lei4

#401 - #450 Kricketot – Hippowdon

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
401 Kricketot Kricketot 圓法師 圆法师 圓法師 Yuánfǎshī Yùhnfaatsī Yüan2-fa3-shih1 jyun4 faat3 si1
402 Kricketune Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài Yāmsēungsēut Yin1-hsiang1-shuai4 jam1 soeng1 seot1
403 Shinx Shinx 小貓怪 小猫怪 小貓怪 Xiǎomāoguài Síumāaugwaai Hsiao3-mao1-kuai4 siu2 maau1 gwaai3
404 Luxio Luxio 勒克貓 勒克猫 勒克貓 Lèkèmāo Le4-k`o4-mao1
405 Luxray Luxray 倫琴貓 伦琴猫 倫琴貓 Lúnqínmāo Lèuhnkàhmmāau Lun2-ch`in2-mao1 leon4 kam4 maau1
406 Budew Budew 含羞苞 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo Hàhmsāubāau Han2-hsiu1-pao1 ham4 sau1 baau1
407 Roserade Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 羅絲雷朵 Luósīléiduǒ Lo2-ssu1-lei2-to3
408 Cranidos Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 頭蓋龍 Tóugàilóng T`ou2-kai4-lung2
409 Rampardos Rampardos 戰槌龍 战槌龙 戰槌龍 Zhànchuílóng Jinchèuihlùhng Chan4-ch`ui2-lung2 zin3 ceoi4 lung4
410 Shieldon Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 盾甲龍 Dùnjiǎlóng Tun4-chia3-lung2
411 Bastiodon Bastiodon 護城龍 护城龙 護城龍 Hùchénglóng Hu4-ch`eng2-lung2
412 Burmy Burmy 結草兒 结草儿 結草兒 Jiécǎo'ér Chieh2-ts`ao3-erh2
413 Wormadam Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 結草貴婦 Jiécǎoguìfù Chieh2-ts`ao3-kuei4-fu4
414 Mothim Mothim 紳士蛾 绅士蛾 紳士蛾 Shēnshì'é Shen1-shih4-e2
415 Combee Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng San1-mi4-feng1
416 Vespiquen Vespiquen 蜂后 蜂后 蜂后 Fēnghòu Fūnghauh Feng1-hou4 fung1 hau6
417 Pachirisu Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 帕奇利茲 Pàqílìzī P`a4-ch`i2-li4-tzu1
418 Buizel Buizel 泳氣鼬 泳气鼬 泳氣鼬 Yǒngqìyòu Yung3-ch`i4-yu4
419 Floatzel Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 浮潛鼬 Fúqiǎnyòu Fu2-ch`ien3-yu4
420 Cherubi Cherubi 櫻花寶 樱花宝 櫻花寶 Yīnghuābǎo Yīngfābóu Ying1-hua1-pao3 jing1 faa1 bou2
421 Cherrim Cherrim 櫻花兒 樱花儿 櫻花兒 Yīnghuā'ér Ying1-hua1-erh2
422 Shellos Shellos 無殼海牛 无壳海牛 無殼海牛 Wúkéhǎiniú Mòuhhokhóingàuh Wu2-k`o2-hai3-niu2 mou4 hok3 hoi2 ngau4
423 Gastrodon Gastrodon 海牛獸 海牛兽 海牛獸 Hǎiniúshòu Hóingàuhsau Hai3-niu2-shou4 hoi2 ngau4 sau3
424 Ambipom Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 雙尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu Sēungméihgwaaisáu Shuang1-wei3-kuai4-shou3 soeng1 mei5 gwaai3 sau2
425 Drifloon Drifloon 飄飄球 飘飘球 飄飄球 Piāopiāoqiú Pīupīukàuh P`iao1-p`iao1-ch`iu2 piu1 piu1 kau4
426 Drifblim Drifblim 附和氣球 附和气球 附和氣球 Fùhèqìqiú Fu4-ho4-ch`i4-ch`iu2
427 Buneary Buneary 捲捲耳 卷卷耳 捲捲耳 Juǎnjuǎn'ěr Gyúngyúnyíh Chüan3-chüan3-erh3 gyun2 gyun2 ji5
428 Lopunny Lopunny 長耳兔 长耳兔 長耳兔 Cháng'ěrtù Ch`ang2-erh3-t`u4
429 Mismagius Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 夢妖魔 Mèngyāomó Muhngyīumō Meng4-yao1-mo2 mung6 jiu1 mo1
430 Honchkrow Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 烏鴉頭頭 Wūyātóutóu Wu1-ya1-t`ou2-t`ou2
431 Glameow Glameow 魅力喵 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo Mei4-li4-miao1
432 Purugly Purugly 東施喵 东施喵 東施喵 Dōngshīmiāo Tung1-shih1-miao1
433 Chingling Chingling 鈴噹響 铃铛响 鈴噹響 Língdāngxiǎng Ling2-tang1-hsiang3
434 Stunky Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū Ch`ou4-yu4-p`u1
435 Skuntank Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu T`an3-k`o4-ch`ou4-yu4
436 Bronzor Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 銅鏡怪 Tóngjìngguài Tùhnggenggwaai T`ung2-ching4-kuai4 tung4 geng3 gwaai3
437 Bronzong Bronzong 青銅鐘 青铜钟 青銅鐘 Qīngtóngzhōng Ch`ing1-t`ung2-chung1
438 Bonsly Bonsly 愛哭樹 爱哭树 愛哭樹 Àikūshù Ai4-k`u1-shu4
439 Mime Jr. Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 魔尼尼 Móníní Mōnèihnèih Mo2-ni2-ni2 mo1 nei4 nei4
440 Happiny Happiny 好運蛋 好运蛋 好運蛋 Hǎoyùndàn Hao3-yün4-tan4
441 Chatot Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 聒噪鳥 Guāzàoniǎo Kutchouníuh Kua1-tsao4-niao3 kut3 cou3 niu5
442 Spiritomb Spiritomb 花岩怪 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài Fāngàahmgwaai Hua1-yan2-kuai4 faa1 ngaam4 gwaai3
443 Gible Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 圓陸鯊 Yuánlùshā Yùhnluhksā Yüan2-lu4-sha1 jyun4 luk6 saa1
444 Gabite Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 尖牙陸鯊 Jiānyálùshā Jīmngàhluhksā Chien1-ya2-lu4-sha1 zim1 ngaa4 luk6 saa1
445 Garchomp Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 烈咬陸鯊 Lièyǎolùshā Lihtngáauhluhksā Lieh4-yao3-lu4-sha1 lit6 ngaau5 luk6 saa1
446 Munchlax Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 小卡比獸 Xiǎokǎbǐshòu Hsiao3-k`a3-pi3-shou4
447 Riolu Riolu 利歐路 利欧路 利奧路 Lì'ōulù Leihoulouh Li4-ou1-lu4 lei6 ou3 lou6
448 Lucario Lucario 路卡利歐 路卡利欧 路卡利奧 Lùkǎlì'ōu Lu4-k`a3-li4-ou1
449 Hippopotas Hippopotas 怪河馬 怪河马 怪河馬 Guàihémǎ Gwaaihòhmáh Kuai4-ho2-ma3 gwaai3 ho4 maa5
450 Hippowdon Hippowdon 河馬獸 河马兽 河馬獸 Hémǎshòu Hòhmáhsau Ho2-ma3-shou4 ho4 maa5 sau3

#451 - #493 Skorupi - Arceus

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
451 Skorupi Skorupi 紫天蠍 紫天蝎 紫天蠍 Zǐtiānxiē Tzu3-t`ien1-hsieh1
452 Drapion Drapion 龍王蠍 龙王蝎 龍王蠍 Lóngwángxiē Lung2-wang2-hsieh1
453 Croagunk Croagunk 不良蛙 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā Pu4-liang2-wa1
454 Toxicroak Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā Duhkfūwā Tu2-k`u1-wa1 duk6 fu1 waa1
455 Carnivine Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 尖牙籠 Jiānyálóng Chien1-ya2-lung2
456 Finneon Finneon 螢光魚 荧光鱼 螢光魚 Yíngguāngyú Yìhnggwōngyùh Ying2-kuang1-yü2 jing4 gwong1 jyu4
457 Lumineon Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 霓虹魚 Níhóngyú Ngàihhùhngyùh Ni2-hung2-yü2 ngai4 hung4 jyu4
458 Mantyke Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 小球飛魚 Xiǎoqiúfēiyú Síukàuhfēiyùh Hsiao3-ch`iu2-fei1-yü2 siu2 kau4 fei1 jyu4
459 Snover Snover 雪笠怪 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài Syutlāpgwaai Hsüeh3-li4-kuai4 syut3 lap1 gwaai3
460 Abomasnow Abomasnow 暴雪王 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng Pao4-hsüeh3-wang2
461 Weavile Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 瑪狃拉 Mǎniǔlā Ma3-niu3-la1
462 Magnezone Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài Jihbaauchìhgwaai Tzu4-pao4-tz`u2-kuai4 zi6 baau3 ci4 gwaai3
463 Lickilicky Lickilicky 大舌舔 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn Ta4-she2-t`ien3
464 Rhyperior Rhyperior 超鐵暴龍 超铁暴龙 超鐵暴龍 Chāotiěbàolóng Ch`ao1-t`ieh3-pao4-lung2
465 Tangrowth Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg Chü4-man4-t`eng2
466 Electivire Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 電擊魔獸 Diànjímóshòu Dihngīkmōsau Tien4-chi2-mo2-shou4 din6 gik1 mo1 sau3
467 Magmortar Magmortar 鴨嘴焰龍 鸭嘴焰龙 鴨嘴焰龍 Yāzuǐyànlóng Ya1-tsui3-yan4-lung2
468 Togekiss Togekiss 波克基斯 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī Po1-k`o4-chi1-ssu1
469 Yanmega Yanmega 梅卡陽瑪 梅卡阳玛 梅卡陽瑪 Méikǎyángmǎ Mei2-k`a3-yang2-ma3
470 Leafeon Leafeon 葉精靈 叶精灵 葉伊貝 Yèjīnglíng Yeh4-ching1-ling2
471 Glaceon Glaceon 冰精靈 冰精灵 冰伊貝 Bīngjīnglíng Bīngyībui Ping1-ching1-ling2 bing1 ji1 bui3
472 Gliscor Gliscor 天蠍王 天蝎王 天蠍王 Tiānxiēwáng T`ien1-hsieh1-wang2
473 Mamoswine Mamoswine 象牙豬 象牙猪 象牙豬 Xiàngyázhū Jeuhngngàhjyū Hsiang4-ya2-chu1 zoeng6 ngaa4 zyu1
474 Porygon-Z Porygon-Z 3D龍Z 3D龙Z 立方獸Z 3D-Lóng Z 3D-lung2 Z
475 Gallade Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ Ai4-lu4-lei2-to3
476 Probopass Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí Ta4-ch`ao2-pei3-pi2
477 Dusknoir Dusknoir 夜黑魔人 夜黑魔人 夜黑魔人 Yèhēimórén Yeh4-hei1-mo2-jen2
478 Froslass Froslass 雪妖女 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ Hsüeh3-yao1-nü3
479 Rotom Rotom 洛托姆 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ Lo4-t`o1-mu3
480 Uxie Uxie 由克希 由克希 由克希 Yóukèxī Yu2-k`o4-hsi1
481 Mesprit Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō Ngaaihmóuhleihdō Ai4-mu3-li4-to1 ngaai6 mou5 lei6 do1
482 Azelf Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 亞克諾姆 Yàkènuòmǔ Ya4-k`o4-no4-mu3
483 Dialga Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 帝牙盧卡 Dìyálúkǎ Ti4-ya2-lu2-k`a3
484 Palkia Palkia 帕路奇犽 帕路奇犽 帕路奇犽 Pàlùqíyá P`a4-lu4-ch`i2-ya2
485 Heatran Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 席多藍恩 Xíduōlán'ēn Jihkdōlàahmyān Hsi2-to1-lan2-en1 zik6 do1 laam4 jan1
486 Regigigas Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī Lei2-chi2-ch`i2-k`a3-ssu1
487 Giratina Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 騎拉帝納 Qílādìnà Ch`i2-la1-ti4-na4
488 Cresselia Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 克雷色利亞 Kèléisèlìyà K`o4-lei2-se4-li4-ya4
489 Phione Phione 霏歐納 霏欧纳 霏歐納 Fēi'ōunà Fei1-ou1-na4
490 Manaphy Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 瑪納霏 Mǎnàfēi Máhnaahpfēi Ma3-na4-fei1 maa5 naap6 fei1
491 Darkrai Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 達克萊伊 Dákèláiyī Ta2-k`o4-lai2-i1
492 Shaymin Shaymin 潔咪 洁咪 潔咪 Jiémī Chieh2-mi1
493 Arceus Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 阿爾宙斯 Ā'ěrzhòusī A1-erh3-chou4-ssu1

#494 - #550 Victini - Basculin

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
494 Victini Victini 比克提尼 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní Pi3-k`o4-t`i2-ni2
495 Snivy Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé T`eng2-t`eng2-she2
496 Servine Servine 青藤蛇 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé Ch`ing1-t`eng2-she2
497 Serperior Serperior 君主蛇 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé Chün1-chu3--she2-
498 Tepig Tepig 暖暖豬 暖暖猪 暖暖豬 Nuǎnnuǎnzhū Nyúhnnyúhnjyū Nuan3-nuan3-chu1 nyun5 nyun5 zyu1
499 Pignite Pignite 炒炒豬 炒炒猪 炒炒豬 Chǎochǎozhū Cháaucháaujyū Ch`ao3-ch`ao3-chu1 caau2 caau2 zyu1
500 Emboar Emboar 炎武王 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng Yan2-wu3-wang2
501 Oshawott Oshawott 水水獺 水水獭 水水獺 Shuǐshuǐtà Séuiséuichaat Shui3-shui3-t`a4 seoi2 seoi2 caat3
502 Dewott Dewott 雙刃丸 双刃丸 雙刃丸 Shuāngrènwán Shuang1-jen4-wan2
503 Samurott Samurott 大劍鬼 大剑鬼 大劍鬼 Dàjiànguǐ Daaihgimgwái Ta4-chien4-kuei3 daai6 gim3 gwai2
504 Patrat Patrat 探探鼠 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ T`an4-t`an4-shu3
505 Watchog Watchog 步哨鼠 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ Bouhsaausyú Pu4-shao4-shu3 bou6 saau3 syu2
506 Lillipup Lillipup 小約克 小约克 小約克 Xiǎoyuēkè Hsiao3-yüeh1-k`o4
507 Herdier Herdier 哈約克 哈约克 哈約克 Hāyuēkè Ha1-yüeh1-k`o4
508 Stoutland Stoutland 長毛狗 长毛狗 長毛狗 Chángmáogǒu Ch`ang2-mao2-kou3
509 Purrloin Purrloin 扒手貓 扒手猫 扒手貓 Páshǒumāo P`a2-shou3-mao1
510 Liepard Liepard 酷豹 酷豹 酷豹 Kùbào K`u4-pao4
511 Pansage Pansage 花椰猴 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu Fāyèhhàuh Hua1-yeh2-hou2 faa1 je4 hau4
512 Simisage Simisage 花椰猿 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán Fāyèhyùhn Hua1-yeh2-yüan2 faa1 je4 jyun4
513 Pansear Pansear 爆香猴 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu Baauhēunghàuh Pao4hsiang1-hou2 baau3 hoeng1 hau4
514 Simisear Simisear 爆香猿 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán Baauhēungyùhn Pao4hsiang1-yüan2 baau3 hoeng1 jyun4
515 Panpour Panpour 冷水猴 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu Láahngséuihàuh Leng3-shui3-hou2 laang5 seoi2 hau4
516 Simipour Simipour 冷水猿 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán Láahngséuiyùhn Leng3-shui3-yüan2 laang5 seoi2 jyun4
517 Munna Munna 食夢夢 食梦梦 食夢夢 Shímèngmèng Shih2-meng4-meng4
518 Musharna Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 夢夢蝕 Mèngmèngshí Muhngmuhngsihk Meng4-meng4-shih2 mung6 mung6 sik6
519 Pidove Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 豆豆鴿 Dòudòugē Tou4-tou4-ko1
520 Tranquill Tranquill 波波鴿 波波鸽 波波鴿 Bōbōgē Po1-po1-ko1
521 Unfezant Unfezant 轟隆雉雞 轰隆雉鸡 轟隆雉雞 Hōnglóngzhìjī Hung1-lung2-chih4-chi1
522 Blitzle Blitzle 斑斑馬 斑斑马 斑斑馬 Bānbānmǎ Bāanbāanmáh Pan1-pan1-ma3 baan1 baan1 maa5
523 Zebstrika Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 雷電斑馬 Léidiànbānmǎ Lèuihdihnbāanmáh Lei2-tien4-pan1-ma3 leoi4 din6 baan1 maa5
524 Roggenrola Roggenrola 石丸子 石丸子 石丸子 Shíwánzi Shih2-wan2-tzu
525 Boldore Boldore 地幔岩 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán Ti4-man4-yan2
526 Gigalith Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 龐岩怪 Pángyánguài Pòhngngàahmgwaai P`ang2-yan2-kuai4 pong4 ngaam4 gwaai3
527 Woobat Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 滾滾蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú Kun3-kun3-pien1-fu2
528 Swoobat Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú Hsin1-pien1-fu2
529 Drilbur Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 螺釘地鼠 Luódīngdìshǔ Lo2-ting1-ti4-shu3
530 Excadrill Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 龍頭地鼠 Lóngtóudìshǔ Lung2-t`ou2-ti4-shu3
531 Audino Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá Ch`a4-pu4-to1-wa2-wa2
532 Timburr Timburr 搬運小匠 搬运小匠 搬運小匠 Bānyùnxiǎojiàng Būnwahnsíujeuhng Pan1-yün4-hsiao3-chiang4 bun1 wan6 siu2 zoeng6
533 Gurdurr Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 鐵骨土人 Tiěgǔtǔrén Titgwāttóuyàhn T`ieh3-ku3-t`u3-jen2 tit3 gwat1 tou2 jan4
534 Conkeldurr Conkeldurr 修繕老頭 修缮老头 修繕老頭 Xiūshànlǎotóu Sāusihnlóuhtàuh Hsiu1-shan4-lao3-t`ou2 sau1 sin6 lou5 tau4
535 Tympole Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 圓蝌蚪 Yuánkēdǒu Yùhnfōdáu Yüan2-k`o1-tou3 jyun4 fo1 dau2
536 Palpitoad Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 藍蟾蜍 Lánchánchú Lan2-ch`an2-ch`u2
537 Seismitoad Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng Ch`an2-ch`u2-wang2
538 Throh Throh 投射鬼 投射鬼 投射鬼 Tóushèguǐ T`ou2-she4-kuei3
539 Sawk Sawk 打擊鬼 打击鬼 打擊鬼 Dǎjíguǐ Ta3-chi2-kuei3
540 Sewaddle Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 蟲寶包 Chóngbǎobāo Chùhngbóubāau Ch`ung2-pao3-pao1 cung4 bou2 baau1
541 Swadloon Swadloon 寶包繭 宝包茧 寶包繭 Bǎobāojiǎn Bóubāaugáan Pao3-pao1-chien3 bou2 baau1 gaan2
542 Leavanny Leavanny 保母蟲 保母虫 保母蟲 Bǎomǔchóng Bóumóuhchùhng Pao3-mu3-ch`ung2 bou2 mou5 cung4
543 Venipede Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng Pai3-tsu2-wu2-kung1
544 Whirlipede Whirlipede 車輪毬 车轮毬 車輪毬 Chēlúnqiú Ch`e1-lun2-ch`iu2
545 Scolipede Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng Wu2-kung1-wang2
546 Cottonee Cottonee 木棉球 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú Muhkmìhnkàuh Mu4-mien2-ch`iu2 muk6 min4 kau4
547 Whimsicott Whimsicott 風妖精 风妖精 風妖精 Fēngyāojing Feng1-yao1-ching
548 Petilil Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá Pai3-ho2-ken1-wa2-wa2
549 Lilligant Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 裙兒小姐 Qún'érxiǎojiě Ch`ün2-erh2-hsiao3-chieh3
550 Basculin Basculin 勇士鱸魚 勇士鲈鱼 勇士鱸魚 Yǒngshìlúyú Yúhngsihlòuhyùh Yung3-shih4-lu2-yü2 jung5 si6 lou4 jyu4

#551 - #601 Sandile - Klinklang

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
551 Sandile Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 黑眼鱷 Hēiyǎn'è Hei1-yan3-e4
552 Krokorok Krokorok 混混鱷 混混鳄 混混鱷 Hùnhun'è Wahnwahnngohk Hun4-hun-e4 wan6 wan6 ngok6
553 Krookodile Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 流氓鱷 Liúmáng'è Liu2-mang2-e4
554 Darumaka Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 火紅不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng Huo3-hung2-pu4-tao3-weng1
555 Darmanitan Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 達摩狒狒 Dámófèifèi Ta2-mo2-fei4-fei4
556 Maractus Maractus 街頭沙鈴 街头沙铃 街頭沙鈴 Jiētóushālíng Chieh1-t`ou2-sha1-ling2
557 Dwebble Dwebble 石居蟹 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè Shih2-chü1-hsieh4
558 Crustle Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè Yan2-tien4-chü1-hsieh4
559 Scraggy Scraggy 滑頭小子 滑头小子 滑頭小子 Huátóuxiǎozi Hua2-t`ou2-hsiao3-tzu
560 Scrafty Scrafty 頭巾混混 头巾混混 頭巾混混 Tóujīnhùnhun Tàuhgānwahnwahn T`ou2-chin1-hun4-hun tau4 gan1 wan6 wan6
561 Sigilyph Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 象徵鳥 Xiàngzhēngniǎo Hsiang4-cheng1-niao3
562 Yamask Yamask 哭哭面具 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù Hūkhūkmihngeuih K`u1-k`u1-mien4-chü4 huk1 huk1 min6 geoi6
563 Cofagrigus Cofagrigus 死神棺 死神棺 死神棺 Sǐshénguān Ssu3-shen2-kuan1
564 Tirtouga Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 原蓋海龜 Yuángàihǎiguī Yüan2-kai4-hai3-kuei1
565 Carracosta Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 肋骨海龜 Lèigǔhǎiguī Lei4-ku3-hai3-kuei1
566 Archen Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 始祖小鳥 Shǐzǔxiǎoniǎo Chíjóusíuníuh Shih3-tsu3-hsiao3-niao3 ci2 zou2 siu2 niu5
567 Archeops Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 始祖大鳥 Shǐzǔdàniǎo Chíjóudaaihníuh Shih3-tsu3-ta4-niao3 ci2 zou2 daai6 niu5
568 Trubbish Trubbish 破破袋 破破袋 破破袋 Pòpòdài Popodoih P`o4-p`o4-tai4 po3 po3 doi6
569 Garbodor Garbodor 灰塵山 灰尘山 灰塵山 Huīchénshān Fūichàhnsāan Hui1-ch`en2-shan1 fui1 can4 saan1
570 Zorua Zorua 索羅亞 索罗亚 索羅亞 Suǒluóyǎ So3-lo2-ya3
571 Zoroark Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 索羅亞克 Suǒluóyǎkè So3-lo2-ya3-k`o4
572 Minccino Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ P`ao4-mo4-li4-shu3
573 Cinccino Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 奇諾栗鼠 Qí​nuò​lìshǔ Ch`i2-no4-li4-shu3
574 Gothita Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 哥德寶寶 Gēdébǎobǎo Gōdākbóubóu Ko1-te2-pao3-pao3 go1 dak1 bou2 bou2
575 Gothorita Gothorita 哥德小童 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng Gōdāksíutùhng Ko1-te2-hsiao3-t`ung2 go1 dak1 siu2 tung4
576 Gothitelle Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě Gōdāksíujé Ko1-te2-hsiao3-chieh3 go1 dak1 siu2 ze2
577 Solosis Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 單卵細胞球 Dānluǎnxìbāoqiú Tan1-luan3-hsi4-pao1-ch`iu2
578 Duosion Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 雙卵細胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú Shuang1-luan3-hsi4-pao1-ch`iu2
579 Reuniclus Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 人造細胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn Jen2-tsao4-hsi4-pao1-luan3
580 Ducklett Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 鴨寶寶 Yābǎobǎo Ya1-pao3-pao3
581 Swanna Swanna 首席天鵝 首席天鹅 首席天鵝 Shǒuxítiān'é Sáujihktīnngòh Shou3-hsi2-t`ien1-e2 sau2 zik6 tin1 ngo4
582 Vanillite Vanillite 迷你冰 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng Màihnéihbīng Mi2-ni3-ping1 mai4 nei5 bing1
583 Vanillish Vanillish 多多冰 多多冰 多多冰 Duōduōbīng Dōdōbīng To1-to1-ping1 do1 do1 bing1
584 Vanilluxe Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 雙倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng Sēungpúihdōdōbīng Shuang1-pei4-to1-to1-ping1 soeng1 pui5 do1 do1 bing1
585 Deerling Deerling 四季鹿 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù Ssu4-chi4-lu4
586 Sawsbuck Sawsbuck 芽吹鹿 芽吹鹿 芽吹鹿 Yáchuīlù Ya2-ch`ui1-lu4
587 Emolga Emolga 導電飛鼠 导电飞鼠 導電飛鼠 Dǎodiànfēishǔ Douhdihnfēisyú Tao3-tien4-fei1-shu3 dou6 din6 fei1 syu2
588 Karrablast Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 蓋蓋蟲 Gàigàichóng Kai4-kai4-ch`ung2
589 Escavalier Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 騎士蝸牛 Qíshìguā'niú Ch`i2-shih4-kua1-niu2
590 Foongus Foongus 寶貝球菇 精灵球菇 精靈球菇 Bǎobèiqiúgū Pao3-pei4-ch`iu2-ku1
591 Amoonguss Amoonguss 暴露菇 暴露菇 暴露菇 Bàolùgū​ Pao4-lu4-ku1
592 Frillish Frillish 輕飄飄 轻飘飘 輕飄飄 Qīngpiāopiāo Ch`ing1-p`iao1-p`iao1
593 Jellicent Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū P`ang4-tu1-tu1
594 Alomomola Alomomola 保母曼波 保母曼波 保母曼波 Bǎomǔmànbō Bóumóuhmaahnbō Pao3-mu3-man4-po1 bou2 mou5 maan6 bo1
595 Joltik Joltik 電電蟲 电电虫 電電蟲 Diàndiànchóng Dihndihnchùhng Tien4-tien4-ch`ung2 din6 din6 cung4
596 Galvantula Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 電蜘蛛 Diànzhīzhū Dihnjījyū Tien4-chih1-chu1 din6 zi1 zyu1
597 Ferroseed Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 種子鐵球 Zhǒngzǐtiěqiú Chung3-tzu3-t`ieh3-ch`iu2
598 Ferrothorn Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 堅果啞鈴 Jiānguǒyǎlíng Chien1-kuo3-ya3-ling2
599 Klink Klink 齒輪兒 齿轮儿 齒輪兒 Chǐlún'ér Ch`ih3-lun2-erh2
600 Klang Klang 齒輪組 齿轮组 齒輪組 Chǐlúnzǔ Chílèuhnjóu Ch`ih3-lun2-tsu3 ci2 leon4 zou2
601 Klinklang Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 齒輪怪 Chǐlúnguài Chílèuhngwaai Ch`ih3-lun2-kuai4 ci2 leon4 gwaai3

#602 - #649 Tynamo - Genesect

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
602 Tynamo Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 麻麻小魚 Mámáxiǎoyú Màhmàhsíuyùh Ma2-ma2-hsiao3-yü2 maa4 maa4 siu2 jyu4
603 Eelektrik Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 麻麻鰻 Mámámán Màhmàhmàahn Ma2-ma2-man2 maa4 maa4 maan4
604 Eelektross Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 麻麻鰻魚王 Mámámányúwáng Ma2-ma2-man2-yü2-wang2
605 Elgyem Elgyem 小灰怪 小灰怪 小灰怪 Xiǎo​huī​guài​ Síufūigwaai Hsiao3-hui1-kuai4 siu2 fui1 gwaai3
606 Beheeyem Beheeyem 大宇怪 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài Daaihyúhgwaai Ta4-yü3-kuai4 daai6 jyu5 gwaai3
607 Litwick Litwick 燭光靈 烛光灵 燭光靈 Zhúguānglíng Chu2-kuang1-ling2
608 Lampent Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 燈火幽靈 Dēnghuǒyōulíng Teng1-huo3-yu1-ling2
609 Chandelure Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 水晶燈火靈 Shuǐjīngdēnghuǒlíng Shui3-ching1-teng1-huo3-ling2
610 Axew Axew 牙牙 牙牙 牙牙 Yáyá Ngàhngàh Ya2-ya2 ngaa4 ngaa4
611 Fraxure Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 斧牙龍 Fǔyálóng Fúngàhlùhng Fu3-ya2-lung2 fu2 ngaa4 lung4
612 Haxorus Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 雙斧戰龍 Shuāngfǔzhànlóng Sēungfújinlùhng Shuang1-fu3-chan4-lung2 soeng1 fu2 zin3 lung4
613 Cubchoo Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 噴嚏熊 Pēntìxióng P`en1-t`i4-hsiung2
614 Beartic Beartic 凍原熊 冻原熊 凍原熊 Dòngyuánxióng Tung4-yüan2-hsiung2
615 Cryogonal Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 幾何雪花 Jǐhéxuěhuā Chi3-ho2-hsüeh3-hua1
616 Shelmet Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 小嘴蝸 Xiǎozuǐguā Síujéuiwō Hsiao3-tsui3-kua1 siu2 zeoi2 wo1
617 Accelgor Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 敏捷蟲 Mǐnjiéchóng Min3-chieh2-ch`ung2
618 Stunfisk Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 泥巴魚 Níbāyú Ni2-pa1-yü2
619 Mienfoo Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu Kung1-fu-yu4
620 Mienshao Mienshao 師父鼬 师父鼬 師父鼬 Shīfuyòu Shih1-fu-yu4
621 Druddigon Druddigon 赤面龍 赤面龙 赤面龍 Chìmiànlóng Ch`ih4-mien4-lung2
622 Golett Golett 泥偶小人 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén Ni2-ou3-hsiao3-jen2
623 Golurk Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén Ni2-ou3-chü4-jen2
624 Pawniard Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 駒刀小兵 Jūdāoxiǎobīng Kēuidōusíubīng Chü1-tao1-hsiao3-ping1 keoi1 dou1 siu2 bing1
625 Bisharp Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 劈斬司令 Pīzhǎnsīlìng P`i1-chan3-ssu1-ling4
626 Bouffalant Bouffalant 爆爆頭水牛 爆爆头水牛 爆爆頭水牛 Bàobàotóushuǐniú Baaubaautàuhséuingàuh Pao4-pao4-t`ou2-shui3-niu2 baau3 baau3 tau4 seoi2 ngau4
627 Rufflet Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 毛頭小鷹 Máotóuxiǎoyīng Mòuhtàuhsíuyīng Mao2-t`ou2-hsiao3-ying1 mou4 tau4 siu2 jing1
628 Braviary Braviary 勇士鷹 勇士鹰 勇士鷹 Yǒngshìyīng Yúhngsihyīng Yung3-shih4-ying1 jung5 si6 jing1
629 Vullaby Vullaby 禿鷹小子 秃鹰小子 禿鷹小子 Tūyīngxiǎozi Tūkyīngsíují T`u1-ying1-hsiao3-tzu tuk1 jing1 siu2 zi2
630 Mandibuzz Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 禿鷹娜 Tūyīngnà T`u1-ying1-na4
631 Heatmor Heatmor 食蟻爐 食蚁炉 食蟻爐 Shíyǐlú Shih2-i3-lu2
632 Durant Durant 鐵蟻 铁蚁 鐵蟻 Tiěyǐ Titngáih T`ieh3-i3 tit3 ngai5
633 Deino Deino 單首龍 单首龙 單首龍 Dānshǒulóng Tan1-shou3-lung2
634 Zweilous Zweilous 雙頭龍 双头龙 雙頭龍 Shuāng​tóulóng Sēungtàuhlùhng Shuāng1-t`ou2-lung2 soeng1 tau4 lung4
635 Hydreigon Hydreigon 三頭龍 三头龙 三頭龍 Sāntóulóng San1-t`ou2-lung2
636 Larvesta Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 燃燒蟲 Rán​shāo​chóng​ Jan2-shao1-ch`ung2
637 Volcarona Volcarona 火神蟲 火神虫 火神蟲 Huǒshén​chóng​ Huo3-shen2-ch`ung2
638 Cobalion Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng Kou1-p`a4-lu4-weng1
639 Terrakion Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng Tai4-la1-chi1-weng1
640 Virizion Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 畢力吉翁 Bìlìjíwēng Bātlihkgātyūng Pi4-li4-chi2-weng1 bat1 lik6 gat1 jung1
641 Tornadus Tornadus 龍捲雲 龙卷云 龍捲雲 Lóngjuǎnyún Lùhnggyúnwàhn Lung2-chüan3-yün2 lung4 gyun2 wan4
642 Thundurus Thundurus 雷電雲 雷电云 雷電雲 Léidiànyún Lèuihdihnwàhn Lei2-tien4-yün2 leoi4 din6 wan4
643 Reshiram Reshiram 雷希拉姆 雷希拉姆 雷希拉姆 Léixīlāmǔ Lei2-hsi1-la1-mu3
644 Zekrom Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 捷克羅姆 Jiékèluómǔ Chieh2-k`o4-lo2-mu3
645 Landorus Landorus 土地雲 土地云 土地雲 Tǔdìyún T`u3-ti4-yün2
646 Kyurem Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ Ch`iu2-lei2-mu3
647 Keldeo Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 凱路迪歐 Kǎilùdí'ōu K`ai3-lu4-ti2-ou1
648 Meloetta Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ Mei3-lo4-yeh2-t`a3
649 Genesect Genesect 蓋諾賽克特 盖诺赛克特 蓋諾賽克特 Gàinuòsàikètè Kai4-no4-sai4-k`o4-t`e4

#650 - #720 Chespin - Sylveon

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
650 Chespin Chespin 哈力栗 哈力栗 哈力馬龍 Hālìlì Hālihkmáhlùhng Ha1-li4-li4 haa1 lik6 maa5 lung4
651 Quilladin Quilladin 胖胖哈力 胖胖哈力 肥仔哈力 Pàngpànghālì Fèihjíhālihk P`ang4-p`ang4-ha1-li4 fei4 zi5 aa1 lik6
652 Chesnaught Chesnaught 布里卡隆 布里卡隆 布里卡隆 Bùlǐkǎlóng Bouléihkālùhng Pu4-li3-k`a3-lung2 bou3 lei5 kaa1 lung4
653 Fennekin Fennekin 火狐狸 火狐狸 火狐狸 Huǒhúlí Fówùhlèih Huo3-hu2-li2 fo2 wu4 lei4
654 Braixen Braixen 長尾火狐 长尾火狐 长尾火狐 Chángwěihuǒhú Chèuhngméihfówùh Ch`ang2-wei3-huo3-hu2 coeng4 mei5 fo2 wu4
655 Delphox Delphox 妖火紅狐 妖火红狐 妖火紅狐 Yāohuǒhónghú Yīufóhùhngwùh Yao1-huo3-hung2-hu2 jiu1 fo5 ung4 wu4
656 Froakie Froakie 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 Guāguāpàowā Gwāgwāpóuhwā Kua1-kua1-p`ao4-wa1 gwaa1 gwaa1 pou5 waa1
657 Frogadier Frogadier 呱頭蛙 呱頭蛙 呱頭蛙 Gūtóuwā Gwātàuhwā Ku1-t`ou2-wa1 gwat1 au4 waa1
658 Greninja Greninja 甲賀忍蛙 甲贺忍蛙 甲賀忍蛙 Jiǎhèrěnwā Gaaphohyánwā Chia3-ho4-jen3-wa1 gaap3 ho6 jan2 waa1
659 Bunnelby Bunnelby 掘掘兔 掘掘兔 掘掘兔 Juéjuétù Gwahtgwahttou Chüeh2-chüeh2-t`u4 gwat6 gwat6 tou3
660 Diggersby Diggersby 攉土兔 攉土兔 攉地兔 Huōtǔtù Fokdeihtou Huo1-t`u3-t`u4 fok3 dei6 tou3
661 Fletchling Fletchling 小箭雀 小箭雀 小箭雀 Xiǎojiànquè Síujinjeuk Hsiao3-chien4-ch`üeh4 siu2 zin3 zoek3
662 Fletchinder Fletchinder 火箭雀 火箭雀 火箭雀 Huǒjiànquè Fójinjeuk Huo3-chien4-ch`üeh4 fo2 zin3 zoek3
663 Talonflame Talonflame 烈箭鶲 烈箭鶲 烈箭鷹 Lièjiànyīng Lihtjinyīng Lieh4-chien4-ying1 lit6 zin3 jing1
664 Scatterbug Scatterbug 粉蛹 粉蛹 粉蛹 Fěnyǒng Fányúng Fen3-yung3 fan2 jung2
665 Spewpa Spewpa 粉蝶蛹 粉蝶蛹 粉蝶蛹 Fěndiéyǒng Fándihpyúng Fen3-tieh2-yung3 fan2 dip6 jung2
666 Vivillon Vivillon 碧粉蝶 碧粉蝶 碧粉蝶 Bìfěndié Bīkfándihp Pi4-fen3-tieh2 bik1 fan2 dip6
667 Litleo Litleo 小獅獅 小狮狮 小獅獅 Xiǎoshīshī Síusīsī Hsiao3-shih1-shih1 siu2 si1 si1
668 Pyroar Pyroar 火炎獅 火炎狮 火炎獅 Huǒyánshī Fóyìhmsī Huo3-yan2-shih1 fo2 jim4 si1
669 Flabébé Flabébé 花蓓蓓 花蓓蓓 花蓓蓓
妖精之花
Huābèibèi Hua1-pei4-pei4
670 Floette Floette 花葉蒂 花叶蒂 花葉蒂 Huāyèdì Fāyihpdai Hua1-yeh4-ti4 faa1 jip6 dai3
671 Florges Florges 花潔夫人 花洁夫人 花潔夫人 Huājiéfūrén Fāgitfùhyàhn Hua1-chieh2-fu1-jen2 faa1 git3 fu4 jan4
672 Skiddo Skiddo 咩咩羊 咩咩羊 咩咩羊 Miēmiēyáng Mēmēyèuhng Mieh1-mieh1-yang2 me1 me1 joeng4
673 Gogoat Gogoat 坐騎山羊 坐骑山羊 指路羊
坐騎山羊
Zuòqíshānyáng Tso4-ch`i2-shan1-yang2
674 Pancham Pancham 頑皮熊貓 顽皮熊猫 頑皮熊貓 Wánpíxióngmāo Wàahnpèihhùhngmāau Wan2-p`i2-hsiung2-mao1 waan4 pei4 hung4 maau1
675 Pangoro Pangoro 流氓熊貓 流氓熊猫 流氓熊貓 Liúmángxióngmāo Làuhmàhnhùhngmāau Liu2-mang2-hsiung2-mao1 lau4 man4 hung4 maau1
676 Furfrou Furfrou 多麗米亞 多丽米亚 多麗米亞 Duōlìmǐyà Dōlaihmáih'a To1-li4-mi3-ya4 do1 lai6 mai5 aa3
677 Espurr Espurr 妙喵 妙喵 妙喵 Miàomiāo Miuhmīu Miao4-miao1 miu6 miu1
678 Meowstic Meowstic 超能妙喵 超能妙喵 超能妙喵 Chāonéngmiàomiāo Chīunàhngmiuhmīu Ch`ao1-neng2-miao4-miao1 ciu1 nang4 miu6 miu1
679 Honedge Honedge 獨劍鞘 独剑鞘 獨劍鞘 Dújiànqiào Duhkgimchiu Tu2-chien4-ch`iao4 duk6 gim3 ciu3
680 Doublade Doublade 雙劍鞘 双剑鞘 雙劍鞘 Shuāngjiànqiào Sēunggimchiu Shuang1-chien4-ch`iao4 soeng1 gim3 ciu3
681 Aegislash Aegislash 堅盾劍怪 坚盾剑怪 堅盾劍怪 Jiāndùnjiànguài Gīntéuhngimgwaai Chien1-tun4-chien4-kuai4 gin1 teon5 gim3 gwaai3
682 Spritzee Spritzee 粉香香 粉香香 粉香香 Fěnxiāngxiāng Fánhēunghēung Fen3-hsiang1-hsiang1 fan2 hoeng1 hoeng1
683 Aromatisse Aromatisse 芳香精 芳香精 芳香精 Fāngxiāngjīng Fōnghēungjīng Fang1-hsiang1-ching1 fong1 hoeng1 zing1
684 Swirlix Swirlix 綿綿泡芙 绵绵泡芙 綿綿泡芙 Miánmiánpàofú Mìhnmìhnpóuhfùh Mien2-mien2-p`ao4-fu2 min4 min4 pou5 fu4
685 Slurpuff Slurpuff 胖甜妮 胖甜妮 胖甜妮 Pàngtiánnī Buhntìhmnèih P`ang4-t`ien2-ni1 bun6 tim4 nei4
686 Inkay Inkay 豪喇花枝 豪喇花枝 毫喇魷 Háolǎhuāzhī Hòuhlāyāu Hao2-la3-hua1-chih1 hou2 laa1 jau4
687 Malamar Malamar 烏賊王 乌贼王 烏賊王 Wūzéiwáng Wūchaahkwòhng Wu1-tsei2-wang2 wu1 caak6 wong4
688 Binacle Binacle 龜腳腳 龟脚脚 龜腳腳 Guījiǎojiǎo Gwāigeukgeuk Kuei1-chiao3-chiao3 gwai1 goek3 goek3
689 Barbaracle Barbaracle 龜足巨鎧 龟足巨铠 龜足巨鎧 Guīzújùkǎi Gwāijūkgeuihhói Kuei1-tsu2-chü4-k`ai3 gwai1 zuk1 geoi6hoi2
690 Skrelp Skrelp 垃垃藻 垃垃藻 垃垃藻 Lālāzǎo Laahplaahpjóu La1-la1-tsao3 laap6 laap6 zou2
691 Dragalge Dragalge 毒拉蜜妮 毒拉蜜妮 毒拉蜜妮 Dúlāmìnī Duhklāmahtnèih Tu2-la1-min4 duk6 laa1 mat6 nei4
692 Clauncher Clauncher 鐵臂槍蝦 铁臂枪虾 鐵臂槍蝦 Tiěbìqiāngxiā Titbeichēunghàh T`ieh3-pi4-ch`iang1-hsia1 tit3 bei3 coeng1 haa4
693 Clawitzer Clawitzer 鋼砲臂蝦 钢砲臂虾 鋼砲臂蝦 Gāngpàobìxiā Gōngpaautithàh Kang1-p`ao4-pi4-hsia1 gong1 paau3 tit3 haa4
694 Helioptile Helioptile 傘電蜥 伞电蜥 發電蜥
傘電蜥
Sǎndiànxī San3-tien4-hsi1
695 Heliolisk Heliolisk 電傘查特 电伞查特 電傘查特 Diànsǎnchátè Dihnsaanchàhdahk Tien4-san3-ch`a2-t`e4 din6 saan3 caa4 dak6
696 Tyrunt Tyrunt 寶寶暴龍 宝宝暴龙 寶寶暴龍 Bǎobǎobàolóng Buhklùhngjí Pao3-pao3-pao4-lung2 buk6 lung4 zi2
697 Tyrantrum Tyrantrum 怪顎龍 怪颚龙 怪顎龍 Guài'èlóng Gwaaingohklùhng Kuai4-e4-lung2 gwaai3 ngok6 lung4
698 Amaura Amaura 冰雪龍 冰雪龙 冰雪龍 Bīngxuělóng Bīngsyutlùhng Ping1-hsüeh3-lung2 bing1 syut3 lung4
699 Aurorus Aurorus 冰雪巨龍 冰雪巨龙 冰雪巨龍 Bīngxuějùlóng Bīngsyutgeuihlùhng Ping1-hsüeh3-chü4-lung2 bing1 syut3 geoi6 lung4
700 Sylveon Sylveon 仙子精靈 仙子精灵 仙子伊貝 Xiānzǐjīnglíng sin1 zi2 zing1 ling4

#701 - #721 Hawlucha - Volcanion

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
701 Hawlucha Hawlucha 戰鬥飛鳥 战斗飞鸟 戰鬥飛鳥 Zhàndòufēiniǎo Jindaufēiníuh Chan4-tou4-fei1-niao3 zin3 dau3 fei1 niu5
702 Dedenne Dedenne 咚咚鼠 咚咚鼠 咚咚鼠 Dōngdōngshǔ Dūngdūngsyú Tung1-tung1-shu3 dung1 dung1 syu2
703 Carbink Carbink 小碎鑽 小碎钻 小碎鑽 Xiǎosuìzuàn Síuseuijyūn Hsiao3-sui4-tsuan4 siu2 seoi3 zyun1
704 Goomy Goomy 黏黏寶 黏黏宝 黏黏寶 Niánniánbǎo Jīmjīmbóu Nien2-nien2-pao3 zim1 zim1 bou2
705 Sliggoo Sliggoo 黏美伊兒 黏美伊儿 黏美伊兒 Niánměiyī'er Jīmméihyìh Nien2-mei3-i1-e5 zim1 mei5 ji4
706 Goodra Goodra 黏美露龍 黏美露龙 黏美露龍 Niánměilùlóng Jīmméihlùhng Nien2-mei3-lu4-lung2 zim1 mei5 lung4
707 Klefki Klefki 鑰圈兒 钥圈儿 鎖圈兒 Yàoquān'ér Sóhyūnyìh Yao4-ch`üan1-erh2 so2 hyun1 ji4
708 Phantump Phantump 小木靈 小木灵 小木靈 Xiǎomùlíng Síumuhklìhng Hsiao3-mu4-ling2 siu2 muk6 ling4
709 Trevenant Trevenant 朽木妖 朽木妖 朽木妖 Xiǔmùyāo Yáumuhkyīu Hsiu3-mu4-yao1 jau2 muk6 jiu1
710 Pumpkaboo Pumpkaboo 南瓜精 南瓜精 南瓜精 Nánguājīng Nàahmgwājīng Nan2-kua1-ching1 naam4 gwaa1 zing1
711 Gourgeist Gourgeist 南瓜怪人 南瓜怪人 南瓜怪人 Nánguāguàirén Nàahmgwāgwaaiyàhn Nan2-kua1-kuai4-jen2 naam4 gwaa1 gwaai3 jan4
712 Bergmite Bergmite 冰寶 冰宝 冰寶 Bīngbǎo Bīngbóu Ping1-pao3 bing1 bou2
713 Avalugg Avalugg 冰岩怪 冰岩怪 冰岩怪 Bīngyánguài Bīngngàahmgwaai Ping1-yan2-kuai4 bing1 ngaam4 gwaai3
714 Noibat Noibat 嗡蝠 嗡蝠 嗡蝠 Wēngfú Yūngfūk Weng1-fu2 jung1 fuk1
715 Noivern Noivern 音波龍 音波龍 音波飛龍
音波龍
Yīnbōlóng Yin1-po1-lung2
716 Xerneas Xerneas 哲爾尼亞斯 哲尔尼亚斯 哲爾尼亞斯 Zhé'ěrníyǎsī Jityíhnèihasī Che2-erh3-ni2-ya3-ssu1 zit3 ji5 nei4 aa3 si1
717 Yveltal Yveltal 伊裴爾塔爾 伊裴尔塔尔 伊秘魯塔路
伊裴爾塔爾
Yīpéi'ěrtǎ'ěr Yībeilóuhtaaplouh I1-p`ei2-erh3-t`a3-erh3 ji1 bei3 lou5 taap3 lou6
718 Zygarde Zygarde 基格爾德 基格尔德 基格爾德 Jīgé'ěrdé Gēigaakyíhdāk Chi1-ko2-erh3-te2 gei1 gaak3 ji5 dak1
719 Diancie Diancie 蒂安希 蒂安希 蒂安希 Dì'ānxī Ti4-an1-hsi1
720 Hoopa Hoopa 胡帕 胡帕 胡帕 Húpà Wùhpaak Hu2-p`a4 wu4 paak3
721 Volcanion Volcanion

#722 - #??? Rowlet - Magearna

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
722 Rowlet Rowlet 木木梟 木木枭 木木梟 Mùmùxiāo Muhkmuhkhīu Mu4-mu4-hsiao1 muk6 muk6 hiu1
725 Litten Litten 火斑喵 火斑喵 火斑喵 Huǒbānmiāo Fóbāanmīu Huo3-pan1-miao1 fo2 baan1 miu1
728 Popplio Popplio 球球海獅 球球海狮 球球海獅 Qiúqiúhǎishī Kàuhkàuhhóisī Ch`iu2-ch`iu2-hai3-shih1 kau4 kau4 hoi2 si1
 ??? Solgaleo Solgaleo 索爾迦雷歐 索尔迦雷欧 索爾迦雷歐 Suǒ'ěrjiāléi'ōu Sokyíhgālèuihāu sok3 ji5 gaa1 leoi4 au1
 ??? Lunala Lunala 露奈雅拉 露奈雅拉 露奈雅拉 Lùnàiyàlā Louhnoihngáhlāai lou6 noi6 ngaa5 laai1
 ??? Magearna Magearna

Eggs

English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyupting
EggMS.png Egg Dàn Daahn Tan4 daan6by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChinese
by regional Pokédex no. KantoJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • SinnohUnovaNew UnovaKalos
GSC DexUnown Modein no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IVGeneration VGeneration VI
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listGoogle Maps: Pokémon Challenge
by attributes AbilitycategoryhabitatcolorIQ groupgender differencesform differences
Egg Groupbody styleheightweightunique type combinations
by evolution evolution familyno evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-Vfully evolvedunique base stat totalsPokémon GO) • performance stats
catch rateEVs given in battle (Gen III-IV) • gender ratiosteps to hatchavailability
wild held item (Gen II) • experience typebase friendship
miscellaneous alphabeticallyfield moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen V) • Shadow PokémonPal Park area
Pokéwalkerdebut episodeglitch • released with a Hidden Ability (Gen VGen VI) • ST Energy Shot